Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

ITMS kód projektu: 26220120036

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2010-2014

Rozpočet projektu: 2 785 073,66 €

ITMS kód projektu: 26220120036

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2010-2014

Rozpočet projektu: 2 785 073,66 €

Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)

 

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu:

Opatrenie:

Obdobie realizácie:

Rozpočet projektu:

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


doplniť

 


Strategický cieľ:

Strategickým cieľom projektu bolo vybudovanie excelentného výskumného pracoviska zameraného na výskum respiračných ochorení.

Špecifické ciele:

 • nákup špičkových zariadení,
 • vytvorenie lokálnej informačno-komunikačnej siete,
 • integrácia do siete národných a medzinárodných pracovísk.

Aktivity

Aktivita 1.1 Dobudovanie a modernizácia pracoviska pre klinický respirologický výskum KDaD

Cieľ aktivity:

Nákup špičkových zariadení pre Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM pre riešenie výskumu interakcií gastroezofageálneho refluxu, chronických zápalových ochorení dýchacích ciest, neinvazívnej detekcie zápalových markerov v respiračnom systéme.

Prístrojové vybavenie:

 • Ultratenký endoskopický systém
 • Konfokálny endomikroskopický systém PENTAX
 • Analyzátor NO vo vydýchnutom vzduchu
 • Master Screen Baby Body
 • Polysomnograf
 • Spirometrická jednotka
 • Elektrogastrografický systém
 • Impedančný/pH monitorovací systém
 • Gastro + breath analyzér

 

Aktivita 1.2 Vybudovanie a modernizácia laboratórií experimentálnej respirológie

Cieľ aktivity:

Nákup špičkových zariadení do Imunohistochemického laboratória na  Ústave farmakológie, Laboratória pre mikromanipuláciu s bunkami v rámci Ústavu lekárskej biofyziky a respirologického laboratória na Ústave fyziológie pre riešenie výskumu respiračného systému, výskumu v oblasti patogenézy respiračných ochorení, kašľa a chronických zápalových ochorení dýchacích ciest.

Prístrojové vybavenie:

 • Mikromanipulátor
 • Technické vybavenie ELISA
 • Nitric Oxide Analyzér
 • Počítač krvných buniek
 • Vyhrievaný operačný stôl pre laboratórne zvieratá
 • Lampa na osvetlenie pracovného poľa operačného stola pre laboratórne zvieratá strednej veľkosti
 • Multikanálový zapisovač a analyzátor biologických signálov

 

Aktivita 1.3 Modernizácia pracoviska pre sledovanie aktivity riasiniek epitelu dýchacích ciest

Cieľ aktivity:

Nákup špičkového zariadenia pre partnera projektu Elektrotechnickú fakultu v Žiline pre sledovanie aktivity riasiniek epitelu dýchacích ciest.

Prístrojové vybavenie:

 • Basler Camera.

 

Aktivita 2.1 Modernizácia súčasnej IKT siete v rámci pracovísk zapojených do projektu a vytvorenie datastaníc pre riešiteľov (hardvér, softvér) a vytvorenie videokonferenčného spojenia

Cieľ aktivity:

Nákup informačno-komunikačnej techniky aby bolo zabezpečené prepojenie pracovísk zapojených do výskumných úloh v oblasti respiračných ochorení.

Prístrojové vybavenie:

 • Server,
 • Úložisko dát,
 • Notebooky so softvérom,
 • Pracovné stanice so softvérom,
 • Tlačiarne,
 • Multifunkčné zariadenie.

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie databázy výsledkov výskumu s využitím najmodernejších IKT

Cieľ aktivity:

Vybudovanie databázového systému, na ktorom sa budú ukladať všetky výsledky realizovaného výskumu a bude prístupný pre všetkých členov riešiteľského kolektívu Centra experimentálnej a klinickej respirológie.

Prístrojové vybavenie:

 • Softwarový balík pre serverové aplikácie.

 

Aktivita 3.1 Organizácia spoločných konferencií na národnej a medzinárodnej úrovni

Cieľ aktivity:

Zorganizovanie odborných konferencií zameraných na výskum respiračných chorôb a ktoré podporia integráciu Centra experimentálnej a klinickej respirológie do siete národných a medzinárodných pracovísk.

 

Aktivita 3.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti experimentálnej a klinickej respirológie

Cieľ aktivity:

Vytvorenie publikačných a projektových stratégií s národnými a medzinárodnými pracoviskami zaoberajúcimi sa výskumom respiračných ochorení.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

Aktivita 1.1 Dobudovanie a modernizácia pracoviska pre klinický respirologický výskum KDaD

 

Ultratenký endoskopický systém

Jedná sa o komplex 3 periférií (endoskopov pri spoločnom procesore) najtenšieho možného kalibru. To umožní najšetrnejší možný vstup do dýchacích ciest prípadne GIT-u s cieľom odberu napr. obsahu duodena, žalúdka, hlienu dýchacích ciest - z pohľadu etiológie chronických respiračných ochorení najdôležitejšej skupine - dojčatám a batoľatám. Svojim rozmerom endoskop umožní tiež lokálnu instiláciu napr. alergénu alebo posúdenie očisťovacej schopnosti pažeráka, prítomnosť patologického GER a podobne.

 

Konfokálny endomikroskopický systém PENTAX

Zásadným spôsobom prispieva k rýchlemu posúdeniu prítomnosti zápalového infiltrátu v sliznici dýchacích ciest alebo GIT (ezofagitída pri GER, gastritída, enteritída pri alergickej reakcii) tak, ako na to poukazujú prvé práce v svetovom písomníctve. Vznik a dynamika zápalu je kľúčový jav v posudzovaní patológie akútnych aj chronických ochorení respiračného traktu a GIT.

Konfokálna endomikroskopia je nová technika umožňujúca in vivo mikroskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu počas endoskopického vyšetrenia a získavať tak ,,virtuálne biopsie´´. Endomikroskopické vyšetrenie umožňuje získavať informácie o histologických zmenách u širokého spektra ochorení gastrointestinálneho traktu.  Najviac štúdii sa zameriava na identifikáciu zápalových zmien a neopalatických procesov u pacientov s Barretovým ezofágom, tumormi žalúdka, celiakiou, Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou a kolorektálnym karcinómom. Výhodou konfokálnej endomikrospie je možnosť odberu  cielených biopsií z aleterovaných oblastí identifikovaných pomocou endomikroskupu, čo zlepšuje identifikáciu patologického procesu, ale aj redukuje počet vyšetrovaných bioptických vzoriek a urýchľuje diagnostiku.

 

Analyzátor NO vo vydýchnutom vzduchu

Jedinečný prístroj monitorujúci hladinu oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu. Zmena hladiny oxid dusnatého ako jedného z markerov zápalu je dôležitým diagnostickým ukazovateľom priebehu chronických zápalových respiračných ochorení. Jednoznačnou výhodou je neinvazívnosť vyšetrenia čo znižuje traumatizáciu dieťaťa. Zariadenie umožní už u detí predškolského veku posúdiť prítomnosť alergického zápalu v dýchacích cestách a tým ho odlíšiť  od zápalov nealergickej etiológie. Technika analýzy dovolí aj orientáciu v lokalizácii zápalu (periféria, centrálne dýchacie cesty, nos). Exhalovaný NO sa v súčasnosti začína považovať za zlatý štandard pri posudzovaní alergického zápalu.

Prístroj meria koncentráciu oxidu dusnatého chemiluminiscenčnou metódou „on line“ počas aktívneho výdychu jedinca. Výsledkom je hodnota v jednotkách ppb (pars per billion), čiže počet molekúl oxidu dusnatého na celkový počet častíc vzduchu. Meranie „on line“ vyžaduje spoluprácu pacienta, a preto je toto meranie možné pre deti od 4. roku života po predchádzajúcom tréningu.

Master Screen Baby Body

Zariadenie technikou celotelovej pletyzmografie dokáže posúdiť dýchacie orgány z pohľadu objemov pľúc a tiež aj obštrukcie dýchacích ciest. Predstavuje tak základné spirometrické zariadenie pre deti do cca 3 rokov.

Práve babybodypletyzmografia prináša jedinečnú možnosť exaktnej diagnostiky obštrukcie v dýchacích cestách aj u dojčiat. Umožní exaktnejšie posúdiť a analyzovať závažnosť obštrukcie s následným sledovaním efektu farmakoterapie.

 

Polysomnograf

Zariadenie schopné posúdiť typ a poruchy ventilácie počas spánku. Centrálne (pri nezrelosti CNS a jeho poruchách) a periférne apnoické pauzy (statické a dynamické zúženie dýchacích ciest) hrajú významnú úlohu v patológii rozvoja funkcií CNS (zvlášť vyšších) a sú považované za jednu z príčin syndrómu náhleho úmrtia. Vyšetrenie umožní skúmanie príčin a možnosti ovplyvnenia apnoických paúz. Polysomnografia je zlatým štandardom diagnostiky porúch dýchania počas spánku, ktoré tvoria veľkú skupinu ochorení  už v detskom veku. Ich klinická symptomatika je nemá, no vzniknuté komplikácie majú závažné, život ohrozujúce následky. Medzi najvýznamnejšie poruchy dýchania počas spánku v detskom veku patrí SIDS, syndróm spánkového apnoe a chrápanie.

 

Spirometrická jednotka

Ergospirometer na vyšetrenie funkčnej zdatnosti pacientov s respiračnou patológiou. Zariadenie umožní hodnotiť závažnosť a dynamiku v progresii a liečbe detí školského veku.

 

Elektrogastrografický systém

Zariadenie, ktoré predstavuje senzitívnu metódu posúdenia prítomnosti a rozvoja vegetatívnej neuropatie, ktorá z pohľadu poruchy očisťovacej funkcie dýchacích ciest  (supresia senzitivity kašľového receptora) u detských diabetikov a tiež detí s celiakiou a alergiou v GIT predstavuje jeden z našich významných výskumných smerov. Elektrogastrografia (EGG) je neinvazívna metodika zaznamenávajúca myoelektrickú aktivitu žalúdka s použitím kožných elektród umiestnených na prednej brušnej stene nad žalúdkom. Frekvencia je ovplyvnená zmenami vagovej, splanchnickej a hormonálnej aktivity. Za patologických podmienok dochádza k vzniku dysturbancií rytmu - abnormálna myoelektrická aktivita pochádzajúca z tela alebo antra žalúdka.

 

Impedančný/pH monitorovací systém

Moderné zariadenie na štúdium príčin, prítomnosti a rozsahu gastroezofagového refluxu a respiračnej patológie vyplývajúcej z tohto stavu. Multikanálová intraluminálna impedancia je nová diagnostická metóda, ktorá hodnotí funkciu pažeráka. Popisuje odpor a fázový posun napätia proti prúdu pri prechode striedavého elektrického prúdu s danou frekvenciou.

 

Gastro + breath analyzér

Monitor vydychovaného vodíka. Zariadenie potrebné na diferenciálnu diagnostiku potravinovej alergie a laktázového deficitu. Analyzér Gastro + Gastrolyzer slúži na stanovenie koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu.

 

Aktivita 1.2 Vybudovanie a modernizácia laboratórií experimentálnej respirológie

 

Mikromanipulátor

Zariadenie je súčasťou zavádzania mikrosond do rôznych presne definovaných častí respiračných jadier CNS v experimente na zvieratách.

Technické vybavenie ELISA

Technické vybavenie umožňuje doplniť v súčasnosti realizované vyšetrenia kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou priebehu zápalového procesu dýchacích ciest použitím biochemických vyšetrení a imunobiochemického stanovenia zápalových faktorov (cytokínov, chemokínov, aktivity enzýmov regulujúcich zápalový proces).

Nitric Oxide Analyzér

Zariadenie je využívané na sledovanie zmien hladiny NO vo vydychovanom vzduchu u malých laboratórnych zvierat. Výsledky obohatia paletu sledovaných markerov charakterizujúcich zápalový proces v dýchacích cestách.

Počítač krvných buniek

Zariadenie je využívané na plne automatické a rýchle vyhodnotenie diferenciálneho rozpočtu krvných buniek počas experimentu, percentuálne zastúpenie jednotlivých typov bielych krviniek.

Vyhrievaný operačný stôl pre laboratórne zvieratá spolu s lampou na osvetlenie

Stôl slúži na umiestnenie zvieraťa, realizáciu chirurgických výkonov počas prípravnej fázy ako aj na udržiavanie stabilnej telesnej teploty zvieraťa počas celého priebehu experimentu.

 

Multikanálový zapisovač a analyzátor biologických signálov

Zariadenie potrebné na kontinuálnu registráciu a spracovanie viacerých respirologických a kardiovaskulárnych parametrov počas a po ukončení experimentu.

 

Aktivita 1.3 Modernizácia pracoviska pre sledovanie aktivity riasiniek epitelu dýchacích ciest

 

Basler kamera

Zariadenie na dokompletizovanie originálneho prístroja na meranie kinetiky riasiniek epitelu dýchacích ciest.

Aktivita 2.1 Modernizácia súčasnej IKT siete v rámci pracovísk zapojených do projektu a vytvorenie datastaníc pre riešiteľov (hardvér, softvér) a vytvorenie videokonferenčného spojenia

 

Výstupom realizácie aktivity bolo vytvorenie lokálnej IKT siete prostredníctvom obstarania notebookov, softvéru a audiovizuálnych doplnkov a tým prepojenie jednotlivých pracovísk zapojených do projektu. Takisto sa vytvoril program na videokonferenčné spojenie.

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie databázy výsledkov výskumu s využitím najmodernejších IKT

 

Výstupy (výsledky) aktivity:

 • výpočtové a databázové servery a ich napojenie na počítačovú sieť,
 • softvérové nástroje a servre pre databázové spracovávanie nameraných dát,
 • implementácia údajov poskytovaných experimentálnymi zariadeniami do databázy.

 

Aktivita 3.1 Organizácia spoločných konferencií na národnej a medzinárodnej úrovni

 

Výstupy (výsledky) aktivity:

 • zrealizované odborné semináre,
 • zrealizované odborné respirologické konferencie s medzinárodnou účasťou (Vojtek Rudnikove dni a Galandove dni) a iné ako napr. Martinské dni dýchania či Haľákové dni,
 • vedecké publikácie publikované v domácich a medzinárodných odborných a vedeckých časopisov.

 

Aktivita 3.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti experimentálnej a klinickej respirológie

 

Výstupy (výsledky) aktivity:

 • vedecké publikácie publikované v domácich a medzinárodných odborných a vedeckých časopisov,

Uzatvorené dohody o spolupráci:

 • Memorandum of Understanding - Division of MedicinalChemistry and Microbiology, Chemistry Department,Wroclaw University of Technology,
 • Memorandum of Understanding - College of Veterinary Medicine, the Department of Physiological Sciences, University of Florida,
 • Memorandum of Understanding - School of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Oslo,
 • Contract about Collaboration – Institute of Tuberculosis and Lung Diseases Rabka - Zdroj Branch,
 • Memorandum of Understanding - Division of Allergy and Clinical Immunology, Johns Hopkins Asthma & Allergy Center

 

Centrum experimentálnej a klinickej respirológie

Dobudovanie centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II)

 

 

ITMS kód projektu: 26220120016

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2009-2012

Rozpočet projektu: 1 385 834,58 €

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 


Anotácia k projektu:

Perinatológii – štúdiu fyziologického i patologického stavu plodu a novorodenca sa venuje v  každej rozvinutej spoločnosti mimoriadna pozornosť. Tento odbor je zvlášť dôležitý aj z  pohľadu liečebno-preventívnej starostlivosti o plod a novorodenca, od ktorej často závisí osud a zdravotný stav jedinca i spoločnosti po narodení. Cieľom projektu bolo vybudovanie unikátneho integrovaného centra, ktoré na báze multidisciplinárnej spolupráce fyziológov, gynekológov a pôrodníkov, neonatológov, molekulových biológov a patológov prispeje originálnymi vedeckými výsledkami k poznaniu etiopatogénezy perinatologických ochorení, skvalitní výučbu študentov medicíny a doktorandov.

ITMS kód projektu: 26220120016

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2009-2012

Rozpočet projektu: 1 385 834,58 €

 

Projektový tím:

Do realizácie projektu sa zapojilo 7 pracovísk Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorých výskumná činnosť sa zaoberá problematikou matky a dieťaťa. Vedúcim pracoviskom v kolektíve riešiteľov projektu bola Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, ktorá patrí medzi špičkové perinatologické pracoviská na Slovensku.

 

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin, tel. číslo: 043/26 33 744

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

 

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Kňazková

Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel. číslo: 043/26 33 206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Zvýšenie kvality výskumu v oblasti perinatológie prostredníctvom modernizácie pracovísk primárne sa zaoberajúcich týmto typom výskumu a vytvorenie centra excelentnosti integrovateľného do európskeho výskumného pristoru

Špecifický cieľ 1

 • Modernizácia infraštruktúry výskumu a vývoja perinatologického centra s využitím najmodernejšieho prístrojového a laboratórneho vybavenia ako aj s využitím IKT.

Špecifický cieľ 2

 • Integrácia perinatologického pracoviska do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji v oblasti perinatológie

Aktivity

1.1 Modernizácia perinatologického centra

Cieľom aktivity bola  modernizácia v súčasnosti existujúceho perinatologického centra prostredníctvom vytvorenia ultrazvukového laboratória s moderným sonografickým prístrojom a sofistikovaným inteligentným softvérom, vytvorenia  špičkovej monitorovacej kardiotokografickej jednotky ktoré včas odhalí patologický priebeh tehotnosti v zmysle intrauterinného ohrozenia plodu a obstarania najmodernejších prístrojov využiteľných v perinatologickom výskume (laserový operačný nôž a endoskopický operačný systém).

Zakúpené zariadenia:

 • Ultrazvuk
 • Kardiotokograf
 • Laserový operačný nôž
 • Endoskopický operačný systém

1.2  Vytvorenie subjednotky pre liečbu asfyktických novorodencov hybernáciou

Cieľom aktivity bolo vytvorenie centra pre liečbu asfyktických donosených aj nedonosených novorodencov s výstupom poznania mechanizmov ovplyvňujúcich prognózu týchto pacientov.

Zakúpené zariadenia:

 • Amplitúdový EEG
 • Monitor dýchacích pohybov

1.3 Využitie laboratória prietokovej cytometrie s multiparametrovým prietokovým cytometrom

Cieľom aktivity bolo využitie dostupnej technickej infraštruktúry Kliniky hematológie a transfuzológie JLF UK a UNM - laboratória prietokovej cytometrie na vyšetrenia relevantné vo vzťahu k perinatologickému výskumu a vedecko-výskumným cieľom projektu.

1.4 Vytvorenie laparoskopickej a ednoskopickej jednotky

Cieľom aktivity bolo vytvorenie laparoskopickej a endoskopickej jednotky využívanej v perinatologickom výskume.

Zakúpené zariadenia:

 • Pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor
 • Uretero-renoskopy rigidné s príslušenstvom

1.5 Budovanie pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie

Cieľom aktivity bolo dobudovanie na Slovensku unikátneho pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie, ktoré zapojením gynekológov-pôrodníkov, neonatológov, fyziológov, biomedicínskych inžinierov a matematikov prinesie nové včasné metódy na odhalenie stavu, vývoja a porúch adaptácie kardiovaskulárneho systému, a tým umožní včasné zásahy a efektívnu liečbu.

Zakúpené zariadenia:

 • Pľúcny ventilátor
 • VarCor PF Neonatal Version
 • Prístroj na kontinuálne meranie tlaku krvi
 • Ergospirometrický systém EKG
 • Analytické váhy s príslušenstvom
 • Sušička MOV 112S
 • Vodný kúpeľ s chladením
 • Stolová centrifúga s príslušenstvom

1.6 Vybudovanie pracoviska histomorfologickej, imunohistochemickej a molekulovo-biologickej diagnostiky

Cieľom aktivity bolo vybudovanie diagnostického pracoviska špecializovaného na  diagnostickú analýzu buniek a tkanív materno-fetálneho komplexu, príp. nekroptického materiálu potratených ľudských plodov a pitevného materiálu zomretých novorodencov.

Zakúpené zariadenia:

 • Mikroskopy
 • ABI PRISM 3500 s Mixed Application module software
 • Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR system s notebookom a HRM Softwarom
 • Light Cycler 480

2.1 Vytvorenie videokonferenčnej platformy a modernizácia IKT

Cieľom aktivity bolo vybudovať videokonferenčný systém pre účinné prepojenie pracovísk centra excelentnosti využiteľný tak na prezentáciu metodických postupov, priebehov experimentov ako aj využiteľný pri výučbe študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Zakúpené zariadenia:

 • Videokonferenčný systém

2.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti perinatológie

Cieľom aktivity bolo vytvorenie spoločných publikačných a projektových stratégií, ktoré budú viesť k nárastu počtu kvalitných odborných publikácií a riešených grantov.

VÝSTUPY

1.1 Modernizácia perinatologického centra

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM na 1. poschodí bolo vytvorené ultrazvukové a kardiotokografické laboratórium, v ktorom prebiehajú vyšetrenia gravidných žien vo všetkých trimestroch gravidity. Endoskopický operačný systém ako aj laserový operačný nôž sú využívané pri špecializovaných operačných výkonoch na operačnej sále Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM. Prístrojové vybavenie je vo svojej kategórii unikátne a výsledky s ním dosiahnuté sú premetom rozsiahlej publikačnej a prednáškovej činnosti pracoviska.

Obr. Endoskopický operačný systém
 
Obr. Laserový operačný nôž
 
Obr. Ultrazvuk
 
1.2 Vytvorenie subjednotky pre liečbu asfyktických novorodencov hybernáciou

Ciele aktivity boli naplnené. Na Neonatologickú kliniku JLF UK a UNM boli dodané plánované prístroje: monitor dýchacích pohybov a amplitúdový EEG, ktoré umožňujú sledovať stav predovšetkým patologických novorodencov a predpokladať ďalší vývoj ich stavu. Unikátna technika profiluje pracovisko ako také, jej použitie sa odzrkadľuje v publikačnej a prezentačnej činnosti pracoviska.
Obr. Sledovanie stavu novorodenca
 
1.3 Využitie laboratória prietokovej cytometrie s multiparametrovým prietokovým cytometrom

Ciele aktivity boli naplnené. K ich dosiahnutiu bol použitý najmä existujúci prietokový cytometer v Laboratóriu prietokovej cytometrie na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM. Využívaný bol vo vzťahu k perinatologickému výskumu najmä vo výskume preeklampsie na stanovenie aktivácie endotelu a aktivácie krvných doštičiek ako potenciálnych prediktívnych ukazovateľov rozvoja preeklampsie. Z prostriedkov projektu neboli nakúpené nové zariadenia.

1.4 Vytvorenie laparoskopickej a ednoskopickej jednotky

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch operačnej sály na Urologickej klinike JLF UK a UNM boli umiestnené ureterorenoskopy a pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor. Uvedené prístroje slúžia k diagnostike a miniinvazívnym zákrokom pri kongenitálnych a získaných vadách urogenitálneho systému. 
Obr. Pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor
 
1.5 Budovanie pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie

Ciele aktivity boli naplnené. Dodané prístroje sú plne využívané vo výskume pľúcneho surfaktantu a kardiovaskulárneho systému. Bolo vytvorené pracovisko experimentálnej perinatológie, ktoré spracováva informácie, ktoré sú získavané s využitím dodaného prístrojového vybavenia. Pracovníci Ústavu fyziológie JLF UK spolupracujú s ostatnými pracoviskami zapojenými do výskumu Centa excelentnosti a vytvárajú unikátne vedecko-výskumné výstupy. 

Obr. Ergospirometrický systém EKG

1.6 Vybudovanie pracoviska histomorfologickej, imunohistochemickej a molekulovo-biologickej diagnostiky

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. Vznikla pracovná skupina zameraná na histomorfologickú, imunohistochemickú a molekulovo-biologickú diagnostiku zložená z pracovníkov Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM a Ústavu molekulovej biológie JLF UK.

Obr. Využitie mikroskopu pri diagnostike
 
Obr. Laboratórium na Ústave molekulovej biológie JLF UK
 
Obr. Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System s notebookom a HRM Softwarom
 
Obr. Doc. Lasabová pri práci s Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System s notebookom a HRM Softwarom

2.1 Vytvorenie videokonferenčnej platformy a modernizácia IKT

V záverečnej fáze projektu bola naplno testovaná kvalita videokonferenčných prenosov. Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM bol nainštalovaný a spustený do prevádzky videokonferenčný systém, ktorý umožňuje tak prezentáciu metodických postupov ako aj konzultácie priebehu operačných zákrokov a stavov pacientov medzi jednotlivými odborníkmi Centra excelentnosti z rôznych pracovísk JLF UK.

Obr. Súčasť videokonferenčného systému na Operačnej sály v priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM
 
Obr. Fotografie z informačného seminára zameraného na využívanie videokonferenčného systému
 
2.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti perinatológie

Odborní riešitelia sa počas realizácie projektu zúčastnili služobných ciest za účelom nadviazania medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v perinatológii, na ktorých prezentovali získané výsledky Centra excelentnosti. V rámci projektu bola zazmluvnená spolupráca so zahraničnými pracoviskami v Budapešti (Maďarsko) a v Adelaide (Austrália). Projekt získal ocenenie „EUROPROJEKT 2011“ ako jeden z troch najlepších projektov operačného programu Výskum a vývoj.

Obr. Prof. Danko pri preberaní ocenenia Europrojekt 2011
   
Obr. Ocenenie „Europrojekt 2011“

 

Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV)

 

ITMS kód projektu: 26220120016

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2009-2012

Rozpočet projektu: 1 385 834,58 €

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Perinatológii – štúdiu fyziologického i patologického stavu plodu a novorodenca sa venuje v  každej rozvinutej spoločnosti mimoriadna pozornosť. Tento odbor je zvlášť dôležitý aj z  pohľadu liečebno-preventívnej starostlivosti o plod a novorodenca, od ktorej často závisí osud a zdravotný stav jedinca i spoločnosti po narodení. Cieľom projektu bolo vybudovanie unikátneho integrovaného centra, ktoré na báze multidisciplinárnej spolupráce fyziológov, gynekológov a pôrodníkov, neonatológov, molekulových biológov a patológov prispeje originálnymi vedeckými výsledkami k poznaniu etiopatogénezy perinatologických ochorení, skvalitní výučbu študentov medicíny a doktorandov.

ITMS kód projektu: 26220120016

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2009-2012

Rozpočet projektu: 1 385 834,58 €

 

Projektový tím:

Do realizácie projektu sa zapojilo 7 pracovísk Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorých výskumná činnosť sa zaoberá problematikou matky a dieťaťa. Vedúcim pracoviskom v kolektíve riešiteľov projektu bola Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, ktorá patrí medzi špičkové perinatologické pracoviská na Slovensku.

 

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin, tel. číslo: 043/26 33 744

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

 

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Kňazková

Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel. číslo: 043/26 33 206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Zvýšenie kvality výskumu v oblasti perinatológie prostredníctvom modernizácie pracovísk primárne sa zaoberajúcich týmto typom výskumu a vytvorenie centra excelentnosti integrovateľného do európskeho výskumného pristoru

Špecifický cieľ 1

 • Modernizácia infraštruktúry výskumu a vývoja perinatologického centra s využitím najmodernejšieho prístrojového a laboratórneho vybavenia ako aj s využitím IKT.

Špecifický cieľ 2

 • Integrácia perinatologického pracoviska do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji v oblasti perinatológie

Aktivity

1.1 Modernizácia perinatologického centra

Cieľom aktivity bola  modernizácia v súčasnosti existujúceho perinatologického centra prostredníctvom vytvorenia ultrazvukového laboratória s moderným sonografickým prístrojom a sofistikovaným inteligentným softvérom, vytvorenia  špičkovej monitorovacej kardiotokografickej jednotky ktoré včas odhalí patologický priebeh tehotnosti v zmysle intrauterinného ohrozenia plodu a obstarania najmodernejších prístrojov využiteľných v perinatologickom výskume (laserový operačný nôž a endoskopický operačný systém).

Zakúpené zariadenia:

 • Ultrazvuk
 • Kardiotokograf
 • Laserový operačný nôž
 • Endoskopický operačný systém

1.2  Vytvorenie subjednotky pre liečbu asfyktických novorodencov hybernáciou

Cieľom aktivity bolo vytvorenie centra pre liečbu asfyktických donosených aj nedonosených novorodencov s výstupom poznania mechanizmov ovplyvňujúcich prognózu týchto pacientov.

Zakúpené zariadenia:

 • Amplitúdový EEG
 • Monitor dýchacích pohybov

1.3 Využitie laboratória prietokovej cytometrie s multiparametrovým prietokovým cytometrom

Cieľom aktivity bolo využitie dostupnej technickej infraštruktúry Kliniky hematológie a transfuzológie JLF UK a UNM - laboratória prietokovej cytometrie na vyšetrenia relevantné vo vzťahu k perinatologickému výskumu a vedecko-výskumným cieľom projektu.

1.4 Vytvorenie laparoskopickej a ednoskopickej jednotky

Cieľom aktivity bolo vytvorenie laparoskopickej a endoskopickej jednotky využívanej v perinatologickom výskume.

Zakúpené zariadenia:

 • Pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor
 • Uretero-renoskopy rigidné s príslušenstvom

1.5 Budovanie pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie

Cieľom aktivity bolo dobudovanie na Slovensku unikátneho pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie, ktoré zapojením gynekológov-pôrodníkov, neonatológov, fyziológov, biomedicínskych inžinierov a matematikov prinesie nové včasné metódy na odhalenie stavu, vývoja a porúch adaptácie kardiovaskulárneho systému, a tým umožní včasné zásahy a efektívnu liečbu.

Zakúpené zariadenia:

 • Pľúcny ventilátor
 • VarCor PF Neonatal Version
 • Prístroj na kontinuálne meranie tlaku krvi
 • Ergospirometrický systém EKG
 • Analytické váhy s príslušenstvom
 • Sušička MOV 112S
 • Vodný kúpeľ s chladením
 • Stolová centrifúga s príslušenstvom

1.6 Vybudovanie pracoviska histomorfologickej, imunohistochemickej a molekulovo-biologickej diagnostiky

Cieľom aktivity bolo vybudovanie diagnostického pracoviska špecializovaného na  diagnostickú analýzu buniek a tkanív materno-fetálneho komplexu, príp. nekroptického materiálu potratených ľudských plodov a pitevného materiálu zomretých novorodencov.

