Sociálne média:
Home UKONČENÉ PROJEKTY

UKONČENÉ PROJEKTY

Ukončené projekty

Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine

Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine   ITMS kód projektu: 26120230033 Operačný program: OP Vzdelávanie

Ukončené projekty

Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov

Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov     ITMS kód projektu:

Ukončené projekty

Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine

Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine     ITMS kód projektu: 26110230071 Operačný program: OP Vzdelávanie Prioritná

Ukončené projekty

Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied

Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied   ITMS kód projektu: 26110230067 Operačný program: OP Vzdelávanie

Ukončené projekty

Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine

Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine   ITMS kód projektu: 26110230066 Operačný program: OPV Prioritná Os projektu: 1 – Reforma

Ukončené projekty

Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine

Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine   ITMS kód projektu: 26110230040 Operačný

Ukončené projekty

Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine

Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine     ITMS kód projektu: 26110230031 Operačný

Ukončené projekty

Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch na JLF UK v Martine

Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch na JLF UK v Martine   ITMS kód

Ukončené projekty

Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre modernú výučbu medicíny a nelekárskych študijných programov

Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre modernú výučbu medicíny a nelekárskych študijných programov   ITMS kód projektu: 26250120048 Operačný program:

Ukončené projekty

Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine

Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine   ITMS kód projektu: 26250120031

Ukončené projekty

Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT

Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT   ITMS kód projektu: 26250120025

Ukončené projekty

Využitie systému PACS vo výskume a vývoji

Využitie systému PACS vo výskume a vývoji   ITMS kód projektu: 26210120004 Operačný program: OP Výskum a vývoj Prioritná os projektu: 1 –

Ukončené projekty

Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických ochorení

Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických ochorení   ITMS kód projektu: 26220220114 Operačný program: OPVaV Prioritná Os

Ukončené projekty

Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí (ToxLab)

Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí (ToxLab)   ITMS kód projektu: 26220220111 Operačný program: Výskum a vývoj Prioritná os

Ukončené projekty

Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice (RKM)

Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice (RKM)   ITMS kód projektu: 26220220113 Operačný program: Výskum a vývoj Prioritná os projektu: 2 Podpora