Ukončené projekty

Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických ochorení

Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických ochorení

 

ITMS kód projektu: 26220220114

Operačný program: OPVaV

Prioritná Os projektu: 2 – Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: október 2010 – marec 2015

Rozpočet projektu: 960 919,20 Eur

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.