Aktuálne výzvy

Výzva APVV určená na podporu mladých vedeckých pracovníkov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.

Kritéria pre mladých vedeckých pracovníkov

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky štyri všeobecné kritériá:

  1. mladý vedecký pracovník v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov;
  2. mladý vedecký pracovník najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu;
  3. mladý vedecký pracovník je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene ktorého žiada o refundáciu nákladov;
  4. mladý vedecký pracovník v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil výzvou stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí zároveň spĺňajú obidve odborné kritériá:

  1. mladý vedecký pracovník bol autorom, resp. spoluautorom buď minimálne jedného výstupu v rámci kategórií 1.01 až 1.02 uvedeného vo formulári VPP za rok 2018 v rámci všeobecnej výzvy, alebo minimálne dvoch výstupov v rámci kategórií 1.06 až 1.07 uvedených vo formulári VPP za rok 2018 všeobecnej výzvy;
  2. mladý vedecký pracovník je v roku 2019 buď zodpovedným riešiteľom minimálne jedného projektu všeobecnej výzvy, ktorého riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni, alebo menovitým členom riešiteľského kolektívu minimálne v dvoch projektoch všeobecnej výzvy, ktorých riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni.

Termín podania žiadostí: od 31.5.2019 do 30.09.2019

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 EUR a maximálne vo výške 5 000 EUR.

Oprávnené výdavky:

  • cestovné náklady,
  • náklady na materiál,
  • náklady na služby.

Bližšie informácie nájdete tu.