Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

O nás

október 15, 2017

  Srdečne vás vítame na domovskej stránke

    Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine (ďalej aj "CEVED v Martine") je špecializovaným účelovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej JLF UK), zriadeným v súlade s §39 a ods. 2, písm. a) Zákona o vysokých školách ako jedno zo základných pracovísk JLF UK v Martine.

 

    Základným cieľom a funkciou CEVED v Martine je komplexná podpora aktivít vedy, výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine, vrátane technickej pomoci, právneho a ekonomického poradenstva, personálneho rozvoja v daných oblastiach a marketingových aktivít. CEVED je organizované tak, aby zabezpečilo centrálnu podporu pri    príprave, realizácii, kontrole a propagácii národných i medzinárodných grantov a zmlúv a dohôd o spolupráci z verejného i súkromného sektora.

 

    Táto podpora je zabezpečovaná prostredníctvom:

 

 • aktivít, ktoré poskytujú širokú škálu služieb v oblasti projektového manažmentu, personálneho manažmentu, manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji a manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu prax,
 • aktivít zameriavajúcich sa na ochranu duševného vlastníctva ochranu duševného vlastníctva, transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe a komercionalizáciu výsledkov výskumu a vývoja,
 • aktivít, ktoré vyhľadávajú, zhromažďujú a ďalej distribuujú informácie o financovaní zámerov v oblasti vedy, výskumu a vývoja;
 • marketingových aktivít.

 

    Centrum pre vedu, výskum a vývoj na JLF UK v Martine napĺňa svoju misiu, víziu a ciele prostredníctvom činností, ktoré vykonáva. Všetky tieto činnosti musia byť vykonávané v súlade s vnútornými predpismi UK a JLF UK ako aj v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

 

 

 

RTL

október 15, 2017
Below is the screenshot of Home Page.

 

Below is the screenshot of Category Page.

 

Below is the screenshot of Single Page.

    Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine (ďalej aj "CEVED v Martine") je špecializovaným účelovým pracoviskom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej JLF UK), zriadeným v súlade s §39 a ods. 2, písm. a) Zákona o vysokých školách ako jedno zo základných pracovísk JLF UK v Martine.

 

     Základným cieľom a funkciou CEVED v Martine je komplexná podpora aktivít vedy, výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine, vrátane technickej pomoci, právneho a ekonomického poradenstva, personálneho rozvoja v daných oblastiach a marketingových aktivít. CEVED je organizované tak, aby zabezpečilo centrálnu podporu pri príprave, realizácii, kontrole a propagácii národných i medzinárodných grantov a zmlúv a dohôd o spolupráci z verejného i súkromného sektora.

 

     Táto podpora je zabezpečovaná prostredníctvom:

 

 • aktivít, ktoré poskytujú širokú škálu služieb v oblasti projektového manažmentu, personálneho manažmentu, manažmentu vzdelávania vo vede, výskume a vývoji a manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu prax,
 • aktivít zameriavajúcich sa na ochranu duševného vlastníctva ochranu duševného vlastníctva, transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe a komercionalizáciu výsledkov výskumu a vývoja,
 • aktivít, ktoré vyhľadávajú, zhromažďujú a ďalej distribuujú informácie o financovaní zámerov v oblasti vedy, výskumu a vývoja;
 • marketingových aktivít.

 

    Centrum pre vedu, výskum a vývoj na JLF UK v Martine napĺňa svoju misiu, víziu a ciele prostredníctvom činností, ktoré vykonáva. Všetky tieto činnosti musia byť vykonávané v súlade s vnútornými predpismi UK a JLF UK ako aj v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

 

 

Marketing a PR

október 15, 2017

V oblasti marketingových aktivít ide najmä o tieto činnosti:

 

 • Technická a odborná pomoc pri vytváraní marketingových plánov konkrétnych projektov/grantov, najmä však projektov aplikovaného výskumu;
 • Spracovávanie osobitých informačných, prehľadových a propagačných materiálov alebo špecifických správ;
 • Propagácia výsledkov výskumu odbornej i laickej verejnosti v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom projektu, Ústavom informačných technológií JLF UK, Akademickou knižnicou a audiovizuálnym strediskom JLF UK, Oddelením prevádzky JLF UK a pre komerčné využitie výsledkov aj prostredníctvom externých marketingových nástrojov;
 • Technická asistencia pri príprave reklamných spotov či prezentácii výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom mediálnych nosičov –CD/DVD s interaktívnym obsahom – snímky, publikácie, rozhovory, demonštrácie metodiky a pod. v súlade so zásadami ochrany duševného vlastníctva;
 • Technická pomoc pri príprave expozícií v rámci veľtrhov vedy, výskumu a vývoja či iných aktivít propagujúcich vedu; 
 • Organizácia seminárov, workshopov, prezentačných aktivít zameraných na nosné oblasti výskumu a vývoja, udržateľnosť projektov výskumu a vývoja, zlepšenie  interaktívnej spolupráce viacerých pracovísk a pod.,

 

 

 

 

 

 

 

    Manažérstvo kvality je súčasť riadenia; cieľom je optimalizácia pracovných postupov a procesov so zohľadnením materiálových a časových zdrojov, očakávanej konečnej kvality služieb a produktov a predpokladaného ďalšieho rastu a vývoja. Medzi základné nástroje manažérstva kvality patria napríklad zber dát o spokojnosti zákazníka, vyhodnocovanie výkonnosti a spoľahlivosti procesov, vedúce k zlepšovaniu komunikačných štruktúr, odborných stratégií, zvýšeniu spokojnosti zákazníka, úspore zdrojov vďaka zavedeniu vhodne zvolených štandardov, atď.

    V júli 2012 prijalo vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine manažérske rozhodnutie o zavedení Systému manažérstva kvality (SMK) podľa normy ISO 9001:2008. Rozhodlo taktiež o spôsobe implementácie SMK - vlastnými zdrojmi. V systéme JLF UK boli identifikované procesy s jasnou postupnosťou a interakciou. V roku 2017 sa realizuje prechod na novú normu ISO 9001:2015.

 

    Výstupom identifikácie procesov bola Mapa procesov JLF UK v Martine. Po zaistení zdrojov sú procesy riadené na základe sledovania plánovaných ukazovateľov. Boli vytvorené metódy monitorovania, merania a analýzy kľúčových procesov SMK s cieľom dosahovať ich efektívnejšie riadenie a neustále zlepšovanie.

 

Činnosti:                                                                                                                                                                                                                                            

 • školenia interných audítorov,
 • realizácia interných auditov,
 • tvorba dokumentácie manažérstva kvality,
 • politika kvality,                                                                                                         
 • ciele kvality,
 • mapa procesov,
 • karty procesov,
 • príručka kvality,
 • PDCA (Plan-Do-Check-Act),
 • interné smernice,
 • norma ISO 9001,
 • preskúmanie manažmentom (1x ročne),
 • dotazníkové prieskumy,
 • meranie spokojnosti zamestnancov,
 • hodnotenie dodávateľov,
 • spätná väzba absolventa,
 • dotazníkové hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi 1. – 6.ročníka.

 

Súvisiace dokumenty:

 • politika kvality - tu
 • ciele kvality - tu
 • mapa procesov - tu
 • prezentácie - tu
 • meranie spokojnosti zamestnancov - tu
 • vyhodnotenie dodávateľov - tu
 • hodnotiace správy úrovne fakulty v oblasti VVČ - tu
 • hodnotiace správy úrovne pedagogickej činnosti JLF UK - tu
 • študentská spätná väzba - tu
 • hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi - tu
 • absolventská spätná väzba - tu
 • príručka kvality - tu

 

V oblasti manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu a klinickú prax ide najmä o tieto činnosti:

 • poskytovanie komplexných služieb v oblasti zavádzania systému správnej laboratórnej a správnej klinickej praxe;
 • poskytovanie komplexných podporných služieb pre oblasť národnej a európskej certifikácie a akreditácie laboratórií;
 • monitorovanie termínov kalibrácie meradiel, poskytovanie informácií v tejto oblasti a vyhľadávanie možných finančných mechanizmov pre zabezpečenie týchto aktivít (napr.  vyhľadanie a aplikácie softvérových systémov pre túto oblasť, organizácia pravidelných stretnutí vedúcich laboratórií, zavádzanie pravidelných kontrolných mechanizmov a systému efektívneho využívania interných auditov a pod.)

 

Užitočné informácie:

 • snas.sk                                                                                                                                                                                                                    
 • metodické smernice_SNAS

        http://www.snas.sk/index.php?l=sk&tag=msa

        príloha: SNAS metodická smernica SLP

 • správna laboratórna prax_SNAS

        http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=19

        príloha: SNAS správna laboratórna prax

 • kontrolné otázky_SNAS

        http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=6&ps=35

        príloha: kontrolné otázky SNAS

 • oblasť a rozsah akreditácie_SNAS

        príloha: SNAS oblasť a rozsah akreditácie

        príloha: SNAS oblasť a rozsah akrediácie_vydanie 6

 • postup pri akreditácií_SNAS

       príloha: SNAS postup pri akreditácií

     

                    

 

 

   Transfer technológií a ochrana duševného vlastníctva je jedným z oddelení Centra pre podporu vedy, výskumu a vývoja na JLF UK v Martine, zriadeného na základe vnútorného predpisu pod č. 32/2015 platného dňa 08.12.2015.

  Ide o komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou na pôde JLF UK  a ich uvedenie do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom  komerčne ich zhodnotiť. Hlavné fázy tohto procesu tvoria ochrana duševného vlastníctva a jeho následná komercializácia. Proces ochrany a komercializácie duševného vlastníctva (transfer technológií) je náročný nielen po administratívnej, ale aj odbornej stránke.

 

     Oddelenie transferu technológií sa zameriava na ochranu duševného vlastníctva. Poskytuje súčinnosť  vedeckým a výskumným pracovníkom a ostatným pri transfere výsledkov výskumnej činnosti realizovanej na pôde JLF UK do podnikovej praxe.  Podporuje zamestnancov pri určovaní formy predmetu duševného vlastníctva, koordinácii a administratívnej podpore súvisiacej  s činnosťami v oblasti ochrany a nakladania s predmetmi duševného vlastníctva na JLFUK a z toho plynúci ďalší transfer technológií. 

 • Zvyšuje povedomie o potrebe ochrany duševného vlastníctva najmä prostredníctvom prezentácií , seminárov a workshopov na pôde JLF UK.
 • Pôsobí ako oddelenie pre nahlasovanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti zamestnancov JLF UK v spolupráci s Národným centrom transferu technológií SR – NCTT SR  a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) v súlade s príslušnými aktuálnymi zákonmi a vnútornými predpismi upravujúcimi nakladanie s právami duševného vlastníctva na JLF UK a to prostrednítvom dostupných formulárov uvedených na stráne www.ceved.sk oddelenia transferu technológií.
 • Úzko spolupracuje s Národným centrom transferu technológií SR (NCTT SR) a Centrom vedecko- technických informácií SR (CVTI) ako aj s ostatnými pracoviskami transferu technológií pri vedeckovýskumných inštitúciách. Okrem týchto činností oddelenie transferu technológií poskytuje v súčinnosti s CVTI SR pri vybraných vynálezoch s komercionalizačným potenciálom konzultačné služby evaluácie predmetov priemyselného vlastníctva, súčinnosť pri podávaní medzinárodných patentových prihlášok, prihlášok úžitkových vzorov a odmien za služby patentových zástupcov, právnikov atď.
 • Oddelenie transferu technológií je tiež zriadené za účelom poskytovania komplexných informácií v oblasti práv duševného vlastníctva pre zamestnancov a študentov JLF UK, prípadne externým partnerom a spoločnostiam, ktoré prejavia záujem spolupracovať s JLF UK prostredníctvom oddelenia transferu technológií. Za týmto účelom aktívne komunikuje s externým prostredím JLF UK s cieľom vyhľadávať dopyt po transfere technológií vzniknutých, alebo potenciálne vzniknutých ako výsledok výskumu a vývoja v rámci JLF UK. V oblasti transferu technológií spolupracuje s ďalšími centrami transferu technológií na Slovensku aj v zahraničí.  
 • Vo vzťahu k zamestnancom a študentom JLF UK bude pôsobiť motivačne, edukatívne a podporne v oblasti ich oboznamovania sa s právami, povinnosťami a príležitosťami v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií.

 

   Hlavné činnosti oddelenia transferu technológií:

 

 • Poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany duševného vlastníctva v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) a Národným centrom pre transfer technológií (napr. preskúmanie publikácií pred ich zverejnením z hľadiska prevencie neúmyselnej straty patentových práv prostredníctvom predčasného zverejnenia autorských informácií – v spolupráci s Akademickou knižnicou JLF UK, hodnotenie ďalších predmetov duševného vlastníctva, vyhľadávanie vhodných foriem ochrany duševného vlastníctva, právne poradenstvo v tejto oblasti atď)

 

 • Poskytovanie komplexných služieb v oblasti komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja v spolupráci s Národným centrom transferu technológií SR – NCTT SR  a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI) (napr. Vyhľadávanie a hodnotenie komečného potenciálu výsledkov výskumu a vývoja, vyhľadávanie partnerov  zo súkromného sektora , databazovanie, podpora pri prezentovaní služieb s komerčným potenciálom, účasť na rokovaniach s potenciálnymi partnermi, príprava všetkých dohôd/zmlúv o subdodávkach na riešených grantoch / projektoch v prípade externých partnerských organizácií či jednotlivcov v súlade s pravidlami ochrany duševného vlastníctva apod.)

 

 • Vytvorenie a implementácia systému ochrany duševného vlastníctva a komerionalizácie výsledkov výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine.

 

   Ciele a prínosy oddelenia transferu technológií :

 

 • Poskytovať odbornú a funkčnú podporu zamestnancom, študentom a jednotlivým pracoviskám JLF UK v otázkach duševného vlastníctva.
 • Transfer výsledkov výskumných aktivít realizovaných na JLF UK do spoločenskej a hospodárskej praxe.
 • Posilniť vnímanie JLF UK ako dôležitého partnera tak v ekonomickom ako aj v sociálnom prostredí prostredníctvom aktivít oddelenia transferu technológií, ktoré umožnia zužitkovať vedomosti získané počas jeho existencie.
 • Zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercionalizácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti.
 • Zapojiť sa do súťaže pod názvom „ CENA ZA TRANSFER TECNOLÓGIÍ“ v príslušnej kategórií a oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR a zároveň preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti do praxe.
 • Tvorba a zavedenie smernice na ochranu, správu a komercionalizáciu duševného vlastníctva, ako kľúčového dokumentu, ktorý zabezpečí jednotný postup pri realizácii ochrany a následného komerčného zhodnotenia výsledkov tvorivej vedeckej činnosti zamestnancov a študentov JLF UK do priemyselnej a hospodárskej praxe. Vytvorená smernica určí práva a povinnosti zamestnancov a študentov JLF UK v súvislosti so vznikom, ohlásením, ochranou, evidenciou a komerčným využitím práv k predmetu duševného vlastníctva.
 • Spolupráca s centrami pre transfer technológií,  s firmami na realizácii transferu technológií a s externými organizáciami a inými CTT. Ide o činnosti, ktoré budú zamerané na externú spoluprácu s partnermi z priemyslu pri hľadaní vhodných spôsobov pre úspešnú komercionalizáciu právami priemyselného vlastníctva, s organizáciami venujúcimi sa transferu technológií (v SR a v zahraničí, CVTI SR, ÚPV SR a ďalšie) a firmami poskytujúcimi služby súvisiace s ochranou a komercionalizáciou duševného vlastníctva. Pre efektívne fungovanie oddelenia transferu technológií je nevyhnutné aj nadviazanie spolupráce s Úradom priemyselného vlastníctva, ktorý plní funkcie „ Patentového úradu SR“.
 • Vzdelávanie zamestnancov a študentov JLF UK prostredníctvom :
  • prednášok,
  • webinárov  
  • e-learningov,
  • konferencií
  • kurzov

 

Užitočné informácie:

 

 

 

 

 

   V rokoch 2009 – 2015 sa môžeme pochváliť implementáciou 25 projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a to konkrétne z Operačného programu Vzdelávanie    (7 projektov) a z Operačného programu Výskum a Vývoj (18 projektov).

   Taktiež sme úspešne implementovali projekt z grantového programu EEA GRANTS – bilaterálny fond na národnej úrovni. Bližšie informácie o projektoch nájdete tu.

 

   V súčasnosti vykonávame tieto činnosti:

 • identifikácia možností financovania vedy, výskumu a vývoja,
 • vyhľadávanie príležitostí, distribúcia informácií o možnostiach financovania a príležitostiach v oblasti vedy, výskumu a vývoja,
 • technická a odborná pomoc pri spracovaní projektových návrhov,
 • poskytovanie konzultácií k vypĺňaniu formulárov,
 • formálna kontrola spracovaných podkladov,
 • poskytovanie konzultácií k rozpočtu projektu,
 • spracovanie rozpočtu (najmä pri  technicky náročnejších projektoch),
 • zabezpečenie interných a externých konzultácií k formálnej stránke projektu,
 • zabezpečenie inštitucionálneho odsúhlasenia spracovaných materiálov,
 • odosielanie návrhov grantov/projektov v listinnej podobe, v prípade veľkých resp. celofakultných projektov asistencia pri on-line odosielaní resp. elektronickom podávaní návrhov projektov,
 • kontrolovanie procesu schválenia grantu/projektu a odoslanie následných informácií koordinátorovi/zodpovednému riešiteľovi grantu/projektu,
 • oboznámenie sa s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov,
 • kompletizácia a zaslanie materiálov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov,
 • zapracovanie prípadne požadovaných zmien zo strany koordinátora/zodpovedného riešiteľa projektu resp. poskytovateľa finančných prostriedkov do podkladov k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov,
 • zabezpečenie implementácie projektu po stránke projektového riadenia v spolupráci s koordinátorom projektu a odbornými riešiteľmi projektu,
 • monitorovanie projektu v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom resp. poverenými riešiteľmi grantu/ projektu,
 • pravidelné odosielanie informácií o postupe v grante/projekte ako aj všetkých ďalších požadovaných správ poskytovateľovi finančných prostriedkov;
 • archivácia dokumentov umožňujúcich/schvaľujúcich priebeh grantu/projektu.

 

Aktuálne informácie o výzvach môžete nájsť tu.

 

 

Aktuálne výzvy

október 15, 2017

Riaditeľka CEVED

október 15, 2017

Riaditeľka CEVED

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 203 / 903
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples