Home O nás Podpora vzdelávacích aktivít

Podpora vzdelávacích aktivít

Oddelenie pre podporu vzdelávacích aktivít je kooperujúcou súčasťou Centra pre podporu vedy výskumu a vývoja na JLF UK v Martine.

Základnou úlohou Oddelenia pre podporu vzdelávacích aktivít je podpora personálneho manažmentu a manažmentu vzdelávania vo vede, výskumu a vývoji, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom kooperácie s Referátom pre vedecko-výskumnú činnosť, Personálnym oddelením JLF UK a Referátom pre doktorandské štúdium.

    V oblasti personálneho manažmentu ide predovšetkým o nasledovné činnosti:

  • technická a odborná pomoc v oblasti zabezpečenia finančného pokrytia vzdelávania doktorandov – napr. vyhľadávanie výziev/súťaží pre krátkodobé a dlhodobé študijné pobyty, získavanie finančných prostriedkov pre podporu zahraničných služobných ciest, kurzov, školení a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí;
  • technická a odborná pomoc pri vytváraní postdoktorandských miest – napr. vyhľadávanie výziev/súťaží pre financovanie pracovného miesta, krátko a dlhodobé študijné pobyty, získavanie finančných prostriedkov pre podporu zahraničných služobných ciest, kurzov, školení a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí;
  • technická a odborná pomoc pri vytváraní podmienok pre stáže doktorandov a postdoktorandov zo zahraničia;
  • technická a odborná pomoc pri zabezpečovaní vzdelávacích programov a kurzov orientovaných nielen na rozvoj odborných vedomostí ale aj na tzv. „mäkké zručnosti“, rozvoj zručností pre riadenie, osobnostný rozvoj a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí pre všetkých doktorandov a zamestnancov JLF UK;
  • vytváranie a udržiavanie aktívnych systémov hodnotenia a oceňovania doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov JLF UK prostredníctvom externých finančných zdrojov v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí;
  • analýza dopytu a ponuky personálnych kapacít pre riešenie grantov/projektov – vytvorenie zdieľaného prehľadu osobohodín vo vede, výskume a vývoji;
  • realizácia prieskumov spokojnosti medzi doktorandmi, postdoktorandmi a vedeckými pracovníkmi v kooperácii s ďalšími pracoviskami JLF UK vrátane komplexného a systematického zhodnotenia všetkých relevantných oblastí vedy, výskumu a vývoja, ich analýza a vypracovanie návrhov odporúčaní pre budúce grantové/projektové zámery.

    V oblasti manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji ide najmä o tieto činnosti:

  • poskytovanie informácií o aktuálnych interných a externých odborných a vedeckých podujatiach, workshopoch, seminároch;
  • organizácia seminárov, workshopov, prezentačných aktivít a pod. zameraných na vzdelávanie vo vede, výskume a vývoji; na mäkké zručnosti; na zvyšovanie digitálnej gramotnosti; na zvýšenie vedomostí o ochrane duševného vlastníctva, komercionalizácii výsledkov výskumu a vývoja a transferu technológií do praxe.

Fotografie a prezentácie zo seminárov nájdete tu

Plánované semináre a pozvánky na zaujímavé podujatia – tu