Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Riaditeľka CEVED

október 15, 2017

Riaditeľka CEVED

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 203 / 903
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Oddelenie pre podporu vzdelávacích aktivít je kooperujúcou súčasťou Centra pre podporu vedy výskumu a vývoja na JLF UK v Martine.

Základnou úlohou Oddelenia pre podporu vzdelávacích aktivít je podpora personálneho manažmentu a manažmentu vzdelávania vo vede, výskumu a vývoji, ktorá je zabezpečovaná prostredníctvom kooperácie s Referátom pre vedecko-výskumnú činnosť, Personálnym oddelením JLF UK a Referátom pre doktorandské štúdium.

      

    V oblasti personálneho manažmentu ide predovšetkým o nasledovné činnosti:

 • technická a odborná pomoc v oblasti zabezpečenia finančného pokrytia vzdelávania doktorandov - napr. vyhľadávanie výziev/súťaží pre krátkodobé a dlhodobé študijné pobyty, získavanie finančných prostriedkov pre podporu zahraničných služobných ciest, kurzov, školení a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí;
 • technická a odborná pomoc pri vytváraní postdoktorandských miest - napr. vyhľadávanie výziev/súťaží pre financovanie pracovného miesta, krátko a dlhodobé študijné pobyty, získavanie finančných prostriedkov pre podporu zahraničných služobných ciest, kurzov, školení a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí;
 • technická a odborná pomoc pri vytváraní podmienok pre stáže doktorandov a postdoktorandov zo zahraničia;
 • technická a odborná pomoc pri zabezpečovaní vzdelávacích programov a kurzov orientovaných nielen na rozvoj odborných vedomostí ale aj na tzv. „mäkké zručnosti“, rozvoj zručností pre riadenie, osobnostný rozvoj a pod. v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí pre všetkých doktorandov a zamestnancov JLF UK;
 • vytváranie a udržiavanie aktívnych systémov hodnotenia a oceňovania doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov JLF UK prostredníctvom externých finančných zdrojov v súlade s dodržiavaním pravidiel rovnosti príležitostí;
 • analýza dopytu a ponuky personálnych kapacít pre riešenie grantov/projektov – vytvorenie zdieľaného prehľadu osobohodín vo vede, výskume a vývoji;
 • realizácia prieskumov spokojnosti medzi doktorandmi, postdoktorandmi a vedeckými pracovníkmi v kooperácii s ďalšími pracoviskami JLF UK vrátane komplexného a systematického zhodnotenia všetkých relevantných oblastí vedy, výskumu a vývoja, ich analýza a vypracovanie návrhov odporúčaní pre budúce grantové/projektové zámery.

 

    V oblasti manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji ide najmä o tieto činnosti:

 • poskytovanie informácií o aktuálnych interných a externých odborných a vedeckých podujatiach, workshopoch, seminároch;
 • organizácia seminárov, workshopov, prezentačných aktivít a pod. zameraných na vzdelávanie vo vede, výskume a vývoji; na mäkké zručnosti; na zvyšovanie digitálnej gramotnosti; na zvýšenie vedomostí o ochrane duševného vlastníctva, komercionalizácii výsledkov výskumu a vývoja a transferu technológií do praxe.

 

Fotografie a prezentácie zo seminárov nájdete tu

Plánované semináre a pozvánky na zaujímavé podujatia – tu

 

CEVED

október 15, 2017

  Srdečne vás vítame na domovskej stránke

    Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine (ďalej aj "CEVED v Martine") je špecializovaným účelovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej JLF UK), zriadeným v súlade s §39 a ods. 2, písm. a) Zákona o vysokých školách ako jedno zo základných pracovísk JLF UK v Martine.

 

    Základným cieľom a funkciou CEVED v Martine je komplexná podpora aktivít vedy, výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine, vrátane technickej pomoci, právneho a ekonomického poradenstva, personálneho rozvoja v daných oblastiach a marketingových aktivít. CEVED je organizované tak, aby zabezpečilo centrálnu podporu pri    príprave, realizácii, kontrole a propagácii národných i medzinárodných grantov a zmlúv a dohôd o spolupráci z verejného i súkromného sektora.

 

    Táto podpora je zabezpečovaná prostredníctvom:

 

 • aktivít, ktoré poskytujú širokú škálu služieb v oblasti projektového manažmentu, personálneho manažmentu, manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji a manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu prax,
 • aktivít zameriavajúcich sa na ochranu duševného vlastníctva ochranu duševného vlastníctva, transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe a komercionalizáciu výsledkov výskumu a vývoja,
 • aktivít, ktoré vyhľadávajú, zhromažďujú a ďalej distribuujú informácie o financovaní zámerov v oblasti vedy, výskumu a vývoja;
 • marketingových aktivít.

 

    Centrum pre vedu, výskum a vývoj na JLF UK v Martine napĺňa svoju misiu, víziu a ciele prostredníctvom činností, ktoré vykonáva. Všetky tieto činnosti musia byť vykonávané v súlade s vnútornými predpismi UK a JLF UK ako aj v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

 

 

 

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples