Aktuálne výzvy

INTERREG SK-CZ Využívanie inovačného potenciálu

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.10.2018

Dátum uzávierky výzvy: 31.01.2019

Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov, Špecifický cieľ: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Oprávnení žiadatelia/partneri: verejné základné, stredné a vysoké školy, súkromné základné a stredné školy, ktorých súhrn príspevkov z verejných zdrojov presahuje 50% celkových príjmov školy, verejné vzdelávacie inštitúcie, štát a jeho organizačné zložky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, záujmové združenie právnických osôb, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS), Komory.

Povinné partnerstvo s inštitúciou z Českej republiky.

Cieľové skupiny: žiaci a študenti, pedagogický personál a školitelia, zamestnanci a zamestnávatelia.

Oprávnené aktivity:

  • Typ aktivity D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania
  • Typ aktivity E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory)
  • Typ aktivity G) Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov

Jednotlivé typy aktivít tu.

Finančná podpora: min. 50 000,00 Eur a max. 200 000,00 Eur na projekt.

Oprávnené miesta realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezky kraj.

Bližšie informácie o výzve si môžete pozrieť na stránke výzvy.