Home O nás Marketing a PR

Marketing a PR

V oblasti marketingových aktivít ide najmä o tieto činnosti:

  • Technická a odborná pomoc pri vytváraní marketingových plánov konkrétnych projektov/grantov, najmä však projektov aplikovaného výskumu;
  • Spracovávanie osobitých informačných, prehľadových a propagačných materiálov alebo špecifických správ;
  • Propagácia výsledkov výskumu odbornej i laickej verejnosti v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom projektu, Ústavom informačných technológií JLF UK, Akademickou knižnicou a audiovizuálnym strediskom JLF UK, Oddelením prevádzky JLF UK a pre komerčné využitie výsledkov aj prostredníctvom externých marketingových nástrojov;
  • Technická asistencia pri príprave reklamných spotov či prezentácii výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom mediálnych nosičov –CD/DVD s interaktívnym obsahom – snímky, publikácie, rozhovory, demonštrácie metodiky a pod. v súlade so zásadami ochrany duševného vlastníctva;
  • Technická pomoc pri príprave expozícií v rámci veľtrhov vedy, výskumu a vývoja či iných aktivít propagujúcich vedu; 
  • Organizácia seminárov, workshopov, prezentačných aktivít zameraných na nosné oblasti výskumu a vývoja, udržateľnosť projektov výskumu a vývoja, zlepšenie  interaktívnej spolupráce viacerých pracovísk a pod.,