Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT

 

ITMS kód projektu: 26250120025

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 07/2009 -12/2011

Rozpočet projektu: 5 235 946,91 EUR /4 602 053,67 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Anotácia k projektu:

Projekt patrí k prvým projektom realizovaným na JLF UK v Martine. Bol zameraný na obnovu vysokoškolského internátu a Malej auly. Obidve budovy sú situované v lokalite L.Novomeského 7 a hlavným zámerom bolo zníženie energetickej náročnosti vykurovania, zvýšenie bezpečnosti, študentov, zvýšenie hygienického štandardu a zvýšenie kvality vzdelávania. Budovy boli častočne  zrekonštruované a zateplené, v interiéri sa rekonštrukcia zamerala hlavne na obnovu sociálnych zariadení. Významnou časťou rekonštrukcie bola komplexná výmena LAN siete vo všetkých lokalitách našej fakulty. Druhá časť projektu bola zameraná na modernizáciu informačno-komunikačných technológií a ich integráciu do vzdelávacieho procesu. Detailne budú technológie rozpísané v jednotlivých aktivitách projektu.

ITMS kód projektu: 26250120025

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 07/2009 -12/2011

Rozpočet projektu: 5 235 946,91 EUR /4 602 053,67 EUR

 

Projektový tím:

Projekt bol realizovaný ako celofakultný projekt, hlavnú participáciu mali koordinačné pracoviská Dekanátu JLF UK (KENP, Oddelenie verejného obstarávania a investičného majetku, Ekonomické oddelenie a pod) a Ústav informačných technológií JLF UK

 

Kontakt odborná časť:

Stavebné práce: Ing. Bohuslav Hvizdák, tel. +421 43 2633 112

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

IKT: Ing. Miloslav Čutka, tel. +421 43 2633 216

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

 

Kontakt implementácia:

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, tel. +421 43 2633203

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Bola komplexná Modernizácia výučbových základní a ubytovacích priestorov JLF UK a ich prispôsobenie novým formám vzdelávania s využitím najmodernejších IKT.

Špecifický cieľ 1

 • Realizácia stavebných úprav - rekonštrukcia prednáškových miestností (Malá aula) a vysokoškolského internátu v lokalite L. Novomeského 7. Tento cieľ sme dosiahli prostredníctvom realizácie troch aktivít.

Špecifický cieľ 2

 • Zvýšenie dostupnosti a využiteľnosti informačno - komunikačných technológií v objektoch JLF UK. Tento cieľ sme dosiahli prostredníctvom realizácie 7 aktivít.

 


Aktivity

Rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích a výučbových priestorov

Rekonštrukcia bola realizovaná v mesiacoch jún – september 2010 bola zrealizovaná.  Výsledkom je komplexné zrealizovanie aktivít prvého špecifického cieľa a jeho naplnenie.

Prednáškové miestnosti JLF UK boli a sú dominantným miestom pre realizáciu pedagogickej činnosti. V budove sa nachádzajú dve veľké prednáškové miestnosti s kapacitou 150 miest a dve malé seminárne miestnosti s kapacitou 20 miest. V priestoroch prednáškových miestností sú okrem základnej pedagogickej činnosti tiež realizované vedecko-odborné podujatia pre študentov aj vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty. Priestory je možné využiť aj pre realizáciu väčších odborných podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni. Objekt má nepravidelný, členitý pôdorys, je čiastočne podpivničený a má ploché strechy v rôznych úrovniach.

 

Rekonštrukcia Malej auly bola vykonaná v rozsahu:

 • výmeny existujúcich drevených okien za plastové
 • výmeny existujúcich vchodových presklených stien s dverami za plastové
 • zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom
 • zateplenie plochej strechy
 • výmeny existujúcich odpadových žľabov a zvodov
 • výmeny omietky, podlahových krytín a podhľadov v objekte
 • komplexnej rekonštrukcie sociálnych zariadení.

 

Druhým stavebným zámerom bola rekonštrukcia vysokoškolského internátu v tej istej lokalite. Ide o 10 poschodovú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom. Ubytovanie je poskytované nielen študentom dennej formy ale taktiež študentom externej formy štúdia, doktorandom a postdoktorandom. Stavba vykazovala značnú energetickú náročnosť, ktorá bola čiastočne zredukovaná zavedením meracích a regulačných zariadení vo výmenníkovej stanici. Dokončenie rekonštrukcie a modernizácie ubytovacích priestorov predstavovalo jeden z hlavných cieľov  fakulty. Predmetom projektu stavby bolo čiastočné zníženie jeho energetickej náročnosti (prostredníctvom výmeny okien) a rekonštrukcia  stupačiek ubytovacích buniek.

 

Práce na objekte boli vykonané v rozsahu:

 • výmeny existujúcich. drevených okien a dverí za plastové
 • výmena vchodových presklených stien s dverami za plastové
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch ubytovacích buniek.

 

2.1 Modernizácia LAN siete

Modernizácia slaboprúdových rozvodov bola dôležitým prvkom rekonštrukcie. Bola tiež realizovaná takmer vo všetkých priestoroch a lokalitách JLF UK. Táto investícia je nevyhnutným predpokladom najmä pre stabilitu a kvalitu prenosu dát. Modernizácia kabeláže je dôležitá najmä z hľadiska rozvoja e-learningu a samoštúdia na vysokoškolských internátoch. Všetky práce boli realizované v priestoroch kde beží tzv. priama výučba a majú priamy dopad na študentov, ktorí sa zúčastňujú prednášok a praktických cvičení v objektoch v daných lokalitách.

 

2.2 Modernizácia sieťových technológií – aktívne prvky

Predmetom tejto časti projektu bolo riešenie centra kampusovej dátovej fakultnej siete JLFUK v objekte vysokoškolského internátu JLFUK Martin v lokalite L. Novomeského 7 a aktívnych prvkov lokálnej siete v rámci tohto a ďalších objektov JLF UK (teoretické ústavy, predklinické ústavy, Ústav cudzích jazykov, prednáškové miestnosti – aula). Súčasťou bola aj obnova a modernizácia aktívnych prvkov na Hviezdoslavovej ulici. Fakultná dátova sieť JLFUK má topológiu hviezdy s centrom na ŠD Novomeského, kde je umiestnené dátové centrum celej kampusovej siete a kde je tiež existujúce pripojenie do akademickej siete SANET.

 

Projekt riešil komponenty pre:

 • centrálny prepínací systém kampusovej fakultnej siete
 • komplexnú bezpečnosť pripojenia do fakultnej siete
 • manažment sieťových zariadení
 • aktívne prvky lokálnej siete LAN v rámci ŠD Novomeského

Správca fakultných serverov a systémový integrátor Ing. Čutka pri nastavení dodaných technológií.

 

2.3 Dátové centrum pre podporu výuky a vzdelávania

V priestoroch vysokoškolského internátu bol tiež vybudovaný priestor  pre moderné datacentrum, ktoré predstavuje hierarchický, konsolidovaný a zálohovaný systém pre ukladanie a spracovanie veľkoobjemových dát s vysokou dostupnosťou a možnosťou ďalšieho zväčšovania kapacity do budúcnosti.

 

Datacentrum predstavuje jednotné úložisko video dát pre záznam videokonferencií, následnú úpravu záznamu, archívom zostrihaných, dozvučených a dokomentovaných operácií pre on-demand využitie vo vyučovacom procese. Vyučujúci a študenti majú prístup kedykoľkovek a kdekoľvek v rámci akademickej siete SANET (resp. internetu) a e-learningového projektu lekárskych fakúlt MEFANET ku všetkým záznamom videokonferencií s možnosťou verejného prezentovania na prednáškach alebo samoštúdia. Sekundárne systém slúži na bezpečné zálohovanie všetkých záznamov videokonferencií a ďalších kritických dát užívateľov serverov UK.

 

Serverová časť datacentra predpokladá efektívne riadenie a zabezpečenie prevádzky počítačovej siete vo vysokoškolských internátoch, kde majú študenti možnosť sa pripájať a využívať služby informačných systémov univerzity a internetu zo svojich izieb alebo počítačových učební.

 

Virtualizačná časť rieši moderný systém využívania informačných technológií, úspory energie a obsluhy, keď na jednom fyzickom zariadení sa prevádzkuje viac virtuálnych serverov, osobných počítačov pre úžívateľov siete UK a špecializovaných aplikácií pre podporu výučby a nasadenia na počítačových učebniach. Vytvorenie dátového centra pre podporu výučby a vzdelávania na JLF UK umožňuje prostredníctvom vysokokapacitnej počítačovej siete SANET zdieľať svoje prostriedky s ďalšími centrami univerzít a ich súčastí na Slovensku čím sa zabezpečí kvalitatívne vyššia úroveň pre ďalší rozvoj a vyžívanie služieb univerzitných informačných systémov, ktorých podstatnú časť tvoria systémy pre vzdelávanie a podpory študentov.

 

2.4 Inštalácia videokonferenčného systému v priestoroch prednáškových miestností (aula) JLF UK

Zámerom nasadenia videokonferenčnej technológie v prostredí JLF UK je poskytnutie  multimediálnej komunikačnej technológie pre potreby podpory vzdelávania študentov, rozvoja pedagógov a pre priame vzdelávacie aktivity. Videokonferencie ako komunikačná technológia predstavujú prostriedok pre prenos obrazu a zvuku medzi videokonferenčnými lokalitami primárne pomocou komunikačnej siete na báze protokolu IP (Internet Protokol). Duálne je umožnený aj prenos ďalšieho obrazového signálu, prípadne elektronické zdieľanie pracovnej plochy počítača – napríklad prenos prezentácie.

Ing. Cingel prezentuje novú videokonferenčnú základňu zriadenú v zrekonštruovaných priestoroch Malej auly

 

Fakt prenosu dvoch obrazových a jednej zvukovej informácie predstavuje optimálny prostriedok pre vzdelávanie, kedy je možné vzájomne spolupracovať medzi miestami disponujúcimi touto technológiou formou interaktívnej diskusie medzi prednášajúcim/vyučujúcim a študentmi. Prednášajúci podporuje svoj výklad pomocou prezentovania slidov, video ukážok, alebo prenosu živého obrazu. Súčasne ich pritom interaktívne komentuje a zároveň môže okamžite reagovať na otázky študentov.

Testovanie novej videokonferenčnej technológie v priestoroch prednáškových miestností v Malej aule (Ing. Borik)

 

Videokonferenčné spojenie nemusí byť uskutočnené len medzi 2 lokalitami, ale do videokonferencie je možné zaintegrovať viacero účastníkov a tak je možné dosiahnuť veľmi pozitívny efekt tzv. virtuálnej prednáškovej miestnosti, kedy môže prednášajúci v jednej lokalite prednášať relatívne neobmedzenému počtu poslucháčov vo viacerých lokalitách. Samotná idea nasadenia videokonferenčnej technológie však so sebou prináša aj potrebu zaznamenávania priebehu prednášok a prezentácií pre ich následné prehrávanie pri študijnom procese poslucháčmi. Táto vlastnosť unikátnym spôsobom maximalizuje technologický prínos videokonferencií do vzdelávacieho procesu, pretože uľahčuje archivovanie a opakované prehrávanie prezentácií, prípadne výnimočných udalostí (experimenty, konferencie a podobne).

 

Dostupnosť záznamov je samozrejme riadená pomocou prístupových práv pridelených používateľovi pre jeho autorizovanie ako príjemcu informácie. Ako prezentačný nástroj pre archivované dokumenty slúži PC s web prehliadačom. Ako komunikačný prostriedok je pre prenos videokonferencií použitá počítačová sieť JLF UK, resp. SANET pre komunikáciu s externými účastníkmi. Videokonferenčný prenos vykazuje symetrickú povahu s generovaním záťaže do 4 Mbit na lokalitu, čo vzhľadom k vlastnostiam uvažovaného prostredia nepredstavuje problém.

 

Za typické príklady použitia navrhovaného riešenia možno považovať:

 • podporu prednášok,
 • prenos vedeckých experimentov,
 • prenos operácií,
 • konzultácie s partnermi v SR aj v zahraničí,
 • podporu konferencií.

Súčasťou videokonferenčného setu je aj kamerový systém.

Súčasti videokonferenčného systému

Kamery ako súčasť komplexu videokonferenčného systému

 

2.5 Inštalácia web kioskov

V Malej aule, ale i v priestoroch vysokoškolského internátu a ďalších lokalitách boli  v rámci aktivity 2.5 inštalované tzv. Web kiosky. Nasadenie Web kioskov vychádzalo z prítomnosti potreby elektronického prístupu k informáciám, a preto rozmiestnenie týchto zariadení zohľadňuje tieto potreby v rámci prostredia JLF UK. Ide teda o verejne prístupné priestory, kde sa často vyskytujú prevažne študenti, ktorí v medzičase medzi vyučovaním (ale aj mimo neho) môžu naplniť svoje komunikačné potreby prostredníctvom tejto technológie. 

Web kiosky v priestoroch Malej auly v lokalite L. Novomeského

 

2.6 Aktívne využívanie špeciálneho výučbového softvéru vo výučbe

Moderná medicína je komplexná veda. Okrem poznatkov z biológie či chémie sa v posledných rokoch opiera čoraz viac aj o informatiku a výpočtovú techniku. Výučba medicíny je náročná. Vyžaduje aby bol študent nielen sústredený a teoreticky pripravený ale taktiež aby disponoval schopnosťou predstaviť si a pochopiť určité fyziologické a patofyziologické pochody prebiehajúce v ľudskom organizme, aby vedel získať a spracovať poznatky a aby ich vedel aktívne využiť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné obohatiť výučbu niektorých predmetov pomocou špeciálnych softvérov a programov, ktoré určite obohatia pedagogický proces a taktiež podporia študentov na práci vo vedecko-výskumnej činnosti.

 

Z projektu boli zakúpené nasledovné softvéry:

1.

Očný softvér

2.

Neurogam

3.

Softvér pre genetickú analýzu v hematológii

4.

Bioštatistický softvér

5.

Softvér pre výučbu anesteziológie a intenzívnej medicíny

6.

Softvér na tvorbu publikácií a bibliografických databáz

7.

Interaktívny fyziologický softvér

8.

Hemodynamický simulátor

9.

Simulačný fyziologický softvér

10.

Softvér stresovej fyziológie

11.

Výučbový softvér na vyšetrenie ergometrie

12.

Softvér na úpravu, prezeranie a ukladanie fotodokumentácie

Snímka špeciálneho výučbového softvéru – očný softvér

Neurogam –softvér používaný pri výučbe nukleárnej medicíny.

 

2.7 Vybavenie PC učební v priestoroch internátov a prednáškových miestností teoretických ústavov JLF UK

Nasadenie IK technológie v prostredí JLF UK vychádza z prítomnosti potreby obmeny a vývoja nových technológií, a preto rozmiestnenie týchto zariadení zohľadňuje tieto potreby v rámci prostredia JLF UK. Nasadenie sa týkalo obmeny a využitia naplánovanej novej výpočtovej techniky ktorá bude slúžiť predovšetkým na skvalitnenie výučbového procesu študentov.  V rámci projektu bola okrem vybavenia PC učební zakúpená aj nová audiotechnika, a multimediálna technika, ktorá bude využívaná na skvalitnenie výučby v prostredí teoretických ústavov na Malej Hore 5.

PC učebňa na Hviezdoslavovej ulici

PC učebňa na L. Novomeského

Audiotechnika pre teoretické ústavy na Malej Hore

 

 

Využitie systému PACS vo výskume a vývoji

 

ITMS kód projektu: 26210120004

Operačný program: OP Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2012 – 03/2014

Rozpočet projektu: 3 129 300,00 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Projekt

Anotácia k projektu:

PACS (Picture Archiving and Communication System)

Špičková materiálno-technická základňa výskumu a vývoja je nosným pilierom akéhokoľvek výskumu. Prostredníctvom kvalitnej technológie sme konkurencieschopní  a dokážeme riešiť náročné výskumné zadania a úlohy.

Dostupnosť systému PACS spôsobila v posledných rokoch revolúciu vo viacerých medicínskych zariadeniach. Svetovo si systém našiel uplatnenie v rádiológii, kardiológii, onkológii, gastroenterológii, chirugii, histológii, oftalmológii (USG, RTG, MR, CT, PET, endoskopie, mamografie,...) a iných.

Systém spolu s pracovnými stanicami predstavuje inteligentný integrovaný zobrazovací systém, ktorý poskytuje možnosti komplexného hodnotenia ochorenia pacienta. PACS zabezpečuje interaktívnu spoluprácu všetkých kliník  JLF UK  s priamym dopadom na zlepšenie kvality v oblasti výskumu viacerých ochorení.

Vytvorený integrovaný systém komunikácie a zdieľania dát, kompatibilný s európskymi či svetovými systémami významne pomáha pri medzinárodnej spolupráci a vytvára príležitosť pre spoluprácu so súkromným sektorom.

ITMS kód projektu: 26210120004

Operačný program: OP Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 1 - Infraštruktúra výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2012 – 03/2014

Rozpočet projektu: 3 129 300,00 EUR

 

Projektový tím:

Rádiologická klinika, Urologická klinika, Klinika nukleárnej medicíny, Klinika pneumológie a ftizeológie, Klinika detí a dorastu, Chirurgická klinika, Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, I. interná klinika, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Klinika detskej chirurgie, Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Neurochirurgická klinika, Očná klinika, Psychiatrická klinika, Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Klinika hematológie a transfuziológie, Interná klinika - Gastroenterologická

 

Kontakt odborná časť:

Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.

Neurologická klinika, Kollárova 2, 036 01 Martin, 043/4203209

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Kňazková

Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A, 036 01 Martin, 043/42633206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Strategickým cieľom projektu bola integrácia systému PACS do výskumno-vývojových aktivít fakulty.

Výskumno-vývojové úlohy sú  realizované na všetkých klinikách Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Systém PACS umožňuje okrem prác s endoskopickými dátami aj ich konfrontáciu s ďalšími zobrazovacími metódami (sonografia, NMR, CT) a v budúcnosti nám umožní efektívne konzultácie výskumno-vývojových aktivít so zahraničnými odborníkmi.

Špecifický cieľ

 • Špecifickým cieľom projektu bolo potencovanie využitia nových technologických možností v oblasti rádiodiagnostiky a následnej starostlivosti o pacienta v klinických odboroch lekárskych vied. 

Predmetom intenzívneho celosvetového výskumu je v súčasnosti plánovanie minimálne invazívnych chirurgických zákrokov, obzvlášť neštandardných a inovatívnych postupov, na základe rekonštrukcie a analýzy dát z endoskopických vyšetrení. Inštalácia a používanie systému na archiváciu a spracovanie obrazových informácií je využívaná na integráciu a spracovanie obrazových výstupov OCT (optická koherenčná tomografia) a FAG (fluoresceínová angiografia sietnice) ako aj výstupov zobrazení infračervenej laserovej oftalmoskopie.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Obstaranie a inštalácia vybraného prístrojového vybavenia a systému PACS

Cieľom aktivity bolo obstaranie špičkového prístrojového vybavenia, ktoré  signifikantne ovplyvní metodickú časť výskumu a vývoja v oblasti zobrazovacích metód v medicíne a zmodernizuje a rozšíri infraštruktúru pracovísk zapojených do projektu.

Aktivita je zameraná na modernizáciu a rozšírenie infraštruktúry pracovísk zapojených do projektu. S využitím plánovaného prístrojového vybavenia bude riešiteľský tím dosahovať špičkové výsledky v oblasti využitia zobrazovacích metód v medicíne.

Prístrojové vybavenie:

 • 3D-ultrazvukový zobrazovací systém
 • Zariadenia na nepriamu digitalizáciu
 • Digitálny skiagrafický systém 1 so stropným statívom pre RTG žiarič
 • Digitálny skiagrafický systém 2 s podlahovým statívom pre RTG žiarič
 • Digitálny ultrazvukový prístroj 1
 • Digitálny ultrazvukový prístroj 2
 • Digitálny ultrazvukový prístroj 3
 • Mobilný RTG prístroj s C-ramenom
 • Mobilný RTG prístroj s detektorom
 • Dátové úložisko s aplikačnou nadtavbovou vrstvou pre diagnostiku

Nové prístroje boli integrované do existujúcej infraštruktúry pracovísk fakulty. Prístrojové vybavenie je využívané pri konkrétnych výskumných úlohách so zameraním na využitie najmodernejších zobrazovacích metód (napr. pri neurochirurgických operáciách, modelovaní nových vyšetrovacích metód s využitím doppler ultrasonografie a pod.).

Výstupy:

 • špičkovo vybavené pracoviská  porovnateľné s európskymi a svetovými pracoviskami
 • zlepšenie kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností
 • zvýšenie možnosti produkcie a publikácie výsledkov na úrovni súčasnej vedy
 • prehĺbenie stupňa poznania problematiky do stavu následne aplikovateľného v klinickej praxi.

 

 

 

Identifikácia nových markerov v diagnostickom paneli neurologických ochorení

 

ITMS kód projektu: 26220220114

Operačný program: OPVaV

Prioritná Os projektu: 2 – Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: október 2010 – marec 2015

Rozpočet projektu: 960 919,20 Eur

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Hlavným zámerom projektu je identifikácia nových markerov, ktoré by boli následne zakomponované do diagnostického panelu ochorení CNS.  V podstate pôjde o aplikáciu poznatkov získaných štúdiom chorôb CNS na animálnych modeloch do klinickej a to  na kvalitatívne vyššej úrovni odpovedajúcej súčasným medzinárodným štandardom.

 

Štúdium procesov vedúcich k poruchám CNS vyžaduje vytvorenie technologickej infraštruktúry, ktorá umožňuje modelovať, resp. experimentálne sledovať zmeny v genetickom aparáte buniek (genomický prístup) ako aj v tvorbe  proteínov (proteomický prístup), ktorý popisuje biologické dráhy. Identifikácia týchto zmien je použiteľná aj pre klinické použitie v zmysle tzv. personalizovaného prístupu u jednotlivého pacienta. K naplneniu týchto cieľov je potrebná kontinuálna vedecká činnosť, v rámci ktorej budú využívané experimentálne modely a postupy s využitím laboratórnych zvierat a najmodernejšieho prístrojového vybavenia či spotrebného materiálu pre výskum.

 

ITMS kód projektu: 26220220114

Operačný program: OPVaV

Prioritná Os projektu: 2 – Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: október 2010 – marec 2015

Rozpočet projektu: 960 919,20 Eur

Projektový tím - Ústav lekárskej biochémie, Ústav histológie a embryológie, Ústav klinickej biochémie, Psychiatrická klinika, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Neurologická klinika 

 

Kontakt odborná časť:

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., Ústav lekárskej biochémie JLF UK v Martine, Malá Hora 4, 036 01 Martin, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č.: 043/2633442

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Antošová, Dekanát JLF UK - Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.:043/2633206

<output>

Ústav lekárskej biochémie

                                                             Ústav histológie a embryológie 

                                                            Ústav klinickej biochémie

                                                            Psychiatrická klinika

                                                            Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

                                                            Neurologická klinika

 


Strategický cieľ projektu:

Vytvorenie nového diagnostického panelu pre ochorenia CNS.

 

Špecifické ciele projektu:

1. Translačný výskum a  získavanie nových poznatkov o etiopatogenéze ochorení CNS pre molekulárnu diagnostiku a personalizovanú terapiu nervových ochorení.

2. Podpora infraštruktúry pracoviska sústredeného na aplikáciu animálnych modelov pre molekulárnu diagnostiku a terapiu nervových ochorení.

 

Strategický cieľ projektu:

Vytvorenie nového diagnostického panelu pre ochorenia CNS.

 

Špecifické ciele projektu:

 1. Translačný výskum a  získavanie nových poznatkov o etiopatogenéze ochorení CNS pre molekulárnu diagnostiku a personalizovanú terapiu nervových ochorení.
 2. Podpora infraštruktúry pracoviska sústredeného na aplikáciu animálnych modelov pre molekulárnu diagnostiku a terapiu nervových ochorení.

 


Strategický cieľ projektu:

Vytvorenie nového diagnostického panelu pre ochorenia CNS.

 

Špecifické ciele projektu:

 1. Translačný výskum a  získavanie nových poznatkov o etiopatogenéze ochorení CNS pre molekulárnu diagnostiku a personalizovanú terapiu nervových ochorení.
 2. Podpora infraštruktúry pracoviska sústredeného na aplikáciu animálnych modelov pre molekulárnu diagnostiku a terapiu nervových ochorení.

Aktivity

 

Aktivita 1.1 Realizácia výskumných činností  ako vstupu pre návrh diagnostických postupov

 

Cieľom aktivity: výskumná práca zameraná na identifikáciu a zvýšenie presnosti parametrov molekulárnych markerov ochorení CNS.

 

Metodológia aktivity: aktivita bude realizovaná v modeloch poškodenia spôsobmi, ktoré sa čo najviac približujú klinickým nálezom: globálna ischémia  CNS vyvolaná zástavou srdca, Ischémia srdca vyvolaná aterosklerotickým procesom.

Testované budú parametre zaujímavé z hľadiska poznávania mechanizmov aj možnej aplikácie v praxi. Pôjde najmä o optimalizáciu a validáciu molekulárnych markerov poškodenia/regenerácie, morfologická a funkčná analýza a ich funkčnosť v behaviorálnych testoch. Sledovanie zmien koncentrácie, lokalizácie a aktivity vybraných látok – markerov poškodenia a účinnosti terapie, či efektorov terapie.

 

Výstupy aktivity: vypracovanie návrhov identifikácie nových markerov ochorení CNS a ich implementácia do diagnostických panelov týchto ochorení.

 

Aktivita 1.2 Podpora výskumnej činnosti prostredníctvom jej realizácie a odbornej prípravy

 

Cieľom aktivity: dosiahnuť medzinárodnú úroveň kvality vo výsledkoch výskumu a presadenie ich zavedenia do klinickej praxe.

 

Metodológia aktivity: aktivita bude realizovaná prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania sa členov odborného tímu či už v zmysle samoštúdia alebo krátkodobých študijných pobytov, konzultácií na domácej i medzinárodnej úrovni, seminárov.

 

Výstupy aktivity: vytvorenie zabezpečenie stability odborného tímu.

 

 Aktivita 2.1 Vytvorenie optimálneho materiálno-technického zabezpečenia projektu

 

Cieľom aktivity: materiálno-technické zabezpečenie poznania mechanizmov zapojených do etiopatogenézy poškodenia/ ochrany s vyústením do priblíženia získaných poznatkov v klinickej praxi.

 

Metodológia aktivity: v rámci aktivity prebehne modernizácia vybavenia súčasného laboratória  na laboratórium molekulovej diagnostiky, ďalej rozšírenie možností pre štúdium mechanizmov protekcie na animálnych modeloch, zavedením modernejších monitorovacích, izolačných, deliacich a histologických metodík a doplnenie vybavenia genomických analýz spolu s vybudovaním moderného proteomického pracoviska.

 

V rámci aktivity budú obstarané nasledovné zariadenie a vybavenie:

-          bludisko na behaviorálne testovanie,

-          komplexná kvapalinová chromatografia,

-          snímač elektrickej aktivity,

-          systém na prípravu ultra čistej vody,

-          nízkotepelný box so sadami akumulátorov,

-          HPLC aj pre proteomiku,

-          ELISA platforma,

-          antigénový microarrav,

-          hypoxický/anaeróbny box,

-          monitor životných funkcií pre laboratórne zvieratá,

-          elektrokinetický systém pre prenos DNA a RNA,

-          univerzálny multifunkčný skener,

-          stereomikroskop,

-          softvér pre hodnotenie vzoriek proteomika,

-          softvér pre behaviorálne testovanie,

-          softvér pre analýzu obrazu a sterelógiu.

 

Výstupy aktivity: moderné pracovisko  porovnateľné s podobnými laboratóriami vo svete.

 

 

Výstupy projektu

 

Aktivita 1.1 Realizácia výskumných činností  ako vstupu pre návrh diagnostických postupov

 

V rámci aktivity stále prebieha výskumno-vedecká činnosť podporujúca vypracovanie návrhov identifikácie nových markerov ochorení CNS.

 

Odborní riešitelia sa zúčastnili niekoľkých pracovných ciest:

-          workshop s názvom „Advocacy Workshop“ organizovaný The Federation of European Neuroscience Societies (FENS) a The Society for Neuroscience (SfN) (získvanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „ISN.ESN 23rd Biennial meeting“  (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „Drobnicov memoriál VI. ročník“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „Neuronus 2012“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „Annual meeting of Slovak society for neuroscience & centre of excellence for brain research“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „8th FENS – FORUM OF NEUROSCIENCE“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          seminár s názvom „Výzkum BAF® 2011-2012“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          kurz s názvom „REAL – TIME PCR“ (získavanie poznatkov o základných princípoch metodiky RT-PCR),

-          konferencia s názvom „IV. Konferencia o biologickej psychiatrii“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „Recent advances in Health and medical sciences (4th RAHMS) International Conference“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „7th International symposium – on experimental and clinical neurobiology“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov).

 

Aktivita 1.2 Podpora výskumnej činnosti prostredníctvom jej realizácie a odbornej prípravy

 

V rámci aktivity prebieha kontinuálne vzdelávanie členov odborného tímu. Odborní riešitelia sa zúčastnili aj týchto pracovných ciest:

-          konferencia s názvom „JOINT CONFERENCE OF THE CZECH AND SLOVAK NEUROSCIENCE SOCIETIES“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „6th International on NA+/CA2+ Exchange 2011“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „10th Gottingen meeting of the German neuroscience society,“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „Recent advances in Health and medical sciences (4th RAHMS) International Conference“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov),

-          konferencia s názvom „7th International symposium – on experimental and clinical neurobiology“ (prezentovanie výsledkov výskumu a získavanie nových vedeckých poznatkov).

 

Aktivita 2.1 Vytvorenie optimálneho materiálno-technického zabezpečenia projektu

 

V rámci aktivity boli obstarané tieto zariadenia:

-          bludisko na behaviorálne testovanie,

-          snímač elektrickej aktivity,

-          systém na prípravu ultra čistej vody,

-          nízkotepelný box so sadami akumulátorov,

-          HPLC aj pre proteomiku,

-          hypoxický/anaeróbny box,

-          monitor životných funkcií pre laboratórne zvieratá,

-          elektrokinetický systém pre prenos DNA a RNA,

-          stereomikroskop,

-          softvér pre hodnotenie vzoriek proteomika,

-          softvér pre behaviorálne testovanie,

-          softvér pre analýzu obrazu a sterelógiu.

 

Systém na prípravu ultra čistej vody.

 

Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí (ToxLab)

 

ITMS kód projektu: 26220220111

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2010 – 12/2014

Rozpočet projektu: 939 011,00 Eur

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

V pracovnom i v životnom prostredí v súčasnosti rastie množstvo rôznych aplikácií, kde sú využívané účinky elektromagnetických polí (EMP). Ich účinok na chovanie toxických a karcinogénnych kovov v ľudskom organizme je len málo preskúmaný. Napriek útlmom výroby v niektorých spoločnostiach toxické a genotoxické kovy pretrvávajú v životnom a pracovnom prostredí. Po absorbcii do organizmu ich vylučovanie trvá niekoľko rokov.

Výstupom projektu bude hodnotenie individuálnej vnímavosti jedinca, ktorý je dlhodobo exponovaný toxickým, genotoxickým látkam a elektromagnetickým poliam. Pre hodnotenie individuálneho rizika karcinogénnych účinkov chemických a fyzikálnych faktorov je rozhodujúce pochopenie úlohy kombinácie genetických polymorfizmov v celom rade génov pre enzýmy metabolizmu xenobiotík a DNA reparačných génov, génov deliaceho vretienka s cieľom stanoviť tzv. pozitívne a negatívne kombinácie genetických polymorfizmov a špecifikovať vzájomné vzťahy medzi frekvenciou chromozómových aberácií a určitým polymorfizmom génov.

Komplexným výstupom bude vypracovanie novej diagnostickej metódy, ktorá umožní identifikovať jedincov so zvýšenou vnímavosťou voči expozícii karcinogénnym látkam. Novým výstupom z aktivít projektu bude hodnotenie vzájomného pôsobenia génov, ktoré ovplyvňujú proces karcinogenézy.

 

ITMS kód projektu: 26220220111

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2010 – 12/2014

Rozpočet projektu: 939 011,00 Eur

 

Projektový tím:

Projektový tím tvoria odborní riešitelia z Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM a zamestnanci iných kliník a ústavov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Projekt nemá partnera.

 

Kontakt odborná časť:

doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

tel. číslo: 043/26 33 756

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.              tel. číslo: 043/26 33 206

 


Strategický cieľ:

Výskum účinkov toxických a karcinogénnych kovov u exponovaných osôb samostatne i za súčasnej prítomnosti ďalších faktorov pracovného a životného prostredia.

Špecifické ciele:

Modernizácia laboratória priemyselnej toxikológie a doplnenie vybavenia genotoxikologického laboratória

Získanie nových poznatkov o expozícii, účinkoch karcinogénnych a toxických kovov a ich reakciách pri súčasnom pôsobení ďalších faktorov

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Modernizácia laboratória priemyselnej toxikológie

 

Cieľ aktivity -  modernizácia materiálno - technickej základne laboratória priemyselnej toxikológie s následnou realizáciou výskumných úloh v oblasti výskumu toxických, karcinogénnych kovov, biogénnych prvkov a ich interakcií s elektromagnetickými poľami.

 

Prístrojové vybavenie:

-          VariaCardio

-          Generátor elektromagnetického poľa

-          Dozimeter EMP

-          Monitor TK, saturácia kyslíka, dýchanie, EKG,

-          Merač nízkych frekvencií

-          Merač vysokých frekvencií

-          Termovízna kamera

-          Analyzátor EM spektra

-          HPLC/ICP-MS vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou a PC s monitorom a tlačiarňou

-          Digestory

-          Laboratórne stoly

-          Zariadenie na prípravu ultračistej vody 

-          Mikrovlnná pec

-          Spektrofotometer

-          Dataprojektor

-          Zdroje UPC

-          Kombinovaná chladnička s mrazničkou

-          Tlačiarne, kopírovacie zariadenie a multifunkčné zariadenie

-          Notebooky a počítače

 

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky aj na nákup chemikálií a spotrebného materiálu nevyhnutných k realizácii výskumných činností.

 

 

 

Aktivita 1.2 Dobudovanie genotoxikologického laboratória

 

Cieľ aktivity - vytvorenie vedecko-technickej základne a realizácia výskumných aktivít spojených s výskumom genotoxicity kovov.

 

Prístrojové vybavenie:

-          Klasický cykler

-          Univerzálna centrifúga nechladená

-          Laminárny box

-          PCR Box

-          Kombinovaný PCR a laminárny box

-          Inkubátor s CO2

-          Dokumentačný systém MS

-          Real Time PCR cykler

-          Hlbokomraziaci prístroj skriňový

-          Binokulárny mikroskop

-          Termostat

-          Horizontálna DNA elfo+zdroj

-          Vortex

-          Mraznička zásuvková

-          Chladnička poličková

-          Pipetovacia technika-sada pipiet

-          Váhy digitálne

-          Minicentrifúga

-          UV transiluminátor

 

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky aj na nákup chemikálií nevyhnutných k realizácii výskumných činností.

 

Aktivita 2.1 Výskyt toxických a esenciálnych kovov v biologickom materiáli u profesionálne exponovanie a neexponovanej populácie

 

Cieľ aktivity - zistiť súčasný stav výskytu toxických kovov presnej valencie a ich kvantity v organizme pracovníkov rôznych výrobných odvetví, ktorí sú alebo boli dlhodobo vystavení ich účinkom. Na základe týchto zistení vypracovať spektrum výskytu jednotlivých kovov podľa profesie, výrobného odvetvia, lokalizácie pracoviska, bydliska, škodlivých návykov a pod. 

 

V rámci aktivity nebolo nakupované nové vybavenie. Pre dosiahnutie cieľa aktivity a projektu využíva riešiteľský kolektív zariadenia zakúpené v rámci aktivít 1.1 a 1.2 a tiež vlastné zariadenia prijímateľa. Odborným riešiteľom z prostriedkov aktivity umožnené realizovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty, na ktorých vykonávali svoju vedeckú činnosť a prezentovali dosiahnuté výsledky výskumu.

 

Aktivita 2.2 Hodnotenie účinkov genotoxických kovov

 

Cieľ aktivity - hodnotiť vplyv toxických a genotoxických kovov na zdravotný stav exponovaných jedincov, hodnotiť vzťah medzi polymorfizmami príslušných génov a výskytom chromozómových aberácií.

V rámci aktivity nebolo nakupované nové vybavenie. Pre dosiahnutie cieľa aktivity a projektu využíva riešiteľský kolektív zariadenia zakúpené v rámci aktivít 1.1 a 1.2 a tiež vlastné zariadenia prijímateľa. Odborným riešiteľom z prostriedkov aktivity umožnené realizovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty, na ktorých vykonávali svoju vedeckú činnosť a prezentovali dosiahnuté výsledky výskumu.

 

Aktivita 2.3 Zmeny spektra toxických kovov a esenciálnych prvkov pri pôsobení elektromagnetického poľa

 

Cieľ aktivity – získanie nových poznatkov o kinetike toxických a karcinogénnych kovov v ľudskom organizme pri súčasnom pôsobení elektromagnetických polí rôznej frekvencie a intenzity.

 

V rámci aktivity nebolo nakupované nové vybavenie. Pre dosiahnutie cieľa aktivity a projektu využíva riešiteľský kolektív zariadenia zakúpené v rámci aktivít 1.1 a 1.2 a tiež vlastné zariadenia prijímateľa. Odborným riešiteľom z prostriedkov aktivity umožnené realizovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty, na ktorých vykonávali svoju vedeckú činnosť a prezentovali dosiahnuté výsledky výskumu.

 

 VÝSTUPY PROJEKTU

 

Aktivita 1.1 Modernizácia laboratória priemyselnej toxikológie

 

Výsledkom realizácie aktivity bude moderné laboratórium priemyselnej toxikológie porovnateľné s podobnými laboratóriami vo svete, zlepšenie kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností s možnosťou produkcie a publikácie výsledkov na úrovni súčasnej vedy.

 

Prístrojové vybavenie:

-          VariaCardio

-          Generátor elektromagnetického poľa

-          Dozimeter EMP

-          Monitor TK, saturácia kyslíka, dýchanie, EKG,

-          Merač nízkych frekvencií

-          Merač vysokých frekvencií

-          Termovízna kamera

-          Analyzátor EM spektra

-          HPLC/ICP-MS vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou a PC s monitorom a tlačiarňou

-          Digestory

-          Laboratórne stoly

-          Zariadenie na prípravu ultračistej vody 

-          Mikrovlnná pec

-          Spektrofotometer

-          Dataprojektor

-          Zdroje UPC

-          Kombinovaná chladnička s mrazničkou

-          Tlačiarne, kopírovacie zariadenie a multifunkčné zariadenie

-          Notebooky a počítače

 

 

Aktivita 1.2 Dobudovanie genotoxikologického laboratória

 

 

 

Dňa 19.6.2012 bolo slávnostne otvorené zrekonštruované a dobudované Genotoxické laboratórium v priestoroch Kliniky pracovného lekárstva toxikológie JLF UK a UNM. Otvorenia sa zúčastnili aj dekan Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity Komenského v Bratislave  prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. a riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.

 

 

Laboratórne zariadenia

 

Prístrojové vybavenie:

-          Klasický cykler

-          Univerzálna centrifúga nechladená

-          Laminárny box

-          PCR Box

-          Kombinovaný PCR a laminárny box

-          Inkubátor s CO2

-          Dokumentačný systém MS

-          Real Time PCR cykler

-          Hlbokomraziaci prístroj skriňový

-          Binokulárny mikroskop

-          Termostat

-          Horizontálna DNA elfo+zdroj

-          Vortex

-          Mraznička zásuvková

-          Chladnička poličková

-          Pipetovacia technika-sada pipiet

-          Váhy digitálne

-          Minicentrifúga

-          UV transiluminátor

 

Aktivita 2.1 Výskyt toxických a esenciálnych kovov v biologickom materiáli u profesionálne exponovanie a neexponovanej populácie

 

Po ukončení realizácie aktivity očakávame dosiahnutie nových vedeckých výsledkov vyšetrení druhu a kvantity toxických, karcinogénnych kovov a esenciálnych prvkov podľa výskytu v organizme respondentov.

Priebežné výsledky sú v súčasnosti štatisticky spracovávané, vyhodnocované, prezentované na odborných konferenciách. Pripravujú sa publikácie do domácich i zahraničných odborných periodík.

 

Aktivita 2.2 Hodnotenie účinkov genotoxických kovov

 

Výsledkom realizácie aktivity bude preventívna ochrana jedincov a pracovných kolektívov pred expozíciou karcinogénom, návrh opatrení na elimináciu rizík na pracoviskách ako i konkrétne odporúčania pre jednotlivých pracovníkov.

Výsledky realizovaných vyšetrení sú v súčasnosti štatisticky spracovávané, vyhodnocované a prezentované na odborných konferenciách. Pripravujú sa publikácie do domácich i zahraničných odborných periodík.

 

Aktivita 2.3 Zmeny spektra toxických kovov a esenciálnych prvkov pri pôsobení elektromagnetického poľa

 

Výsledkom realizácie aktivity bude získanie nových poznatkov, vypracovanie nových metodík a postupov pri zisťovaní účinkov toxických a karcinogénnych kovov na ľudský organizmus v koincidencii s elektromagnetickými poľami.

Pracovisko bude porovnateľné s podobnými laboratóriami vo svete, pričom dôjde k zlepšeniu kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností s možnosťou produkcie a publikácie výsledkov na úrovni súčasnej vedy.

 

 

 

Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice (RKM)

 

ITMS kód projektu: 26220220113

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2010 – 03/2015

Rozpočet projektu: 988 592,80 Eur

 

     

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Rakovina krčka maternice je nielen európskym ale i celosvetovým problémom. Okrem samotného ochorenia, ktoré často krát končí fatálne sa významným spôsobom odráža aj zhoršení kvality života, sociálnej či ekonomickej situácie žien. Ochorenie spôsobujú na 99,7% ľudské papilomavírusy (HPV) prenášané pohlavným stykom. V Európe je každý rok diagnostikovaných cca 60 tisíc prípadov, v rámci SR je to niečo okolo 550 prípadov. Takmer polovica diagnostikovaných prípadov rakoviny krčka maternice končí smrťou pacientky. Navyše popri invazívnych formách ochorenia pretrváva vysoký výskyt (cca 1500) premalígnych lézií krčka maternice. Z tohto pohľadu je vysoko aktuálnou otázkou vytvorenie efektívneho programu prevencie ochorenia. Súčasné možnosti skríningu a prevencie sú nedostatočné. Výdavky na programy, ktoré by ochorenie identifikovali v jeho skorých štádiách sú veľmi vysoké a neúmerne zaťažujú systém zdravotnej starostlivosti takmer v každej krajine EÚ či sveta. Aj preto sa pracoviská zapojené do projektu usilujú nájsť optimálny spôsob diagnostiky rakoviny krčka maternice, ktorý by bol jednoduchý, efektívny a pritom nie príliš finančne náročný.

ITMS kód projektu: 26220220113

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2010 – 03/2015

Rozpočet projektu: 988 592,80 Eur

Projektový tím:

Projektový tím je tvorený odbornými riešiteľmi z troch pracovísk Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM a Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM sa nachádzajú v priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin a Ústav molekulovej biológie JLF UK sídli vo Vrútkach.

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

tel. číslo: 043/26 33 744

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A, 036 01 Martin,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

tel. číslo: 043/26 33 206

 


Strategický cieľ:

Vypracovanie návrhu molekulovej diagnostiky rakoviny krčka maternice a jeho validácia a implementácia do praxe.

Špecifické ciele:

Sledovanie molekulovo-biologických markerov v patogenéze rakoviny krčka maternice

Vytvorenie a validácia návrhu nového diagnostického postupu

 


Aktivity

 

Aktivita 1.1 Návrh a realizácia štúdie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM

 

Cieľ aktivity - zabezpečenie výskumnej činnosti pre dosiahnutie cieľa projektu v rámci vedúceho pracoviska – gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK v Martine.

 

Prístrojové vybavenie:

-          ultrazvukový diagnostický systém,

-          farbiaci automat,

-          vyšetrovacie gynekologické kreslá,

-          vyšetrovacie gynekologické kreslo s držiakom kolposkopu,

-          notebooky.

 

Aktivita 1.2 Molekulovo-diagnostické analýzy

 

Cieľ aktivity - zabezpečenie molekulovo-diagnostických analýz vybraných vzoriek biologického materiálu na ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM a na Ústave molekulovej biológie JLF UK.

 

Prístrojové vybavenie:

-          mraziaci box,

-          automatický diagnostický systém,

-          sekvenátor na pyrosekvenáciu,

-          kompaktný analyzátor na princípe NGS,

-          PCR cyklér.

 

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky aj na nákup chemikálií nevyhnutných k realizácii výskumných činností.

 

Aktivita 2.1 Spracovanie výsledkov, ich prezentácia a aplikácia do klinickej praxe

 

Cieľ aktivity - transformácia získaných výsledkov do vypracovania návrhu nového diagnostického postupu, jeho spracovanie a postupná implementácia do praxe.

 

V rámci aktivity nebolo nakupované nové vybavenie. Pre dosiahnutie cieľa aktivity a projektu využíva riešiteľský kolektív zariadenia zakúpené v rámci aktivít 1.1 a 1.2 a tiež vlastné zariadenia prijímateľa.

 

 VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivita 1.1 Návrh a realizácia štúdie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM

 

Výsledkom realizácie aktivity bude:

 • presne definovaná skupina pacientok,
 • identifikácia a realizácia všetkých klinických a zobrazovacích vyšetrení,
 • zlepšenie realizácie kuratívnych operatívnych zákrokov u žien s rakovinou krčka maternice,
 • vypracovanie komplexného anamnestického dotazníka,
 • databáza vzoriek (biologické vzorky, krv, ster z krčka, biopsia a pod.),
 • zlepšenie kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností v oblasti výskumu rakoviny krčka maternice.

 

Odborní riešitelia aktivity pracujú na dosiahnutí cieľov. Pri vyšetrovaní vybraných pacientok a odoberaní biologického materiálu postupujú v zmysle vypracovaného anamnestického dotazníka. Vytvárajú  databázu vzoriek tzv. biobanku.

 

Ultrazvukový diagnostický systém

 

Vyšetrovacie gynekologické kreslá a vyšetrovacie gynekologické kreslo s držiakom kolposkopu

 

 

Aktivita 1.2 Molekulovo-diagnostické analýzy

Výsledkom realizácie aktivity bude:

 • identifikácia a realizácia molekulovo-diagnostických analýz,
 • zlepšenie realizácie molekulovo-diagnostických postupov,
 • databáza výsledkov analýz,
 • zlepšenie kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností v oblasti výskumu rakoviny krčka maternice.

 

Aktivita 2.1 Spracovanie výsledkov, ich prezentácia a aplikácia do klinickej praxe

 

Hlavným výstupom aktivity bude vypracovanie nového diagnostického postupu pre diagnostiku rakoviny krčka maternice.

 

Riešitelia projektu zorganizovali viaceré odborné podujatia za účelom zlepšenia informovanosti, skvalitnenia výskumu v diagnostike rakoviny krčka maternice a jeho aplikácie do praxe.

Dňa 11.6.2013 sa v priestoroch Veľkej posluchárne UNM konala konferencia organizovaná v rámci realizácie projektu s názvom „Diagnostika rakoviny krčka maternice – súčasné možnosti a nové trendy, spolupráca s lekármi v ambulantnej praxi“.  Na podujatí sa zúčastnili lekári najmä zo stredného Slovenska.

 

 

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach

 

ITMS kód projektu: 26220220022

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: september 2009 – február 2012

Rozpočet projektu: 523 927,11 €

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Projekt je zameraný na vytvorenie unikátneho diagnostického algoritmu s využitím kombinácie viacerých prístupov v diagnostike, individualizovanej liečbe nádorových ochorení. Úlohou riešiteľského kolektívu bolo zavedenie nového diagnostického protokolu pre nádory CNS pomocou magnetickej rezonancie vodíka 1H, fosforu 31P, sodíka 23Na a pomocou molekulovo - genetickej analýzy tumorov.

Súčasťou projektu je aj návrh sofvérovej architektúry na podporu diagnostických a terapeutických postupov, ktorý pozostáva z aplikačnej vrstvy slúžiacej na automatizovanú analýzu údajov a klientskej vrstvy reprezentujúcej používateľské rozhrania na zobrazenie informácií a interakciu s používateľom.  Výsledkom bude vypracovanie štandardizovaných diagnosticko-liečebných algoritmov a optimalizácia a individualizácia liečebných postupov.

ITMS kód projektu: 26220220022

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: september 2009 – február 2012

Rozpočet projektu: 523 927,11 €

 

Projektový tím:

Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Ústav lekárskej biológie JLF UK

Ústav histológie a embryológie JLF UK

Neurochirurgická klinika

Rádiologická klinika

Partneri projektu

Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta ŽU, Fakulta riadenia a informatiky ŽU

 

Kontakt odborná časť:

doc. RNDr. Peter Račay, PhD

Ústav lekárskej biochémie, Malá Hora 4, 036 01 Martin, tel.: 043/2633443

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš

Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel.:043/2633208

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu využiteľného v monitorovaní remisie/ progresie nádorových ochorení, predovšetkým nádorov centrálneho nervového systému (CNS). Zavedenie nového diagnostického algoritmu nádorových ochorení CNS významným spôsobom ovplyvní možnosti terapie a následnej starostlivosti o pacientov s týmto typom ochorenia.

Špecifický cieľ 1

 • Vypracovanie nového diagnostického postupu orientovaného na podrobnejšiu biochemickú a morfologickú charakterizáciu nádorov CNS s ich súčasnou molekulovo-genetickou  analýzou.

Špecifický cieľ 2

 • Návrh softvérovej architektúry na podporu novovzniknutého diagnostického postupu a možnosti jej využitia v návrhoch terapeutických postupov.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Vypracovanie návrhu nového diagnostického algoritmu v súčinnosti teoretických a klinických pracovísk

Cieľom aktivity bolo vytvorenie komplexného detailného návrhu nového diagnostického postupu využiteľného v klinickej praxi pri sledovaní remisie/progresie tumorov CNS.

Komplexným výstupom aktivity je vytvorenie nového diagnostického postupu resp. metódy plne využiteľnej v klinickej praxi. Vo výskume boli uplatnené tieto metodiky:

 1. Zobrazovania/spektroskopie magnetickou rezonanciou (MRI/MRS) - rádiodiagnostická metóda, umožňujúca odhalenie patologických zmien v ľudskom organizme bez nutnosti narušiť integritu tela vyšetrovanej osoby operáciou alebo iným invazívnym zásahom.

Príklad zobrazenia CNS pomocou MRI/S. Spektroskopia vybraných oblastí  CNS. a – spektrum zdravého tkaniva, B – spektrum hraničnej oblasti, C – spektrum tumoru

 1. DNA array je moderná vysoko výkonná metóda umožňujúca simultánne stanovenie prítomnosti niekoľkých sekvencií DNA či mRNA vo vyšetrovanom tkanive. Prostredníctvom predmetnej metódy je možné stanovenie mutácii polymorfizmov DNA alebo určitého typu mRNA. Metóda využíva tzv. DNA čipy.

Výstup z čítačky DNA čipov pri profilovaní génovej expresie, farebnosť a inenzita signálu zodpovedá kvalite a množstve príslušnej mRNA

 1. MTT test je metóda umožňujúca určiť prežívanie buniek, je založená na schopnosti živých buniek oxidovať žltý vo vode rozpustný tetrazol (MTT) na fialový nerozpustný formazan.

Nádorové bunky izolované z vyoperovaného glioblastómu

 

Aktivita 1.2 Realizácia imunohistochemických a molekulovo-genetických analýz ako podstaty novo vznikajúcej metódy

Cieľom aktivity je optimálne využitie dostupných molekulovo-genetických analýz a imunohistochemických analýz tak, aby bola stanovená čo najúčinnejšia metóda sledovania progresie tumorov  CNS.

Komplexným výstupom aktivity je vytvorenie vyriešenej jednej etapy prípravy nového diagnotického postupu resp. metódy plne využiteľnej v klinickej praxi pomocou imunohistochemických vyšetrení.

 1. Imunohistochemické vyšetrenie využíva protilátky na detekciu príslušnej bielkoviny v určitom type buniek ako aj na bližšie určenie štruktúr a morfológiu buniek v určitom type tkaniva. Pomocou tejto metódy možno nielen detegovať prítomnosť nádorových buniek v príslušnom tkanive ale aj bližšie charakterizovať nádorové bunky najmä s ohľadom na štádium ako aj prognózu ochorenia. V rámci tohto projektu sme kvôli vyššej výkonnosti a lepšej zobrazovacej schopnosti navrhli využitie konfokálneho mikroskopu.

Konfokálny mikroskop

 

Aktivita 1.3 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti nových možností diagnostiky a terapie nádorových ochorení 

Cieľom aktivity je vytváranie nových projektových zámerov a podpora národnej a medzinárodnej spolupráce tímov výskumníkov zaoberajúcich sa problematikou onkologických ochorení.

Výstupom aktivity bola priebežná propagácia výsledkov výskumu a budovanie medzinárodného tímu podporujúceho výskum v oblasti diagnosticky a terapie onkologických ochorení, translačnej medicíny a personalizovanej terapie. V rámci projektu odborní riešitelia budujú národnú a medzinárodnú spoluprácu s centrom MR Excelencie vo Viedni, komunikujú o možnej medzinárodnej spolupráci – spoločné pokusy s cieľom zjednotenia metodík s prof. Annunziato, prof. Pochet, prof. Michettim a prof. Dringen a hľadajú možnosti spolupráce s UEM AV ČR Praha a spoločné postupy s UEM AV ČR.

 

Aktivita 2.1 Vytvorenie softvérového zázemia pre zavedenie nových diagnostických a terapeutických postupoch pri nádorových ochoreniach

Cieľom aktivity je kvalitné softvérové zabezpečenie.

Výstupom aktivity je unikátne softvérové zázemie pre aproximáciu a vizualizáciu relaxačných T1 a T2 máp z MRI dát partenerom projektu zo Žilinskej univerzity.

Aktivita 2.2 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v možnostiach vytvárania softvérových zázemí pri diagnostických a terapeutických postupoch pri nádorových ochoreniach

Vytvorenie úspešnej interdisciplinárnej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti vytvárania softvérových zázemí využiteľných v klinickej medicínskej praxi.

Výstupom aktivity bola národná a medzinárodná spolupráca v oblasti softvérovej architektúry využiteľnej v medicíne - Ontario Cancer Institute v Kanade, Aviano v Taliansku.

 

Meranie kinetiky cílií respiračného traktu

 

ITMS kód projektu: 2622022019

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: september 2009 – september 2012

Rozpočet projektu: 523 469,80 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Respiračné ochorenia predstavujú veľkú skupinu ochorení v detskom veku. Základným obranným mechanizmom v dýchacích cestách je mukociliárny transport (MT), založený na optimálnom pohybe cílií (riasiniek) a vlastnostiach hlienu. Cílie sú veľmi drobné, svetelným mikroskopom viditeľné štruktúry, u ktorých sa dá sledovať pohyb, ktorý môžeme nazvať pohybom „relax-záber“. V diagnostike porúch MT sa môžeme zamerať na jeho 4 súčasti: sledovanie štruktúry cílií a kvality ich pohybu, meranie frekvencie pohybu cílií, stanovovanie produkcie, chemických a fyzikálnych vlastností hlienu, skúmanie celkovej efektivity MT (cília + hlien).

Projekt sa zameral na vytvorenie metodiky sledovania pohybu cílií použitím digitálneho vysokorýchlostného zobrazovania a na možnosť presne opísať normálny cyklus kmitania riasiniek a použiť to k odlíšeniu cyklu kmitania poškodených riasiniek. Projekt bol realizovaný ako spolupráca medzi Jesseniovou lekárskou fakultou a Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity.

ITMS kód projektu: 2622022019

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: september 2009 – september 2012

Rozpočet projektu: 523 469,80 EUR

Projektový tím:

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM

Ústav farmakológie JLF UK

Ústav fyziológie JLF UK

Ústav patologickej fyziológie JLF UK.

Partneri projektu:

Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta ŽU

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Peter Bánovčín, CSc.

Klinika detí a dorastu, 036 01 Kollárova 2, Martin, tel.: 043/2633749

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Kňazková

Kancelária európskych a národných projektov, 036 01 Malá hora 4A Martin, tel.:043/2633206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Vytvorenie jednoduchej, miniinvazívnej a ekonomicky nenáročnej diagnostickej metódy na sledovanie a hodnotenie kinetiky cílií respiračného epitelu.

Špecifický cieľ 1

 • Podpora vzniku technológie zaznamenávajúcej kinetiku cílií respiračného epitelu za fyziologických a patologických podmienok.

Špecifický cieľ 2

 • Vypracovanie návrhu novej diagnostickej metódy a jej experimentálne overenie.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Vytvorenie technológie zaznamenávajúcej kinetiku cílií respiračného epitelu.

Cieľom aktivity bolo využitie digitálneho a počítačového spracovania dát vo vytvorení technológie zaznamenávajúcej kinetiku cílií respiračného traktu. Komplexným výstupom aktivity je technológia zaznamenávajúca kinetiku cílií respiračného traktu a k nej prislúchajúca technická dokumentácia. Kontrola správneho postupu je realizovaná v experimentálnych podmienkach. Aktivita je úzko spojená aj s inými aktivitami projektu. Za výstup môžeme taktiež považovať rozvoj medicínsko-technických projektov v oblasti biomedicínskeho inžinierstva.

Systém na snímanie a záznam obrazovej sekvencie je tvorený z nasledovných komponentov:

 • vysokorýchlostná kamera (1280x1024, 500fps),
 • objektív s príslušenstvom ku kamere,
 • meracia PC karta,
 • komunikačný software,
 • PC pracovná stanica pre záznam a spracovanie dát.

Získaný obraz je spracovaný vo vývojovom prostredí LABVIEW a výsledkom je vytvorenie softwarovej aplikácie hodnotenia vybraných parametrov charakterizujúcich kinematiku riasiniek

  

Aktivita 1.2 Výber kontrolnej skupiny pacientov na definovanie fyziologického „normálneho“ správania sa cílií v respiračnom trakte.

Aby mohla byť správne a detailne popísaná kinetika cílií v respiračnom systéme pri rôznych ochoreniach bolo nevyhnutné zaznamenať a popísať fyziologickú funkciu cílií. K tomu bolo potrebné získať fyziologické záznamy riasinkového epitelu, ktoré boli spracované pomocou vyvíjanej technológie a presne popísané. Získanie „kontrolnej skupiny“ pacientov vyžadovalo obstaranie endoskopického sonografického systému na báze ultrazvuku frekvencie 2,5 - 10 MHz. Toto zariadenie je schopné detailne posúdiť zmeny v dýchacích cestách, čo je nevyhnutné k oddiferencovaniu pacientov so „zdravými dýchacími cestami“- kontrolná skupina.

Endosonografický prístroj poskytuje dostatočné množstvo reálnych obrazových záznamov z dýchacích ciest, čo je obrovským prínosom pre vývin technológie sledovania kinetiky cílií. Komplexným výstupom aktivity je vytvorenie „kontrolnej skupiny“ pacientov. Údaje získané pomocou endosonografického prístroja sú spracovávané s využitím najmodernejších digitálnych a informatizačných postupov tak, aby boli v plnej miere využiteľné pre vytváranie novej technológie zaznamenávania

Schéma vysokorýchlostnej stanice na snímanie obrazovej sekvencie

 

Aktivita 2.1 Vypracovanie návrhu nového diagnostického postupu s využitím technológie zaznamenávania kinetiky cílií respiračného traktu.

Cieľom aktivity bolo vytvorenie komplexného detailného návrhu nového diagnostického postupu využiteľného v klinickej praxi pri identifikácii pacientov s ochorením dýchacích ciest spojených s poruchami mukociliárneho transportu na základe technickej dokumentácie a experimentálnych postupov. Výstupom aktivity je vytvorenie nového diagnostického postupu resp. metódy plne využiteľnej v klinickej praxi.

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie „zvieracieho modelu“ na sledovanie fyziologických obrazov ale i zmien a porúch funkcií cílií respiračného epitelu za rôznych patologických podmienok.

Cieľom aktivity bola kvantifikácia zmien a charakteru porúch funkcie cílií respiračného epitelu za rôznych patologických podmienok (ochorenia dýchacích ciest infekčnej, alergickej a inej etiológie) ako aj sledovanie možností farmakologického ovplyvnenia porúch kinetiky cílií v laboratórnych podmienkach na zvieracom modeli.

Aktivita bola realizovaná na Ústave farmakológie JLF UK a Ústave fyziológie JLF UK. Komplexným výstupom aktivity je vytvorený „zvierací model“ na sledovanie kinetiky cílií respiračného traktu u malých laboratórnych zvierat s ohľadom na vyvinutú technológiu, ktorý je využiteľný v experimentálnych podmienkach.

  

Vytváranie zaznámu pomocou vytvorenej vysokorýchlostnej zostavy

 

Aktivita 2.3 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v možnostiach diagnostiky aktivity a funkcie respiračného epitelu.

Cieľom aktivity bolo vytváranie nových projektových zámerov a podpora národnej a medzinárodnej spolupráce tímov výskumníkov zaoberajúcich sa problematikou respirológie a získanie podpory a pomoci pri riešení aktivít projektu.

Aktivita bola realizovaná v súčinnosti všetkých pracovísk. Každý zo zúčastnených odborných riešiteľov prezentuje výsledky realizácie aktivít formou prednášok či publikácií v domácich i zahraničných odborných periodikách a na domácich i zahraničných odborných podujatiach. Snahou riešiteľského tímu bolo aj oslovenie medzinárodných pracovísk a snaha o zapojenie špičkových odborníkov európskeho a svetového formátu do procesov implementácie novovzniknutej metodiky. Výtupom aktivity je aj nadviazanie úzkej spolupráce s Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdrój im. Jana  i Ireny Rudników v Poľsku.

 

Meranie kinetiky cílií respiračného traktu

Centrum translačnej medicíny (CTM)

 

ITMS kód projektu: 26220220021

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: September 2009 – Február 2012

Rozpočet projektu: 523 229,30 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Jedným z perspektívnych trendov modernej medicíny je vytvorenie nového medicínskeho odboru – translačnej medicíny, ktorý zahŕňa tak základný výskum, ako aj vývoj nových diagnostických a terapeutických stratégií pre klinickú prax.

Translačná medicína sa zaoberá prenosom a aplikáciou najnovších poznatkov základného výskumu z oblasti genetiky, molekulárnej biológie, biochémie a biotechnológií do klinickej praxe. Predstavuje významný most medzi základným výskumom a klinikou s hlavným cieľom skvalitnenia a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti .

ITMS kód projektu: 26220220021

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: September 2009 – Február 2012

Rozpočet projektu: 523 229,30 EUR

 

Projektový tím:

Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Ústav lekárskej biológie JLF UK

Ústav histológie a embryológie JLF UK

Partneri projektu:

Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta ŽU

 

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Dobrota Dušan CSc.

Ústav lekárskej biochémie, 036 01 Malá Hora 4, Martin, tel.: 043/2633412

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš

Kancelária európskych a národných projektov, 036 01 Malá Hora 4, Martin, tel.: 043/2633208

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Hlavnými cieľmi Centra translačnej medicíny bola genotypizácia pomerne homogénnej kaukazsko-slovenskej populácie. Na uskutočnenie tohto zámeru bolo potrebné:

 • vytvorenie štatistického protokolu a dostatočne veľkej databázy pacientov v spolupráci s klinikami UNM a bioštatistikmi,
 • vypracovanie dotazníka, s otázkami týkajúcimi sa veku, pohlavia, životného štýlu (fajčenie, alkohol, zloženie stravy, vegetariánstvo atď.), expozície na chemické karcinogény,
 • oboznámenie pacienta s projektom, s jeho prínosom a potvrdenie jeho účasti pomocou informovaného súhlasu,
 • zrealizovanie odberu biologického materiálu (krvi, nádorového tkaniva, sekrétov a pod.), približne 2- až 5-tisíc vzoriek za rok, a ich vhodné uskladnenie,
 • výbrať najvhodnejšie postupy na izoláciu DNA alebo mRNA potrebných na sledovanie zmien v génoch (mutácie, polymorfi zmy) a génovej expresie,
 • využitie DNA čipov na simultánnu detekciu veľkého počtu vybraných génoch v molekulárno-genetickej diagnostike civilizačných chorôb, pri štúdiu nádorových ochorení (diagnostike, sledovaní progresie a efektivity liečby) a pri charakterizácii nových biomarkerov.

Špecifický cieľ 1

 • Vybudovanie materiálno-technickej a personálnej základne pracoviska sústredeného na translačnú medicínu a personalizovanú terapiu.

Špecifický cieľ 2

 • Podpora reálne riešiteľných a v klinickej praxi aplikovateľných projektových zámerov výskumu a vývoja v oblasti translačnej medicíny a výskytu nádorových a civilizačných ochorení u jedincov zaradených do databázy, ako aj u ich rodinných príslušníkov.

 

Strategický cieľ

Hlavnými cieľmi Centra translačnej medicíny bola genotypizácia pomerne homogénnej kaukazsko-slovenskej populácie. Na uskutočnenie tohto zámeru bolo potrebné:

 • vytvorenie štatistického protokolu a dostatočne veľkej databázy pacientov v spolupráci s klinikami UNM a bioštatistikmi,
 • vypracovanie dotazníka, s otázkami týkajúcimi sa veku, pohlavia, životného štýlu (fajčenie, alkohol, zloženie stravy, vegetariánstvo atď.), expozície na chemické karcinogény,
 • oboznámenie pacienta s projektom, s jeho prínosom a potvrdenie jeho účasti pomocou informovaného súhlasu,
 • zrealizovanie odberu biologického materiálu (krvi, nádorového tkaniva, sekrétov a pod.), približne 2- až 5-tisíc vzoriek za rok, a ich vhodné uskladnenie,
 • výbrať najvhodnejšie postupy na izoláciu DNA alebo mRNA potrebných na sledovanie zmien v génoch (mutácie, polymorfi zmy) a génovej expresie,
 • využitie DNA čipov na simultánnu detekciu veľkého počtu vybraných génoch v molekulárno-genetickej diagnostike civilizačných chorôb, pri štúdiu nádorových ochorení (diagnostike, sledovaní progresie a efektivity liečby) a pri charakterizácii nových biomarkerov.

Špecifický cieľ 1

 • Vybudovanie materiálno-technickej a personálnej základne pracoviska sústredeného na translačnú medicínu a personalizovanú terapiu.

Špecifický cieľ 2

 • Podpora reálne riešiteľných a v klinickej praxi aplikovateľných projektových zámerov výskumu a vývoja v oblasti translačnej medicíny a výskytu nádorových a civilizačných ochorení u jedincov zaradených do databázy, ako aj u ich rodinných príslušníkov.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Vytvorenie materiálno-technického zázemia CTM

Cieľ aktivity:

Vybavenie laboratórií najmodernejším prístrojovým vybavením, ktoré bude využívané vo výskume ľudského genómu. Výsledkom aktivity bude obstaranie základných článkov materiálno-technickej bázy CTM.

Prístrojové vybavenie obstarané v rámci aktivity:

Skener (čítačka) DNA čipov, využíva lasery na excitáciu fluorofórov naviazaných na značenú a hybridizovanú DNA.

Hybridizačný systém, ktorý sa využíva na hybridizáciu vhodne značenej DNA so sondami na DNA čipe. Výsledkom je signál určitej intenzity umožňujúci absolútnu kvantifikáciu.

Zostava Affymetrix® DNA čipovej microarray – premývacia komora, skener DNA čipov, ovládací PC so softvérom a hybridizačná piecka (hybridizačný systém).

 

DNA koncentrátor, využíva sa na prípravu izolovaných vzoriek DNA pred samotnou hybridizáciou, zahustenie vzorky, odparenie roztoku v ktorom je DNA rozpustená.

DNA koncentrátor (Eppendorf®).

 

ELISA platforma, plnoautomatický prístroj 96-platňového formátu, ktorý slúži na prípravu a analýzu vzoriek s využitím imunoenzymatiky. Analyzuje sa ňou prítomnosť (koncentrácia určitého antigénu) proteínu vo vzorke. Využíva sa na sledovanie hladín určitých špecifických proteínov.

ELISA Evolis (Bio-Rad®) – ELISA platforma.

 

Aktivita 1.2 Zabezpečenie a podpora odborného rastu pracovníkov CTM

Cieľ aktivity:

Dosiahnuť medzinárodnú úroveň kvality v rozsahu a obsahu služieb, ktoré budú zabezpečované CTM – t. j. v realizácii výskumu, poradenskej činnosti , konzultáciách, etických otázkach a pod.

 

Aktivita 1.3 Podpora ochrany osobných údajov o pacientoch, ktoré sa budú zhromažďovať a evidovať v databázach CTM

Cieľ aktivity:

Zabezpečiť dôkladnú ochranu informácií uchovávaných v databázach CTM. Výsledkom aktivity je vytvorenie unikátneho systému ochrany osobných dát pacientov a ochrany informácií týkajúcich sa genómu pacientov. Prístrojové vybavenie obstarávané v rámci aktivity 1.3: Server, pracovná stanica, router, diskové polia, notebook, interaktívna tabuľa, UPS a backup pre server, tlačiareň, monitory pre pracovnú stanicu, switch, USB token, skener, softvér podporujúci bezpečný obeh dokumentov.

 

Aktivita 2.1 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti translačnej medicíny a personalizovanej terapie

Cieľ aktivity:

Vytvorenie úspešnej interdisciplinárnej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni a zároveň podpora spolupráce teoretických a klinických pracovísk. Cieľom aktivity je aj vytváranie nových projektových zámerov zaoberajúcich sa problematikou translačnej medicíny a personalizovanej terapie. Zároveň je cieľom aktivity získanie podpory a pomoci pri riešení aktivít projektu. Výstupom aktivity je propagácia CTM v klinickej oblasti a budovanie medzinárodného tímu podporujúceho výskum v oblasti translačnej medicíny a personalizovanej terapie.

 

Aktivita 2.2 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v možnostiach vytvárania elektronickej archivácie údajov

Cieľ aktivity:

Vytvorenie úspešnej interdisciplinárnej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti spracovania a archivácie dát a ich ochrany. Cieľom aktivity je aj vytváranie nových projektových zámerov zaoberajúcich sa problematikou ochrany dát a zabezpečenia databázových systémov. Zároveň je cieľom aktivity získanie podpory a pomoci pri riešení aktivít projektu.

 

Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET)

 

ITMS kód projektu: 26220120053

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 09/2010 – 02/2015

Rozpočet projektu: 4 186 602,80 Eur

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Centrum s vysokou pridanou hodnotou, ktoré vzniká prepojením verejnej a súkromnej sféry. Zabezpečuje kontinuálny proces podpory inovácií, a preto neustále plní výskumno-vývojové aktivity postavené na kvalite  svojich výskumných pracovníkov a technikov zameraných na realizáciu aplikovaného výskumu a transferu technológií.

V tomto projekte je výskum zameraný na onkologické ochorenia. Túto širokú oblasť sa snaží kompetenčné centrum preklenúť jednak výskumom samotnej genetickej podstaty a jednak prístupom k sledovaniu novej technológie – ožarovania nádorových buniek protónovým lúčom. V spolupráci so súkromnou sférou riešitelia vyvíjajú polohovacie zariadenie a softvérové riešenia pre protónový urýchľovač umiestnený v Ružomberku.

 

ITMS kód projektu: 26220120053

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 09/2010 – 02/2015

Rozpočet projektu: 4 186 602,80 Eur

Projektový tím:

Projektový tím tvoria odborní riešitelia z Teoretických ústavov JLF UK, Predklinickcých ústavov JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.; prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.; prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.; prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.; doc. RNDr. Peter Račay, PhD.; doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc.; doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.; doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.; doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.; doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.; doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.; doc. MUDr. Marián Adamkov, CSc.; doc. RNDr. Erika Halášová, PhD.; doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.; doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.; RNDr. Jozef Hatok, PhD.; RNDr. Tatiana Matáková, PhD.; Ing. Zuzana Tatarková, PhD.; MUDr. Hubert Poláček, CSc.; MUDr. Vladimír Nosáľ; MUDr. Štefan Sivák, PhD.; MVDr. Soňa Bálentová, PhD.; MUDr. Desanka Výbohová, PhD.;  MUDr. Lenka Bartošová, PhD.; Ing. Michal Bittšanský, PhD., Mgr.Silvia Mahmoodová, PhD.; Ing. Miroslava Šarlinová; Ing.Andrea Štefániková, PhD. ; MUDr. Radoslava Čamajová; MUDr. Juraj Halička; Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Projekt nemá partnerov.

 

Kontakt odborná časť:

doc. MUDr. Dušan Dobrota, PhD., Ústav lekárskej biochémie JLF UK, Malá Hora 4,

036 01 Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel. číslo: 043/26 33 412

Kontakt implementácia:

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                

tel. číslo:     043/26 33 203

mobil:          0908 267 503

<output>0908 267 503</output>

<output>0908 267 503</output>

<output></output>

 

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.             

tel. číslo: 043/26 33 206

 


Strategický cieľ

Zvýšenie kvality a atraktivity výskumu prostredníctvom vytvorenia excelentného pracoviska orientovaného na personalizovanú terapiu - CEVYPET

Špecifický cieľ 1

 • Modernizácia materiálno-technickej základne pracovísk Centra excelentnosti

Špecifický cieľ 2

 • Podpora odborného ľudského potenciálu a medzinárodnej spolupráce novovzniknutého Centra excelentnosti

 


Aktivity

Aktivita 1.1

Modernizácia laboratória genomiky a proteomiky

Cieľom aktivity je obnova materiálno-technickej základne Laboratória genomiky a proteomiky a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných. V rámci aktivity budú venované finančné prostriedky využité na vytvorenie moderného laboratória genomiky a proteomiky, ktoré bude dosahovať špičkové výsledky v oblasti výskumu personalizovanej terapie. Toto laboratórium bude slúžiť na výskum molekulových mechanizmov ochorení KVS a CNS ako aj na štúdium podstaty a možností ovplyvnenia onkologických ochorení. Výskum molekulových mechanizmov je nevyhnutný pre vývoj nových liekov a liečebných postupov v tejto oblasti, najmä v oblasti ischémie CNS, kde je nedostatok liekov so selektívnym a efektívnym neuroprotektívnym účinkom.

V rámci aktivitu budú fungovať tieto zariadenia:

Zariadenie na izoláciu a analýzu DNA, RNA

Fast Real-Time PCR System

Hmotnostný spektrometer

Ultracentrifúga s rotormi

UV/VIS spektrofotometer

 

Aktivita 1.2

Dobudovanie laboratória bunkových kultúr a tkaninovej banky

Cieľom aktivity je modernizácia materiálno-technickej základne Laboratória bunkových kultúr a tkaninovej banky a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných.

laboratórium bunkových kultúr a tkanivovej banky bude zamerané na pochopenie patomechanizmu sledovaných nozologických jednotiek (napr. ochorenia KVS, CNS a onkologické ochorenia), a v spolupráci s ďalšími laboratóriami a pracoviskami sa bude podieľať na zavedení individualizovaných prístupov v ich liečbe.

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky na tieto zariadenia:

Hybrid Reader

Laminárny box

CO2/02 inkubátor

 

Aktivita 1.3

Modernizácia laboratória prietokovej cytometrie

Cieľom aktivity je modernizácia materiálno-technickej základne Laboratória prietokovej cytometrie na klinike hematológie a transfuziológie UNM a JLF UK a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných.

Laboratórium bude zamerané na využitie prietokového cytometra vo výskume a vývoji v oblasti molekulovej diagnostiky porúch krvného zrážania, t.j. trombofilných a krvácavých stavov, pri včasnej molekulovej diagnostike a odhade rizika aterotrombotických komplikácií, v molekulovej diagnostike hemato-onkologických ochorení, pri transplantácii krvotvorných kmeňových buniek pri kritickej ischémii dolných končatín a v ďalších aktivitách  súvisiacich s výskumom a vývojom v oblasti biotechnológií.

 • V rámci aktivity bol zakúpený prietokový cytometer.                    

Aktivita 1.4

Dobudovanie laboratória molekulových mechanizmov neurálnej hyperaktivity

Cieľom aktivity je modernizácia materiálno-technickej základne Laboratória molekulových mechanizmov neurálnej hyperaktivity a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných.

Laboratórium bude pomocou moderných a overených postupov translačného výskumu zvyšovať poznanie mechanizmov nervovej hypersenzitivity a tak stimulovať vývoj nových a účinnejších liekov. Zároveň bude vytvárať informačnú bázu pre vývoj diagnostických a terapeutických postupov personalizovanej medicíny. Laboratórium je plne prepojené na ostatné súčasti centra excelencie a bude maximálne využívať možnosti ostatných laboratórií a zároveň recipročne poskytovať metodiky a expertízu potrebnú pre ostatné laboratóriá.

V aktivite boli zakúpené špičkové a na Slovensku unikátne prístrojové komplety:

Prístrojový komplet PATCH CLAMP

Prístrojový komplet CALCIUM IMAGING

Prístrojový komplet EXTRACELULAR RECORDING

Prístrojový komplet MULTIMODALNY BAROSTAT

Prístrojový komplet INTRACELULAR RECORDING

Prístrojový komplet MULTISENSORY HYPERSEN SITIVITY

 

Aktivita 1.5

Vytvorenie laboratória magnetickej rezonancie

Cieľom aktivity je vytvorenie materiálno-technickej základne Laboratória magnetickej rezonancie a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných.

Laboratórium bude vybavené MRI/MRS  skenerom ( 4,7 T) pre sledovanie vybraných nozologických jednotiek modelovaním na experimentálnych zvieratách, ako aj posúdenia účinnosti navrhnutého nového liečebného postupu pred jeho zavedením do klinického použitia.

Inštalácia tohto zariadenia vyžaduje stavebné úpravy doterajšej prístavby účelového zariadenia na Malej Hore 4. Pôjde predovšetkým o izolácie od vplyvov, ktoré by ovplyvnili bezproblémovú prevádzku prístroja.

 

Aktivita 2.1

Podpora excelentného výskumu prostredníctvom podpory ľudských zdrojov

Cieľom aktivity je vytvorenie stabilného profesijného zázemia Centra excelentnosti s ďalším potenciálom vedomostného rastu, Zabezpečenie kontinuálneho profesijného rastu odborných riešiteľov Centra excelentnosti a spolupráca so špecialistami na personalizovanú terapiu

V aktivite bolo realizovaných viacero služobných zahraničných i tuzemských ciest, kde riešitelia prezentovali výstupy svojich experimentov i nadväzovali spoluprácu.

Aktivita 2.2

Integrácia CEVYPET do siete pracovísk orientovaných na personalizovanú terapiu

Cieľom aktivity je účasť na odborných seminároch a konferenciách s medzinárodnou účasťou, ktoré by podporili úspešnú integráciu CEVYPET do regionálnej ako aj medzinárodnej siete pracovísk zaoberajúcich sa výskumom v oblasti personalizovanej terapie. Dôraz bude kladený na vyzdvihnutie špecifického prínosu jednotlivých pracovísk pre celok - prepojenie teoretických a klinických pracovísk. Táto aktivita vytvára predpoklady pre kontinuitu vzájomnej vedeckej komunikácie medzi zúčastnenými pracoviskami, ktorá vytvorí základ pre integráciu v širšom vedecko-výskumnom priestore. V rámci integrácie CE do siete pracovísk orientovaných na výskum v personalizovanej terapii bude dôležitá aj analýza existujúcich bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov s možnosťou identifikácie potenciálnych budúcich partnerov CE.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

ViiA™ 7 Real-Time PCR System

Umožní rýchlu a presnú detekciu expresie mRNA v analyzovanej vzorke. Prístroje s fast TaqMan array modulom umožňujú v jednom behu simultánne vyhodnotiť expresiu 380-tich rôznych mRNA za použitia 4 kontrolných génov čo výrazne zvyšuje rýchlosť a komplexnosť analýzy génov expresie

Prístrojový komplet MULTISENSORY HYPERSENSITIVITY 

systém na telemetrické meranie EKG a EMG aktivity pre menšie laboratórne zvieratá

Prístrojový komplet MULTIMODALNY BAROSTAT
dvojbalónový systém barostat  s nezávislými konštatnými tlakmi so sadou katétrov pre pažerák, žalúdok a rektum pre deti a dospelých

In vivo MRI/MRS systém na sledovanie zmien v telách experimentálnych zvierat

 

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení

 

 ITMS kód projektu: 26220220153

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 08/2011 – 12/2015

Rozpočet projektu: 7 419 375,12 Eur

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Centrum s vysokou pridanou hodnotou, ktoré vzniká prepojením verejnej a súkromnej sféry

Zabezpečuje kontinuálny proces podpory inovácií, a preto neustále plní výskumno-vývojové aktivity postavené na kvalite  svojich výskumných pracovníkov a technikov zameraných na realizáciu aplikovaného výskumu a transferu technológií.

V tomto projekte je výskum zameraný na onkologické ochorenia.Túto širokú oblasť sa snaží kompetenčné centrum preklenúť jednak výskumom samotnej genetickej podstaty a jednak prístupom k sledovaniu novej technológie – ožarovania nádorových buniek.

 

 ITMS kód projektu: 26220220153

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 08/2011 – 12/2015

Rozpočet projektu: 7 419 375,12 Eur

Projektový tím:

Projektový tím tvoria odborní riešitelia z Teoretických ústavov JLF UK, Predklinickcých ústavov JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin

 

Projekt má 4 partnerov:

 

Žilinská univerzita v Žiline,

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

EVPÚ a.s, Nová Dubnica,

Konštrukta-DEFENCE, a.s.Dubnica nad Váhom

Kontakt odborná časť:

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel. číslo: 043/26 33 701

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.              tel. číslo: 043/26 33 206

 


Strategický cieľ:

Vybudovanie špičkového medicínsko – technologického kompetenčného centra

orientovaného na onkologickú problematiku

Špecifické ciele:

 1. Vybudovanie priestorov Kompetenčného centra na JLF UK v Martine a vytvorenie

základných stratégií výskumu a vývoja

 1. Vytvorenie a podpora činnosti parciálnych ramien Kompetenčného centra

 


Aktivity

Aktivita 1.1

Vybudovanie základne a vytvorenie priestorov Kompetenčného centra na JLF UK v Martine

 

Cieľ aktivity -  realizácia prestížneho vedecko-výskumného pracoviska – kompetenčného centra orientovaného na onkologický výskum – na JLF UK v Martine

 

V rámci aktivity sú venované finančné prostriedky využité na vytvorenie adekvátnych priestorov Kompetenčného centra JLF UK, ktorá v súčasnej dobe nedisponuje dostatočným počtom kvalitných priestorov pre výskum. V rámci stavebných prác je rekonštruovaná prístavba a dobudovaná nadstavba budovy na Malej Hore 4, kde sú vytvorené nové priestory pre špičkový výskum.

 

V tejto aktivite už prebehla rekonštrukcia zverinca na Sklabinskej 26.

 

Aktivita 1.2

Realizácia  konkrétnych výskumno-vývojových úloh s onkologickou problematikou

 

Cieľ aktivity – je tvorba algoritmov pre identifikáciu genetických, proteomických a metabolických profilov pacientov s nádorovými ochoreniami liečených protónovou terapiou ako aj výskum, vývoj a zavedenie moderných molekulovo biologických a genetických metód do diagnostiky, liečby a prevencie vybraných nádorových ochorení.

 

V tejto aktivite sú obstarané nasledujúce zariadenia:

-          Zobrazovací prietokový cytometer

-          Hmotnostný detektor 1 a 2

-          Analyzátor proteínov a nukleových kyselín

-          Frakcionátor

-          Práčka pre bronchoskopy

Okrem zariadení bol zakúpený i špičkový diagnostický softvér, ktorý podporuje 3D diagnostiku pre všetkých užívateľov systému zapojených do Kompetenčného centra

 

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky aj na nákup chemikálií nevyhnutných k realizácii výskumných činností.

Výskum v aktivite je zameraný na nasledovné činnosti:

Zavedenie DNA analýzy širokého spektra génov pomocou DNA čipov

Vytvorenie protokolov pre genotypizáciu vybraných nádorových ochorení

Materiálno-technická príprava a know-how sledovania efektu protónoveho žiarenia na separované kmeňové nádorové bunky z natívneho tkaniva.

 

Aktivita 2.1

Vypracovanie návrhov diagnostických postupov súvisiacich s RIMPT

 

Cieľom aktivity bude zistiť:

 

 •       lokalizáciu, veľkosť a charakter nádorového bujenia v mozgu/mieche
 •      cirkulačné a metabolické zmeny v nádore, peritumotovom tkanive,
 • v kontralaterálnej hemisfére 
 •      zmeny kardiovaskulárne, vegetatívne a metabolické na periférii
 • organizmu (poruchy srdcového rytmu /ektopická aktivita, AF, zmeny
 •      ST segment, Q/T intervalu,  zmeny krvného tlaku  ako výsledok vplyvu mozgového nádoru na kardiovaskulárny systém.
 • Kognitívne zmeny, zmeny kvality života (QoL) aktivít denného života  (ADL) disabilita a handicap.

 

Táto aktivita je momentálne v štádiu rekonštrukcie. Protónový urýchľovač má nového vlastníka s ktorým JLF UK rokuje ako o novom partnerovi do projektu. Vo finálnych štádiách je príprava žiadosti o zmenu zmluvy, kde bude UVN SNP nahradená partnerom CVTI.

 

Aktivita 2.2

Výskum pokročilých metód spracovania informácii získaných napr. pomocou génových analýz, ktoré zabezpečuje partner Žilinská univerzita v Žiline

 

Cieľom aktivity je výskum pokročilých metód spracovania informácii získaných pomocou génovej analýzy pre potreby zvýšenia úspešnosti liečby nádorových ochorení a ich softvérová podpora

 

V rámci aktivity je obstarané IKT a softvéru pre vedecko-výskumnú činnosť.

 

Odborní riešitelia vykonávajú činnosti v rámci výskumu a vývoja v jednotlivých etapách zamerané na:

 • analýzu možných metód spracovania veľkých štatistických súborov
 • výber vhodných metód a návrh nových štatistických metód na získanie relevantných informácii z dát získaných génovou analýzou
 • návrh vizualizácie výsledkov spracovania informácií pri génovej analýze pre potreby lekárov
 • analýzu programových prostredí vhodných na implementáciu softwarového riešenia anonymizácie dát pacienta.
 • návrh realizácie aplikačného programového vybavenia anonymizácie.
 •  

 

Aktivita 2.3

Tvorba podporných algoritmov a metód v oblasti analýzy a spracovania obrazu

 

Cieľom aktivity je vytvorenie skupiny odborníkov z oblasti  aplikovanej informatiky, informačno-komunikačných technológií a biomedicíny, ktorej primárne aktivity budú zamerané na podporu spracovania biomedicínskych údajov pomocou výpočtovej techniky.

 

Aktivita má tri základne funkcie, konkrétne:

 •     Analýza súčasných a návrh nových metód spracovania biomedicínskych údajov s využitím najnovších prístupov a poznatkov  z oblasti počítačového videnia, počítačovej grafiky, štatistiky, matematickej analýzy, umelej inteligencie, neurónových sietí a  biomedicínckeho inžinierstva.
 •     Analýza súčasných (dostupných) rozhraní, štandardov a noriem vzhľadom na požiadavky aktivít kompetenčného centra.
 •     Výskum pokročilých metód počítačového spracovania biomedicínskych údajov pre potreby aktivít kompetenčného centra.

 

Aktivita 2.4

Proteomická a biochemická analýza krvi a tkanív zvierat a pacientov ožiarených protónmi

 

Cieľom tejto aktivity je proteomická analýza vzoriek krvi a tkanív zvierat a pacientov ožiarených urýchlenými protónmi, predovšetkým zvierat a pacientov s neoplastickými zmenami tkanív. V rámci biochemickej analýzy krvi je monitorovaný aj celkový metabolický profil sledovaných jedincov (fluorescenčný fingerprint). V prípade relevantných zistení identifikácia biomarkerov úspešnosti terapie.

 

Účelom aktivity vo väzbe na špecifický cieľ je podrobná proteomická a biochemická analýza krvi a tkanív zvierat a pacientov ožiarených urýchlenými protónmi na protónovom urýchľovači vo Fakultnej nemocnici v Ružomberku, a následný vývoj metodického postupu, ktorý optimalizuje proteomickú a biochemickú analýzu vzoriek s cieľom určenia marker-špecifických protilátok, ktoré sa objavujú v krvi v prípade rozpadu nádorových buniek po ožiarení subjektov urýchlenými protónmi.

 

Činnosti aktivity 2.4 zabezpečuje partner UPJŠ Košice.

 

Aktivita 2.5

Výskum a vývoj polohovacích zariadení pre stabilizáciu pacienta

 

 Cieľom aktivity - je výskum a vývoj elektrických topologií modulov zdrojov napájacích systémov magnetov a konštrukcií polohovacích modulov pre stabilizáciu pacienta pre zvýšenie účinnosti liečby protónovou terapiou a ich SW prepojenie so systémom plánovania ožarovania.

 

Aktivita je realizovaná v nasledujúcich činnostiach:

 1. Výskum a vývoj modulov napájacích zdrojov a ich certifikácia do úrovne umožňujúcej zavedenie opakovanej výroby.
 1. Výskum a vývoj konštrukcií polohovacích modulov pre stabilizáciu pacienta počas liečby ionizujúcim žiarením a ich certifikácia do úrovne umožňujúcej zavedenie opakovanej výroby.
 2. Výskum a vývoj SW vybavenia zabezpečujúceho prepojenie požiadaviek systému ožarovania s nastavením polohy pacienta.

Výstupy projektu 

 

 • zvýšenie konkurencieschopnosti JLF UK v regióne, v spektre domácich ako aj zahraničných VŠ  a vedeckých inštitúcií – vytvorenie kompetenčného centra zabezpečí kontinuálny proces podpory inovácií, a preto neustále plní výskumno-vývojové aktivity postavené na kvalite  svojich výskumných pracovníkov a technikov zameraných na realizáciu aplikovaného výskumu a transferu technológií.

 

 • podpora výskumu a vývoja v súkromnej sfére – kompetenčné centrum vytvorí podmienky (podnikateľský inkubátor, Centrum projektovej podpory, Centrum transferu technológií), ktoré zabezpečia a budú generovať nové projekty a vytváranie start-upov.

 

 

 • podpora vzdelávania vo vede a výskume – vďaka získaným výsledkom budú poznatky aplikované do nových učebných osnov a výskumných metodík

 

Zborník Kompetenčného centra

 

 

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples