Aktuálne výzvy

Výzvy H2020: SME Instrument

Výzva: SME-1 SME instrument phase 1

Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017

Ukončenie výzvy:

 1. termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time)
 2. termín: 03.05.2018 do 17:00 (Brussels time)
 3. termín: 05.09.2018 do 17:00 (Brussels time)
 4. termín: 07.11.2018 do 17:00 (Brussels time)
 5. termín: 13.02.2019 do 17:00 (Brussels time)
 6. termín: 07.05.2019 do 17:00 (Brussels time)
 7. termín: 05.09.2019 do 17:00 (Brussels time)
 8. termín: 06.11.2019 do 17:00 (Brussels time)
 9. termín: 12.02.2020 do 17:00 (Brussels time)
 10. termín: 06.05.2020 do 17:00 (Brussels time)
 11. termín: 02.09.2020 do 17:00 (Brussels time)
 12. termín: 04.11.2020 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: fáza 1 je zameraná na výskum a vývoj, technickú realizovateľnosť a komerčný potenciál prelomovej a inovatívnej myšlienky. Aktivity môžu zahŕňať napríklad hodnotenie rizika, prieskum trhu, zapojenie používateľov, analýzu regulačných obmedzení alebo režimov noriem, riadenie duševného vlastníctva, vyhľadávanie partnerov alebo posúdenie uskutočniteľnosti. Cieľ vo fáze 1 je vytvoriť pevný inovačný projekt s vysokým potenciálom. Financovanie 1. fázy je paušálnou sumou vo výške 50 000 EUR. Projekt by mal trvať približne 6 mesiacov.

Kto môže podať žiadosť: ziskové malé a stredné podniky, vrátane mladých podnikov a začínajúcich podnikov, z akéhokoľvek sektora. Podnik musí  byť založený v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020.

Výzva: SME-2 SME instrument phase 2

Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017

Ukončenie výzvy:

 1. termín: 10.01.2018 do 17:00 (Brussels time)
 2. termín: 14.03.2018 do 17:00 (Brussels time)
 3. termín: 23.05.2018 do 17:00 (Brussels time)
 4. termín: 10.10.2018 do 17:00 (Brussels time)
 5. termín: 09.01.2019 do 17:00 (Brussels time)
 6. termín: 03.04.2019 do 17:00 (Brussels time)
 7. termín: 05.06.2019 do 17:00 (Brussels time)
 8. termín: 09.10.2019 do 17:00 (Brussels time)
 9. termín: 08.01.2020 do 17:00 (Brussels time)
 10. termín: 18.03.2020 do 17:00 (Brussels time)
 11. termín: 19.05.2020 do 17:00 (Brussels time)
 12. termín: 07.10.2020 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: Fáza 2 je zameraná na rozvinutie koncepcie podnikania ďalej do produktu, služby alebo procesu, ktorý je pripravený na trhu, zosúladený s rastovou stratégiou spoločnosti. Činnosti by mohli zahŕňať napríklad skúšky, prototypovanie, validáciu, demonštráciu a testovanie v reálnych podmienkach a trhovú replikáciu. Ak sa činnosť týka predovšetkým technologických inovácií, predpokladá sa úroveň technologickej pripravenosti (TRL) 6 alebo vyššia. Môžete uzatvoriť subdodávateľské práce, ktoré sú nevyhnutné pre váš inovačný projekt.

Môžete sa prihlásiť do fázy 1 ako prostriedok na prípravu na fázu 2 alebo môžete požiadať priamo o fázu 2. Váš návrh musí byť založený na strategickom obchodnom pláne, ktorý bol vyvinutý buď v prvej fáze, alebo iným spôsobom. Váš návrh musí špecifikovať očakávaný výsledok projektu a kritériá úspechu, ako aj očakávaný vplyv na vašu spoločnosť z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska (napr. o obrate, zamestnanosti, veľkosti trhu, riadení IP, predaji, návratnosti investícií alebo ziskovosť). Musíte venovať mimoriadnu pozornosť ochrane a vlastníctvu duševného vlastníctva a predložiť presvedčivé dôkazy alebo opatrenia na zabezpečenie možnosti komerčného využívania. Mali by ste sa tiež zaoberať otázkami regulácie a štandardizácie.

Poskytuje sa grantové financovanie (miera financovania 70%) vo výške 0,5 až 2,5 milióna EUR. Môžete požiadať o vyššiu alebo nižšiu čiastku, riadne odôvodnenú pri podaní žiadosti. Projekt by mal zvyčajne trvať 12 až 24 mesiacov, ale mohol by byť dlhší vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

Kto môže podať žiadosť: ziskové malé a stredné podniky, vrátane mladých podnikov a začínajúcich podnikov, z akéhokoľvek sektora. Podnik musí  byť založený v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020.

Bližšie informácie k obom výzvam nájdete tu.