Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Karcinogénne a toxické kovy v životnom a pracovnom prostredí (ToxLab)

 

ITMS kód projektu: 26220220111

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2010 – 12/2014

Rozpočet projektu: 939 011,00 Eur

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

V pracovnom i v životnom prostredí v súčasnosti rastie množstvo rôznych aplikácií, kde sú využívané účinky elektromagnetických polí (EMP). Ich účinok na chovanie toxických a karcinogénnych kovov v ľudskom organizme je len málo preskúmaný. Napriek útlmom výroby v niektorých spoločnostiach toxické a genotoxické kovy pretrvávajú v životnom a pracovnom prostredí. Po absorbcii do organizmu ich vylučovanie trvá niekoľko rokov.

Výstupom projektu bude hodnotenie individuálnej vnímavosti jedinca, ktorý je dlhodobo exponovaný toxickým, genotoxickým látkam a elektromagnetickým poliam. Pre hodnotenie individuálneho rizika karcinogénnych účinkov chemických a fyzikálnych faktorov je rozhodujúce pochopenie úlohy kombinácie genetických polymorfizmov v celom rade génov pre enzýmy metabolizmu xenobiotík a DNA reparačných génov, génov deliaceho vretienka s cieľom stanoviť tzv. pozitívne a negatívne kombinácie genetických polymorfizmov a špecifikovať vzájomné vzťahy medzi frekvenciou chromozómových aberácií a určitým polymorfizmom génov.

Komplexným výstupom bude vypracovanie novej diagnostickej metódy, ktorá umožní identifikovať jedincov so zvýšenou vnímavosťou voči expozícii karcinogénnym látkam. Novým výstupom z aktivít projektu bude hodnotenie vzájomného pôsobenia génov, ktoré ovplyvňujú proces karcinogenézy.

 

ITMS kód projektu: 26220220111

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2010 – 12/2014

Rozpočet projektu: 939 011,00 Eur

 

Projektový tím:

Projektový tím tvoria odborní riešitelia z Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM a zamestnanci iných kliník a ústavov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Projekt nemá partnera.

 

Kontakt odborná časť:

doc. MUDr. Oto Osina, PhD., Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

tel. číslo: 043/26 33 756

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.              tel. číslo: 043/26 33 206

 


Strategický cieľ:

Výskum účinkov toxických a karcinogénnych kovov u exponovaných osôb samostatne i za súčasnej prítomnosti ďalších faktorov pracovného a životného prostredia.

Špecifické ciele:

Modernizácia laboratória priemyselnej toxikológie a doplnenie vybavenia genotoxikologického laboratória

Získanie nových poznatkov o expozícii, účinkoch karcinogénnych a toxických kovov a ich reakciách pri súčasnom pôsobení ďalších faktorov

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Modernizácia laboratória priemyselnej toxikológie

 

Cieľ aktivity -  modernizácia materiálno - technickej základne laboratória priemyselnej toxikológie s následnou realizáciou výskumných úloh v oblasti výskumu toxických, karcinogénnych kovov, biogénnych prvkov a ich interakcií s elektromagnetickými poľami.

 

Prístrojové vybavenie:

-          VariaCardio

-          Generátor elektromagnetického poľa

-          Dozimeter EMP

-          Monitor TK, saturácia kyslíka, dýchanie, EKG,

-          Merač nízkych frekvencií

-          Merač vysokých frekvencií

-          Termovízna kamera

-          Analyzátor EM spektra

-          HPLC/ICP-MS vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou a PC s monitorom a tlačiarňou

-          Digestory

-          Laboratórne stoly

-          Zariadenie na prípravu ultračistej vody 

-          Mikrovlnná pec

-          Spektrofotometer

-          Dataprojektor

-          Zdroje UPC

-          Kombinovaná chladnička s mrazničkou

-          Tlačiarne, kopírovacie zariadenie a multifunkčné zariadenie

-          Notebooky a počítače

 

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky aj na nákup chemikálií a spotrebného materiálu nevyhnutných k realizácii výskumných činností.

 

 

 

Aktivita 1.2 Dobudovanie genotoxikologického laboratória

 

Cieľ aktivity - vytvorenie vedecko-technickej základne a realizácia výskumných aktivít spojených s výskumom genotoxicity kovov.

 

Prístrojové vybavenie:

-          Klasický cykler

-          Univerzálna centrifúga nechladená

-          Laminárny box

-          PCR Box

-          Kombinovaný PCR a laminárny box

-          Inkubátor s CO2

-          Dokumentačný systém MS

-          Real Time PCR cykler

-          Hlbokomraziaci prístroj skriňový

-          Binokulárny mikroskop

-          Termostat

-          Horizontálna DNA elfo+zdroj

-          Vortex

-          Mraznička zásuvková

-          Chladnička poličková

-          Pipetovacia technika-sada pipiet

-          Váhy digitálne

-          Minicentrifúga

-          UV transiluminátor

 

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky aj na nákup chemikálií nevyhnutných k realizácii výskumných činností.

 

Aktivita 2.1 Výskyt toxických a esenciálnych kovov v biologickom materiáli u profesionálne exponovanie a neexponovanej populácie

 

Cieľ aktivity - zistiť súčasný stav výskytu toxických kovov presnej valencie a ich kvantity v organizme pracovníkov rôznych výrobných odvetví, ktorí sú alebo boli dlhodobo vystavení ich účinkom. Na základe týchto zistení vypracovať spektrum výskytu jednotlivých kovov podľa profesie, výrobného odvetvia, lokalizácie pracoviska, bydliska, škodlivých návykov a pod. 

 

V rámci aktivity nebolo nakupované nové vybavenie. Pre dosiahnutie cieľa aktivity a projektu využíva riešiteľský kolektív zariadenia zakúpené v rámci aktivít 1.1 a 1.2 a tiež vlastné zariadenia prijímateľa. Odborným riešiteľom z prostriedkov aktivity umožnené realizovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty, na ktorých vykonávali svoju vedeckú činnosť a prezentovali dosiahnuté výsledky výskumu.

 

Aktivita 2.2 Hodnotenie účinkov genotoxických kovov

 

Cieľ aktivity - hodnotiť vplyv toxických a genotoxických kovov na zdravotný stav exponovaných jedincov, hodnotiť vzťah medzi polymorfizmami príslušných génov a výskytom chromozómových aberácií.

V rámci aktivity nebolo nakupované nové vybavenie. Pre dosiahnutie cieľa aktivity a projektu využíva riešiteľský kolektív zariadenia zakúpené v rámci aktivít 1.1 a 1.2 a tiež vlastné zariadenia prijímateľa. Odborným riešiteľom z prostriedkov aktivity umožnené realizovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty, na ktorých vykonávali svoju vedeckú činnosť a prezentovali dosiahnuté výsledky výskumu.

 

Aktivita 2.3 Zmeny spektra toxických kovov a esenciálnych prvkov pri pôsobení elektromagnetického poľa

 

Cieľ aktivity – získanie nových poznatkov o kinetike toxických a karcinogénnych kovov v ľudskom organizme pri súčasnom pôsobení elektromagnetických polí rôznej frekvencie a intenzity.

 

V rámci aktivity nebolo nakupované nové vybavenie. Pre dosiahnutie cieľa aktivity a projektu využíva riešiteľský kolektív zariadenia zakúpené v rámci aktivít 1.1 a 1.2 a tiež vlastné zariadenia prijímateľa. Odborným riešiteľom z prostriedkov aktivity umožnené realizovať tuzemské a zahraničné pracovné cesty, na ktorých vykonávali svoju vedeckú činnosť a prezentovali dosiahnuté výsledky výskumu.

 

 VÝSTUPY PROJEKTU

 

Aktivita 1.1 Modernizácia laboratória priemyselnej toxikológie

 

Výsledkom realizácie aktivity bude moderné laboratórium priemyselnej toxikológie porovnateľné s podobnými laboratóriami vo svete, zlepšenie kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností s možnosťou produkcie a publikácie výsledkov na úrovni súčasnej vedy.

 

Prístrojové vybavenie:

-          VariaCardio

-          Generátor elektromagnetického poľa

-          Dozimeter EMP

-          Monitor TK, saturácia kyslíka, dýchanie, EKG,

-          Merač nízkych frekvencií

-          Merač vysokých frekvencií

-          Termovízna kamera

-          Analyzátor EM spektra

-          HPLC/ICP-MS vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou a PC s monitorom a tlačiarňou

-          Digestory

-          Laboratórne stoly

-          Zariadenie na prípravu ultračistej vody 

-          Mikrovlnná pec

-          Spektrofotometer

-          Dataprojektor

-          Zdroje UPC

-          Kombinovaná chladnička s mrazničkou

-          Tlačiarne, kopírovacie zariadenie a multifunkčné zariadenie

-          Notebooky a počítače

 

 

Aktivita 1.2 Dobudovanie genotoxikologického laboratória

 

 

 

Dňa 19.6.2012 bolo slávnostne otvorené zrekonštruované a dobudované Genotoxické laboratórium v priestoroch Kliniky pracovného lekárstva toxikológie JLF UK a UNM. Otvorenia sa zúčastnili aj dekan Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity Komenského v Bratislave  prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. a riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.

 

 

Laboratórne zariadenia

 

Prístrojové vybavenie:

-          Klasický cykler

-          Univerzálna centrifúga nechladená

-          Laminárny box

-          PCR Box

-          Kombinovaný PCR a laminárny box

-          Inkubátor s CO2

-          Dokumentačný systém MS

-          Real Time PCR cykler

-          Hlbokomraziaci prístroj skriňový

-          Binokulárny mikroskop

-          Termostat

-          Horizontálna DNA elfo+zdroj

-          Vortex

-          Mraznička zásuvková

-          Chladnička poličková

-          Pipetovacia technika-sada pipiet

-          Váhy digitálne

-          Minicentrifúga

-          UV transiluminátor

 

Aktivita 2.1 Výskyt toxických a esenciálnych kovov v biologickom materiáli u profesionálne exponovanie a neexponovanej populácie

 

Po ukončení realizácie aktivity očakávame dosiahnutie nových vedeckých výsledkov vyšetrení druhu a kvantity toxických, karcinogénnych kovov a esenciálnych prvkov podľa výskytu v organizme respondentov.

Priebežné výsledky sú v súčasnosti štatisticky spracovávané, vyhodnocované, prezentované na odborných konferenciách. Pripravujú sa publikácie do domácich i zahraničných odborných periodík.

 

Aktivita 2.2 Hodnotenie účinkov genotoxických kovov

 

Výsledkom realizácie aktivity bude preventívna ochrana jedincov a pracovných kolektívov pred expozíciou karcinogénom, návrh opatrení na elimináciu rizík na pracoviskách ako i konkrétne odporúčania pre jednotlivých pracovníkov.

Výsledky realizovaných vyšetrení sú v súčasnosti štatisticky spracovávané, vyhodnocované a prezentované na odborných konferenciách. Pripravujú sa publikácie do domácich i zahraničných odborných periodík.

 

Aktivita 2.3 Zmeny spektra toxických kovov a esenciálnych prvkov pri pôsobení elektromagnetického poľa

 

Výsledkom realizácie aktivity bude získanie nových poznatkov, vypracovanie nových metodík a postupov pri zisťovaní účinkov toxických a karcinogénnych kovov na ľudský organizmus v koincidencii s elektromagnetickými poľami.

