Home O nás Transfer technológií

Transfer technológií

Transfer technológií a ochrana duševného vlastníctva je jedným z oddelení Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine, zriadeného na základe vnútorného predpisu pod č. 32/2015 platného dňa 08.12.2015.

  Ide o komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou na pôde JLF UK  a ich uvedenie do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom  komerčne ich zhodnotiť. Hlavné fázy tohto procesu tvoria ochrana duševného vlastníctva a jeho následná komercializácia. Proces ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transfer technológií) je náročný nielen po administratívnej, ale aj odbornej stránke.

 Oddelenie transferu technológií sa zameriava na ochranu duševného vlastníctva. Poskytuje súčinnosť  vedeckým a výskumným pracovníkom a ostatným pri transfere výsledkov výskumnej činnosti realizovanej na pôde JLF UK do podnikovej praxe.  Podporuje zamestnancov pri určovaní formy predmetu duševného vlastníctva, koordinácii a administratívnej podpore súvisiacej  s činnosťami v oblasti ochrany a nakladania s predmetmi duševného vlastníctva na JLFUK a z toho plynúci ďalší transfer technológií. 

 • Zvyšuje povedomie o potrebe ochrany duševného vlastníctva najmä prostredníctvom prezentácií , seminárov a workshopov na pôde JLF UK.
 • Pôsobí ako oddelenie pre nahlasovanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti zamestnancov JLF UK v spolupráci s Národným centrom transferu technológií SR – NCTT SR  a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) v súlade s príslušnými aktuálnymi zákonmi a vnútornými predpismi upravujúcimi nakladanie s právami duševného vlastníctva na JLF UK a to prostrednítvom dostupných formulárov uvedených na stráne www.ceved.sk oddelenia transferu technológií.
 • Úzko spolupracuje s Národným centrom transferu technológií SR (NCTT SR) a Centrom vedecko- technických informácií SR (CVTI) ako aj s ostatnými pracoviskami transferu technológií pri vedeckovýskumných inštitúciách. Okrem týchto činností oddelenie transferu technológií poskytuje v súčinnosti s CVTI SR pri vybraných vynálezoch s komercionalizačným potenciálom konzultačné služby evaluácie predmetov priemyselného vlastníctva, súčinnosť pri podávaní medzinárodných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov a odmien za služby patentových zástupcov, právnikov atď.
 • Oddelenie transferu technológií je tiež zriadené za účelom poskytovania komplexných informácií v oblasti práv duševného vlastníctva pre zamestnancov a študentov JLF UK, prípadne externým partnerom a spoločnostiam, ktoré prejavia záujem spolupracovať s JLF UK prostredníctvom oddelenia transferu technológií. Za týmto účelom aktívne komunikuje s externým prostredím JLF UK s cieľom vyhľadávať dopyt po transfere technológií vzniknutých, alebo potenciálne vzniknutých ako výsledok výskumu a vývoja v rámci JLF UK. V oblasti transferu technológií spolupracuje s ďalšími centrami transferu technológií na Slovensku aj v zahraničí.  
 • Vo vzťahu k zamestnancom a študentom JLF UK bude pôsobiť motivačne, edukatívne a podporne v oblasti ich oboznamovania sa s právami, povinnosťami a príležitosťami v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

   Hlavné činnosti oddelenia transferu technológií:

 • Poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany duševného vlastníctva v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a Národným centrom pre transfer technológií (napr. preskúmanie publikácií pred ich zverejnením z hľadiska prevencie neúmyselnej straty patentových práv prostredníctvom predčasného zverejnenia autorských informácií – v spolupráci s Akademickou knižnicou JLF UK, hodnotenie ďalších predmetov duševného vlastníctva, vyhľadávanie vhodných foriem ochrany duševného vlastníctva, právne poradenstvo v tejto oblasti atď)
 • Poskytovanie komplexných služieb v oblasti komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja v spolupráci s Národným centrom transferu technológií SR – NCTT SR  a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) (napr. Vyhľadávanie a hodnotenie komečného potenciálu výsledkov výskumu a vývoja, vyhľadávanie partnerov  zo súkromného sektora , databazovanie, podpora pri prezentovaní služieb s komerčným potenciálom, účasť na rokovaniach s potenciálnymi partnermi, príprava všetkých dohôd/zmlúv o subdodávkach na riešených grantoch / projektoch v prípade externých partnerských organizácií či jednotlivcov v súlade s pravidlami ochrany duševného vlastníctva apod.)
 • Vytvorenie a implementácia systému ochrany duševného vlastníctva a komerionalizácie výsledkov výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine.

   Ciele a prínosy oddelenia transferu technológií :

 • Poskytovať odbornú a funkčnú podporu zamestnancom, študentom a jednotlivým pracoviskám JLF UK v otázkach duševného vlastníctva.
 • Transfer výsledkov výskumných aktivít realizovaných na JLF UK do spoločenskej a hospodárskej praxe.
 • Posilniť vnímanie JLF UK ako dôležitého partnera tak v ekonomickom ako aj v sociálnom prostredí prostredníctvom aktivít oddelenia transferu technológií, ktoré umožnia zužitkovať vedomosti získané počas jeho existencie.
 • Zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercionalizácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti.
 • Zapojiť sa do súťaže pod názvom „ CENA ZA TRANSFER TECNOLÓGIÍ“ v príslušnej kategórií a oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR a zároveň preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti do praxe.
 • Tvorba a zavedenie smernice na ochranu, správu a komercionalizáciu duševného vlastníctva, ako kľúčového dokumentu, ktorý zabezpečí jednotný postup pri realizácii ochrany a následného komerčného zhodnotenia výsledkov tvorivej vedeckej činnosti zamestnancov a študentov JLF UK do priemyselnej a hospodárskej praxe. Vytvorená smernica určí práva a povinnosti zamestnancov a študentov JLF UK v súvislosti so vznikom, ohlásením, ochranou, evidenciou a komerčným využitím práv k predmetu duševného vlastníctva.
 • Spolupráca s centrami pre transfer technológií,  s firmami na realizácii transferu technológií a s externými organizáciami a inými CTT. Ide o činnosti, ktoré budú zamerané na externú spoluprácu s partnermi z priemyslu pri hľadaní vhodných spôsobov pre úspešnú komercionalizáciu právami priemyselného vlastníctva, s organizáciami venujúcimi sa transferu technológií (v SR a v zahraničí, CVTI SR, ÚPV SR a ďalšie) a firmami poskytujúcimi služby súvisiace s ochranou a komercionalizáciou duševného vlastníctva. Pre efektívne fungovanie oddelenia transferu technológií je nevyhnutné aj nadviazanie spolupráce s Úradom priemyselného vlastníctva, ktorý plní funkcie „ Patentového úradu SR“.
 • Vzdelávanie zamestnancov a študentov JLF UK prostredníctvom :
  • prednášok,
  • webinárov  
  • e-learningov,
  • konferencií
  • kurzov

Užitočné informácie: