Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra začala vydávať svoj E-bulletin.

CITOVANIE PROJEKTOV V PUBLIKÁCIÁCH - Operačný program Výskum a vývoj

O nás

október 15, 2017

  Srdečne vás vítame na domovskej stránke

    Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine (ďalej aj "CEVED v Martine") je špecializovaným účelovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej JLF UK), zriadeným v súlade s §39 a ods. 2, písm. a) Zákona o vysokých školách ako jedno zo základných pracovísk JLF UK v Martine.

 

    Základným cieľom a funkciou CEVED v Martine je komplexná podpora aktivít vedy, výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine, vrátane technickej pomoci, právneho a ekonomického poradenstva, personálneho rozvoja v daných oblastiach a marketingových aktivít. CEVED je organizované tak, aby zabezpečilo centrálnu podporu pri    príprave, realizácii, kontrole a propagácii národných i medzinárodných grantov a zmlúv a dohôd o spolupráci z verejného i súkromného sektora.

 

    Táto podpora je zabezpečovaná prostredníctvom:

 

 • aktivít, ktoré poskytujú širokú škálu služieb v oblasti projektového manažmentu, personálneho manažmentu, manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji a manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu prax,
 • aktivít zameriavajúcich sa na ochranu duševného vlastníctva ochranu duševného vlastníctva, transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe a komercionalizáciu výsledkov výskumu a vývoja,
 • aktivít, ktoré vyhľadávajú, zhromažďujú a ďalej distribuujú informácie o financovaní zámerov v oblasti vedy, výskumu a vývoja;
 • marketingových aktivít.

 

    Centrum pre vedu, výskum a vývoj na JLF UK v Martine napĺňa svoju misiu, víziu a ciele prostredníctvom činností, ktoré vykonáva. Všetky tieto činnosti musia byť vykonávané v súlade s vnútornými predpismi UK a JLF UK ako aj v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

 

 

 

RTL

október 15, 2017
Below is the screenshot of Home Page.

 

Below is the screenshot of Category Page.

 

Below is the screenshot of Single Page.

    Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine (ďalej aj "CEVED v Martine") je špecializovaným účelovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej JLF UK), zriadeným v súlade s §39 a ods. 2, písm. a) Zákona o vysokých školách ako jedno zo základných pracovísk JLF UK v Martine.

 

     Základným cieľom a funkciou CEVED v Martine je komplexná podpora aktivít vedy, výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine, vrátane technickej pomoci, právneho a ekonomického poradenstva, personálneho rozvoja v daných oblastiach a marketingových aktivít. CEVED je organizované tak, aby zabezpečilo centrálnu podporu pri príprave, realizácii, kontrole a propagácii národných i medzinárodných grantov a zmlúv a dohôd o spolupráci z verejného i súkromného sektora.

 

     Táto podpora je zabezpečovaná prostredníctvom:

 

 • aktivít, ktoré poskytujú širokú škálu služieb v oblasti projektového manažmentu, personálneho manažmentu, manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji a manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu prax,
 • aktivít zameriavajúcich sa na ochranu duševného vlastníctva ochranu duševného vlastníctva, transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe a komercionalizáciu výsledkov výskumu a vývoja,
 • aktivít, ktoré vyhľadávajú, zhromažďujú a ďalej distribuujú informácie o financovaní zámerov v oblasti vedy, výskumu a vývoja;
 • marketingových aktivít.

 

    Centrum pre vedu, výskum a vývoj na JLF UK v Martine napĺňa svoju misiu, víziu a ciele prostredníctvom činností, ktoré vykonáva. Všetky tieto činnosti musia byť vykonávané v súlade s vnútornými predpismi UK a JLF UK ako aj v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

 

 

Marketing a PR

október 15, 2017

V oblasti marketingových aktivít ide najmä o tieto činnosti:

 

 • Technická a odborná pomoc pri vytváraní marketingových plánov konkrétnych projektov/grantov, najmä však projektov aplikovaného výskumu;
 • Spracovávanie osobitých informačných, prehľadových a propagačných materiálov alebo špecifických správ;
 • Propagácia výsledkov výskumu odbornej i laickej verejnosti v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom projektu, Ústavom informačných technológií JLF UK, Akademickou knižnicou a audiovizuálnym strediskom JLF UK, Oddelením prevádzky JLF UK a pre komerčné využitie výsledkov aj prostredníctvom externých marketingových nástrojov;
 • Technická asistencia pri príprave reklamných spotov či prezentácii výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom mediálnych nosičov –CD/DVD s interaktívnym obsahom – snímky, publikácie, rozhovory, demonštrácie metodiky a pod. v súlade so zásadami ochrany duševného vlastníctva;
 • Technická pomoc pri príprave expozícií v rámci veľtrhov vedy, výskumu a vývoja či iných aktivít propagujúcich vedu; 
 • Organizácia seminárov, workshopov, prezentačných aktivít zameraných na nosné oblasti výskumu a vývoja, udržateľnosť projektov výskumu a vývoja, zlepšenie  interaktívnej spolupráce viacerých pracovísk a pod.,

 

 

 

 

 

 

 

    Manažérstvo kvality je súčasť riadenia; cieľom je optimalizácia pracovných postupov a procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality služieb a produktov a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja. Medzi základné nástroje manažérstva kvality patria napríklad zber dát o spokojnosti zákazníka, vyhodnocovanie výkonnosti a spoľahlivosti procesov, vedúce k zlepšovaniu komunikačných štruktúr, odborných stratégií, zvýšeniu spokojnosti zákazníka, úspore zdrojov vďaka zavedeniu vhodne zvolených štandardov, atď.

    V júli 2012 prijalo vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine manažérske rozhodnutie o zavedení Systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008. Rozhodlo taktiež o spôsobe implementácie SMK - vlastnými zdrojmi. V systéme JLF UK boli identifikované procesy s jasnou postupnosťou a interakciou. V roku 2017 sa realizuje prechod na novú normu ISO 9001:2015.

 

    Výstupom identifikácie procesov bola Mapa procesov JLF UK v Martine. Po zaistení zdrojov sú procesy riadené na základe sledovania plánovaných ukazovateľov. Boli vytvorené metódy monitorovania, merania a analýzy kľúčových procesov SMK s cieľom dosahovať ich efektívnejšie riadenie a neustále zlepšovanie.

 

Činnosti:                                                                                                                                                                                                                                            

 • školenia interných audítorov,
 • realizácia interných auditov,
 • tvorba dokumentácie manažérstva kvality,
 • politika kvality,                                                                                                         
 • ciele kvality,
 • mapa procesov,
 • karty procesov,
 • príručka kvality,
 • PDCA (Plan-Do-Check-Act),
 • interné smernice,
 • norma ISO 9001,
 • preskúmanie manažmentom (1x ročne),
 • dotazníkové prieskumy,
 • meranie spokojnosti zamestnancov,
 • hodnotenie dodávateľov,
 • spätná väzba absolventa,
 • dotazníkové hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi 1. – 6.ročníka.

 

Súvisiace dokumenty:

 • politika kvality - tu
 • ciele kvality - tu
 • mapa procesov - tu
 • prezentácie - tu
 • meranie spokojnosti zamestnancov - tu
 • vyhodnotenie dodávateľov - tu
 • hodnotiace správy úrovne fakulty v oblasti VVČ - tu
 • hodnotiace správy úrovne pedagogickej činnosti JLF UK - tu
 • študentská spätná väzba - tu
 • hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi - tu
 • absolventská spätná väzba - tu
 • príručka kvality - tu

 

V oblasti manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu a klinickú prax ide najmä o tieto činnosti:

 • poskytovanie komplexných služieb v oblasti zavádzania systému správnej laboratórnej a správnej klinickej praxe;
 • poskytovanie komplexných podporných služieb pre oblasť národnej a európskej certifikácie a akreditácie laboratórií;
 • monitorovanie termínov kalibrácie meradiel, poskytovanie informácií v tejto oblasti a vyhľadávanie možných finančných mechanizmov pre zabezpečenie týchto aktivít (napr.  vyhľadanie a aplikácie softvérových systémov pre túto oblasť, organizácia pravidelných stretnutí vedúcich laboratórií, zavádzanie pravidelných kontrolných mechanizmov a systému efektívneho využívania interných auditov a pod.)

 

Užitočné informácie:

 • snas.sk                                                                                                                                                                                                                    
 • metodické smernice_SNAS

        http://www.snas.sk/index.php?l=sk&tag=msa

        príloha: SNAS metodická smernica SLP

 • správna laboratórna prax_SNAS

        http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=19

        príloha: SNAS správna laboratórna prax

 • kontrolné otázky_SNAS

        http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=6&ps=35

        príloha: kontrolné otázky SNAS

 • oblasť a rozsah akreditácie_SNAS

        príloha: SNAS oblasť a rozsah akreditácie

        príloha: SNAS oblasť a rozsah akrediácie_vydanie 6

 • postup pri akreditácií_SNAS

       príloha: SNAS postup pri akreditácií

     

                    

 

 

   Transfer technológií a ochrana duševného vlastníctva je jedným z oddelení Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine, zriadeného na základe vnútorného predpisu pod č. 32/2015 platného dňa 08.12.2015.

  Ide o komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou na pôde JLF UK  a ich uvedenie do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom  komerčne ich zhodnotiť. Hlavné fázy tohto procesu tvoria ochrana duševného vlastníctva a jeho následná komercializácia. Proces ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transfer technológií) je náročný nielen po administratívnej, ale aj odbornej stránke.

 

     Oddelenie transferu technológií sa zameriava na ochranu duševného vlastníctva. Poskytuje súčinnosť  vedeckým a výskumným pracovníkom a ostatným pri transfere výsledkov výskumnej činnosti realizovanej na pôde JLF UK do podnikovej praxe.  Podporuje zamestnancov pri určovaní formy predmetu duševného vlastníctva, koordinácii a administratívnej podpore súvisiacej  s činnosťami v oblasti ochrany a nakladania s predmetmi duševného vlastníctva na JLFUK a z toho plynúci ďalší transfer technológií. 

 • Zvyšuje povedomie o potrebe ochrany duševného vlastníctva najmä prostredníctvom prezentácií , seminárov a workshopov na pôde JLF UK.
 • Pôsobí ako oddelenie pre nahlasovanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti zamestnancov JLF UK v spolupráci s Národným centrom transferu technológií SR – NCTT SR  a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) v súlade s príslušnými aktuálnymi zákonmi a vnútornými predpismi upravujúcimi nakladanie s právami duševného vlastníctva na JLF UK a to prostrednítvom dostupných formulárov uvedených na stráne www.ceved.sk oddelenia transferu technológií.
 • Úzko spolupracuje s Národným centrom transferu technológií SR (NCTT SR) a Centrom vedecko- technických informácií SR (CVTI) ako aj s ostatnými pracoviskami transferu technológií pri vedeckovýskumných inštitúciách. Okrem týchto činností oddelenie transferu technológií poskytuje v súčinnosti s CVTI SR pri vybraných vynálezoch s komercionalizačným potenciálom konzultačné služby evaluácie predmetov priemyselného vlastníctva, súčinnosť pri podávaní medzinárodných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov a odmien za služby patentových zástupcov, právnikov atď.
 • Oddelenie transferu technológií je tiež zriadené za účelom poskytovania komplexných informácií v oblasti práv duševného vlastníctva pre zamestnancov a študentov JLF UK, prípadne externým partnerom a spoločnostiam, ktoré prejavia záujem spolupracovať s JLF UK prostredníctvom oddelenia transferu technológií. Za týmto účelom aktívne komunikuje s externým prostredím JLF UK s cieľom vyhľadávať dopyt po transfere technológií vzniknutých, alebo potenciálne vzniknutých ako výsledok výskumu a vývoja v rámci JLF UK. V oblasti transferu technológií spolupracuje s ďalšími centrami transferu technológií na Slovensku aj v zahraničí.  
 • Vo vzťahu k zamestnancom a študentom JLF UK bude pôsobiť motivačne, edukatívne a podporne v oblasti ich oboznamovania sa s právami, povinnosťami a príležitosťami v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

 

   Hlavné činnosti oddelenia transferu technológií:

 

 • Poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany duševného vlastníctva v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a Národným centrom pre transfer technológií (napr. preskúmanie publikácií pred ich zverejnením z hľadiska prevencie neúmyselnej straty patentových práv prostredníctvom predčasného zverejnenia autorských informácií – v spolupráci s Akademickou knižnicou JLF UK, hodnotenie ďalších predmetov duševného vlastníctva, vyhľadávanie vhodných foriem ochrany duševného vlastníctva, právne poradenstvo v tejto oblasti atď)

 

 • Poskytovanie komplexných služieb v oblasti komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja v spolupráci s Národným centrom transferu technológií SR – NCTT SR  a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) (napr. Vyhľadávanie a hodnotenie komečného potenciálu výsledkov výskumu a vývoja, vyhľadávanie partnerov  zo súkromného sektora , databazovanie, podpora pri prezentovaní služieb s komerčným potenciálom, účasť na rokovaniach s potenciálnymi partnermi, príprava všetkých dohôd/zmlúv o subdodávkach na riešených grantoch / projektoch v prípade externých partnerských organizácií či jednotlivcov v súlade s pravidlami ochrany duševného vlastníctva apod.)

 

 • Vytvorenie a implementácia systému ochrany duševného vlastníctva a komerionalizácie výsledkov výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine.

 

   Ciele a prínosy oddelenia transferu technológií :

 

 • Poskytovať odbornú a funkčnú podporu zamestnancom, študentom a jednotlivým pracoviskám JLF UK v otázkach duševného vlastníctva.
 • Transfer výsledkov výskumných aktivít realizovaných na JLF UK do spoločenskej a hospodárskej praxe.
 • Posilniť vnímanie JLF UK ako dôležitého partnera tak v ekonomickom ako aj v sociálnom prostredí prostredníctvom aktivít oddelenia transferu technológií, ktoré umožnia zužitkovať vedomosti získané počas jeho existencie.
 • Zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercionalizácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti.
 • Zapojiť sa do súťaže pod názvom „ CENA ZA TRANSFER TECNOLÓGIÍ“ v príslušnej kategórií a oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR a zároveň preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti do praxe.
 • Tvorba a zavedenie smernice na ochranu, správu a komercionalizáciu duševného vlastníctva, ako kľúčového dokumentu, ktorý zabezpečí jednotný postup pri realizácii ochrany a následného komerčného zhodnotenia výsledkov tvorivej vedeckej činnosti zamestnancov a študentov JLF UK do priemyselnej a hospodárskej praxe. Vytvorená smernica určí práva a povinnosti zamestnancov a študentov JLF UK v súvislosti so vznikom, ohlásením, ochranou, evidenciou a komerčným využitím práv k predmetu duševného vlastníctva.
 • Spolupráca s centrami pre transfer technológií,  s firmami na realizácii transferu technológií a s externými organizáciami a inými CTT. Ide o činnosti, ktoré budú zamerané na externú spoluprácu s partnermi z priemyslu pri hľadaní vhodných spôsobov pre úspešnú komercionalizáciu právami priemyselného vlastníctva, s organizáciami venujúcimi sa transferu technológií (v SR a v zahraničí, CVTI SR, ÚPV SR a ďalšie) a firmami poskytujúcimi služby súvisiace s ochranou a komercionalizáciou duševného vlastníctva. Pre efektívne fungovanie oddelenia transferu technológií je nevyhnutné aj nadviazanie spolupráce s Úradom priemyselného vlastníctva, ktorý plní funkcie „ Patentového úradu SR“.
 • Vzdelávanie zamestnancov a študentov JLF UK prostredníctvom :
  • prednášok,
  • webinárov  
  • e-learningov,
  • konferencií
  • kurzov

 

Užitočné informácie:

 

 

 

 

 

   V rokoch 2009 – 2015 sa môžeme pochváliť implementáciou 25 projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a to konkrétne z Operačného programu Vzdelávanie    (7 projektov) a z Operačného programu Výskum a Vývoj (18 projektov).

   Taktiež sme úspešne implementovali projekt z grantového programu EEA GRANTS – bilaterálny fond na národnej úrovni. Bližšie informácie o projektoch nájdete tu.

 

   V súčasnosti vykonávame tieto činnosti:

 • identifikácia možností financovania vedy, výskumu a vývoja,
 • vyhľadávanie príležitostí, distribúcia informácií o možnostiach financovania a príležitostiach v oblasti vedy, výskumu a vývoja,
 • technická a odborná pomoc pri spracovaní projektových návrhov,
 • poskytovanie konzultácií k vypĺňaniu formulárov,
 • formálna kontrola spracovaných podkladov,
 • poskytovanie konzultácií k rozpočtu projektu,
 • spracovanie rozpočtu (najmä pri  technicky náročnejších projektoch),
 • zabezpečenie interných a externých konzultácií k formálnej stránke projektu,
 • zabezpečenie inštitucionálneho odsúhlasenia spracovaných materiálov,
 • odosielanie návrhov grantov/projektov v listinnej podobe, v prípade veľkých resp. celofakultných projektov asistencia pri on-line odosielaní resp. elektronickom podávaní návrhov projektov,
 • kontrolovanie procesu schválenia grantu/projektu a odoslanie následných informácií koordinátorovi/zodpovednému riešiteľovi grantu/projektu,
 • oboznámenie sa s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov,
 • kompletizácia a zaslanie materiálov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov,
 • zapracovanie prípadne požadovaných zmien zo strany koordinátora/zodpovedného riešiteľa projektu resp. poskytovateľa finančných prostriedkov do podkladov k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov,
 • zabezpečenie implementácie projektu po stránke projektového riadenia v spolupráci s koordinátorom projektu a odbornými riešiteľmi projektu,
 • monitorovanie projektu v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom resp. poverenými riešiteľmi grantu/ projektu,
 • pravidelné odosielanie informácií o postupe v grante/projekte ako aj všetkých ďalších požadovaných správ poskytovateľovi finančných prostriedkov;
 • archivácia dokumentov umožňujúcich/schvaľujúcich priebeh grantu/projektu.

 

Aktuálne informácie o výzvach môžete nájsť tu.

 

 

Aktuálne výzvy

október 15, 2017
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples