Home O nás Projektový manažment

Projektový manažment

V rokoch 2009 – 2015 sa môžeme pochváliť implementáciou 25 projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a to konkrétne z Operačného programu Vzdelávanie    (7 projektov) a z Operačného programu Výskum a Vývoj (18 projektov).

   Taktiež sme úspešne implementovali projekt z grantového programu EEA GRANTS – bilaterálny fond na národnej úrovni. Bližšie informácie o projektoch nájdete tu.

   V súčasnosti vykonávame tieto činnosti:

 • identifikácia možností financovania vedy, výskumu a vývoja,
 • vyhľadávanie príležitostí, distribúcia informácií o možnostiach financovania a príležitostiach v oblasti vedy, výskumu a vývoja,
 • technická a odborná pomoc pri spracovaní projektových návrhov,
 • poskytovanie konzultácií k vypĺňaniu formulárov,
 • formálna kontrola spracovaných podkladov,
 • poskytovanie konzultácií k rozpočtu projektu,
 • spracovanie rozpočtu (najmä pri  technicky náročnejších projektoch),
 • zabezpečenie interných a externých konzultácií k formálnej stránke projektu,
 • zabezpečenie inštitucionálneho odsúhlasenia spracovaných materiálov,
 • odosielanie návrhov grantov/projektov v listinnej podobe, v prípade veľkých resp. celofakultných projektov asistencia pri on-line odosielaní resp. elektronickom podávaní návrhov projektov,
 • kontrolovanie procesu schválenia grantu/projektu a odoslanie následných informácií koordinátorovi/zodpovednému riešiteľovi grantu/projektu,
 • oboznámenie sa s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov,
 • kompletizácia a zaslanie materiálov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov,
 • zapracovanie prípadne požadovaných zmien zo strany koordinátora/zodpovedného riešiteľa projektu resp. poskytovateľa finančných prostriedkov do podkladov k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov,
 • zabezpečenie implementácie projektu po stránke projektového riadenia v spolupráci s koordinátorom projektu a odbornými riešiteľmi projektu,
 • monitorovanie projektu v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom resp. poverenými riešiteľmi grantu/ projektu,
 • pravidelné odosielanie informácií o postupe v grante/projekte ako aj všetkých ďalších požadovaných správ poskytovateľovi finančných prostriedkov;
 • archivácia dokumentov umožňujúcich/schvaľujúcich priebeh grantu/projektu.

Aktuálne informácie o výzvach môžete nájsť tu.