Aktuality a zaujímavosti

CITOVANIE PROJEKTOV V PUBLIKÁCIÁCH – Operačný program Výskum a vývoj

Odporúčané znenia Slovenskej a Anglickej verzie poďakovania.

 

Nakoľko je potrebné pri publikačných výstupoch, ktoré deklarujeme ako výstupy napĺňajúce dopadový merateľný ukazovateľ, uvádzať poďakovanie („Acknowledgment“), dovoľujme si vám zaslať jeho odporúčané znenie:

Slovenská verzia:

„Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt:  (názov projektu)  (kód ITMS:), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Anglická verzia:

„This publication is the result of the project implementation: (name of project) (ITMS) supported by the Operational Programme Research and Innovation funded by the ERDF“.

V rámci poďakovania („Acknowledgment“) môže byť uvedených viac grantových schém ako konkrétny projekt v rámci OP VaV, vo vzťahu ku ktorému je deklarovaný publikačný výstup.