Zakúpené zariadenia:

 • Mikroskopy
 • ABI PRISM 3500 s Mixed Application module software
 • Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR system s notebookom a HRM Softwarom
 • Light Cycler 480

2.1 Vytvorenie videokonferenčnej platformy a modernizácia IKT

Cieľom aktivity bolo vybudovať videokonferenčný systém pre účinné prepojenie pracovísk centra excelentnosti využiteľný tak na prezentáciu metodických postupov, priebehov experimentov ako aj využiteľný pri výučbe študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Zakúpené zariadenia:

 • Videokonferenčný systém

2.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti perinatológie

Cieľom aktivity bolo vytvorenie spoločných publikačných a projektových stratégií, ktoré budú viesť k nárastu počtu kvalitných odborných publikácií a riešených grantov.

VÝSTUPY

1.1 Modernizácia perinatologického centra

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM na 1. poschodí bolo vytvorené ultrazvukové a kardiotokografické laboratórium, v ktorom prebiehajú vyšetrenia gravidných žien vo všetkých trimestroch gravidity. Endoskopický operačný systém ako aj laserový operačný nôž sú využívané pri špecializovaných operačných výkonoch na operačnej sále Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM. Prístrojové vybavenie je vo svojej kategórii unikátne a výsledky s ním dosiahnuté sú premetom rozsiahlej publikačnej a prednáškovej činnosti pracoviska.

Obr. Endoskopický operačný systém
 
Obr. Laserový operačný nôž
 
Obr. Ultrazvuk
 
1.2 Vytvorenie subjednotky pre liečbu asfyktických novorodencov hybernáciou

Ciele aktivity boli naplnené. Na Neonatologickú kliniku JLF UK a UNM boli dodané plánované prístroje: monitor dýchacích pohybov a amplitúdový EEG, ktoré umožňujú sledovať stav predovšetkým patologických novorodencov a predpokladať ďalší vývoj ich stavu. Unikátna technika profiluje pracovisko ako také, jej použitie sa odzrkadľuje v publikačnej a prezentačnej činnosti pracoviska.
Obr. Sledovanie stavu novorodenca
 
1.3 Využitie laboratória prietokovej cytometrie s multiparametrovým prietokovým cytometrom

Ciele aktivity boli naplnené. K ich dosiahnutiu bol použitý najmä existujúci prietokový cytometer v Laboratóriu prietokovej cytometrie na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM. Využívaný bol vo vzťahu k perinatologickému výskumu najmä vo výskume preeklampsie na stanovenie aktivácie endotelu a aktivácie krvných doštičiek ako potenciálnych prediktívnych ukazovateľov rozvoja preeklampsie. Z prostriedkov projektu neboli nakúpené nové zariadenia.

1.4 Vytvorenie laparoskopickej a ednoskopickej jednotky

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch operačnej sály na Urologickej klinike JLF UK a UNM boli umiestnené ureterorenoskopy a pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor. Uvedené prístroje slúžia k diagnostike a miniinvazívnym zákrokom pri kongenitálnych a získaných vadách urogenitálneho systému. 
Obr. Pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor
 
1.5 Budovanie pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie

Ciele aktivity boli naplnené. Dodané prístroje sú plne využívané vo výskume pľúcneho surfaktantu a kardiovaskulárneho systému. Bolo vytvorené pracovisko experimentálnej perinatológie, ktoré spracováva informácie, ktoré sú získavané s využitím dodaného prístrojového vybavenia. Pracovníci Ústavu fyziológie JLF UK spolupracujú s ostatnými pracoviskami zapojenými do výskumu Centa excelentnosti a vytvárajú unikátne vedecko-výskumné výstupy. 

Obr. Ergospirometrický systém EKG

1.6 Vybudovanie pracoviska histomorfologickej, imunohistochemickej a molekulovo-biologickej diagnostiky

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. Vznikla pracovná skupina zameraná na histomorfologickú, imunohistochemickú a molekulovo-biologickú diagnostiku zložená z pracovníkov Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM a Ústavu molekulovej biológie JLF UK.

Obr. Využitie mikroskopu pri diagnostike
 
Obr. Laboratórium na Ústave molekulovej biológie JLF UK
 
Obr. Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System s notebookom a HRM Softwarom
 
Obr. Doc. Lasabová pri práci s Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System s notebookom a HRM Softwarom

2.1 Vytvorenie videokonferenčnej platformy a modernizácia IKT

V záverečnej fáze projektu bola naplno testovaná kvalita videokonferenčných prenosov. Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM bol nainštalovaný a spustený do prevádzky videokonferenčný systém, ktorý umožňuje tak prezentáciu metodických postupov ako aj konzultácie priebehu operačných zákrokov a stavov pacientov medzi jednotlivými odborníkmi Centra excelentnosti z rôznych pracovísk JLF UK.

Obr. Súčasť videokonferenčného systému na Operačnej sály v priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM
 
Obr. Fotografie z informačného seminára zameraného na využívanie videokonferenčného systému
 
2.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti perinatológie

Odborní riešitelia sa počas realizácie projektu zúčastnili služobných ciest za účelom nadviazania medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v perinatológii, na ktorých prezentovali získané výsledky Centra excelentnosti. V rámci projektu bola zazmluvnená spolupráca so zahraničnými pracoviskami v Budapešti (Maďarsko) a v Adelaide (Austrália). Projekt získal ocenenie „EUROPROJEKT 2011“ ako jeden z troch najlepších projektov operačného programu Výskum a vývoj.

Obr. Prof. Danko pri preberaní ocenenia Europrojekt 2011
   
Obr. Ocenenie „Europrojekt 2011“

 

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)

 

 

ITMS kód projektu: 26220220187

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 09/2013 – 12/2015

Rozpočet projektu: 24 999 468,15                                                                                              

 

    


Anotácia k projektu:

Vybudované Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) je špičkovým pracoviskom JLF UK v Martine, kooperujúcim s Centrami excelentnosti, Kompetenčným centrom a ostatnými pracoviskami fakulty s cieľom vytvárať dynamické výstupy výskumu a vývoja v oblasti molekulovej medicíny, onkológie, respirológie a neurovied.

 

Centrum vytvára intelektuálne stimulujúce prostredie a motivuje mladých vedeckých pracovníkov k inovatívnym projektom s možnosťou aplikácie v klinickej praxi. S využitím interných štruktúr podporujúcich vedu, ochranu duševného vlastníctva a transfer technológií do praxe pracuje BioMed Martin na možnostiach vytvorenia potenciálnych podnikateľských zámerov, zmluvného výskumu, prípadne inej možnosti komercionalizácie výsledkov.

 

Dizajn laboratórií a prístrojového vybavenia vychádza z najmodernejších poznatkov v medicíne. Plánované technológie sú unikátne a dodajú výskumu a vývoju pridanú hodnotu. Je motivujúce pracovať s prístojovým vybavením, ktoré umožní venovať sa problematike cielene a pritom mať možnosť zamerať sa na inováciu diagnostického či terapeutického postupu. Strategickým doplnením je vybudovanie plne funkčnej IKT platformy, ktorá kompletne pokryje všetky požiadavky BioMedu Martin v oblasti organizácie, komunikácie, vytvárania databáz, propagácie, siete a pod.

 

ITMS kód projektu: 26220220187

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 09/2013 – 12/2015

Rozpočet projektu: 24 999 468,15

 

Projektový tím:

Riaditeľka BIOMEDu:

Prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., Malá hora 4A 036 01  Martin                          

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                tel. číslo: 043/26 33 612

 

Riaditelia jednotlivých divízií:

Centrálny zverinec:

Doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD., Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.          tel. číslo: 043/26 33 615

Divízia Respirológia:

Prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                   tel. číslo: 043/26 33 401

Divízia Neurovedy:

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD., Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                      tel. číslo: 043/26 33 443

Divízia Onkológia:

Doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                tel. číslo: 043/26 33 803

Divízia Molekulová medicína:

Doc. RNDr. Erika Halašová, PhD, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                tel. číslo: 043/26 33 904, 439

 

Kontakt implementácia:

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                tel. číslo: 043/26 33 203

 

Kontakt implementácia:

<output>0908 267 503</output>

<output>0908 267 503</output>

<output></output>

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin


Strategický cieľ:

Strategickým cieľom fakulty je  vybudovať Výskumné centrum, ktoré bude mať multidisciplinárny  prístup k najväčšej výzve súčasnej spoločnosti – ľudskému zdraviu. Vybudovaním výskumného centra sa vytvoril intelektuálne stimulujúci moderný priestor a obohatil tak existujúce pracoviská o nové prístupy, technologické postupy a metodiky. Zároveň boi vybudované spoločné laboratóriá typu „open acces“ a podporí biomedicínsku informatiku.

 

Konečným poslaním v realizácii výskumu a vývoja na JLF UK je zlepšenie ľudského zdravia. Tento cieľ je plnený v kontexte výbornej spolupráce na úrovni základného a klinického výskumu, ktorá urýchľuje transfer poznatkov do klinickej praxe a má priamy vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, ako aj na zlepšenie procesu poskytovania liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti.

 

V neposlednom rade umožňuje realizácia výskumu vzdelávanie budúcej generácie výskumníkov prostredníctvom doktorandského štúdia a taktiež ponúka možnosť rozvoja v oblasti vedy na tzv. postdoktoradských miestach mladých vedeckých pracovníkov. Jesseniova lekárska fakulta je najlepšou lekárskou fakultou Slovenskej republiky a má špičkových pracovníkov aj v oblasti výskumu.

V posledných rokoch významne investovala do rozvoja infraštruktúry základného výskumu a vybudovala tri Centrá excelentnosti, ako aj do infraštruktúry zameranej na podporu transferu technológií, výsledkom ktorej je Centrum translačnej medicíny a Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení. Všetky tieto pracoviská sú zabezpečené bezprecedentnou technológiou, ktorá umožňuje ich zapojenie do medzinárodnej spolupráce. Aj napriek tomu má fakulta potrebu ďalších investícií, ktoré by pomohli dobudovať infraštruktúru v oblasti výskumu a zabezpečili tak stabilitu fakulty v konkurenčnom prostredí vysokých škôl a výskumných inštitúcií.

 

 

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) predstavuje modernú, dynamicky sa rozvíjajúcu infraštruktúru výskumu a vývoja. Preto sa JLF UK v Martine snaží vybudovať atraktívne prostredie, ktoré uľahčí interakciu medzi akademickým prostredím a jeho výskumnými pracovníkmi a podnikateľským prostredím. Zjednodušenie tejto vzájomnej interakcie a kooperácie potom zjednoduší aj inovačný proces a transfer poznatkov do praxe. Úspech vo vede a inovačný pokrok je považovaný za určitý motor ekonomického rozvoja.

V medicíne nie je možné robiť každý deň objavy, ktoré budú okamžite využiteľné. Dôkladná a systematická práca sa však pravidelne odzrkadľuje v postupnom zlepšovaní procesov prevencie, diagnostiky a liečby závažných ochorení. Vybudovanie výskumného centra v regióne stabilizovalo nielen postavenie JLF UK, ale tiež Univerzitnej nemocnice Martin, ktorá je primárnym odberateľom výsledkov výskumu. BioMed Martin bude nielen miestom pre vznik a distribúciu výsledkov výskumu, ale tiež centrom zamestnania mladých vedeckých pracovníkov a miestom realizovania inovatívnych zámerov v medicíne.


VYBUDOVANIE PRIESTOROV

INVESTIČNÉ AKTIVITY A VYBUDOVANIE PRIESTOROV

 

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) bolo vybudované v lokalite Malá Hora, kde sú už v súčasnosti situované dva samostatné funkčné objekty Jesseniovej lekárskej fakulty. Realizáciou vznikli dva logicky a funkčne prepojené objekty, súčasťou ktorých je Ústav patologickej fyziológie JLF UK, Ústav fyziológie JLF UK, Ústav farmakológie JLF UK, Ústav molekulovej biológie JLF UK, Ústav lekárskej biochémie JLF UK a Centrálny zverinec.

 

Budovy sú funkčne prepojené na ďalšiu budovu v danej lokalite – Edukačné centrum JLF UK. Moderné, multifunkčné a interdisciplinárne riešené objekty predstavujúť intelektuálne stimulujúci priestor pre realizáciu výskumu a vývoja a transfer výsledkov vývoja do klinickej praxe. Budovy sú vybavené základným laboratórnym nábytkom (digestory, laboratórne stoly) nevyhnutným pre otvorenie laboratórnych priestorov, umiestnenie a inštaláciu prístrojového vybavenia a spustenie aktivít výskumu a vývoja.  Zároveň sú v ich priestoroch vytvorené unikátne laboratóriá so špeciálnou prístrojovou technikou.

Investície do výskumu a vývoja v posledných desaťročiach umožnili mnohé významné objavy v oblasti pochopenia vzniku ochorení, ale aj oblasti diagnostiky, prevencie a terapie. Akademické inštitúcie zohrávajú v tejto oblasti obzvlášť dôležitú úlohu aj preto, že disponujú obrovským informačným potenciálom, ktorý môže byť využitý  nielen v základnom výskume, ale aj v  inovovaní a transfere poznatkov do praxe. Náklady na výskum, ale aj náklady na liečebno-preventívnu starostlivosť neustále stúpajú, a preto je optimalizácia procesov a postupov v tejto oblasti viac než žiadúca. Možnosti vedeckých pracovníkov nikdy neboli lepšie ako v súčasnosti. Plánované prístrojové vybavenie a možnosti jeho kombinácie nám poskytujú komplexnejší pohľad na ktorékoľvek ochorenie.

 

Nesmierne dôležitá v tejto oblasti je však aj validácia metodických postupov a ich schválenie v súlade so správnou laboratórnou praxou. Validácia niektorých metodík umožní rozvinúť spoluprácu so súkromným sektorom v oblasti diagnostiky či terapie. Preto bolo dôležité zadefinovanie konkrétnych priestorov a laboratórií, ktoré umožňujú fakulte vyniknúť nielen v regióne, ale aj na európskej či svetovej úrovni. Vybudovanie moderného zverinca s  plánovaným chovným zariadením umožnilo fakulte ďalej rozvíjať a podporovať experimentálny výskum a zlepšovať kvalitu a možnosti realizácie v tejto oblasti.

 

Komplexné úsilie v oblasti zadefinovaných výskumných oblastí zlepšilo kvalitu výsledkov výskumu a integruje výskumné centrum do siete medzinárodných partnerstiev, ktoré majú podobné zameranie. BioMed Martin predstavuje komplexné vedecké centrum, ktoré podporuje dôležitý bod medicínskeho hospodárskeho rozvoja a je odrazovým mostíkom pre ekonomický rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti JLF UK. BioMed Martin je katalyzátorom vzdelávania, základného a aplikovaného výskumu, translačného výskumu, inovácií, partnerstiev a stimulom pre rozvoj podnikania v tejto oblasti. Tieto partnerstvá vytvárajú pre BioMed Martin a pre celú fakultu určitú pridanú hodnotu.

 

PRIESTORY CENTRA BIOMED

Každé pracovisko je riešené s ohľadom na požiadavky správnej laboratórnej praxe a v rámci každého pracoviska je vybudované špecifické laboratórium, dostupné aj pre ostatné pracoviská BioMedu Martin. Dohľad a kontrolu  nad realizáciou stavby vykonáva odborne spôsobilá osoba – stavebno-technický dozor, ktorý zabezpečuje správnu a efektívnu realizáciu jednotlivých činností v súlade s  projektovou dokumentáciou, technickou správou a rozpočtom projektu (bližšie rozpísané v aktivite projektu). Súčasťou realizácie bude aj osadenie špecifického laboratórneho zariadenia a vybavenia, predovšetkým odsávacích zariadení (digestorov) a laboratórneho nábytku.

Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin) predstavuje intelektuálne stimulujúce prostredie pre realizáciu výskumno-vývojových aktivít všetkých zainteresovaných pracovísk. Okrem toho poskytuje BioMed Martin priestory typu „open space“ aj ostatným kooperujúcim pracoviskám fakulty, ako aj ďalším partnerom z akademického a súkromného sektora. Moderné nadizajnovanie umožní dynamický a flexibilný výskum otvorený pre inovácie a motivuje zamestnancov k výskumno-vývojovej práci. Na druhej strane vytvorenie takto atraktívneho priestoru v regióne zlepšuje konkurencieschopnosť fakulty a zabezpečuje regionálny dopad realizácie nielen aktivity, ale aj celého projektu. Vytvorenie optimálnych podmienok pre realizáciu výskumu a vývoja zároveň umožňuje integrovať do laboratórií technológie, ktoré boli v súčasnosti umiestnené často v nedôstojných podmienkach, umožňuje koncentrovať tímy ľudí a vytvárať výstupy na európskej resp. svetovej úrovni.

 

Súčasťou komplexu je moderný interdisciplinárny Centrálny zverinec, ktorý:

 • - má vyššiu kapacitu zvierat ako v súčasnosti,
 • - garantuje zdravotný stav zvierat,
 • - vytvára podmienky pre oddelené držanie zvierat, čím minimalizuje stresovanie zvierat,
 • vytvára podmienky pre SPF-bariérový chov zvierat,
 • vytvára podmienky pre personál ošetrujúci zvieratá.

 

Nový Centrálny zverinec spĺňa všetky predpisy podľa európskej a slovenskej legislatívy. Má dostatok chovných miestností pre všetky druhy pokusných zvierat podľa aktuálnych požiadaviek zainteresovaných pracovísk fakulty, ktoré sú rozdelené do oddelenia karantény a oddelenia experimentov. Novovybudovaný zverinec s vyššou kapacitou zvierat, ktorý vyhovuje druhu a kategórii zvierat, slúžu všetkým zainteresovaným pracovníkom fakulty a jednotlivé ústavy nie sú obmedzované pri plánovaní a organizovaní pokusov.


UNIKÁTNE LABORATÓRIÁ

UNIKÁTNE LABORATÓRIÁ SO ŠPIČKOVOU TECHNOLÓGIOU

Hlavným výstupom aktivity je vybudovanie unikátnych laboratórií so špičkovou technológiou, ktorá je v niektorých prípadoch unikátna nielen v rámci SR, ale aj v rámci Európy. Metodiky, ktoré  martinské centrum pre biomedicínu realizuje patria medzi excelentné metodické postupy výskumu a vývoja. Vytvorenie špecifických a unikátnych laboratórií zvýšuje nielen kvalitu vedecko-výskumnej práce ale aj kvalitu vzdelávacieho procesu. V rámci laboratórií je možné školiť doktorandov a postdoktorandov, vytvoril sa tak priestor pre zapojenie študentov do vedeckej práce a fakulta poksytuje možnosť pre vytvorenie nových pracovných miest. Zároveň sa rozšírili možnosti BioMedu Martin začleniť sa do medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce.

 

Laboratórium viscerálnej bolesti – je unikátnym sofistikovaným pracoviskom aplikovaného výskumu, ktoré študuje mechanizmy viscerálnej bolesti na molekulovej, bunkovej a tkanivovej úrovni pacientov trpiacich viscerálnou bolesťou v rôznych orgánoch.

 

Laboratórium pre výskum chronického kašľa je  unikátnym sofistikovaným pracoviskom, ktoré študuje mechanizmy vágovej neuroplasticity v dýchacích cestách podieľajúce sa na vzniku chronického kašľa na genómovej, bunkovej, tkanivovej úrovni a v modeloch ochorení dýchacieho systému u morčiat.

 

Laboratórium farmakokinetiky a toxikológie je jediné svojho druhu v regióne. Výstupy pracoviska umožnia kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu biologických vzoriek. Farmakokinetické labratórium je unikátnym pracoviskom fakulty, ktoré umožňuje monitorovanie hladín liečiv a ich metabolitov pre klinické i experimentálne pracoviská, a to aj v prípade, kedy pre TDM nie sú dostupné kity.

 

Laboratórium experimentálnej fyziológie je komplexne vybavené na výskum pľúcneho surfaktantu smerujúci k vývoju nových preparátov surfaktantu pre klinické použitie; výskum pľúcnych ochorení s vyznačenou zápalovou zložkou a s tým súvisiacim oxidačným stresom a apoptózou;  výskum úlohy oxidu dusnatého v dýchacích cestách za fyziologických a patologických podmienok. Laboratórium je unikátnym pracoviskom BioMedu Martin spolupracujúce aj s klinickými pracoviskami, predovšetkým Neonatologickou klinikou JLF UK a UNM, detskou Klinikou anesteziológie a resiscitácie JLF UK a UNM, Klinikou pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM a inými pracoviskami.

 

Psychofyziologické laboratórium umožňuje detekciu potenciálnych senzitívnych parametrov umožňujúcich hodnotenie simultánneho dynamického stavu kardiovaskulárnej/autonómnej regulácie komplexným a integrujúcim spôsobom a ktoré z pohľadu klinickej praxe sú spojené so zvýšeným rizikom neskorších kardiovaskulárnych ochorení pri jednotlivých ochoreniach. Presné stanovenie týchto parametrov predstavuje prelom vo včasnom stanovovaní diskrétnych odchýlok v adaptačných regulačných mechanizmoch v odpovedi na stres spojených so zvýšenou morbiditou.

 

Laboratórium pre výskum autonómneho nervového systému – smeruje k lepšiemu poznaniu vzťahov medzi porušenou funkciou ANS a vznikom a rozvojom civilizačných ochorení a ich komplikácií. Pri zisťovaní mechanizmov porušenej funkcie ANS je nevyhnutná dôsledná biochemická analýza rôznych hormónov a cytokínov. Okrem toho nemožno nespomenúť aj významný vplyv dedičnosti na činnosť ANS a to vedie k nevyhnutnosti sledovania mnohých genetických markerov a ich vplyvu na funkcie ANS. Vytvára sa výskumná platforma, na výsledkoch ktorej je možné zistené vzťahy aplikovať do klinickej praxe.

 

Laboratórium genomiky umožňuje využívať najnovšie technológie na princípe  next-generation sequencing (NGS) a komparatívnej genómovej hybridizácie (array CGH). Vytvorí sa prostredie pre zavádzanie metód NGS a CGH a aCGH pre analýzu klinicky charakterizovaných pacientskych vzoriek a klinická interpretácia získaných dát. Zároveň sa prepoja najnovšíe technológie pre MGD ako NGS a aCGH v klinickom prostredí a štúdium ich implementácie, hlavne diagnostických panelov, do klinickej praxe.

 

Laboratórium tkanivových kultúr rozširuje spektrum sledovania nádorových buniek od našich pacientov o čo najpresnejšie diagnostické postupy ako identifikácia a separácia nádorových kmeňových buniek a ich sledovanie a následne v budúcnosti aplikovať cielenú personalizovanú genovú terapiu založenú na modifikovaných mezenchýmových stromálnych bunkách pacientov. Bunky kultivované v “in vitro“ podmienkach majú dnes už svoje  pevné a nenahraditeľné postavenie.

 

Vybudovanie Laboratória pre proteomiku a metabolomiku umožňuje študovať patofyziologické mechanizmy poškodenia tkanív a orgánov pri neurodegeneratývnych a onkologických ochoreniach na podstatne vyššej kvalitatívnej úrovni ako doteraz a vytvorí bázu pre vypracovanie nových diagnostických postupov týchto ochorení.


VÝKONNÁ IKT PLATFORMA

VÝKONNÁ IKT PLATFORMA

Súčasťou infraštruktúrnych prác je vybudovanie IKT platformy. Základom efektivity vo vedecko-výskumnej činnosti je okrem kvalitného materiálno technického vybavenia neobmedzená možnosť komunikácie medzi všetkými zainteresovanými stranami a prístup k informáciám. Je nevyhnutné, aby mal BioMed Martin vybudovanú kvalitnú informačno-komunikačnú platformu, ktorá je postavená na komplexnom mechanizme podpory komunikácie medzi výskumníkmi, oddeleniami/pracoviskami a vedením. Cieľom aktivity je vypracovanie konsolidovaného, integrovaného a bezbariérového systému informačno-webovej, e-mailovej, VoIP a videokonferenčnej komunikácie v rámci celého centra.

Ústav informačných technológií JLF UK bude ako správca pracovať na podpore a rozvíjaní systémov správy dát, predovšetkým pre zdieľanie kľúčových informácií z výsledkov výskumu (budovanie a udržiavanie databáz – predovšetkým tzv. second „in-house“ databázy s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a spracovanie špecifických informácií, správa dátového centra, starostlivosť o ochranu dát). Jednoduchá, ale pritom zároveň komplexná IKT platforma umožní centru rozvíjať novú obstaranú infraštruktúru a implementovať do praxe nové metodiky výskumu a vývoja. Zároveň umožní väčšiu koordináciu výskumných úloh a podporu výskumu. IKT platforma je operatívne prispôsobovaná potrebám výskumných tímov jednotlivých oddelení, ako aj riadiacemu tímu centra. 

 

Metodicky ide o:

 • - vybudovanie výkonnej káblovej počítačovej siete s dostatočnou kapacitou pre prenos veľkých objemov dát medzi prístrojmi, dátovým úložiskom a zariadeniami pre následné spracovanie, pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky toku multimediálnych dát videokonferenčných zariadení, VoIP hlasovej a video komunikácie,
 • - vybudovanie výkonnej wireless siete, pre prácu s mobilnými zariadeniami v celom priestore BioMedu Martin,
 • - vybudovanie výkonnej komunikačnej infraštruktúry na báze SIP (VoIP, videokonferencie) pre zabezpečenie komunikácie pri riešení výskumno-vývojových, ale aj organizačných a administratívnych úloh,
 • - vybudovanie dátového úložiska a infraštruktúry potrebnej k nasadeniu, údržbe a ochrane databáz pre potreby BioMedu Martin,
 • - podpora bioinformatiky,
 • - vybudovanie a aktualizácia website BioMedu Martin,
 • - obstaranie a inštaláciu základného IT vybavenia (hardvér a softvér) koncových používateľov BioMedu Martin,
 • - zabezpečenie priestorov BioMedu Martin pomocou prístupového systému.

 

Výkonná káblová počítačová sieť je základom IKT platformy pre BioMed Martin. Všetky zariadenia a technológie centra používajú počítačovú sieť ako základné komunikačné médium. V rámci stavebnej časti je navrhnutá pasívna časť prvkov počítačovej siete Cat6A a 42U rozvádzače s dostatočnou kapacitou a hĺbkou pre aktívne prvky, záložné zdroje a ventiláciu. Prepojenie rozvádzačov a pripojenie do backbone bude realizované optickými prípojkami SM na zabezpečenie odolnosti voči prepätiam v sieti a oddelením logických celkov aktívnych prvkov. Vybavenie rozvádzačov zabezpečíme aktívnymi prvkami typu Catalyst 2960S 48 alebo ekvivalentnými, ktoré umožňujú bezproblémové pripojenie do existujúcej infraštruktúry metropolitnej siete JLF UK a dátového centra rýchlosťou 10Gbps a majú dostatočnú kapacitu pre všetky prípojky koncových užívateľov a zariadení. Zabezpečenie proti výpadkom elektrického napájania bude pomocou záložných zdrojov APC Smart-UPS RT 3000VA alebo ekvivalentnými.

 

Vybudovanie výkonnej wireless siete zabezpečuje v BioMede kompletné pokrytie signálom wifi, pripojenie do akademickej siete SANET a medzinárodnej siete EDUROAM. Automatizovaná konfigurácia a správa veľkého množstva rovnakých zariadení šíriacich signál wifi je zabezpečená pomocou Cisco 5508 Series Wireless Controller alebo ekvivalentného zariadenia. Vysokú dostupnosť  a zamedzenie výpadkov  zabezpečíme prostredníctvom Cisco 5508 Series Wireless Controller for High Availability a  koncových zariadení Cisco Access Point 1602E-E 802.11a/g/n alebo ekvivalentných zariadení umiestnených v požadovaných lokalitách.  Koncové zariadenia sú plánované s ohľadom na ich vynikajúci výkon a pokročilé funkcie. Majú tiež technológiu mnohonásobných vstupov a výstupov s dvomi priestorovými prúdmi. Je možné ich tiež využiť pre pokročilé funkcie akými je napr. bring-your-own-device (BYOD), ktorú v budúcnosti plánujeme v BioMede Martin využiť. Plánovaný Cisco 5500 Series Wireless Controller (alebo ekvivalentný) je určený pre 802.11n siete a ponúka maximálnu škálovateľnosť pre využívanie služieb bezdrôtovej siete. Výhodou je pomerne jednoduchá prevádzka bezdrôtových sietí s dobrým výkonom, bezpečnosťou a maximálnou dostupnosťou, čo potrebujeme zabezpečiť práve v BioMede Martin. 

 

Zabezepečenie komunikačnej infraštruktúry je dôležité pre dynamickú, flexibilnú ale zároveň efektívnu úroveň komunikácie na internej i externej úrovni. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné BioMed Martin vybaviť VoIP telefóniou a vytvoriť videokonferenčnú miestnosť, v rámci ktorej by prebiehali interaktívne stretnutia s akademickými alebo súkromnými inštitúciami na národnej i medzinárodnej úrovni. Videokonferenčné prenosy sú na fakulte veľmi populárnym spôsobom komunikácie a tiež reprezentácie a sú medzi vedeckými pracovníkmi obľúbené. Zabezpečenie komunikácie na báze SIP (voip, videokonferencie) sú realizované aj s využitím existujúcej univerzitnej a fakultnej VoIP infraštruktúry SIP serverov a VoIP ústrední pridaním koncových zariadení pracovníkom BioMed Martin. Martinské centrum pre biomedicínu bude komunikačne prepojené aj s CVVV v zmysle projektovej podpory a podpory transferu technológií.

 

Vybudovanie spoločného dátového úložiska („second in-house“ databázy) je dôležité pre zdieľanie a prácu s dátami a informáciami z výsledkov výskumu. Základným účelom je napĺňanie dátami, tvorba databáz, vyhľadávanie a spracovanie špecifických informácií, ochrana dát  a podpora bioinformatiky. Diskové pole spolu s príslušenstvom a podporným hardware a software sú umiestnené v datacentre JLF UK, prepojené s BioMedom Martin vysokorýchlostnou sieťou, backbone JLF UK 10Gbps. Spoločné úložisko dát bude možné rozdeliť podľa riešených výskumov na nezávislé oblasti, dostupné z bežných operačných systémov počítačov a pre ukladanie rôznych typov dát z prístrojov a špeciálnych zariadení, kde by bolo možné vyhľadávať, filtrovať a analyzovať špecifické dáta a informácie. Dôležitým prvkom je zabezpečenie ochrany dát. Požadovaným riešením je úložisko rôznych typov súborov a sql databáz, diskové pole na báze NAS (Network Attached Storage) osadené veľkokapacitnými diskami SATA  a s čistou kapacitou pre dáta do 100TB, škálovateľné s možnosťou zvyšovania kapacity v budúcnosti.

 

Bioinformatika využíva mnohé oblasti počítačových vied, matematiky a techniky pre spracovanie biologických dát. Databázy a informačné systémy sa používajú na ukladanie a triedenie biologických údajov. Analýza biologických údajov zahŕňa algoritmy umelej inteligencie, soft computing, data mining, spracovanie obrazu a simuláciu. Používané algoritmy závisia na teoretických základoch ako diskrétna matematika, teória riadenia, teória systémov, teórie informácie a štatistiky. Medzi bežne používané softvérové nástroje a technológie v tejto oblasti patrí Java, C#, XML, Perl, C, C++, Python, SQL, CUDA, MATLAB a rôzne tabuľkové aplikácie.

 

Bioinformatika v BioMede Martin sa zameriava na:

 • - prácu, modelovanie a simuláciu na počítači (na rozdiel od práce na živých organizmoch v prirodzených (in vivo) či laboratórnych (in vitro) podmienkach),
 • - prácu s veľkými objemami dát,
 • - vyhľadávanie subsekvencií v dátach,
 • - porovnávanie podobných sekvencií, analýza sekvencií,
 • - snahu predpovedať štruktúru a funkciu proteínov,
 • - grafické zobrazovanie výsledkov analýz,nahaláciameriavať na:EDE Du a bioinformatiky  komunikácie a tiež r oun device (BYOD)umných aktivít APLIMEDU.
 • - dynamické modelovanie.

POTENCIÁL BIOMEDU

Vybudovanie výskumného centra na JLF UK v Martine zabezpečuje priestor pre realizáciu výskumu európskej a svetovej kvality. Medicínsky výskum má obrovský potenciál a preto je dôležité investovať aj do tejto oblasti a zamerať sa na rast tohto kľúčového odvetvia hospodárstva. Výsledky výskumu a vývoja sú prenesené do starostlivosti o zdravie občanov. Progres vo výskume v jednotlivých odboroch lekárskych vied je základom transferu poznatkov do nových diagnostických a terapeutických postupov a vytvorí nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou.

Základnou funkciou bolo vybudovať Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin), ktoré má multidisciplinárny prístup k najväčšej výzve súčasnej spoločnosti – ľudskému zdraviu.  Vybudovaním výskumného centra vytvára fakulta intelektuálne stimulujúci moderný priestor a obohacuje existujúce pracoviská o nové prístupy, technologické postupy a metodiky. Zároveň vybudovala spoločné laboratóriá typu „open acces“ a podporí  priestor pre rozvoj biomedicínskej informatiky. Súčasťou BioMedu Martin bude aj nový centrálny zverinec, v rámci ktorého sú pri rešpektovaní predpísaných zoohygienických a technických parametrov uskladňovať zvieratá pre potreby experimentálnej výskumno-vývojovej činnosti jednotlivých pracovísk BioMedu Martin a ich kooperujúcich partnerov.

 

Zároveň iniciuje partnerstvá na úrovni verejných a súkromných organizácií a predstavuje určitý priestor pre investície. Zamestnanci a partneri v spoločnom výskumno-vývojovom úsilí zdieľajú nielen riziká, ale aj benefity vyplývajúce z podpory inovatívnych nápadov. Centrum zabezpečuje nielen excelentnú koordináciu výskumu a vývoja vo vyprofilovaných oblastiach, ale v spolupráci s pracoviskami podporujúcimi výskum aj komplexnú ochranu práv duševného vlastníctva, či postupnú komercinonalizáciu výsledkov výskumu (napr. spin-off).

 Martinské centrum pre biomedicínu predstavuje semi-autonómnu jednotku v rámci organizačnej štruktúry JLF UK v Martine. Jej základom sú multidiciplinárne jednotky – vybrané špičkové pracoviská, ktoré sú organizované tak, aby vykonávali vedu, výskum a vývoj v rámci vyprofilovanej výskumnej témy. Tieto pracoviská využívajú vlastnú a centrálnu podporu.

 

Zdieľané laboratóriá

 • Neurovedy
 • Onkológia
 • Molekoluová medicína
 • Respirológia

Zdieľané laboratóriá

Zriadenie BioMedu Martin stimuluje pre realizáciu vedecko-výskumných a vývojových činností najvyššej kvality s excelentným prístrojovým vybavením v prostredí jedinečnej atmosféry kolegiality a maximálnej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán a pracovníkov.

Každé pracovisko je riešené s ohľadom na požiadavky správnej laboratórnej praxe a v rámci každého pracoviska je vybudované špecifické laboratórium, dostupné aj pre ostatné pracoviská BioMedu Martin. Dohľad a kontrolu  nad realizáciou stavby vykonáva odborne spôsobilá osoba – stavebno-technický dozor, ktorý zabezpečuje správnu a efektívnu realizáciu jednotlivých činností v súlade s  projektovou dokumentáciou, technickou správou a rozpočtom projektu (bližšie rozpísané v aktivite projektu). Súčasťou realizácie je osadenie špecifického laboratórneho zariadenia a vybavenia, predovšetkým odsávacích zariadení (digestorov) a laboratórneho nábytku.

 Vytvorenie tak špecifických laboratórií s technológiami, ktoré majú prvenstvo nielen v európskom, ale i svetovom výskume zvýšuje konkurencieschopnosť fakulty a bude mať priamy dopad na zvýšenie jej kreditu, dobrého mena na národnej i medzinárodnej úrovni, bude mať dopad na rozvoj regiónu a udržateľnosť projektu ako takú aj v súvislosti s prepojením na Univerzitnú nemocnicu Martin, ako primárneho odberateľa výsledkov výskumu a vývoja. V neposlednom rade má vytvorenie laboratórií a zlepšenie možností realizácie výskumu a vývoja dopad na zlepšenie zdravia obyvateľstva.

 

 

 • Neurovedy

Nosnou oblasťou výskumu v neurovedách sú ochorenia centrálneho a periférneho nervového systému. V tejto oblasti je lídrom  Ústav lekárskej biochémie JLF UK, ktorý sa problematike dlhoročne aktívne venuje a má v danej oblasti celosvetovo akceptované výstupy.

Choroby centrálneho nervového systému (CNS) predstavujú závažný biomedicínsky problém. Ischemicko-reperfúzne poškodenie CNS je druhou najčastejšou príčinou úmrtia vo vyspelých ekonomických krajinách. Okrem toho spolu s neurodegeneratívnymi ochoreniami CNS sú najčastejšou príčinou predčasnej invalidizácie postihnutých jedincov, čo predstavuje závažný sociálno-ekonomický problém. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie približne 5 % ľudí vo veku 65 rokov má Alzheimerovu chorobu. Prevalencia Alzheimerova choroby strmo vzrastá s postupujúcim vekom – od 19 % po 75. roku života až po 30 % po 85. roku života. Ľudia postihnutí Alzheimerovou chorobou sa postupne dostávajú do úplnej závislosti od pomoci druhých. Ako najrozšírenejšie progresívne neurologické postihnutie u ľudí nad 65 rokov sa v dôsledku predĺženia priemernej dĺžky života stáva veľmi závažným celospoločenským problémom. S predlžovaním priemerného veku života populácie výrazne stúpa počet jedincov postihnutých nejakým ochorením centrálneho nervového systému.

 

Hlavným cieľom v danej oblasti je pomocou metód molekulárnej biochémie zistiť pravdepodobné molekulárne a bunkové mechanizmy rozvoja ochorení centrálneho a periférneho nervového systému. Štúdium procesov vedúcich k poruchám CNS vyžaduje vytvorenie technologickej infraštruktúry, ktorá umožní modelovať, resp. experimentálne sledovať zmeny v genetickom aparáte buniek (genomický prístup) ako aj v tvorbe  proteínov (proteomický prístup), ktorý popisuje biologické dráhy. Identifikácia týchto zmien je použiteľná aj pre klinické použitie v zmysle tzv. personalizovaného prístupu u jednotlivého pacienta a cielenej personalizovanej terapie. K naplneniu týchto cieľov je potrebná kontinuálna vedecká činnosť, v rámci ktorej sú využívané experimentálne modely a postupy s využitím laboratórnych zvierat a najmodernejšieho prístrojového vybavenia, či spotrebného materiálu pre výskum, bunkové kultúry z geneticky modifikovaných zvierat s cielene zmenenými biologickými vlastnosťami modelujúcimi patologický proces, ako aj klinický  materiál.

 

Nevyhnutné je prepojenie identifikácie:

 • - genetických zmien uskutočniteľné pomocou „microarrays“ génov, tvorba reštrikčných máp ako aj sekvenovanie a klonovanie patologických génov,
 • - transkripčných a translačných zmien na úrovni proteínov pomocou ich komplexného popisu (arrays).

 

Pre dosiahnutie cieľov boli využité oblasti:

Genomiky:

 • - Študovať expresiu a polymorfizmus génov majúcich priamy súvis s ochoreniami centrálneho nervového systému a PNS použitím polymerázovej reťazovej reakcie a následnej detekcie pomocou restrikčnej analýzy a sekvenovania génov ako i genómu.
 • - Zistiť vplyv stanoveného genetického obrazu na odpoveď pacienta k druhu a dávke použitého liečiva.

Proteomiky:

Kauzálne vzťahy medzi zvýšeným oxidačným stresom, oxidačným poškodením biomolekúl a demenciou nie sú presne preskúmané, a preto sledovanie oxidačného poškodenia môže byť cenným zdrojom informácií pre pochopenie mechanizmu vzniku a rozvoja neurodegeneratívnych ochorení. Ide o nové biomarkery neurodegeneratívnych chorôb (najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, ischemicko-reperfúzne poškodenie mozgu, skleróza multiplex) a o analýzu post-translačných modifikácií: fosforylácia, acetylácia, glykozylácia u bielkovín, ktoré sa v súčasnosti dávajú do súvisu s ochoreniami centrálneho nervového systému. Hlavnou snahou bude nájsť chýbajúce spojenie medzi inhibíciou syntézy bielkovín spojenou s následnou tvorbou nerozpustných bielkovinových agregátov a indukcie smrti neurónov. Okrem sledovania mechanizmov spojených s bunkovou smrťou budú sledované aj možnosti farmakologického a nefarmakologického zásahu s cieľom zvýšenia prežívania nervových buniek po ischemicko-reperfúznom ataku centrálneho nervového systému.

Metalobomiky:

Zmetabolizované biomolekuly poskytujú významné a relevantné údaje o ochorení a stave pacienta. Výsledkom bude vyselektovanie jedincov s vyšším predpokladom k vzniku Alzheimerovej choroby (AD), Parkinsonovej choroby (PD), Sclerosis multiplex (SM) a ďalších ochorení CNS za účelom skorého diagnostikovania ochorenia a optimalizácie výberu liečby.

 

Metódy genomiky, proteomiky a metabolomiky sú využívané pri nasledovných nozologických jednotkách:

 • - náhla cievna mozgová príhoda,
 • - roztrúsená skleróza,
 • - neurodegeneratívne ochorenia: AD, PD a podobné,
 • - psychiatrické poruchy v detskom a dospelom veku.

 

Druhou oblasťou výskumu v neurovedách je výskum viscerálnej bolesti a chronického kašľa:

Pracovníci Ústavu patologickej fyziológie JLF UK získali počas riešenia grantových projektov MŠVVaŠ a na základe spolupráce s Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore (ktorá je jedným z najprestížnejších biomedicínskych výskumných pracovísk na svete) od roku 2002 značné množstvo originálnych výsledkov, týkajúcich sa molekulárnych mechanizmov vzniku a transmisie viscerálnej bolesti. Na základe týchto výsledkov bol Ústav patologickej fyziológie JLF UK hodnotený Agentúrou ARRA ako špičkové pracovisko na Univerzite Komenského (iba 13 pracovísk univerzity bolo hodnotených podobne). Výskumní pracovníci ovládajú komplex metodík na ucelené štúdium štruktúry, funkcie, molekulárnych mechanizmov, neurofyziológie a neurofarmakológie  viscerálnych nervov zodpovedných za sprostredkovanie bolesti (popis v ďaľších častiach opisu projektu), pomocou ktorých komplexne hodnotia funkciu a neuroplasticitu aferentných nervových dráh zodpovedných za vznik bolesti. Výsledky základného výskumu získané v tomto období významne posunuli poznanie viscerálnej nocicepcie v modeloch. Doposiaľ získané výsledky týkajúce sa mechanizmov vzniku viscerálnej bolesti sú rozsiahlym kvalitným a dostatočným podkladom pre ďalší rozvoj aplikovaného výskumu v laboratóriu viscerálnej bolesti s cieľom zlepšenia diagnostiky príčin vzniku viscerálnej bolesti a jej personalizovanej terapie.  Cieľom v tejto oblasti je štúdium funkcie viscerálnych nociceptorov v ľudských tkanivách z rôznych orgánov pomocou vysoko- rýchlostného zobrazovania nervovej aktivity vo vitálnych biopsiách z ľudských tkanív a na základe toho vypracované personalizované diagnostické algoritmy.

 

Prínosom a udržateľnosťou realizácie bude:

 • - nový kvalitný diagnostický algoritmus pre zistenie konkrétnych mechanizmov vzniku viscerálnej bolesti a hyperreflexie u konkrétneho pacienta v prvej fáze predovšetkým s ochoreniami gastrointestinálneho traktu, urogenitálneho traktu a bronchiálneho stromu,
 • - pokiaľ na zistený mechanizmus sú už dostupné lieky, zavedenie personalizovanej terapie,
 • - v prípade, že na zistený mechanizmus bolesti ešte nie sú pripravené špecifické liečivá, stimulácia farmaceutických firiem pre vývoj nových liečiv pre riešenie problémov viscerálnej bolesti.

 

Jednou z oblastí, na ktorú sa projekt zameriava v oblastí neurovied je aj výskum kašľa. Výskum kašľa a ďalších respiračných reflexov patrí k hlavným výskumným zámerom Ústavu patologickej fyziológie JLF UK od roku 1966. Doposiaľ získané výsledky (uvedené v časti C1) týkajúce sa mechanizmov vzniku chronického kašľa sú dostatočným podkladom pre ďalší rozvoj aplikovaného výskumu v laboratóriu chronického kašľa s cieľom zlepšenia diagnostiky a objektívneho monitorovania liečby pacientov trpiacich chronickým kašľom. Kašľový reflex predstavuje hlavný obranný mechanizmus dýchacích ciest. Ochorenia sprevádzané kašľom sú charakterizované zníženým prahom pre vznik kašľového reflexu a následkom je výskyt kašľa ako odpovede na podnety, ktoré u zdravých jedincov nie sú vyvolávateľom kašľa. Súčasné terapeutické stratégie v liečbe ochorení sprevádzaných chronickým kašľom sú efektívne len u časti pacientov. Toto nepochybne súvisí s obmedzeniami v porozumení neurónových komponentov zapojených do kašľovej reflexnej dráhy. Kašeľ sa môže stať nadmerný a neproduktívny pri mnohých chorobách dýchacích ciest, čo významne zhoršuje kvalitu života pacientov.

 

Nedávny zvýšený záujem o senzorickú neurobiológiu kašľového reflexu odhalil predtým nepoznanú komplikovanosť interakcií početných aferentných nervových subtypov v regulácii tohto obranného reflexu. Potrebná je však ďalšia analýza senzorických ciest kašľa na identifikáciu budúcich terapeutických úloh pre efektívne liečenie chorôb sprevádzaných chronickým kašľom.Náš návrh projektu má za úlohu redukovať túto medzeru v súčasných poznatkoch. Cieľom projektu v tejto oblasti je prenos získaných výsledkov základného výskumu do oblasti aplikovaného výskumu, a to prostredníctvom troch špecifických cieľov:

 • - Sledovanie aktivity aferentných nervových zakončení vo vitálnom tkanive sliznice dýchacích ciest odobratých biopsiou u pacientov s nediagnostikovanou príčinou chronického kašľa.
 • - Rozvíjanie vyšetrenia reaktivity aferentných nervových zakončení a 24 hodinového monitoringu kašľa do klinickej praxe, ktoré by mohlo významne pomôcť v diferenciálno-diagnostickom algoritme a monitoringu liečby chronického kašľa u dospelých aj detských pacientov.
 • - Vytvorenie Centra chronického kašľa pre skvalitnenie diagnostiky a následne personalizovanej – individuálne orientovanej terapie chronického kašľa využívajúcej najnovšie technologické postupy dostupné v biomedicínskom výskume.

 

Niekoľkoročné skúsenosti:

 • - v oblasti morfológie a funkcie nociceptorov v  gastrointestinálnom a respiračnom trakte metodikami extracelulárneho snímania elektrickej aktivity individuálnych nervových vlákien (single fiber), expresie molekúl dôležitých pre funkciu nociceptorov z individuálnych neurónov (single cell RT – PCR), analýzy elektrickej aktivity neurónu (patch clamp) a analýzy dynamiky intracelulárneho kalcia (calcium imaging), ktoré sú zdokumentované extenzívnou publikačnou aktivitou tímu výskumných pracovníkov, sú dostatočnou garanciou pre vytvorenie excelentného centra aplikovaného výskumu zameraného na personalizovanú diagnostiku a terapiu pacientov trpiacich bolesťou vnútorných orgánov,
 • -  so základným a translačným výskumom v oblasti obranných reflexov dýchacích ciest, a neurofyziológie vágových aferentných neurónov metodikami „single fiber, patch clapm, calcium imaging a single cell rt – PCR“ ktoré sú dokumentované extenzívnou publikačnou aktivitou tímu výskumných pracovníkov sú dostatočnou garanciou pre vytvorenie excelentného laboratória a následne aj diagnostického centra zameraného na personalizovanú diagnostiku a terapiu pacientov trpiacich chronickým kašľom (hypersenzitivitou aferentných nervov v dýchacích cestách prejavujúcich sa  rezistentným kašľom).

 

Pre tretiu oblasť neurovied bude rozhodujúci výskum v oblasti autonómneho nervového systému

Autonómny nervový systém (ANS) tvorí neoddeliteľnú súčasť nervového systému zúčastňujúcu sa regulácie základných – častokrát vitálnych – funkcií ľudského tela. Porušená funkcia ANS je významným patogenetickým činiteľom v rozvoji mnohých ochorení, vrátane viacerých epidémií 21. storočia ako sú diabetes mellitus, obezita, hypertenzia, syndróm chronickej únavy, depresia. Táto časť nervového systému je však priamemu vyšetreniu skrytá a je ju možné sledovať a hodnotiť jej aktivitu iba pomocou náročných vyšetrovacích metód na špecializovaných pracoviskách. Predpokladom optimálneho a komplexného vyšetrenia ANS je simultánne sledovanie prostredníctvom neho regulovaných parametrov z rôznych orgánových systémov – kardiovaskulárneho, respiračného, senzorického, a i.

 

Podstatou hodnotenia stavu ANS je nielen jeho analýza v stave pokoja. Mnohé patologické stavy sú napriek pokojovej normálnej funkcii ANS sprevádzané jeho porušenou odpoveďou na rôzne stimuly. Suboptimálna odpoveď rôznych orgánov na stres tvorí mostík medzi vplyvmi vonkajšieho prostredia, vrátane ľudskej spoločnosti vlastných sociálnych vplyvov  a rozvojom tzv. civilizačných ochorení. Je preto výzvou sledovať stav ANS nielen v pokojovom stave, ale aj počas rôznych stresogénnych stimulov. Na tento účel budú zriadené dve laboratóriá: jedno na sledovanie stavu ANS v pokojových podmienkach – „Laboratórium pre výskum funkcií autonómneho nervového systému“ – a druhé – „Psychofyziologické laboratórium“ – zamerané predovšetkým na hodnotenie stresovej reaktivity aj v kontexte viacerých psychologických charakteristík subjektu.

 

 • Onkológia

Onkologické ochorenia patria medzi civilizačné ochorenia, ktoré predstavujú najčastejšiu príčinu chorobnosti a úmrtí ľudí v ekonomicky rozvinutých krajinách vrátane Slovenska. Optimalizáciou liečebných a diagnostických postupov u konkrétneho pacienta s využitím moderných informačných metód sa zaoberá personalizovaná terapia ako nový multidisciplinárny odbor. Vznikla ako reakcia na moderný vývoj liečiv a diagnostických/terapeutických postupov.

Nové vedecké poznatky z oblasti genomiky, proteomiky, interaktomiky, metabolomiky a ďalších, majú šancu posunúť diagnostiku a terapiu výrazne dopredu, predovšetkým vtedy, pokiaľ sa podarí ich výstupy efektívne prepojiť a uskutočniť z nich súvislý systém dát, ktoré by s využitím informačných technológií mohli priniesť nový pohľad na celú situáciu. Aj samotná genetika môže poskytnúť cenné údaje, avšak s vedomím, že významný dopad majú environmentálne faktory, vonkajšie prostredie alebo fenotypová expresia.

 

Hlavnou úlohou personalizovanej terapie je prispenie k včasnej detekcii ochorenia, posúdenie individuálneho rizika a využitie týchto poznatkov k cielenej prevencii, cielenému sledovaniu, diagnostike a terapii „šitej na mieru“ pre každého pacienta a pochopiteľne ku sledovaniu odpovedi na použitú terapiu. Jednou z možností ako potencovať efekt personalizovanej terapie je orientácia na analýzu ľudského genómu, jeho produktov vo forme proteínov. Tá je založená na skúmaní individuálnych charakteristík jednotlivých génov, pričom výsledky každého testu sú jedinečné a majú výpovednú hodnotu len pre jedného pacienta. Tento prístup je nielen vysoko etický, ale zároveň aj ekonomicky prínosný. Vedie k podstatne nižším nákladom na terapiu, predĺženiu života pacientov, prípadne k ich viac alebo menej  plnohodnotnému zapojeniu do pracovného procesu.

 

Onkologická problematika je na fakulte veľmi dobre rozpracovaná, aj napriek existencii Centra excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET) a Kompetenčného centra však stále absentuje akási koordinácia základného, translačného, aplikovaného a klinického výskumu. Martinské centrum pre biomedicínu bude v spolupráci s CEVYPETOM a Kompetenčným centrom koordinovať onkologický výskumný program s cieľom systematicky zamerať výskum rakoviny na niekoľko hlavných oblastí. Napriek markantným pokrokom v onkologickej liečbe zostáva metastázovanie a relaps nádorového ochorenia najzávažnejším a takmer neriešiteľným problémom. Za opakovaný návrat ochorenia a metastatický rozsev zodpovedajú populácie buniek, ktoré sú rezistentné na klasickú cytostatickú liečbu. Tieto bunky sa nazývajú nádorové kmeňové bunky, alebo bunky iniciujúce nádor.

 

Pri aplikácii klasickej chemoterapie (cytostatická liečba) dochádza k eliminácii prevažnej väčšiny nádorových buniek (odhaduje sa na 95 %) a liečba sa javí ako účinná. V prípade prítomnosti buniek iniciujúcich nádor, môžu spôsobiť vznik rekurentných nádorov obsahujúcich bunky s veľmi agresívnymi vlastnosťami a takmer rezistentnými k akejkoľvek liečbe. Z tohto hľadiska je vývoj nových terapeutických metód nevyhnutný. Najnovšie poznatky naznačujú možnosti využitia modifikovaných mezenchýmových stromálnych buniek ako vektorov pre terapeutické gény. Kolektív výskumníkov sa už dlhú dobu zaoberá problematikou pľúcnych a kolorektálnych karcinómov ako aj problematikou malígnych ochorení krvi. Sleduje genetickú determináciu týchto ochorení, ich genetickú predispozíciu, úspešnosť liečby, pričom dôraz kladie aj na interakciu genotypu s liečivom.

 

Špecifickými cieľmi v tejto oblasti:

 • - Genotypizácia populácie, vyselektovanie jedincov s vyšším predpokladom k vzniku nádorových ochorení (kolorektálny karcinóm, hematologické malignity, karcinóm prostaty, karcinóm pľúc a karcinóm prsníka), charakterizácia nových prediktívnych markerov za účelom skorého diagnostikovania ochorenia a optimalizácie výberu liečby, skríning génového profilu nádorových buniek a tkanív od onkologických pacientov.
 • - Sledovanie vplyvu rôznych látok indukujúcich smrť buniek (napr. inhibítory proteín kináz, inhibítory antiapoptotických bielkovín, inhbítory proteazomálneho komplexu) na indukciu bunkovej smrti a chemosenzitivitu buniek rôznych bunkových línii odvodených od nádorov mozgu, hrubého čreva, prsníka, endometria a leukemických buniek, štúdium metabolizmu nádorových buniek v in vitro podmienkach vplyvom inhibítorov apoptózy, štúdium molekulových zmien pri navodení apoptotickej smrti bunky.
 • - Participácia na vývoji nových proteómových technológií vhodných najmä pre identifikáciu nádorových biomarkerov, analýzy post-translačných modifikácií: fosforylácia, acetylácia, glykozylácia, prípadne iných zaujímavých modifikácií u konkrétnych proteínov.
 • - Rozšírenie spektra sledovania nádorových buniek o čo najpresnejšie diagnostické postupy ako identifikácia a separácia nádorových kmeňových buniek a ich sledovanie a v budúcnosti následná aplikácia cielenej personalizovanej génovej terapie založenej na modifikovaných mezenchýmových stromálnych bunkách pacientov.
 • - Modulácia a sledovanie metabolizmu nádorových buniek; sledovanie vplyvu mikroprostredia na rozvoj nádorového bujnenia.
 • - Rozšírenie možností diagnostiky nádorov o špecializované kvantifikačné metódy MRI in vivo; modelovanie ochorenia na zvieracích modeloch a ich sledovanie a in vitro analýzu vzoriek tkaniva pomocou vysokorozlíšenej NMR spektroskopie.
 • - Presné molekulárne profilovanie z hľadiska všetkých možných génov zasahujúcich do karcinogenézy konkrétneho pacienta a navrhnutie  personalizovanej terapie šitej na mieru.

 

 • Molekulová medicína

Molekulová genetika a genomika zohrávajú stále významnejšiu úlohu v diagnóze, prevencii a liečbe chorôb. Využitie metód molekulovej biológie pre analýzy nukleových kyselín a genomiky  sú neodmysliteľné pri diagnostike monogénových, onkologických a infekčných chorôb a infekčných ťažko kultivovateľných patogénov, ako aj v prenatálnej diagnostike.

V mnohých prípadoch metódy a poznatky molekulovej biológie a genetiky zjednodušili a spresnili genetické diagnostické testovanie, a tým otvorili nové možnosti pre vývoj liečby včítane génovej a bunkovej terapie. Molekulová biológia a genetika tiež podstatne zmenila liečbu rôznych chorôb. Mnohé liečivá ako hormóny, rastové faktory, cytokíny a vakcíny je možné produkovať vo veľkých množstvách vďaka rekombinantným technológiám DNA. Jednou z najvýznamnejších výskumných snáh súčasnosti je snaha o pochopenie genetickej podstaty geneticky heterogénnych ľudských chorôb. Spolu vzaté je využitie metód molekulovej biológie a genomiky pre analýzu nukleových kyselín jedným zo základných spôsobov pre potvrdenie mnohých neistých diagnóz, pre včasnú diagnostiku, stanovenie prognostických a prediktívnych faktorov a hlavne následne pre prevenciu a identifikáciu nových cieľov pre liečbu.

 

Molekulová diagnostika na princípe analýzy zmien v nukleových kyselinách je typickým príkladom prenosu výsledkov základného výskumu do klinickej praxe. Projekt ľudského genómu a následné projekty, ktoré sa naďalej venujú mapovaniu a analýzam ľudských génov, viedli k rozvoju molekulovej diagnostiky založenej na testovaní zmien DNA, ktorá je tiež označovaná ako genetické testovanie (genetic testing). Genetické testovanie v zmysle molekulovo-genetickej diagnostiky (MGD) predstavuje testovanie zmien (variácií) zárodočných sekvencií DNA alebo dedičných somatických genetických zmien, ktoré majú význam pri stanovení diagnózy alebo predstavujú prognostické a prediktívne faktory metódami molekulovej biológie a genomiky. Klinické genetické testovanie označované tiež ako molekulovo-genetická diagnostika je preto súčasťou laboratórnych zdravotníckych výkonov.

 

Pred implementáciou samotnej klinickej MGD je však potrebný translačný a aplikovaný výskum, kde sa identifikujú nové gény a mutácie, relevantné pre patogenézu daného ochorenia, následne sa na súbore pacientov validujú získané výsledky, zisťuje analytická a klinická validita, a tiež klinická utilita a vyvíjajú sa nové diagnostické algoritmy pre dané ochorenia. Analytická validita genetického testu predstavuje schopnosť testu merať správne a spoľahlivo genotyp, ktorý potrebujeme dokázať. V podstate sa teda jedná o správne zvolenie metód molekulovej biológie a genomiky a ich postupností. Klinická validita genetického testu je definovaná ako schopnosť detekovať alebo predpovedať prítomnosť alebo neprítomnosť daného fenotypu, ochorenia, odpovede na liečbu, priebeh ochorenia ako celkové prežívanie alebo prežívanie po liečbe. Klinická utilita potom znamená výpoveď o tom, či je daný test skutočne prínosným pre celkové zlepšenie získaných výsledkov pre dané ochorenie/pacientov. Výstupmi výskumného genetického testovania sú certifikované testovacie sady alebo validované metódy a diagnostické algoritmy pre molekulovo-genetickú diagnostiku, databázy validovaných mutácií a odporúčania alebo odborné usmernenia odborných lekárskych spoločností pre výstupy do klinickej praxe.

 

Donedávna bola genetika v medicíne vnímaná v rámci prenatálnej diagnostiky chromozómových aberácii pomocou cytogenetických postupov a cez okno relatívne zriedkavých monogénových chorôb. Okrem toho boli objavené niektoré charakteristické chromozómálne aberácie, ktoré sa v hematoonkológii stali súčasťou diagnostických kritérií. Súčasný vývoj však revolucionizuje molekulovo-genetické prístupy v rôznych oblastiach medicíny.

 

Molekulárna genetika má na JLF dlhodobú tradíciu. Napriek tomu však nedosahuje úroveň svetového meradla. Naše laboratóriá sa venujú skúmaniu jednotlivých, prípadne malých skupín génov, ich polymorfizmom a mutáciám, pričom v zahraničí sa už  jednoznačne preferuje celogenómový prístup, konkrétne  tzv. sekvenovanie novej generácie (Next Generation Sequencing - NGS). Sekvenátory novej generácie umožňujú skúmať  DNA komplexne a hľadať vzájomné súvislosti v celogenómovom rozsahu, čo predstavuje generačný skok oproti doteraz používaným prístupom. V našom výskume plánujeme využitie celogenómovej sekvenácie MPS (masívnej paralelnej sekvenácie ) v nasledujúcich aspektoch.

 

Špecifickými cieľmi pre danú oblasť : 

 • - zavedenie nových genomických postupov v prenatálnej diagnostike – napr.  neinvazívne vyšetrenie voľnej DNA plodu v krvi matky, čo umožňuje diagnostikovanie  trizómie chromozómov plodu č. 21, 18 a 13.
 • - zavedenie nových genomických postupov v diagnostike onkologických a geneticky heterogénnych chorôb – napr. stanovenie správnej diagnózy v prípadoch zriedkavých vrodených chýb a metabolických porúch, kde zlyhali klasické diagnostické postupy a metódy.

Prostredníctvom druhého špecifického cieľa tak bude oblasť priamo previazaná s onkologickým výskumom.

 

V rámci molekulovej medicíny sa budeme zaoberať aj regeneračnou medicínou. Tkanivové inžinierstvo a riedená tkanivová regenerácia sú odvetvia biomedicíny, spájajúce poznatky z medicíny, biológie, chémie a fyziky, ktorých cieľom je obnoviť alebo nahradiť tkanivá a orgány poškodené rôznymi ochoreniami, úrazmi a vývinovými anomáliami. Metódy tkanivového inžinierstva, ktoré sa využívajú na obnovenie alebo úpravu funkcie tkanív a orgánov, obvykle kombinujú využitie biokompaktibilných materiálov a tkanivových komponentov. Biokompaktibilné materiály majú kľúčovú úlohu, uľahčujú migráciu alebo inváziu buniek počas hojenia rany a tkanivovej regenerácie. Regulované uvoľňovanie rastových faktorov z matrix alebo transplantovaných buniek umožňuje kontrolovanú regeneráciu tkanív.

 

Získané poznatky sa aplikujú pri liečbe defektov mäkkých a tvrdých tkanív v zubnom lekárstve, dentoalveolárnej chirurgii a maxilofaciálnej chirurgii. Riadená tkanivová regenerácia je progresívna chirurgická metóda, ktorá umožňuje obnovenie závesného aparátu zuba, alveolárnej kosti, cementu koreňa zuba a epitelového úponu v oblasti krčka zuba. Tento spôsob chirurgickej liečby parodontitídy spočíva v mechanickej zábrane prístupu epitelových a väzivových buniek do oblasti lézie a v umožnení osídlenia defektu progenitorovými bunkami desmodontami, ktoré sú schopné diferenciácie. Príkladom je aplikácia rezorbovateľných membrán, kostných minerálov a plazmy bohatej na trombocyty, ktorá predstavuje zdroj rasových faktorov. Atrofia alveolárnych výbežkov maxily a mandibuly je ďalšou indikáciou na riadenú kostnú regeneráciu, na ktorú nadväzuje zavedenie enoseálnych dentálnych implantátov.

 

Metódy tkanivového inžinierstva sa aplikujú pri liečbe odontogénnych i neodontogénnych kostných cýst maxily a mandibuly, kedy po chirurgickej liečbe vznikajú veľké kostné defekty. Kmeňové bunky je možné použiť pri liečbe veľkých defektov oro- maxilofaciálnej oblasti, ktoré vznikajú ako dôsledok popálenín, úrazov, tumorov, zápalov a v súčasnosti osteochemonekróz súvisiacich s užívaním bisfosfonátov. Štandardná chirurgická rekonštrukcia spočíva v odoberaní štepov z rôznych anatomicky vzdialených donorských miest, čo súvisí s vysokou morbiditou. Orofaciálne mezenchýmové bunky (orofacial mesenchymal stem cells OMSCs) získané z oblasti ústnej dutiny majú vysokú proliferačnú schopnosť, preto môžu byť zdrojom pre tkanivovú regeneráciu a predstavujú budúcnosť chirurgickej liečby a rekonštrukcie defektov v oro-maxilofaciálnej oblasti.

 

V spolupráci s Klinikou stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM sa využívajú metódy tkanivového inžinierstva a riadenej kostnej regenerácie v rámci dentoalveolárnej i maxilofaciálnej chirurgie, čím sa výrazne zlepšia procesy hojenia defektov mäkkých a tvrdých tkanív v oro-maxilofaciálnej oblasti pacientov.

 

Z pohľadu spolupráce lekárskej biológie a dermatovenerológie je v priebehu realizácie model tkanivovej kultúry keratinocytov. Táto tkanivová kultúra sa využíva pri sledovaní regeneračných procesov patologických ložísk v dermatológii (popáleniny, úrazy, nádory, jazva). Veľmi dôležitou otázkou je sledovanie procesu keratinizácie in vitro t.j. tvorba tkanivovej kultúry keratinocytov v patologických podmienkach hlavne psoriatického ochorenia. Taktiež veľmi dôležitou otázkou výskumu bude sledovanie keratinocytov v podmienkach vírusovej infekcie (HPV vírusy).

 


 • Respirológia

V respirologickej oblasti sú kooperované viaceré pracoviská. Ústav farmakológie JLF UK sa už viac ako 40 rokov venuje problematike farmakologického ovplyvnenia obranných reflexov dýchacích ciest. V súčasnosti je vedecká aktivita orientovaná na farmakologické ovplyvnenia obranných reflexov a zápalu v podmienkach alergickej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

Projekt zameraním nadväzuje na vedecké aktivity riešiteľského kolektívu Ústavu farmakológie JLF UK, ktorý preukázal v  oblasti farmakológie respiračného systému hlavne kašľa a  bronchokonstrikcie množstvo originálnych výsledkov (opísané v časti C1).

 

Špecifickými cieľmi v tejto oblasti:

 • - komplexné riešenie problematiky farmakologického ovplyvnenia obranných reflexov dýchacích ciest (kašľa, bronchokonstrikcie v podmienkach in vitro aj in vivo,  kinetiky cílií respiračného epitelu), stupňa prebiehajúceho zápalu najmodernejšími metodickými postupmi,
 • - aplikácia experimentálnych výsledkov získaných v oblasti farmakologického ovplyvnenia respiračného systému v praxi,
 • - vyšetrenie farmakodynamiky nových potenciálnych liečiv ovplyvňujúcich zápalové respiračné ochorenia (COPD, astma) a ochorení respiračného traktu spojených s poruchou kinetiky ciliárneho aparátu,
 • - sledovanie nežiaducich účinkov liečiv v oblasti respiračného traktu
 • - stanovenie farmakokinetiky sledovaných liečiv a optimalizácia súčasnej terapie respiračných ochorení.

 

Cieľom experimentálnych a klinických štúdií v oblasti farmakológie zápalových ochorení respiračného systému (ako je astma a chronická obštrukčná choroba pľúc) a ochorení spojených s poruchou ciliárneho aparátu je hľadanie nových zdrojov látok schopných kontrolovať zmeny respiračných obranných reflexov a zároveň  patologické, zápalové a deštrukčné procesy. Cieľom projektu tak bude prispieť k obohateniu palety liečiv schopných modulovať obranné reflexy dýchacích ciest - kašeľ, bronchokonstrikcia a mukociliárny klírens. Okrem ovplyvnenia reflexných mechanizmov dýchacích ciest, sledovať protizápalové, antioxidačné účinky látok a ich vplyv na apoptózu buniek respiračného traktu a u sledovaných látok okrem ich farmakodynamických vlastností vyšetriť ich farmakokinetické parametre. Uvedený prístup umožní racionalizáciu terapie respiračných ochorení.

 

Riešenie projektu môže priniesť originálne výsledky o účinku látok, ktoré pôsobia iným mechanizmom ako aktuálne antiastmatiká a liečivá využité v terapii COPD používané v klinickej praxi a zároveň prispeje k racionalizácii súčasnej terapie (optimalizácia dávkovania, zníženie nežiadúcich účinkov atď.).

 

Výsledky riešenia bude možné implementovať v praxi v rámci predklinického skúšania liečiv respiračného systému v štádiu stanovenia farmakodynamických vlastností lieku a sledovania nežiadúcich účinkov látok v oblasti dýchacích ciest. Vybudovanie Laboratória farmakokinetiky a toxikológie umožní posun aktivít pracoviska do fázy 0, alebo I. klinického skúšania liečiva, ktoré je zamerané okrem iného na stanovenie farmakokinetiky liečiva, sledovanie metabolizmu u rizikových skupín pacientov, sledovanie farmakokinetiky liekových foriem a odlišnosti generík. Z hľadiska spin-off efektu bude možné nadviazať spoluprácu s externými a internými spoločnosťami, ktoré by komplexnosť pracoviska využívali pre komerčný účel.

 

Ústav fyziológie JLF UK sa zaoberá problematikou dysfunkcie pľúcneho surfaktantu a z nej vyplývajúceho akútneho poškodenia pľúc.Pracovisko zaviedlo experimentálne modely ochorení, pri ktorých priamo alebo nepriamo dochádza k poškodeniu pľúcneho surfaktantu, zápalu, pľúcnemu edému a respiračnému zlyhávaniu, a to model syndrómu aspirácie mekónia novorodencov a model akútneho poškodenia pľúc opakovanými lavážami pľúc fyziologickým roztokom, ktorý je štandardizovaným modelom ARDS. Zvieratá s modelovým ochorením boli ventilované umelou pľúcnou ventiláciou a dostávali rôzne druhy farmakologickej liečby vrátane podávania exogénneho surfaktantu a protizápalových látok. V priebehu experimentu boli zaznamenávané zmeny pľúcnych funkcií, krvných plynov a niektorých markerov zápalu. Zároveň boli sledované nežiadúce účinky liečby na kardiovaskulárne parametre. Po skončení experimentu bol porovnávaný efekt liečby aj na tvorbu pľúcneho edému, rozsah zápalu a oxidačného poškodenia pľúcneho parenchýmu. Okrem toho sa uskutočňovali „in vitro“ experimenty, ktoré testovali vlastnosti klinicky používaných surfaktantových preparátov.

 

Nakoľko zavedenie nového liečebného postupu do klinickej praxe vyžaduje jeho otestovanie na rôznych druhoch experimentálnych zvierat, považujeme za nevyhnutné rozšírenie portfólia laboratórnych metód (aj prostredníctvom novo vybudovaného Laboratória experimentálnej fyziológie), a to aj na malé laboratórne zvieratá. To umožní testovanie nových spôsobov liečby a uľahčí prenos výsledkov do klinických podmienok. Okrem toho použitie viacerých zvierat v pokuse v rovnakom čase (vďaka multikanálovému ventilátoru) výrazne zefektívni získavanie výsledkov a zvýši kapacitu otestovaných spôsobov liečby. V spolupráci s klinickými pracoviskami, ktorá existuje aj v súčasnosti (najmä s Neonatologickou klinikou JLF UK a UNM), tak pripravíme možnosti pre komplexný výskum a vývoj v predklinických podmienkach.

 

K základným cieľom experimentálnej práce v existujúcich, ako aj v novovybudovaných priestoroch môžeme zaradiť:

 • - výskum pľúcneho surfaktantu smerujúci k vývoju nových preparátov surfaktantu pre klinické použitie;
 • - výskum pľúcnych ochorení s vyznačenou zápalovou zložkou a s tým súvisiacim oxidačným stresom a apoptózou, kde priame hodnotenie týchto dejov umožní presnejšie identifikovať ciele farmakologických intervencií a v konečnom dôsledku zefektívniť liečbu pacientov s respiračnými ochoreniam;
 • - výskum úlohy oxidu dusnatého (NO) v dýchacích cestách za fyziologických a patologických podmienok (vrátane nových možností diagnostiky tohto markera, či možností terapeutickej aplikácie NO resp. látok modulujúcich jeho hladinu v organizme).

 

Pri realizácii aktivít vo všetkých výskumných programoch budeme participovať aj na výchove novej generácie vedcov, schopných pracovať s najnovšími dostupnými technológiami ako aj pracovať v interdisciplinárnom kolektíve so vzájomným zdieľaním informácií a poznatkov s cieľom zlepšenia kvality života pacientov s ochorením typickým pre daný výskumný program. V oblasti výstupov vedecko-výskumnej činnosti očakávame nárast počtu publikácií v karentovaných a impaktovaných časopisoch, zvýšenie počtu vyškolených doktorandov, zvýšenie počtu mladých vedeckých pracovníkov na pozícii postdokov, zlepšenie schopností získavať finančné prostriedky na výskum z grantových schém aj s medzinárodnou účasťou.

 

Ďalším dôležitým prínosom je, že aktívna vedecko-výskumná práca prispeje k vzdelávaniu a vedeckému formovaniu mladých pracovníkov s neobmedzeným výskumným potenciálom, ktorých schopnosti, ochota učiť sa a pracovať na svojom vedeckom raste sú zárukou nadobudnutia kvalifikácie vo vybraných metodikách a  tiež aj v klinických zručnostiach liečebno–preventívnej starostlivosti o pacientov v spolupráci s našimi klinickými partnermi.

 

Medicínsky výskum je zásadný pre zlepšenie ľudského zdravia. Je orientovaný na pochopenie príčiny, priebehu, komplikácií a následkov ochorení vo všetkých vekových kategóriách. Zlepšuje metódy diagnostiky a liečby akútnych i chronických ochorení. Má nepriamy dopad, resp. nepriamo ovplyvňuje sociálno-ekonomickú situáciu krajín. Je dôležitou súčasťou oblastí výskumu v takmer každej krajine sveta. Martinské centrum pre biomedicínu bude zabezpečovať  aplikovaný výskum v oblasti lekárskych vied a biotechnológií, pričom v prvej fáze svojho vzniku využije predovšetkým dostupné výskumné kapacity JLF UK a následne sa zapojí do siete Európskych výskumných centier.

 

Podpora výskumnej infraštruktúry v zmysle podpory výskumu vo vybraných oblastiach výskumu a vývoja (výskumných programoch) v spolupráci so štruktúrami podporujúcimi výskum a vývoj (novo vytvoreným Centrom pre vedu, výskum a vývoj vrátane Centra projektovej podpory,Centra transferu technológií a Inkubátora JLF UK) povedie k vypracovaniu série projektov zabezpečujúcich financovanie a chod Centra. Výstupom budú výsledky a metodické postupy, ktoré bude možné aplikovať do klinickej praxe. Tie potom umožnia skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

Jedným z najdôležitejších výstupov a výsledkov výskumných centier je aj to, ako ich vníma verejnosť – odborná verejnosť, laická verejnosť, ale aj potenciálni investori. Medicína má na poli výskumu a vývoja špecifické postavenie a aplikovaný výskum v medicíne resp. v lekárskych vedách či biotechnológiách si zasluhuje nesmiernu pozornosť aj vzhľadom k tomu, že počet civilizačných ochorení prudko narastá a nezriedka sa objavujú už v mladom veku.

 

BioMed Martin pomôže transferu technológií a kontaktu so súkromným sektorom aj prostredníctvom:

 • - kvalitných publikácií  (CC, SCI) zverejnených na svojich stránkach,
 • - účasťou na svetových konferenciách a kongresoch,
 • - lepším využívaním IKT – videokonferencie a telepresens, streaming video prezentácie, rozhovory, virtuálneh prehliadky,  prezentácie pre potenciálnych investorov,
 • - priemyselnými interakciami a výmenami a pod.,
 • - podpory mladých talentovaných vedcov – napr. internými grantovými systémami,
 • - prijímaním a oceňovaním kreatívnych myšlienok a inovácií.

 

Projekt je v celej jeho naplánovanej koncepcii trvalo udržateľný po stránke finančnej, personálnej i inštitucionálnej. V súlade so stratégiou udržateľnosti nesmieme zabúdať na to, že táto investícia je vybudovaná predovšetkým na ľudskom kapitále, a preto musíme aj v budúcnosti investovať predovšetkým do ľudí. Len s dobrým výskumným tímom sa nám podarí dosiahnuť pokrok v zadefinovaných oblastiach výskumu a vývoja, aplikovať výsledky výskumu do klinickej praxe a súčasne ochrániť práva duševného vlastníctva. Len so špičkovým tímom odborníkov v daných oblastiach bude náš výskum konkurencieschopný a ak plánujeme udržateľnosť BioMedu Martin, je nevyhnutné už teraz uvažovať nad určitými podpornými mechanizmami, ktoré budú naďalej stimulovať výskum, vývoj a vedecký rast Martinského centra pre biomedicínu, fakulty i celej univerzity.

Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine

 

ITMS kód projektu: 26120230033

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Obdobie realizácie: 10/2014 – 10/2015

Rozpočet projektu: 310 784,69 EUR

 


Anotácia k projektu:

Nevyhnutnosť podporiť vzdelávanie tohto typu špecialistov tzv. „rezidentskou formou“ vyplýva z dvoch závažných skutočností. Prvou je alarmujúce vekové zloženie lekárov primárneho kontaktu takmer vo všetkých regiónoch SR, kedy viac ako polovica je v preddôchodkovom alebo dôchodkovom veku. Priemerný vek pediatrov je 53 rokov a počet pediatrických ambulancií klesá.

Táto skutočnosť v spojení s druhým významným faktorom, obmedzenou možnosťou špecializovať sa ako lekár primárneho kontaktu z dôvodu nie príliš vhodne nastaveného vzdelávacieho systému a tiež nízkeho záujmu zamestnávateľov – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, môže spôsobiť kolaps siete. Všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých pritom zabezpečujú základnú preventívnu a liečebnú starostlivosť obyvateľstva, ktorá je základnou funkciou národného zdravotného systému. Zavedenie systému vzdelávania formou rezidentských miest u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude motivovať zamestnávateľov na prijímanie lekárov, ktorí si vyberú ako cieľ pripravovať sa a vzdelávať sa pre prácu v ambulancii primárneho kontaktu. Bez rezidentských miest je šanca na získanie pracovného pomeru s možnosťou realizovať všetky povinné odborné praxe v rámci špecializačnej prípravy pre všeobecné lekárstvo, takmer mizivá. Nemocnice nemajú záujem vychovávať lekára, ktorý po získaní odbornosti z ich pracoviska odíde.

 

ITMS kód projektu: 26120230033

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Obdobie realizácie: 10/2014 – 10/2015

Rozpočet projektu: 310 784,69 EUR

 

Kontakt odborná časť:

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel: 043/2633 198

 

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 043/2633208

 


Cieľ

 

Strategický cieľ:

Strategický cieľom projektu je doplnenie stavu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov všeobecného lekárstva a pediatrie do systému zdravotníctva formou rezidentského programu.

 

Špecifické ciele:

Strategický cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie jedného špecifického cieľa:

Podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

 


Aktivity

Aktivita 1.1:

 

Špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo formou rezidentského programu.

Cieľ aktivity: Umožniť lekárom zaradiť sa do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, realizovať časť špecializačnej prípravy a prispieť tak k zabezpečeniu rozšírenia siete všeobecných lekárov pre dospelých v SR.

 

Aktivita sa realizuje prostredníctvom viacerých činností:

1. Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo a vydanie dokladov o ďalšom vzdelávaní – indexu odbornosti a záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít.

2. Podpísanie zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia medzi JLF UK ako vzdelávacou ustanovizňou a zdravotníckym pracovníkom - lekárom - účastníkom vzdelávania.

3. Uzavretie pracovného pomeru u vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. A.  Realizácia teoretickej časti vzdelávania - samoštúdium, konzultácie a účasť na teoretických vzdelávacích aktivitách, pokiaľ sú uvedené v študijnom pláne (zodpovedný odborný garant študijného programu a lektori teoretickej časti). B. Realizácia praktickej časti vzdelávania - v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a to na príslušných pracoviskách v ustanovenom rozsahu podľa minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo daného Výnosom ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013 (pod vedením školiteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a lektorov praktickej časti).

 

Výstupy aktivity:

Výstupom je realizácia špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu 13 mesiacov. Osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na vzdelávaní dokladujú záznamy o absolvovanej odbornej praxi  a zdravotných výkonoch realizovaných na pracoviskách, ktoré sú potvrdené zodpovedným školiteľom do dokladov o ďalšom vzdelávaní (index a záznamník - odborná prax, realizované  výkony – záznamník).

 

Merateľný ukazovateľ projektu:

Počet  zamestnancov  zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 8

 

 

Aktivita 1.2:

 

Špecializačné štúdium v odbore pediatria formou rezidentského programu.

Cieľ aktivity: Umožniť lekárom zaradiť sa do špecializačného štúdia v odbore pediatria, realizovať časť špecializačnej prípravy a prispieť tak k zabezpečeniu rozšírenia siete pediatrov v SR.

 

Aktivita sa realizuje prostredníctvom viacerých činností:

1. Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore pediatria a vydanie dokladov o ďalšom vzdelávaní – indexu odbornosti a záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, pre tých účastníkov, ktorí ešte nie sú zaradení.

2. Podpísanie zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia medzi JLF UK ako vzdelávacou ustanovizňou a lekárom - účastníkom vzdelávania.

3. Uzavretie pracovného pomeru u vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. A.  Realizácia teoretickej časti vzdelávania - samoštúdium, konzultácie a účasť na teoretických vzdelávacích aktivitách, pokiaľ sú uvedené v  študijnom pláne (zodpovedný odborný garant študijného programu a lektori teoretickej časti). B. Realizácia praktickej časti vzdelávania - v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a to na príslušných pracoviskách v ustanovenom rozsahu podľa minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program pediatria daného príslušným Výnosom ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (pod vedením školiteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a lektorov praktickej časti).

 

Výstupy aktivity:

Výstupom je realizácia špecializačnej prípravy v odbore pediatria v rozsahu 13 mesiacov. Osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na vzdelávaní dokladujú záznamy o absolvovanej odbornej praxi a zdravotných výkonoch realizovaných na pracoviskách, ktoré sú potvrdené zodpovedným školiteľom do dokladov o ďalšom vzdelávaní (index a záznamník - odborná prax, realizované  výkony – záznamník).

 

Merateľný ukazovateľ projektu:

Počet  zamestnancov  zapojených do vzdelávacích aktivít projektu –

Ďalšie informácie ohľadom rezidentského programu nájdete na jeho stránke - tu:

 

Marketing a PR

jún 26, 2017

V oblasti marketingových aktivít ide najmä o tieto činnosti:

 1. Technická a odborná pomoc pri vytváraní marketingových plánov konkrétnych projektov/grantov, najmä však projektov aplikovaného výskumu;
 2. Spracovávanie osobitých informačných, prehľadových a propagačných materiálov alebo špecifických správ;
 3. Propagácia výsledkov výskumu odbornej i laickej verejnosti v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom projektu, Ústavom informačných technológií JLF UK, Akademickou knižnicou a audiovizuálnym strediskom JLF UK, Oddelením prevádzky JLF UK a pre komerčné využitie výsledkov aj prostredníctvom externých marketingových nástrojov;
 4. Technická asistencia pri príprave reklamných spotov či prezentácii výsledkov výskumu a vývoja prostredníctvom mediálnych nosičov –CD/DVD s interaktívnym obsahom – snímky, publikácie, rozhovory, demonštrácie metodiky a pod. v súlade so zásadami ochrany duševného vlastníctva;
 5. Technická pomoc pri príprave expozícií v rámci veľtrhov vedy, výskumu a vývoja či iných aktivít propagujúcich vedu;
 6. Organizácia seminárov, workshopov, prezentačných aktivít zameraných na nosné oblasti výskumu a vývoja, udržateľnosť projektov výskumu a vývoja, zlepšenie  interaktívnej spolupráce viacerých pracovísk a pod.,

 

Kontakt

Mgr. Ivana Pittnerová
Marketingový manažér

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 206
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V oblasti manažérstva kvality v prepojení na správnu laboratórnu a klinickú prax ide najmä o tieto činnosti:

 1. Poskytovanie komplexných služieb v oblasti zavádzania systému správnej laboratórnej a správnej klinickej praxe;
 2. Poskytovanie komplexných podporných služieb pre oblasť národnej a európskej certifikácie a akreditácie laboratórií;
 3. Monitorovanie termínov kalibrácie meradiel, poskytovanie informácií v tejto oblasti a vyhľadávanie možných finančných mechanizmov pre zabezpečenie týchto aktivít (napr.  vyhľadanie a aplikácie softvérových systémov pre túto oblasť, organizácia pravidelných stretnutí vedúcich laboratórií, zavádzanie pravidelných kontrolných mechanizmov a systému efektívneho využívania interných auditov a pod.)

 

 

Kontakt

Petra Strachilová
Manažérka kvality

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 207
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V oblasti ochrany duševného vlastníctva, komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja  a transferu technológií ide najmä o tieto činnosti:

 

 1. Poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany duševného vlastníctva v spolupráci s Centrom transferu technológií UK a Národným centrom pre transfer technológií (napr. preskúmanie publikácií pred ich zverejnením z hľadiska prevencie neúmyselnej straty patentových práv prostredníctvom predčasného zverejnenia autorských informácií –v spolupráci s Akademickou knižnicou JLF UK, hodnotenie ďalších predmetov duševného vlastníctva, vyhľadávanie vhodných foriem ochrany duševného vlastníctva, právne poradenstvo v tejto oblasti a pod.)
 2. Poskytovanie komplexných služieb v oblasti komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja v spolupráci s Centrom transferu technológií UK a Národným centrom pre transfer technológií (napr. vyhľadávanie a hodnotenie komerčného potenciálu výsledkov výskumu a vývoja, vyhľadávanie partnerov so súkromného sektora, databázovanie, podpora pri prezentovaní služieb s komerčným potenciálom, účasť na rokovaniach s potenciálnymi partnermi, príprava všetkých dohôd/zmlúv o subdodávkach na riešených grantoch/projektoch v prípade externých partnerských organizácií či jednotlivcov v súlade s pravidlami ochrany duševného vlastníctva a pod.),
 3. Vytvorenie a implementácia systému ochrany duševného vlastníctva a komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja na pôde JLF UK v Martine.

 

Kontakt

Ing. Mgr. Ivana Šumichrastová
Manažérka transferu technológií
   
Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 210
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V oblasti projektového manažmentu ide najmä o tieto činnosti:

 

 1. Identifikácia možností financovania vedy, výskumu a vývoja; vyhľadávanie príležitostí, distribúcia informácií o možnostiach financovania a príležitostiach v oblasti vedy, výskumu a vývoja; poskytovanie aplikačných formulárov a uchovávanie týchto informácií;
 2. Technická a odborná pomoc pri spracovaní projektových návrhov, vytváranie „in hause“ databázy projektových námetov“, poskytovanie konzultácií k vypĺňaniu formulárov, formálna kontrola spracovaných podkladov, poskytovanie konzultácií k rozpočtu projektu, spracovanie rozpočtu (najmä pri  technicky náročnejších projektoch), formálna kontrola rozpočtov, identifikácia prípadných konfliktov záujmov a spolupráca s Etickou komisiou JLF UK;
 3. Zabezpečenie interných a externých konzultácií k formálnej stránke projektu, zabezpečenie inštitucionálneho odsúhlasenia spracovaných materiálov;
 4. Odosielanie návrhov grantov/projektov v listinnej podobe, v prípade veľkých resp. celofakultných projektov asistencia pri on-line odosielaní resp. elektronickom podávaní návrhov projektov;
 5. Kontrolovanie procesu schválenia grantu/projektu a odoslanie následných informácií koordinátorovi/zodpovednému riešiteľovi grantu/projektu, oboznámenie sa s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov, kompletizácia a zaslanie materiálov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, zapracovanie prípadne požadovaných zmien zo strany koordinátora/zodpovedného riešiteľa projektu resp. poskytovateľa finančných prostriedkov do podkladov k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, evidencia a archivácia zmlúv;
 6. Zabezpečenie implementácie projektu po stránke projektového riadenia v spolupráci s koordinátorom projektu a odbornými riešiteľmi projektu, vytváranie kontrolných aplikačných mechanizmov pre sledovanie priebehu projektu, priebežná analýza rizík, monitorovanie projektu v spolupráci s koordinátorom/zodpovedným riešiteľom resp. poverenými riešiteľmi grantu/ projektu, pravidelné odosielanie informácií o postupe v grante/projekte ako aj všetkých ďalších požadovaných správ poskytovateľovi finančných prostriedkov;
 7. Archivácia dokumentov umožňujúcich/schvaľujúcich priebeh grantu/projektu vrátane dokumentov potvrdzujúcich správnu laboratórnu prax, možnosť realizácie experimentálnych štúdií na zvieratách, možnosť realizácie klinických štúdií a pod., archivácia všetkých ďalších dokumentov súvisiacich s grantom/projektom v elektronickej podobe;

 

Kontakt

Ing. Tomáš Antoš
projektový manažér

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 208
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

HORIZONT 2020 je názov programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií v rokoch 2014-2020. Horizont 2020 je hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Európskeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. Eur.

Stručný popis programu

Praktická príručka pre žiadateľov

Horizont v kocke - zmeny a novinky

Podpora programu Horizont 2020 v SR

Vyhľadávací nástroj partner do projektov H2020 - participant portal

Online manuál pre participant portal H2020

Štatistika schválených projektov H2020

FAQ H2020

Pracovný program H2020 na roky 2018-2020

Správa o maximalizácii vplyvu európskych programov v oblasti výskumu a inovácií - tzv. Lamyho správa

Štatistika schválených projektov H2020 - participant portal (pre viac možností je potrebné mať vytvorené konto na participant portáli a prihlásiť sa)

Príručka k duševnému vlastníctvu

Správa o zriedkavých chorobách

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples