Home O nás Manažérstvo kvality

Manažérstvo kvality

Manažérstvo kvality je súčasť riadenia; cieľom je optimalizácia pracovných postupov a procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality služieb a produktov a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja. Medzi základné nástroje manažérstva kvality patria napríklad zber dát o spokojnosti zákazníka, vyhodnocovanie výkonnosti a spoľahlivosti procesov, vedúce k zlepšovaniu komunikačných štruktúr, odborných stratégií, zvýšeniu spokojnosti zákazníka, úspore zdrojov vďaka zavedeniu vhodne zvolených štandardov, atď.

    V júli 2012 prijalo vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine manažérske rozhodnutie o zavedení Systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008. Rozhodlo taktiež o spôsobe implementácie SMK – vlastnými zdrojmi. V systéme JLF UK boli identifikované procesy s jasnou postupnosťou a interakciou. V roku 2017 sa realizuje prechod na novú normu ISO 9001:2015.

    Výstupom identifikácie procesov bola Mapa procesov JLF UK v Martine. Po zaistení zdrojov sú procesy riadené na základe sledovania plánovaných ukazovateľov. Boli vytvorené metódy monitorovania, merania a analýzy kľúčových procesov SMK s cieľom dosahovať ich efektívnejšie riadenie a neustále zlepšovanie.

Činnosti:                                                                                                                                                                                                                                            

 • školenia interných audítorov,
 • realizácia interných auditov,
 • tvorba dokumentácie manažérstva kvality,
 • politika kvality,                                                                                                         
 • ciele kvality,
 • mapa procesov,
 • karty procesov,
 • príručka kvality,
 • PDCA (Plan-Do-Check-Act),
 • interné smernice,
 • norma ISO 9001,
 • preskúmanie manažmentom (1x ročne),
 • dotazníkové prieskumy,
 • meranie spokojnosti zamestnancov,
 • hodnotenie dodávateľov,
 • spätná väzba absolventa,
 • dotazníkové hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi 1. – 6.ročníka.

Súvisiace dokumenty:

 • politika kvality – tu
 • rada kvality – tu
 • ciele kvality – tu
 • mapa procesov – tu
 • prezentácie – tu
 • meranie spokojnosti zamestnancov – tu
 • vyhodnotenie dodávateľov – tu
 • hodnotiace správy úrovne fakulty v oblasti VVČ – tu
 • hodnotiace správy úrovne pedagogickej činnosti JLF UK – tu
 • študentská spätná väzba – tu
 • hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi – tu
 • absolventská spätná väzba – tu
 • príručka kvality – tu

V oblasti manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu a klinickú prax ide najmä o tieto činnosti:

 • poskytovanie komplexných služieb v oblasti zavádzania systému správnej laboratórnej a správnej klinickej praxe;
 • poskytovanie komplexných podporných služieb pre oblasť národnej a európskej certifikácie a akreditácie laboratórií;
 • monitorovanie termínov kalibrácie meradiel, poskytovanie informácií v tejto oblasti a vyhľadávanie možných finančných mechanizmov pre zabezpečenie týchto aktivít (napr.  vyhľadanie a aplikácie softvérových systémov pre túto oblasť, organizácia pravidelných stretnutí vedúcich laboratórií, zavádzanie pravidelných kontrolných mechanizmov a systému efektívneho využívania interných auditov a pod.)

Užitočné informácie:

 • snas.sk                                                                                                         
 • metodické smernice_SNAS
http://www.snas.sk/index.php?l=sk&tag=msa

        príloha: SNAS metodická smernica SLP

 • správna laboratórna prax_SNAS
http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=19

        príloha: SNAS správna laboratórna prax

 • kontrolné otázky_SNAS
http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=6&ps=35

        príloha: kontrolné otázky SNAS

 • oblasť a rozsah akreditácie_SNAS

        príloha: SNAS oblasť a rozsah akreditácie

        príloha: SNAS oblasť a rozsah akrediácie_vydanie 6

 • postup pri akreditácií_SNAS

       príloha: SNAS postup pri akreditácií