Pracovisko bude porovnateľné s podobnými laboratóriami vo svete, pričom dôjde k zlepšeniu kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností s možnosťou produkcie a publikácie výsledkov na úrovni súčasnej vedy.

 

 

 

Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice (RKM)

 

ITMS kód projektu: 26220220113

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2010 – 03/2015

Rozpočet projektu: 988 592,80 Eur

 

     

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Rakovina krčka maternice je nielen európskym ale i celosvetovým problémom. Okrem samotného ochorenia, ktoré často krát končí fatálne sa významným spôsobom odráža aj zhoršení kvality života, sociálnej či ekonomickej situácie žien. Ochorenie spôsobujú na 99,7% ľudské papilomavírusy (HPV) prenášané pohlavným stykom. V Európe je každý rok diagnostikovaných cca 60 tisíc prípadov, v rámci SR je to niečo okolo 550 prípadov. Takmer polovica diagnostikovaných prípadov rakoviny krčka maternice končí smrťou pacientky. Navyše popri invazívnych formách ochorenia pretrváva vysoký výskyt (cca 1500) premalígnych lézií krčka maternice. Z tohto pohľadu je vysoko aktuálnou otázkou vytvorenie efektívneho programu prevencie ochorenia. Súčasné možnosti skríningu a prevencie sú nedostatočné. Výdavky na programy, ktoré by ochorenie identifikovali v jeho skorých štádiách sú veľmi vysoké a neúmerne zaťažujú systém zdravotnej starostlivosti takmer v každej krajine EÚ či sveta. Aj preto sa pracoviská zapojené do projektu usilujú nájsť optimálny spôsob diagnostiky rakoviny krčka maternice, ktorý by bol jednoduchý, efektívny a pritom nie príliš finančne náročný.

ITMS kód projektu: 26220220113

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 10/2010 – 03/2015

Rozpočet projektu: 988 592,80 Eur

Projektový tím:

Projektový tím je tvorený odbornými riešiteľmi z troch pracovísk Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM a Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM sa nachádzajú v priestoroch Univerzitnej nemocnice Martin a Ústav molekulovej biológie JLF UK sídli vo Vrútkach.

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

tel. číslo: 043/26 33 744

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A, 036 01 Martin,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

tel. číslo: 043/26 33 206

 


Strategický cieľ:

Vypracovanie návrhu molekulovej diagnostiky rakoviny krčka maternice a jeho validácia a implementácia do praxe.

Špecifické ciele:

Sledovanie molekulovo-biologických markerov v patogenéze rakoviny krčka maternice

Vytvorenie a validácia návrhu nového diagnostického postupu

 


Aktivity

 

Aktivita 1.1 Návrh a realizácia štúdie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM

 

Cieľ aktivity - zabezpečenie výskumnej činnosti pre dosiahnutie cieľa projektu v rámci vedúceho pracoviska – gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK v Martine.

 

Prístrojové vybavenie:

-          ultrazvukový diagnostický systém,

-          farbiaci automat,

-          vyšetrovacie gynekologické kreslá,

-          vyšetrovacie gynekologické kreslo s držiakom kolposkopu,

-          notebooky.

 

Aktivita 1.2 Molekulovo-diagnostické analýzy

 

Cieľ aktivity - zabezpečenie molekulovo-diagnostických analýz vybraných vzoriek biologického materiálu na ústave patologickej anatómie JLF UK a UNM a na Ústave molekulovej biológie JLF UK.

 

Prístrojové vybavenie:

-          mraziaci box,

-          automatický diagnostický systém,

-          sekvenátor na pyrosekvenáciu,

-          kompaktný analyzátor na princípe NGS,

-          PCR cyklér.

 

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky aj na nákup chemikálií nevyhnutných k realizácii výskumných činností.

 

Aktivita 2.1 Spracovanie výsledkov, ich prezentácia a aplikácia do klinickej praxe

 

Cieľ aktivity - transformácia získaných výsledkov do vypracovania návrhu nového diagnostického postupu, jeho spracovanie a postupná implementácia do praxe.

 

V rámci aktivity nebolo nakupované nové vybavenie. Pre dosiahnutie cieľa aktivity a projektu využíva riešiteľský kolektív zariadenia zakúpené v rámci aktivít 1.1 a 1.2 a tiež vlastné zariadenia prijímateľa.

 

 VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivita 1.1 Návrh a realizácia štúdie na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM

 

Výsledkom realizácie aktivity bude:

 • presne definovaná skupina pacientok,
 • identifikácia a realizácia všetkých klinických a zobrazovacích vyšetrení,
 • zlepšenie realizácie kuratívnych operatívnych zákrokov u žien s rakovinou krčka maternice,
 • vypracovanie komplexného anamnestického dotazníka,
 • databáza vzoriek (biologické vzorky, krv, ster z krčka, biopsia a pod.),
 • zlepšenie kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností v oblasti výskumu rakoviny krčka maternice.

 

Odborní riešitelia aktivity pracujú na dosiahnutí cieľov. Pri vyšetrovaní vybraných pacientok a odoberaní biologického materiálu postupujú v zmysle vypracovaného anamnestického dotazníka. Vytvárajú  databázu vzoriek tzv. biobanku.

 

Ultrazvukový diagnostický systém

 

Vyšetrovacie gynekologické kreslá a vyšetrovacie gynekologické kreslo s držiakom kolposkopu

 

 

Aktivita 1.2 Molekulovo-diagnostické analýzy

Výsledkom realizácie aktivity bude:

 • identifikácia a realizácia molekulovo-diagnostických analýz,
 • zlepšenie realizácie molekulovo-diagnostických postupov,
 • databáza výsledkov analýz,
 • zlepšenie kvality a atraktivity vedecko-výskumných činností v oblasti výskumu rakoviny krčka maternice.

 

Aktivita 2.1 Spracovanie výsledkov, ich prezentácia a aplikácia do klinickej praxe

 

Hlavným výstupom aktivity bude vypracovanie nového diagnostického postupu pre diagnostiku rakoviny krčka maternice.

 

Riešitelia projektu zorganizovali viaceré odborné podujatia za účelom zlepšenia informovanosti, skvalitnenia výskumu v diagnostike rakoviny krčka maternice a jeho aplikácie do praxe.

Dňa 11.6.2013 sa v priestoroch Veľkej posluchárne UNM konala konferencia organizovaná v rámci realizácie projektu s názvom „Diagnostika rakoviny krčka maternice – súčasné možnosti a nové trendy, spolupráca s lekármi v ambulantnej praxi“.  Na podujatí sa zúčastnili lekári najmä zo stredného Slovenska.

 

 

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach

 

ITMS kód projektu: 26220220022

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: september 2009 – február 2012

Rozpočet projektu: 523 927,11 €

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Projekt je zameraný na vytvorenie unikátneho diagnostického algoritmu s využitím kombinácie viacerých prístupov v diagnostike, individualizovanej liečbe nádorových ochorení. Úlohou riešiteľského kolektívu bolo zavedenie nového diagnostického protokolu pre nádory CNS pomocou magnetickej rezonancie vodíka 1H, fosforu 31P, sodíka 23Na a pomocou molekulovo - genetickej analýzy tumorov.

Súčasťou projektu je aj návrh sofvérovej architektúry na podporu diagnostických a terapeutických postupov, ktorý pozostáva z aplikačnej vrstvy slúžiacej na automatizovanú analýzu údajov a klientskej vrstvy reprezentujúcej používateľské rozhrania na zobrazenie informácií a interakciu s používateľom.  Výsledkom bude vypracovanie štandardizovaných diagnosticko-liečebných algoritmov a optimalizácia a individualizácia liečebných postupov.

ITMS kód projektu: 26220220022

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: september 2009 – február 2012

Rozpočet projektu: 523 927,11 €

 

Projektový tím:

Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Ústav lekárskej biológie JLF UK

Ústav histológie a embryológie JLF UK

Neurochirurgická klinika

Rádiologická klinika

Partneri projektu

Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta ŽU, Fakulta riadenia a informatiky ŽU

 

Kontakt odborná časť:

doc. RNDr. Peter Račay, PhD

Ústav lekárskej biochémie, Malá Hora 4, 036 01 Martin, tel.: 043/2633443

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš

Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel.:043/2633208

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu využiteľného v monitorovaní remisie/ progresie nádorových ochorení, predovšetkým nádorov centrálneho nervového systému (CNS). Zavedenie nového diagnostického algoritmu nádorových ochorení CNS významným spôsobom ovplyvní možnosti terapie a následnej starostlivosti o pacientov s týmto typom ochorenia.

Špecifický cieľ 1

 • Vypracovanie nového diagnostického postupu orientovaného na podrobnejšiu biochemickú a morfologickú charakterizáciu nádorov CNS s ich súčasnou molekulovo-genetickou  analýzou.

Špecifický cieľ 2

 • Návrh softvérovej architektúry na podporu novovzniknutého diagnostického postupu a možnosti jej využitia v návrhoch terapeutických postupov.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Vypracovanie návrhu nového diagnostického algoritmu v súčinnosti teoretických a klinických pracovísk

Cieľom aktivity bolo vytvorenie komplexného detailného návrhu nového diagnostického postupu využiteľného v klinickej praxi pri sledovaní remisie/progresie tumorov CNS.

Komplexným výstupom aktivity je vytvorenie nového diagnostického postupu resp. metódy plne využiteľnej v klinickej praxi. Vo výskume boli uplatnené tieto metodiky:

 1. Zobrazovania/spektroskopie magnetickou rezonanciou (MRI/MRS) - rádiodiagnostická metóda, umožňujúca odhalenie patologických zmien v ľudskom organizme bez nutnosti narušiť integritu tela vyšetrovanej osoby operáciou alebo iným invazívnym zásahom.

Príklad zobrazenia CNS pomocou MRI/S. Spektroskopia vybraných oblastí  CNS. a – spektrum zdravého tkaniva, B – spektrum hraničnej oblasti, C – spektrum tumoru

 1. DNA array je moderná vysoko výkonná metóda umožňujúca simultánne stanovenie prítomnosti niekoľkých sekvencií DNA či mRNA vo vyšetrovanom tkanive. Prostredníctvom predmetnej metódy je možné stanovenie mutácii polymorfizmov DNA alebo určitého typu mRNA. Metóda využíva tzv. DNA čipy.

Výstup z čítačky DNA čipov pri profilovaní génovej expresie, farebnosť a inenzita signálu zodpovedá kvalite a množstve príslušnej mRNA

 1. MTT test je metóda umožňujúca určiť prežívanie buniek, je založená na schopnosti živých buniek oxidovať žltý vo vode rozpustný tetrazol (MTT) na fialový nerozpustný formazan.

Nádorové bunky izolované z vyoperovaného glioblastómu

 

Aktivita 1.2 Realizácia imunohistochemických a molekulovo-genetických analýz ako podstaty novo vznikajúcej metódy

Cieľom aktivity je optimálne využitie dostupných molekulovo-genetických analýz a imunohistochemických analýz tak, aby bola stanovená čo najúčinnejšia metóda sledovania progresie tumorov  CNS.

Komplexným výstupom aktivity je vytvorenie vyriešenej jednej etapy prípravy nového diagnotického postupu resp. metódy plne využiteľnej v klinickej praxi pomocou imunohistochemických vyšetrení.

 1. Imunohistochemické vyšetrenie využíva protilátky na detekciu príslušnej bielkoviny v určitom type buniek ako aj na bližšie určenie štruktúr a morfológiu buniek v určitom type tkaniva. Pomocou tejto metódy možno nielen detegovať prítomnosť nádorových buniek v príslušnom tkanive ale aj bližšie charakterizovať nádorové bunky najmä s ohľadom na štádium ako aj prognózu ochorenia. V rámci tohto projektu sme kvôli vyššej výkonnosti a lepšej zobrazovacej schopnosti navrhli využitie konfokálneho mikroskopu.

Konfokálny mikroskop

 

Aktivita 1.3 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti nových možností diagnostiky a terapie nádorových ochorení 

Cieľom aktivity je vytváranie nových projektových zámerov a podpora národnej a medzinárodnej spolupráce tímov výskumníkov zaoberajúcich sa problematikou onkologických ochorení.

Výstupom aktivity bola priebežná propagácia výsledkov výskumu a budovanie medzinárodného tímu podporujúceho výskum v oblasti diagnosticky a terapie onkologických ochorení, translačnej medicíny a personalizovanej terapie. V rámci projektu odborní riešitelia budujú národnú a medzinárodnú spoluprácu s centrom MR Excelencie vo Viedni, komunikujú o možnej medzinárodnej spolupráci – spoločné pokusy s cieľom zjednotenia metodík s prof. Annunziato, prof. Pochet, prof. Michettim a prof. Dringen a hľadajú možnosti spolupráce s UEM AV ČR Praha a spoločné postupy s UEM AV ČR.

 

Aktivita 2.1 Vytvorenie softvérového zázemia pre zavedenie nových diagnostických a terapeutických postupoch pri nádorových ochoreniach

Cieľom aktivity je kvalitné softvérové zabezpečenie.

Výstupom aktivity je unikátne softvérové zázemie pre aproximáciu a vizualizáciu relaxačných T1 a T2 máp z MRI dát partenerom projektu zo Žilinskej univerzity.

Aktivita 2.2 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v možnostiach vytvárania softvérových zázemí pri diagnostických a terapeutických postupoch pri nádorových ochoreniach

Vytvorenie úspešnej interdisciplinárnej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti vytvárania softvérových zázemí využiteľných v klinickej medicínskej praxi.

Výstupom aktivity bola národná a medzinárodná spolupráca v oblasti softvérovej architektúry využiteľnej v medicíne - Ontario Cancer Institute v Kanade, Aviano v Taliansku.

 

Meranie kinetiky cílií respiračného traktu

 

ITMS kód projektu: 2622022019

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: september 2009 – september 2012

Rozpočet projektu: 523 469,80 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Respiračné ochorenia predstavujú veľkú skupinu ochorení v detskom veku. Základným obranným mechanizmom v dýchacích cestách je mukociliárny transport (MT), založený na optimálnom pohybe cílií (riasiniek) a vlastnostiach hlienu. Cílie sú veľmi drobné, svetelným mikroskopom viditeľné štruktúry, u ktorých sa dá sledovať pohyb, ktorý môžeme nazvať pohybom „relax-záber“. V diagnostike porúch MT sa môžeme zamerať na jeho 4 súčasti: sledovanie štruktúry cílií a kvality ich pohybu, meranie frekvencie pohybu cílií, stanovovanie produkcie, chemických a fyzikálnych vlastností hlienu, skúmanie celkovej efektivity MT (cília + hlien).

Projekt sa zameral na vytvorenie metodiky sledovania pohybu cílií použitím digitálneho vysokorýchlostného zobrazovania a na možnosť presne opísať normálny cyklus kmitania riasiniek a použiť to k odlíšeniu cyklu kmitania poškodených riasiniek. Projekt bol realizovaný ako spolupráca medzi Jesseniovou lekárskou fakultou a Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity.

ITMS kód projektu: 2622022019

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: september 2009 – september 2012

Rozpočet projektu: 523 469,80 EUR

Projektový tím:

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM

Ústav farmakológie JLF UK

Ústav fyziológie JLF UK

Ústav patologickej fyziológie JLF UK.

Partneri projektu:

Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta ŽU

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Peter Bánovčín, CSc.

Klinika detí a dorastu, 036 01 Kollárova 2, Martin, tel.: 043/2633749

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Kňazková

Kancelária európskych a národných projektov, 036 01 Malá hora 4A Martin, tel.:043/2633206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Vytvorenie jednoduchej, miniinvazívnej a ekonomicky nenáročnej diagnostickej metódy na sledovanie a hodnotenie kinetiky cílií respiračného epitelu.

Špecifický cieľ 1

 • Podpora vzniku technológie zaznamenávajúcej kinetiku cílií respiračného epitelu za fyziologických a patologických podmienok.

Špecifický cieľ 2

 • Vypracovanie návrhu novej diagnostickej metódy a jej experimentálne overenie.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Vytvorenie technológie zaznamenávajúcej kinetiku cílií respiračného epitelu.

Cieľom aktivity bolo využitie digitálneho a počítačového spracovania dát vo vytvorení technológie zaznamenávajúcej kinetiku cílií respiračného traktu. Komplexným výstupom aktivity je technológia zaznamenávajúca kinetiku cílií respiračného traktu a k nej prislúchajúca technická dokumentácia. Kontrola správneho postupu je realizovaná v experimentálnych podmienkach. Aktivita je úzko spojená aj s inými aktivitami projektu. Za výstup môžeme taktiež považovať rozvoj medicínsko-technických projektov v oblasti biomedicínskeho inžinierstva.

Systém na snímanie a záznam obrazovej sekvencie je tvorený z nasledovných komponentov:

 • vysokorýchlostná kamera (1280x1024, 500fps),
 • objektív s príslušenstvom ku kamere,
 • meracia PC karta,
 • komunikačný software,
 • PC pracovná stanica pre záznam a spracovanie dát.

Získaný obraz je spracovaný vo vývojovom prostredí LABVIEW a výsledkom je vytvorenie softwarovej aplikácie hodnotenia vybraných parametrov charakterizujúcich kinematiku riasiniek

  

Aktivita 1.2 Výber kontrolnej skupiny pacientov na definovanie fyziologického „normálneho“ správania sa cílií v respiračnom trakte.

Aby mohla byť správne a detailne popísaná kinetika cílií v respiračnom systéme pri rôznych ochoreniach bolo nevyhnutné zaznamenať a popísať fyziologickú funkciu cílií. K tomu bolo potrebné získať fyziologické záznamy riasinkového epitelu, ktoré boli spracované pomocou vyvíjanej technológie a presne popísané. Získanie „kontrolnej skupiny“ pacientov vyžadovalo obstaranie endoskopického sonografického systému na báze ultrazvuku frekvencie 2,5 - 10 MHz. Toto zariadenie je schopné detailne posúdiť zmeny v dýchacích cestách, čo je nevyhnutné k oddiferencovaniu pacientov so „zdravými dýchacími cestami“- kontrolná skupina.

Endosonografický prístroj poskytuje dostatočné množstvo reálnych obrazových záznamov z dýchacích ciest, čo je obrovským prínosom pre vývin technológie sledovania kinetiky cílií. Komplexným výstupom aktivity je vytvorenie „kontrolnej skupiny“ pacientov. Údaje získané pomocou endosonografického prístroja sú spracovávané s využitím najmodernejších digitálnych a informatizačných postupov tak, aby boli v plnej miere využiteľné pre vytváranie novej technológie zaznamenávania

Schéma vysokorýchlostnej stanice na snímanie obrazovej sekvencie

 

Aktivita 2.1 Vypracovanie návrhu nového diagnostického postupu s využitím technológie zaznamenávania kinetiky cílií respiračného traktu.

Cieľom aktivity bolo vytvorenie komplexného detailného návrhu nového diagnostického postupu využiteľného v klinickej praxi pri identifikácii pacientov s ochorením dýchacích ciest spojených s poruchami mukociliárneho transportu na základe technickej dokumentácie a experimentálnych postupov. Výstupom aktivity je vytvorenie nového diagnostického postupu resp. metódy plne využiteľnej v klinickej praxi.

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie „zvieracieho modelu“ na sledovanie fyziologických obrazov ale i zmien a porúch funkcií cílií respiračného epitelu za rôznych patologických podmienok.

Cieľom aktivity bola kvantifikácia zmien a charakteru porúch funkcie cílií respiračného epitelu za rôznych patologických podmienok (ochorenia dýchacích ciest infekčnej, alergickej a inej etiológie) ako aj sledovanie možností farmakologického ovplyvnenia porúch kinetiky cílií v laboratórnych podmienkach na zvieracom modeli.

Aktivita bola realizovaná na Ústave farmakológie JLF UK a Ústave fyziológie JLF UK. Komplexným výstupom aktivity je vytvorený „zvierací model“ na sledovanie kinetiky cílií respiračného traktu u malých laboratórnych zvierat s ohľadom na vyvinutú technológiu, ktorý je využiteľný v experimentálnych podmienkach.

  

Vytváranie zaznámu pomocou vytvorenej vysokorýchlostnej zostavy

 

Aktivita 2.3 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v možnostiach diagnostiky aktivity a funkcie respiračného epitelu.

Cieľom aktivity bolo vytváranie nových projektových zámerov a podpora národnej a medzinárodnej spolupráce tímov výskumníkov zaoberajúcich sa problematikou respirológie a získanie podpory a pomoci pri riešení aktivít projektu.

Aktivita bola realizovaná v súčinnosti všetkých pracovísk. Každý zo zúčastnených odborných riešiteľov prezentuje výsledky realizácie aktivít formou prednášok či publikácií v domácich i zahraničných odborných periodikách a na domácich i zahraničných odborných podujatiach. Snahou riešiteľského tímu bolo aj oslovenie medzinárodných pracovísk a snaha o zapojenie špičkových odborníkov európskeho a svetového formátu do procesov implementácie novovzniknutej metodiky. Výtupom aktivity je aj nadviazanie úzkej spolupráce s Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdrój im. Jana  i Ireny Rudników v Poľsku.

 

Meranie kinetiky cílií respiračného traktu

Centrum translačnej medicíny (CTM)

 

ITMS kód projektu: 26220220021

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: September 2009 – Február 2012

Rozpočet projektu: 523 229,30 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Jedným z perspektívnych trendov modernej medicíny je vytvorenie nového medicínskeho odboru – translačnej medicíny, ktorý zahŕňa tak základný výskum, ako aj vývoj nových diagnostických a terapeutických stratégií pre klinickú prax.

Translačná medicína sa zaoberá prenosom a aplikáciou najnovších poznatkov základného výskumu z oblasti genetiky, molekulárnej biológie, biochémie a biotechnológií do klinickej praxe. Predstavuje významný most medzi základným výskumom a klinikou s hlavným cieľom skvalitnenia a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti .

ITMS kód projektu: 26220220021

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: September 2009 – Február 2012

Rozpočet projektu: 523 229,30 EUR

 

Projektový tím:

Ústav lekárskej biochémie JLF UK

Ústav lekárskej biológie JLF UK

Ústav histológie a embryológie JLF UK

Partneri projektu:

Fakulta riadenia a informatiky ŽU, Žilinská univerzita v Žiline - Elektrotechnická fakulta ŽU

 

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Dobrota Dušan CSc.

Ústav lekárskej biochémie, 036 01 Malá Hora 4, Martin, tel.: 043/2633412

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš

Kancelária európskych a národných projektov, 036 01 Malá Hora 4, Martin, tel.: 043/2633208

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Hlavnými cieľmi Centra translačnej medicíny bola genotypizácia pomerne homogénnej kaukazsko-slovenskej populácie. Na uskutočnenie tohto zámeru bolo potrebné:

 • vytvorenie štatistického protokolu a dostatočne veľkej databázy pacientov v spolupráci s klinikami UNM a bioštatistikmi,
 • vypracovanie dotazníka, s otázkami týkajúcimi sa veku, pohlavia, životného štýlu (fajčenie, alkohol, zloženie stravy, vegetariánstvo atď.), expozície na chemické karcinogény,
 • oboznámenie pacienta s projektom, s jeho prínosom a potvrdenie jeho účasti pomocou informovaného súhlasu,
 • zrealizovanie odberu biologického materiálu (krvi, nádorového tkaniva, sekrétov a pod.), približne 2- až 5-tisíc vzoriek za rok, a ich vhodné uskladnenie,
 • výbrať najvhodnejšie postupy na izoláciu DNA alebo mRNA potrebných na sledovanie zmien v génoch (mutácie, polymorfi zmy) a génovej expresie,
 • využitie DNA čipov na simultánnu detekciu veľkého počtu vybraných génoch v molekulárno-genetickej diagnostike civilizačných chorôb, pri štúdiu nádorových ochorení (diagnostike, sledovaní progresie a efektivity liečby) a pri charakterizácii nových biomarkerov.

Špecifický cieľ 1

 • Vybudovanie materiálno-technickej a personálnej základne pracoviska sústredeného na translačnú medicínu a personalizovanú terapiu.

Špecifický cieľ 2

 • Podpora reálne riešiteľných a v klinickej praxi aplikovateľných projektových zámerov výskumu a vývoja v oblasti translačnej medicíny a výskytu nádorových a civilizačných ochorení u jedincov zaradených do databázy, ako aj u ich rodinných príslušníkov.

 

Strategický cieľ

Hlavnými cieľmi Centra translačnej medicíny bola genotypizácia pomerne homogénnej kaukazsko-slovenskej populácie. Na uskutočnenie tohto zámeru bolo potrebné:

 • vytvorenie štatistického protokolu a dostatočne veľkej databázy pacientov v spolupráci s klinikami UNM a bioštatistikmi,
 • vypracovanie dotazníka, s otázkami týkajúcimi sa veku, pohlavia, životného štýlu (fajčenie, alkohol, zloženie stravy, vegetariánstvo atď.), expozície na chemické karcinogény,
 • oboznámenie pacienta s projektom, s jeho prínosom a potvrdenie jeho účasti pomocou informovaného súhlasu,
 • zrealizovanie odberu biologického materiálu (krvi, nádorového tkaniva, sekrétov a pod.), približne 2- až 5-tisíc vzoriek za rok, a ich vhodné uskladnenie,
 • výbrať najvhodnejšie postupy na izoláciu DNA alebo mRNA potrebných na sledovanie zmien v génoch (mutácie, polymorfi zmy) a génovej expresie,
 • využitie DNA čipov na simultánnu detekciu veľkého počtu vybraných génoch v molekulárno-genetickej diagnostike civilizačných chorôb, pri štúdiu nádorových ochorení (diagnostike, sledovaní progresie a efektivity liečby) a pri charakterizácii nových biomarkerov.

Špecifický cieľ 1

 • Vybudovanie materiálno-technickej a personálnej základne pracoviska sústredeného na translačnú medicínu a personalizovanú terapiu.

Špecifický cieľ 2

 • Podpora reálne riešiteľných a v klinickej praxi aplikovateľných projektových zámerov výskumu a vývoja v oblasti translačnej medicíny a výskytu nádorových a civilizačných ochorení u jedincov zaradených do databázy, ako aj u ich rodinných príslušníkov.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Vytvorenie materiálno-technického zázemia CTM

Cieľ aktivity:

Vybavenie laboratórií najmodernejším prístrojovým vybavením, ktoré bude využívané vo výskume ľudského genómu. Výsledkom aktivity bude obstaranie základných článkov materiálno-technickej bázy CTM.

Prístrojové vybavenie obstarané v rámci aktivity:

Skener (čítačka) DNA čipov, využíva lasery na excitáciu fluorofórov naviazaných na značenú a hybridizovanú DNA.

Hybridizačný systém, ktorý sa využíva na hybridizáciu vhodne značenej DNA so sondami na DNA čipe. Výsledkom je signál určitej intenzity umožňujúci absolútnu kvantifikáciu.

Zostava Affymetrix® DNA čipovej microarray – premývacia komora, skener DNA čipov, ovládací PC so softvérom a hybridizačná piecka (hybridizačný systém).

 

DNA koncentrátor, využíva sa na prípravu izolovaných vzoriek DNA pred samotnou hybridizáciou, zahustenie vzorky, odparenie roztoku v ktorom je DNA rozpustená.

DNA koncentrátor (Eppendorf®).

 

ELISA platforma, plnoautomatický prístroj 96-platňového formátu, ktorý slúži na prípravu a analýzu vzoriek s využitím imunoenzymatiky. Analyzuje sa ňou prítomnosť (koncentrácia určitého antigénu) proteínu vo vzorke. Využíva sa na sledovanie hladín určitých špecifických proteínov.

ELISA Evolis (Bio-Rad®) – ELISA platforma.

 

Aktivita 1.2 Zabezpečenie a podpora odborného rastu pracovníkov CTM

Cieľ aktivity:

Dosiahnuť medzinárodnú úroveň kvality v rozsahu a obsahu služieb, ktoré budú zabezpečované CTM – t. j. v realizácii výskumu, poradenskej činnosti , konzultáciách, etických otázkach a pod.

 

Aktivita 1.3 Podpora ochrany osobných údajov o pacientoch, ktoré sa budú zhromažďovať a evidovať v databázach CTM

Cieľ aktivity:

Zabezpečiť dôkladnú ochranu informácií uchovávaných v databázach CTM. Výsledkom aktivity je vytvorenie unikátneho systému ochrany osobných dát pacientov a ochrany informácií týkajúcich sa genómu pacientov. Prístrojové vybavenie obstarávané v rámci aktivity 1.3: Server, pracovná stanica, router, diskové polia, notebook, interaktívna tabuľa, UPS a backup pre server, tlačiareň, monitory pre pracovnú stanicu, switch, USB token, skener, softvér podporujúci bezpečný obeh dokumentov.

 

Aktivita 2.1 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti translačnej medicíny a personalizovanej terapie

Cieľ aktivity:

Vytvorenie úspešnej interdisciplinárnej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni a zároveň podpora spolupráce teoretických a klinických pracovísk. Cieľom aktivity je aj vytváranie nových projektových zámerov zaoberajúcich sa problematikou translačnej medicíny a personalizovanej terapie. Zároveň je cieľom aktivity získanie podpory a pomoci pri riešení aktivít projektu. Výstupom aktivity je propagácia CTM v klinickej oblasti a budovanie medzinárodného tímu podporujúceho výskum v oblasti translačnej medicíny a personalizovanej terapie.

 

Aktivita 2.2 Podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v možnostiach vytvárania elektronickej archivácie údajov

Cieľ aktivity:

Vytvorenie úspešnej interdisciplinárnej spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti spracovania a archivácie dát a ich ochrany. Cieľom aktivity je aj vytváranie nových projektových zámerov zaoberajúcich sa problematikou ochrany dát a zabezpečenia databázových systémov. Zároveň je cieľom aktivity získanie podpory a pomoci pri riešení aktivít projektu.

 

Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii (CEVYPET)

 

ITMS kód projektu: 26220120053

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 09/2010 – 02/2015

Rozpočet projektu: 4 186 602,80 Eur

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Centrum s vysokou pridanou hodnotou, ktoré vzniká prepojením verejnej a súkromnej sféry. Zabezpečuje kontinuálny proces podpory inovácií, a preto neustále plní výskumno-vývojové aktivity postavené na kvalite  svojich výskumných pracovníkov a technikov zameraných na realizáciu aplikovaného výskumu a transferu technológií.

V tomto projekte je výskum zameraný na onkologické ochorenia. Túto širokú oblasť sa snaží kompetenčné centrum preklenúť jednak výskumom samotnej genetickej podstaty a jednak prístupom k sledovaniu novej technológie – ožarovania nádorových buniek protónovým lúčom. V spolupráci so súkromnou sférou riešitelia vyvíjajú polohovacie zariadenie a softvérové riešenia pre protónový urýchľovač umiestnený v Ružomberku.

 

ITMS kód projektu: 26220120053

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 09/2010 – 02/2015

Rozpočet projektu: 4 186 602,80 Eur

Projektový tím:

Projektový tím tvoria odborní riešitelia z Teoretických ústavov JLF UK, Predklinickcých ústavov JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin

Odborní riešitelia:

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.; prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.; prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.; prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.; prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.; doc. RNDr. Peter Račay, PhD.; doc. RNDr. Peter Kaplán, CSc.; doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.; doc. RNDr. Anna Drgová, CSc.; doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.; doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.; doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD.; doc. MUDr. Marián Adamkov, CSc.; doc. RNDr. Erika Halášová, PhD.; doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.; doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.; RNDr. Jozef Hatok, PhD.; RNDr. Tatiana Matáková, PhD.; Ing. Zuzana Tatarková, PhD.; MUDr. Hubert Poláček, CSc.; MUDr. Vladimír Nosáľ; MUDr. Štefan Sivák, PhD.; MVDr. Soňa Bálentová, PhD.; MUDr. Desanka Výbohová, PhD.;  MUDr. Lenka Bartošová, PhD.; Ing. Michal Bittšanský, PhD., Mgr.Silvia Mahmoodová, PhD.; Ing. Miroslava Šarlinová; Ing.Andrea Štefániková, PhD. ; MUDr. Radoslava Čamajová; MUDr. Juraj Halička; Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Projekt nemá partnerov.

 

Kontakt odborná časť:

doc. MUDr. Dušan Dobrota, PhD., Ústav lekárskej biochémie JLF UK, Malá Hora 4,

036 01 Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel. číslo: 043/26 33 412

Kontakt implementácia:

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.                

tel. číslo:     043/26 33 203

mobil:          0908 267 503

<output>0908 267 503</output>

<output>0908 267 503</output>

<output></output>

 

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.             

tel. číslo: 043/26 33 206

 


Strategický cieľ

Zvýšenie kvality a atraktivity výskumu prostredníctvom vytvorenia excelentného pracoviska orientovaného na personalizovanú terapiu - CEVYPET

Špecifický cieľ 1

 • Modernizácia materiálno-technickej základne pracovísk Centra excelentnosti

Špecifický cieľ 2

 • Podpora odborného ľudského potenciálu a medzinárodnej spolupráce novovzniknutého Centra excelentnosti

 


Aktivity

Aktivita 1.1

Modernizácia laboratória genomiky a proteomiky

Cieľom aktivity je obnova materiálno-technickej základne Laboratória genomiky a proteomiky a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných. V rámci aktivity budú venované finančné prostriedky využité na vytvorenie moderného laboratória genomiky a proteomiky, ktoré bude dosahovať špičkové výsledky v oblasti výskumu personalizovanej terapie. Toto laboratórium bude slúžiť na výskum molekulových mechanizmov ochorení KVS a CNS ako aj na štúdium podstaty a možností ovplyvnenia onkologických ochorení. Výskum molekulových mechanizmov je nevyhnutný pre vývoj nových liekov a liečebných postupov v tejto oblasti, najmä v oblasti ischémie CNS, kde je nedostatok liekov so selektívnym a efektívnym neuroprotektívnym účinkom.

V rámci aktivitu budú fungovať tieto zariadenia:

Zariadenie na izoláciu a analýzu DNA, RNA

Fast Real-Time PCR System

Hmotnostný spektrometer

Ultracentrifúga s rotormi

UV/VIS spektrofotometer

 

Aktivita 1.2

Dobudovanie laboratória bunkových kultúr a tkaninovej banky

Cieľom aktivity je modernizácia materiálno-technickej základne Laboratória bunkových kultúr a tkaninovej banky a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných.

laboratórium bunkových kultúr a tkanivovej banky bude zamerané na pochopenie patomechanizmu sledovaných nozologických jednotiek (napr. ochorenia KVS, CNS a onkologické ochorenia), a v spolupráci s ďalšími laboratóriami a pracoviskami sa bude podieľať na zavedení individualizovaných prístupov v ich liečbe.

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky na tieto zariadenia:

Hybrid Reader

Laminárny box

CO2/02 inkubátor

 

Aktivita 1.3

Modernizácia laboratória prietokovej cytometrie

Cieľom aktivity je modernizácia materiálno-technickej základne Laboratória prietokovej cytometrie na klinike hematológie a transfuziológie UNM a JLF UK a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných.

Laboratórium bude zamerané na využitie prietokového cytometra vo výskume a vývoji v oblasti molekulovej diagnostiky porúch krvného zrážania, t.j. trombofilných a krvácavých stavov, pri včasnej molekulovej diagnostike a odhade rizika aterotrombotických komplikácií, v molekulovej diagnostike hemato-onkologických ochorení, pri transplantácii krvotvorných kmeňových buniek pri kritickej ischémii dolných končatín a v ďalších aktivitách  súvisiacich s výskumom a vývojom v oblasti biotechnológií.

 • V rámci aktivity bol zakúpený prietokový cytometer.                    

Aktivita 1.4

Dobudovanie laboratória molekulových mechanizmov neurálnej hyperaktivity

Cieľom aktivity je modernizácia materiálno-technickej základne Laboratória molekulových mechanizmov neurálnej hyperaktivity a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných.

Laboratórium bude pomocou moderných a overených postupov translačného výskumu zvyšovať poznanie mechanizmov nervovej hypersenzitivity a tak stimulovať vývoj nových a účinnejších liekov. Zároveň bude vytvárať informačnú bázu pre vývoj diagnostických a terapeutických postupov personalizovanej medicíny. Laboratórium je plne prepojené na ostatné súčasti centra excelencie a bude maximálne využívať možnosti ostatných laboratórií a zároveň recipročne poskytovať metodiky a expertízu potrebnú pre ostatné laboratóriá.

V aktivite boli zakúpené špičkové a na Slovensku unikátne prístrojové komplety:

Prístrojový komplet PATCH CLAMP

Prístrojový komplet CALCIUM IMAGING

Prístrojový komplet EXTRACELULAR RECORDING

Prístrojový komplet MULTIMODALNY BAROSTAT

Prístrojový komplet INTRACELULAR RECORDING

Prístrojový komplet MULTISENSORY HYPERSEN SITIVITY

 

Aktivita 1.5

Vytvorenie laboratória magnetickej rezonancie

Cieľom aktivity je vytvorenie materiálno-technickej základne Laboratória magnetickej rezonancie a podpora výskumných aktivít v ňom realizovaných.

Laboratórium bude vybavené MRI/MRS  skenerom ( 4,7 T) pre sledovanie vybraných nozologických jednotiek modelovaním na experimentálnych zvieratách, ako aj posúdenia účinnosti navrhnutého nového liečebného postupu pred jeho zavedením do klinického použitia.

Inštalácia tohto zariadenia vyžaduje stavebné úpravy doterajšej prístavby účelového zariadenia na Malej Hore 4. Pôjde predovšetkým o izolácie od vplyvov, ktoré by ovplyvnili bezproblémovú prevádzku prístroja.

 

Aktivita 2.1

Podpora excelentného výskumu prostredníctvom podpory ľudských zdrojov

Cieľom aktivity je vytvorenie stabilného profesijného zázemia Centra excelentnosti s ďalším potenciálom vedomostného rastu, Zabezpečenie kontinuálneho profesijného rastu odborných riešiteľov Centra excelentnosti a spolupráca so špecialistami na personalizovanú terapiu

V aktivite bolo realizovaných viacero služobných zahraničných i tuzemských ciest, kde riešitelia prezentovali výstupy svojich experimentov i nadväzovali spoluprácu.

Aktivita 2.2

Integrácia CEVYPET do siete pracovísk orientovaných na personalizovanú terapiu

Cieľom aktivity je účasť na odborných seminároch a konferenciách s medzinárodnou účasťou, ktoré by podporili úspešnú integráciu CEVYPET do regionálnej ako aj medzinárodnej siete pracovísk zaoberajúcich sa výskumom v oblasti personalizovanej terapie. Dôraz bude kladený na vyzdvihnutie špecifického prínosu jednotlivých pracovísk pre celok - prepojenie teoretických a klinických pracovísk. Táto aktivita vytvára predpoklady pre kontinuitu vzájomnej vedeckej komunikácie medzi zúčastnenými pracoviskami, ktorá vytvorí základ pre integráciu v širšom vedecko-výskumnom priestore. V rámci integrácie CE do siete pracovísk orientovaných na výskum v personalizovanej terapii bude dôležitá aj analýza existujúcich bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov s možnosťou identifikácie potenciálnych budúcich partnerov CE.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

ViiA™ 7 Real-Time PCR System

Umožní rýchlu a presnú detekciu expresie mRNA v analyzovanej vzorke. Prístroje s fast TaqMan array modulom umožňujú v jednom behu simultánne vyhodnotiť expresiu 380-tich rôznych mRNA za použitia 4 kontrolných génov čo výrazne zvyšuje rýchlosť a komplexnosť analýzy génov expresie

Prístrojový komplet MULTISENSORY HYPERSENSITIVITY 

systém na telemetrické meranie EKG a EMG aktivity pre menšie laboratórne zvieratá

Prístrojový komplet MULTIMODALNY BAROSTAT
dvojbalónový systém barostat  s nezávislými konštatnými tlakmi so sadou katétrov pre pažerák, žalúdok a rektum pre deti a dospelých

In vivo MRI/MRS systém na sledovanie zmien v telách experimentálnych zvierat

 

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení

 

 ITMS kód projektu: 26220220153

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 08/2011 – 12/2015

Rozpočet projektu: 7 419 375,12 Eur

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Centrum s vysokou pridanou hodnotou, ktoré vzniká prepojením verejnej a súkromnej sféry

Zabezpečuje kontinuálny proces podpory inovácií, a preto neustále plní výskumno-vývojové aktivity postavené na kvalite  svojich výskumných pracovníkov a technikov zameraných na realizáciu aplikovaného výskumu a transferu technológií.

V tomto projekte je výskum zameraný na onkologické ochorenia.Túto širokú oblasť sa snaží kompetenčné centrum preklenúť jednak výskumom samotnej genetickej podstaty a jednak prístupom k sledovaniu novej technológie – ožarovania nádorových buniek.

 

 ITMS kód projektu: 26220220153

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Obdobie realizácie: 08/2011 – 12/2015

Rozpočet projektu: 7 419 375,12 Eur

Projektový tím:

Projektový tím tvoria odborní riešitelia z Teoretických ústavov JLF UK, Predklinickcých ústavov JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin

 

Projekt má 4 partnerov:

 

Žilinská univerzita v Žiline,

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

EVPÚ a.s, Nová Dubnica,

Konštrukta-DEFENCE, a.s.Dubnica nad Váhom

Kontakt odborná časť:

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., Chirurgická klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel. číslo: 043/26 33 701

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Antošová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá hora 4A 036 01  Martin

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.              tel. číslo: 043/26 33 206

 


Strategický cieľ:

Vybudovanie špičkového medicínsko – technologického kompetenčného centra

orientovaného na onkologickú problematiku

Špecifické ciele:

 1. Vybudovanie priestorov Kompetenčného centra na JLF UK v Martine a vytvorenie

základných stratégií výskumu a vývoja

 1. Vytvorenie a podpora činnosti parciálnych ramien Kompetenčného centra

 


Aktivity

Aktivita 1.1

Vybudovanie základne a vytvorenie priestorov Kompetenčného centra na JLF UK v Martine

 

Cieľ aktivity -  realizácia prestížneho vedecko-výskumného pracoviska – kompetenčného centra orientovaného na onkologický výskum – na JLF UK v Martine

 

V rámci aktivity sú venované finančné prostriedky využité na vytvorenie adekvátnych priestorov Kompetenčného centra JLF UK, ktorá v súčasnej dobe nedisponuje dostatočným počtom kvalitných priestorov pre výskum. V rámci stavebných prác je rekonštruovaná prístavba a dobudovaná nadstavba budovy na Malej Hore 4, kde sú vytvorené nové priestory pre špičkový výskum.

 

V tejto aktivite už prebehla rekonštrukcia zverinca na Sklabinskej 26.

 

Aktivita 1.2

Realizácia  konkrétnych výskumno-vývojových úloh s onkologickou problematikou

 

Cieľ aktivity – je tvorba algoritmov pre identifikáciu genetických, proteomických a metabolických profilov pacientov s nádorovými ochoreniami liečených protónovou terapiou ako aj výskum, vývoj a zavedenie moderných molekulovo biologických a genetických metód do diagnostiky, liečby a prevencie vybraných nádorových ochorení.

 

V tejto aktivite sú obstarané nasledujúce zariadenia:

-          Zobrazovací prietokový cytometer

-          Hmotnostný detektor 1 a 2

-          Analyzátor proteínov a nukleových kyselín

-          Frakcionátor

-          Práčka pre bronchoskopy

Okrem zariadení bol zakúpený i špičkový diagnostický softvér, ktorý podporuje 3D diagnostiku pre všetkých užívateľov systému zapojených do Kompetenčného centra

 

V rámci aktivity boli venované finančné prostriedky aj na nákup chemikálií nevyhnutných k realizácii výskumných činností.

Výskum v aktivite je zameraný na nasledovné činnosti:

Zavedenie DNA analýzy širokého spektra génov pomocou DNA čipov

Vytvorenie protokolov pre genotypizáciu vybraných nádorových ochorení

Materiálno-technická príprava a know-how sledovania efektu protónoveho žiarenia na separované kmeňové nádorové bunky z natívneho tkaniva.

 

Aktivita 2.1

Vypracovanie návrhov diagnostických postupov súvisiacich s RIMPT

 

Cieľom aktivity bude zistiť:

 

 •       lokalizáciu, veľkosť a charakter nádorového bujenia v mozgu/mieche
 •      cirkulačné a metabolické zmeny v nádore, peritumotovom tkanive,
 • v kontralaterálnej hemisfére 
 •      zmeny kardiovaskulárne, vegetatívne a metabolické na periférii
 • organizmu (poruchy srdcového rytmu /ektopická aktivita, AF, zmeny
 •      ST segment, Q/T intervalu,  zmeny krvného tlaku  ako výsledok vplyvu mozgového nádoru na kardiovaskulárny systém.
 • Kognitívne zmeny, zmeny kvality života (QoL) aktivít denného života  (ADL) disabilita a handicap.

 

Táto aktivita je momentálne v štádiu rekonštrukcie. Protónový urýchľovač má nového vlastníka s ktorým JLF UK rokuje ako o novom partnerovi do projektu. Vo finálnych štádiách je príprava žiadosti o zmenu zmluvy, kde bude UVN SNP nahradená partnerom CVTI.

 

Aktivita 2.2

Výskum pokročilých metód spracovania informácii získaných napr. pomocou génových analýz, ktoré zabezpečuje partner Žilinská univerzita v Žiline

 

Cieľom aktivity je výskum pokročilých metód spracovania informácii získaných pomocou génovej analýzy pre potreby zvýšenia úspešnosti liečby nádorových ochorení a ich softvérová podpora

 

V rámci aktivity je obstarané IKT a softvéru pre vedecko-výskumnú činnosť.

 

Odborní riešitelia vykonávajú činnosti v rámci výskumu a vývoja v jednotlivých etapách zamerané na:

 • analýzu možných metód spracovania veľkých štatistických súborov
 • výber vhodných metód a návrh nových štatistických metód na získanie relevantných informácii z dát získaných génovou analýzou
 • návrh vizualizácie výsledkov spracovania informácií pri génovej analýze pre potreby lekárov
 • analýzu programových prostredí vhodných na implementáciu softwarového riešenia anonymizácie dát pacienta.
 • návrh realizácie aplikačného programového vybavenia anonymizácie.
 •  

 

Aktivita 2.3

Tvorba podporných algoritmov a metód v oblasti analýzy a spracovania obrazu

 

Cieľom aktivity je vytvorenie skupiny odborníkov z oblasti  aplikovanej informatiky, informačno-komunikačných technológií a biomedicíny, ktorej primárne aktivity budú zamerané na podporu spracovania biomedicínskych údajov pomocou výpočtovej techniky.

 

Aktivita má tri základne funkcie, konkrétne:

 •     Analýza súčasných a návrh nových metód spracovania biomedicínskych údajov s využitím najnovších prístupov a poznatkov  z oblasti počítačového videnia, počítačovej grafiky, štatistiky, matematickej analýzy, umelej inteligencie, neurónových sietí a  biomedicínckeho inžinierstva.
 •     Analýza súčasných (dostupných) rozhraní, štandardov a noriem vzhľadom na požiadavky aktivít kompetenčného centra.
 •     Výskum pokročilých metód počítačového spracovania biomedicínskych údajov pre potreby aktivít kompetenčného centra.

 

Aktivita 2.4

Proteomická a biochemická analýza krvi a tkanív zvierat a pacientov ožiarených protónmi

 

Cieľom tejto aktivity je proteomická analýza vzoriek krvi a tkanív zvierat a pacientov ožiarených urýchlenými protónmi, predovšetkým zvierat a pacientov s neoplastickými zmenami tkanív. V rámci biochemickej analýzy krvi je monitorovaný aj celkový metabolický profil sledovaných jedincov (fluorescenčný fingerprint). V prípade relevantných zistení identifikácia biomarkerov úspešnosti terapie.

 

Účelom aktivity vo väzbe na špecifický cieľ je podrobná proteomická a biochemická analýza krvi a tkanív zvierat a pacientov ožiarených urýchlenými protónmi na protónovom urýchľovači vo Fakultnej nemocnici v Ružomberku, a následný vývoj metodického postupu, ktorý optimalizuje proteomickú a biochemickú analýzu vzoriek s cieľom určenia marker-špecifických protilátok, ktoré sa objavujú v krvi v prípade rozpadu nádorových buniek po ožiarení subjektov urýchlenými protónmi.

 

Činnosti aktivity 2.4 zabezpečuje partner UPJŠ Košice.

 

Aktivita 2.5

Výskum a vývoj polohovacích zariadení pre stabilizáciu pacienta

 

 Cieľom aktivity - je výskum a vývoj elektrických topologií modulov zdrojov napájacích systémov magnetov a konštrukcií polohovacích modulov pre stabilizáciu pacienta pre zvýšenie účinnosti liečby protónovou terapiou a ich SW prepojenie so systémom plánovania ožarovania.

 

Aktivita je realizovaná v nasledujúcich činnostiach:

 1. Výskum a vývoj modulov napájacích zdrojov a ich certifikácia do úrovne umožňujúcej zavedenie opakovanej výroby.
 1. Výskum a vývoj konštrukcií polohovacích modulov pre stabilizáciu pacienta počas liečby ionizujúcim žiarením a ich certifikácia do úrovne umožňujúcej zavedenie opakovanej výroby.
 2. Výskum a vývoj SW vybavenia zabezpečujúceho prepojenie požiadaviek systému ožarovania s nastavením polohy pacienta.

Výstupy projektu 

 

 • zvýšenie konkurencieschopnosti JLF UK v regióne, v spektre domácich ako aj zahraničných VŠ  a vedeckých inštitúcií – vytvorenie kompetenčného centra zabezpečí kontinuálny proces podpory inovácií, a preto neustále plní výskumno-vývojové aktivity postavené na kvalite  svojich výskumných pracovníkov a technikov zameraných na realizáciu aplikovaného výskumu a transferu technológií.

 

 • podpora výskumu a vývoja v súkromnej sfére – kompetenčné centrum vytvorí podmienky (podnikateľský inkubátor, Centrum projektovej podpory, Centrum transferu technológií), ktoré zabezpečia a budú generovať nové projekty a vytváranie start-upov.

 

 

 • podpora vzdelávania vo vede a výskume – vďaka získaným výsledkom budú poznatky aplikované do nových učebných osnov a výskumných metodík

 

Zborník Kompetenčného centra

 

 

Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)

 

ITMS kód projektu: 26220120034

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 01/2010-12/2013

Rozpočet projektu: 2 747 099,11 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 


Anotácia k projektu:

Respirologický výskum má na JLF UK svoju mnohoročnú významnú históriu. Dnes predstavuje jednu zo šiestich nosných vedeckých oblastí na fakulte.

V súčasnosti stúpa počet alergických ochorení a ich prechod do bronchiálnej astmy. Zvyšuje sa polymorbidita a v patogenéze mnohých ochorení vidíme prepojenie niekoľkých systémov ľudského organizmu. Stúpajúca incidencia respiračných ochorení nás vedie k nutnosti dôkladnej identifikácie patogenetických procesov s využitím najmodernejších laboratórnych či klinických diagnostických postupov.

Výskum a vývoj v rámci projektu CEKRII bol zameraný na identifikáciu faktorov podmieňujúcich a ovplyvňujúcich vznik a vývoj respiračných ochorení v detskom a následne i v dospelom veku. Pozornosť bola sústredená predovšetkým trom dominantným oblastiam respirologického výskumu:

ITMS kód projektu: 26220120034

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 01/2010-12/2013

Rozpočet projektu: 2 747 099,11 EUR

 

Projektový tím:

Na realizácii projektu sa podieľali zamestnanci viacerých klinických pracovísk, predklinických a teoretických ústavov Univerzity Komenského v Bratislave - Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a tiež zamestnanci partnera projektu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

 • Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
 • Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
 • Interná - gastroenterologická klinka JLF UK a UNM
 • Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM
 • Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
 • Rádiologická klinika JLF UK a UNM
 • Ústav farmakológie JLF UK
 • Ústav fyziológie JLF UK
 • Ústav patologickej fyziológie JLF UK
 • Ústav lekárskej biofyziky JLF UK
 • Ústav lekárskej biochémie JLF UK
 • Ústav mikrobiológie a embryológie JLF UK
 • Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
 • Ústav pôrodnej asistencie JLF UK
 • Elektrotechnická fakulta ŽU

 

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.,

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin, tel. číslo: 043 4203 254,

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Kňazková

Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel. číslo: 043/26 33 206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Zvýšenie možností a kvality výskumu, vývoja a vzdelávania dobudovaním CEKR a jeho postupnou integráciou do európskeho výskumného priestoru. Obnova, vybavenia a modernizácia pracovísk zapojených do projektu prostredníctvom obstarania najmodernejšieho prístrojového a laboratórneho vybavenia pre výskum a vývoj v oblasti respirológie umožnila výrazné zvýšenie možností realizácie konkrétnych výskumných úloh a cieľov. 

Špecifický cieľ 1

 • Príprava pracovísk CEKR na intenzívne riešenie prioritných oblastí výskumu a vývoja v súčasnej

Špecifický cieľ 2

 • Zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania v CEKR na národnej a medzinárodnej úrovni

 


Aktivity

Projekt riešil v rámci dvoch špecifických cieľov štyri aktivity:

 • prvá aktivita mala za úlohu modernizáciu pracovísk
 • druhá sa venovala modernizácii laboratórneho vybavenia.
 • ďalšie dve aktivity v rámci špecifického cieľa 2 boli zacielené na  medzinárodnú spoluprácu a zvýšenie atraktivity výskumu predmetnej problematiky.

Aktivita 1.1 Modernizácia pracovísk pre klinický respirologický výskum

Aktivita 1.1 bola zameraná na dobudovanie adekvátnych priestorov s ich prístrojovým vybavením umožňujúcim realizáciu klinického respirologického výskumu. Stavebné úpravy boli realizované na 3. nadzemnom podlaží v budove Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v areáli Univerzitnej nemocnice. V rámci tejto aktivity došlo zároveň aj k dovybaveniu iných pracovísk JLF UK a UNM (Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM) participujúcich na úlohách súvisiacich s respirologickým výskumom.

Rekonštrukčné práce na 3. nadzemnom podlaží v budove Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM v areáli Univerzitnej nemocnice Martin

Centrum detskej intenzívnej starostlivosti (CEKR II)

Aktivita 1.2 Modernizácia laboratórneho vybavenia pracovísk pre experimentálny respirologický výskum

Nevyhnutnou súčasťou klinického respirologického výskumu je aj spolupráca s pracoviskami zameranými na experimentálny výskum v oblasti respirológie. V rámci tejto aktivity došlo k prístrojovému dovybaveniu experimentálnych pracovísk aktívne participujúcich na projekte CEKR II. V rámci aktivity došlo aj ku kompletizácii prístrojov z predchádzajúcej etapy projektu. Dovybavenie experimentálnych predklinických pracovísk umožňuje realizáciu experimentálneho respirologického výskumu na vysokej úrovni s perspektívnymi výstupmi. Dvomi centrálnymi pracoviskami u ktorých došlo k obstaraniu a rozšíreniu vybavenia v rámci tejto aktivity sú Ústav fyziológie JLF UK a Ústav farmakológie JLF UK. Pracoviská zabezpečujú okrem experimentálneho výskumu na animálnych modeloch respiračných ochorení a patologických stavov tiež vyšetrenie a analýzu vzoriek biologického materiálu získaných a odobratých na klinických pracoviskách v rámci projektu.

Spánkové poruchy v detskom veku/Polysomnografia

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality a intenzity medzinárodnej spolupráce CEKR

Súčasné princípy vedecko-výskumnej činnosti vyžadujú spoluprácu medzi pracoviskami zaoberajúcimi sa spoločnou problematikou, a to nielen v rámci jednej inštitúcie či jednej krajiny, ale aj v rámci európskych či svetových centier respirologického výskumu. V rámci tejto aktivity došlo k vytvoreniu spoločného projektového zámeru medzi CEKR a vybranými špičkovými zahraničnými pracoviskami zameranými na respirologický výskum, ako napr. Ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Rabke, Poľsko a Pediatrická klinika 2. lekárskej fakulty Univerzity La Sapienza v Ríme.

Ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Rabke, Poľsko a Pediatrická klinika 2. lekárskej fakulty Univerzity La Sapienza v Ríme.

Aktivita 2.2 Zvýšenie atraktivity výskumu, pre/postgraduálneho štúdia v CEKR

Respirologický výskum je potrebné realizovať aj v rámci pregraduálneho výskumu. Dôležitou časťou predmetnej tematiky je zvyšovanie záujmu o danú problematiku u mladých vedcov s potenciálom. Snaha fakulty o zapojenie sa študentov a zvýšenie záujmu o respirológiu je prezentovaná aj formou diplomových prác či študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Cieľom tejto aktivity bolo zrealizovanie študentskej vedeckej odbornej činnosti v rámci témy respirológia, ako aj vedenie diplomových prác s respirologickou tematikou. Zároveň boli vypísané témy s respirologickou tematikou pre postgraduálne štúdium. Všetky možnosti aktivít spojených s respirologickým výskumom boli realizované a naplánované v kontexte s aktuálne riešenými otázkami respirológie ako aj v súlade s prístrojovým vybavením zabezpečeným v rámci CEKR projektov.

Študentská vedecká odborná činnosť na JLF UK

 

Výstupy

 

Aktuálne výstupy respirologického výskumu sú priebežne prezentované formou publikácií v domácich aj zahraničných odborných a vedeckých periodikách, formou prednášok či posterov na konferenciách, ako aj v rámci pre- a postgraduálnej výučby formou seminárov, kurzov a work-shopov. 

Aktivita 1.1 Modernizácia pracovísk pre klinický respirologický výskum

Rekonštrukcia a modernizácia pracovísk zapojených v rámci projektu CEKR II spolu so zabezpečením najmodernejších prístrojov a vyšetrovacích metód signifikantne zlepšila a zefektívnila podmienky pre realizáciu výskumu v zmysle využívania nových diagnostických aj terapeutických postupov spolu so zlepšením výučby v oblasti pregraduálneho aj postgraduálneho vzdelávania.

V rámci realizácie aktivity vzniklo endoskopické centrum pre vyšetrenie respiračného aj gastrointestinálneho traktu s cieľom makro aj mikroskopickej validizácie patológií a ich vzájomných vzťahov,

Aktivita 1.2 Modernizácia laboratórneho vybavenia pracovísk pre experimentálny respirologický výskum

V rámci výstupov z aktivity sme zabezpečili prístrojové vybavenie experimentálnych pracovísk aktívne participujúcich na projekte a podarilo sa nám skompletizovať objednávku prístrojov z predchádzajúcej etapy projektu. Vzniklo laboratórium pre skúmanie porúch spánku vo vzťahu k pľúcnym aj mimo pľúcnym ochoreniam a podarilo sa nám vytvoriť diagnostický algoritmus pre neinvazívne hodnotenie zápalu v dýchacích cestách a metodiky stanovenia zmien citlivosti kašľových receptorov vo vzťahu k respiračným ako aj extrarespiračným ochoreniam a patologickým stavom.

Realizovali sme súbor vyšetrení hodnotiacich oxidačný stres vznikajúci ako príčina a dôsledok chronických respiračných ochorení.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality a intenzity medzinárodnej spolupráce CEKR

Aktivita 2.1 viedla k vytvoreniu spoločnej stratégie v oblasti diagnostiky porúch dýchacieho systému ako aj diagnostiky respiračných prejavov extrarespiračných chorobných stavov.

Aktivita 2.2 Zvýšenie atraktivity výskumu, pre/postgraduálneho štúdia v CEKR

Výstupom bola aktívna participácia študentov medicíny na respirologickom výskume, semináre a work-shopy v oblasti respirológie spolu s propagáciou činnosti CEKR na domácich aj zahraničných odborných podujatiach. Podarilo sa nám vydať približne 130 publikácií s podporou projektu CEKR II, a úspešne zrealizovať grant VEGA 1/0071/11 s názvom „Oxidačné poškodenie a genetická charakterizácia u detí s bronchiálnou astmou“.

Súhrn najvýznamnejších výsledkov výskumu JLF UK v oblasti respiračného systému

Z najvýznamnejších výsledkov výskumu v oblasti respiračného systému môžeme prezentovať výsledky nasledujúcich pracovísk, z ktorých prvé dve sa stanú významnou súčasťou Martinského centra pre biomedicínu:

Ústav farmakológie JLF UK sa v oblasti respirológie zameriava na:

 • objasnenie účinku niektorých antitusických látok,
 • poznanie mechanizmov účinku látok z hľadiska účasti receptorových systémov, využitie bronchodilatačnej, protizápalovej a analgetickej aktivity látok v modulácii kašľového reflexu a bronchokonstrikcie s praktickým výstupom v klinických podmienkach,
 • spoluprácu s výrobcami liečiv pri vývoji látok, ovplyvňujúcich funkcie obranných reflexov dýchacích ciest, čo umožňuje metodické vybavenie pracoviska, analýzu účinkov a možností uplatnenia fytofarmák v liečbe kašľa v medzinárodnej spolupráci s profesorom Khanom,
 • charakterizovanie mechanizmov pôsobenia škodlivín vonkajšieho prostredia na reaktivitu dýchacích ciest  in vitro a in vivo s možnosťou farmakologického ovplyvnenia.

 

Ústav patologickej fyziológie JLF UK z najvýznamnejších výsledkov výskumu v oblasti respiračného systému prezentuje:

 • prioritné popísanie nového obranného reflexu dýchacích ciest (exspiračný reflex) v odbornej literatúre,
 • 2. originálne poznatky o účasti rôznych typov nervových zakončení v dýchacích cestách (rýchlo sa adaptujúce, pomaly sa adaptujúce a C-vlákna), v nosových dutinách, v gastrointestinálnom trakte, v kardiovaskulárnom systéme na vzniku a modulácii kašľového reflexu,
 • vyvinutie novej metódy na zaznamenávanie a matematickú analýzu zvuku kašľa (tussifonografia),
 • originálne poznatky o vplyve experimentálnych ochorení v dýchacích cestách, pľúcach a pažeráku na silu a citlivosť kašľového reflexu u experimentálnych zvierat,
 • originálne poznatky o zmenách citlivosti kašľového reflexu vyvolané patologickými procesmi v dýchacom systéme, pažeráku a v koži u ľudí.

Ústav fyziológie JLF UK sa zameral na výskum:

 • regulácie kardiovaskulárneho a respiračného systému,
 • variability kardiovaskulárnych parametrov,
 • nových metód hodnotenia ich oscilácií,
 • kardiorespiračných vzťahov.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, ktorá v oblasti respirológie poukázala na to, že:

 • významnou príčinou exacerbácie astmy detí predškolského veku sú Picornavirusy (90% exacerbácií),
 • inhalačné kortikosteroidy nezvyšujú vnímavosť dýchacích ciest voči vírusovým infekciám,
 • v kontrole astmy detí školského veku je účinnejší nedocromil než kromoglykát sodný,
 • jedným z diferenciálne diagnostických postupov obštrukcie dýchacích ciest dojčiat je ich odpoveď na bronchodilatanciá,
 • recidivujúce infekcie horných dýchacích ciest detí bez alergie možno považovať za preastmu a z tohto hľadiska ich aj liečiť,
 • možnosť diagnostického využitia bronchodilatácie v procese diferenciálnej diagnostiky prieduškovej astmy u dojčiat,
 • opísanie novej metódy merania odporu dýchacích ciest “Pressure sensor Plethysmography“ u dojčiat,
 • poznanie, že recidivujúce respiračné infekty u detí predstavujú „preastmu“ ak sú viazané na hyperreaktivitu dýchacích ciest.

 

Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM je v rámci respirológie orientovaná na:

 • spánkové poruchy dýchania,
 • chronickú obštrukčnú chorobu pľúc,
 • alergickú rinitídu a jej vzťah k bronchiálnej astme,
 • monitorovanie exhalovaného oxidu dusnatého a jeho vzťah k viacerým ochoreniam respiračného systému,
 • intersticiálne pľúcne procesy,
 • problematiku fajčenia.

V súčasnosti je Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré realizuje vyšetrenie nazálneho NO.

K najvýznamnejším dosiahnutým výsledkom Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK v oblasti výskumu respiračného systému patria zistenia, že:

 • oblasť Bötzingerovho komplexu a nucleus paraambigualis predĺženej miechy participujú na vytváraní motorického vzoru exspiračného reflexu u anestézovanej, spontánne dýchajúcej  mačky,
 • oblasť nucl.reticularis ventralis v laterálnom tegmentálnom poli predĺženej miechy a rafeálne jadrá stredovej časti predĺženej miechy sú nevyhnutné pre vyvolateľnosť kašľa a exspiračného reflexu,
 • oblasť dorzolaterálnej časti Pons Varoli sa podieľa na vzniku motorického vzoru kašľa, aspiračného a exspiračného reflexu,
 • neuróny retikulárnej formácie mediálnej časti mezencefala sú zahrnuté do centrálnej časti reflexného oblúka aspiračného a expiračného reflexu,
 • oblasť nucl. retroambigualis u mačky je podstatná pre vznik kašľovej expulzie a naviac obsahuje inhibičné neuróny aktívne pri vrátkovacích mechanizmoch (gating) u kašľa, tracheobronchiálny kašeľ, aspiračný a exspiračný reflex sú kontrolované neurónmi holarchikálneho (mnohoúrovňového) systému zahrňujúceho početné zoskupenie neurónov na úrovni mezencefala, Varolovho mostu a predĺženej miechy.

 

 

Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)
Dobudovanie Centra experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR II)

ITMS kód projektu: 26220120036

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2010-2014

Rozpočet projektu: 2 785 073,66 €

ITMS kód projektu: 26220120036

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2010-2014

Rozpočet projektu: 2 785 073,66 €

Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)

 

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu:

Opatrenie:

Obdobie realizácie:

Rozpočet projektu:

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


doplniť

 


Strategický cieľ:

Strategickým cieľom projektu bolo vybudovanie excelentného výskumného pracoviska zameraného na výskum respiračných ochorení.

Špecifické ciele:

 • nákup špičkových zariadení,
 • vytvorenie lokálnej informačno-komunikačnej siete,
 • integrácia do siete národných a medzinárodných pracovísk.

Aktivity

Aktivita 1.1 Dobudovanie a modernizácia pracoviska pre klinický respirologický výskum KDaD

Cieľ aktivity:

Nákup špičkových zariadení pre Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM pre riešenie výskumu interakcií gastroezofageálneho refluxu, chronických zápalových ochorení dýchacích ciest, neinvazívnej detekcie zápalových markerov v respiračnom systéme.

Prístrojové vybavenie:

 • Ultratenký endoskopický systém
 • Konfokálny endomikroskopický systém PENTAX
 • Analyzátor NO vo vydýchnutom vzduchu
 • Master Screen Baby Body
 • Polysomnograf
 • Spirometrická jednotka
 • Elektrogastrografický systém
 • Impedančný/pH monitorovací systém
 • Gastro + breath analyzér

 

Aktivita 1.2 Vybudovanie a modernizácia laboratórií experimentálnej respirológie

Cieľ aktivity:

Nákup špičkových zariadení do Imunohistochemického laboratória na  Ústave farmakológie, Laboratória pre mikromanipuláciu s bunkami v rámci Ústavu lekárskej biofyziky a respirologického laboratória na Ústave fyziológie pre riešenie výskumu respiračného systému, výskumu v oblasti patogenézy respiračných ochorení, kašľa a chronických zápalových ochorení dýchacích ciest.

Prístrojové vybavenie:

 • Mikromanipulátor
 • Technické vybavenie ELISA
 • Nitric Oxide Analyzér
 • Počítač krvných buniek
 • Vyhrievaný operačný stôl pre laboratórne zvieratá
 • Lampa na osvetlenie pracovného poľa operačného stola pre laboratórne zvieratá strednej veľkosti
 • Multikanálový zapisovač a analyzátor biologických signálov

 

Aktivita 1.3 Modernizácia pracoviska pre sledovanie aktivity riasiniek epitelu dýchacích ciest

Cieľ aktivity:

Nákup špičkového zariadenia pre partnera projektu Elektrotechnickú fakultu v Žiline pre sledovanie aktivity riasiniek epitelu dýchacích ciest.

Prístrojové vybavenie:

 • Basler Camera.

 

Aktivita 2.1 Modernizácia súčasnej IKT siete v rámci pracovísk zapojených do projektu a vytvorenie datastaníc pre riešiteľov (hardvér, softvér) a vytvorenie videokonferenčného spojenia

Cieľ aktivity:

Nákup informačno-komunikačnej techniky aby bolo zabezpečené prepojenie pracovísk zapojených do výskumných úloh v oblasti respiračných ochorení.

Prístrojové vybavenie:

 • Server,
 • Úložisko dát,
 • Notebooky so softvérom,
 • Pracovné stanice so softvérom,
 • Tlačiarne,
 • Multifunkčné zariadenie.

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie databázy výsledkov výskumu s využitím najmodernejších IKT

Cieľ aktivity:

Vybudovanie databázového systému, na ktorom sa budú ukladať všetky výsledky realizovaného výskumu a bude prístupný pre všetkých členov riešiteľského kolektívu Centra experimentálnej a klinickej respirológie.

Prístrojové vybavenie:

 • Softwarový balík pre serverové aplikácie.

 

Aktivita 3.1 Organizácia spoločných konferencií na národnej a medzinárodnej úrovni

Cieľ aktivity:

Zorganizovanie odborných konferencií zameraných na výskum respiračných chorôb a ktoré podporia integráciu Centra experimentálnej a klinickej respirológie do siete národných a medzinárodných pracovísk.

 

Aktivita 3.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti experimentálnej a klinickej respirológie

Cieľ aktivity:

Vytvorenie publikačných a projektových stratégií s národnými a medzinárodnými pracoviskami zaoberajúcimi sa výskumom respiračných ochorení.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

Aktivita 1.1 Dobudovanie a modernizácia pracoviska pre klinický respirologický výskum KDaD

 

Ultratenký endoskopický systém

Jedná sa o komplex 3 periférií (endoskopov pri spoločnom procesore) najtenšieho možného kalibru. To umožní najšetrnejší možný vstup do dýchacích ciest prípadne GIT-u s cieľom odberu napr. obsahu duodena, žalúdka, hlienu dýchacích ciest - z pohľadu etiológie chronických respiračných ochorení najdôležitejšej skupine - dojčatám a batoľatám. Svojim rozmerom endoskop umožní tiež lokálnu instiláciu napr. alergénu alebo posúdenie očisťovacej schopnosti pažeráka, prítomnosť patologického GER a podobne.

 

Konfokálny endomikroskopický systém PENTAX

Zásadným spôsobom prispieva k rýchlemu posúdeniu prítomnosti zápalového infiltrátu v sliznici dýchacích ciest alebo GIT (ezofagitída pri GER, gastritída, enteritída pri alergickej reakcii) tak, ako na to poukazujú prvé práce v svetovom písomníctve. Vznik a dynamika zápalu je kľúčový jav v posudzovaní patológie akútnych aj chronických ochorení respiračného traktu a GIT.

Konfokálna endomikroskopia je nová technika umožňujúca in vivo mikroskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu počas endoskopického vyšetrenia a získavať tak ,,virtuálne biopsie´´. Endomikroskopické vyšetrenie umožňuje získavať informácie o histologických zmenách u širokého spektra ochorení gastrointestinálneho traktu.  Najviac štúdii sa zameriava na identifikáciu zápalových zmien a neopalatických procesov u pacientov s Barretovým ezofágom, tumormi žalúdka, celiakiou, Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou a kolorektálnym karcinómom. Výhodou konfokálnej endomikrospie je možnosť odberu  cielených biopsií z aleterovaných oblastí identifikovaných pomocou endomikroskupu, čo zlepšuje identifikáciu patologického procesu, ale aj redukuje počet vyšetrovaných bioptických vzoriek a urýchľuje diagnostiku.

 

Analyzátor NO vo vydýchnutom vzduchu

Jedinečný prístroj monitorujúci hladinu oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu. Zmena hladiny oxid dusnatého ako jedného z markerov zápalu je dôležitým diagnostickým ukazovateľom priebehu chronických zápalových respiračných ochorení. Jednoznačnou výhodou je neinvazívnosť vyšetrenia čo znižuje traumatizáciu dieťaťa. Zariadenie umožní už u detí predškolského veku posúdiť prítomnosť alergického zápalu v dýchacích cestách a tým ho odlíšiť  od zápalov nealergickej etiológie. Technika analýzy dovolí aj orientáciu v lokalizácii zápalu (periféria, centrálne dýchacie cesty, nos). Exhalovaný NO sa v súčasnosti začína považovať za zlatý štandard pri posudzovaní alergického zápalu.

Prístroj meria koncentráciu oxidu dusnatého chemiluminiscenčnou metódou „on line“ počas aktívneho výdychu jedinca. Výsledkom je hodnota v jednotkách ppb (pars per billion), čiže počet molekúl oxidu dusnatého na celkový počet častíc vzduchu. Meranie „on line“ vyžaduje spoluprácu pacienta, a preto je toto meranie možné pre deti od 4. roku života po predchádzajúcom tréningu.

Master Screen Baby Body

Zariadenie technikou celotelovej pletyzmografie dokáže posúdiť dýchacie orgány z pohľadu objemov pľúc a tiež aj obštrukcie dýchacích ciest. Predstavuje tak základné spirometrické zariadenie pre deti do cca 3 rokov.

Práve babybodypletyzmografia prináša jedinečnú možnosť exaktnej diagnostiky obštrukcie v dýchacích cestách aj u dojčiat. Umožní exaktnejšie posúdiť a analyzovať závažnosť obštrukcie s následným sledovaním efektu farmakoterapie.

 

Polysomnograf

Zariadenie schopné posúdiť typ a poruchy ventilácie počas spánku. Centrálne (pri nezrelosti CNS a jeho poruchách) a periférne apnoické pauzy (statické a dynamické zúženie dýchacích ciest) hrajú významnú úlohu v patológii rozvoja funkcií CNS (zvlášť vyšších) a sú považované za jednu z príčin syndrómu náhleho úmrtia. Vyšetrenie umožní skúmanie príčin a možnosti ovplyvnenia apnoických paúz. Polysomnografia je zlatým štandardom diagnostiky porúch dýchania počas spánku, ktoré tvoria veľkú skupinu ochorení  už v detskom veku. Ich klinická symptomatika je nemá, no vzniknuté komplikácie majú závažné, život ohrozujúce následky. Medzi najvýznamnejšie poruchy dýchania počas spánku v detskom veku patrí SIDS, syndróm spánkového apnoe a chrápanie.

 

Spirometrická jednotka

Ergospirometer na vyšetrenie funkčnej zdatnosti pacientov s respiračnou patológiou. Zariadenie umožní hodnotiť závažnosť a dynamiku v progresii a liečbe detí školského veku.

 

Elektrogastrografický systém

Zariadenie, ktoré predstavuje senzitívnu metódu posúdenia prítomnosti a rozvoja vegetatívnej neuropatie, ktorá z pohľadu poruchy očisťovacej funkcie dýchacích ciest  (supresia senzitivity kašľového receptora) u detských diabetikov a tiež detí s celiakiou a alergiou v GIT predstavuje jeden z našich významných výskumných smerov. Elektrogastrografia (EGG) je neinvazívna metodika zaznamenávajúca myoelektrickú aktivitu žalúdka s použitím kožných elektród umiestnených na prednej brušnej stene nad žalúdkom. Frekvencia je ovplyvnená zmenami vagovej, splanchnickej a hormonálnej aktivity. Za patologických podmienok dochádza k vzniku dysturbancií rytmu - abnormálna myoelektrická aktivita pochádzajúca z tela alebo antra žalúdka.

 

Impedančný/pH monitorovací systém

Moderné zariadenie na štúdium príčin, prítomnosti a rozsahu gastroezofagového refluxu a respiračnej patológie vyplývajúcej z tohto stavu. Multikanálová intraluminálna impedancia je nová diagnostická metóda, ktorá hodnotí funkciu pažeráka. Popisuje odpor a fázový posun napätia proti prúdu pri prechode striedavého elektrického prúdu s danou frekvenciou.

 

Gastro + breath analyzér

Monitor vydychovaného vodíka. Zariadenie potrebné na diferenciálnu diagnostiku potravinovej alergie a laktázového deficitu. Analyzér Gastro + Gastrolyzer slúži na stanovenie koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu.

 

Aktivita 1.2 Vybudovanie a modernizácia laboratórií experimentálnej respirológie

 

Mikromanipulátor

Zariadenie je súčasťou zavádzania mikrosond do rôznych presne definovaných častí respiračných jadier CNS v experimente na zvieratách.

Technické vybavenie ELISA

Technické vybavenie umožňuje doplniť v súčasnosti realizované vyšetrenia kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou priebehu zápalového procesu dýchacích ciest použitím biochemických vyšetrení a imunobiochemického stanovenia zápalových faktorov (cytokínov, chemokínov, aktivity enzýmov regulujúcich zápalový proces).

Nitric Oxide Analyzér

Zariadenie je využívané na sledovanie zmien hladiny NO vo vydychovanom vzduchu u malých laboratórnych zvierat. Výsledky obohatia paletu sledovaných markerov charakterizujúcich zápalový proces v dýchacích cestách.

Počítač krvných buniek

Zariadenie je využívané na plne automatické a rýchle vyhodnotenie diferenciálneho rozpočtu krvných buniek počas experimentu, percentuálne zastúpenie jednotlivých typov bielych krviniek.

Vyhrievaný operačný stôl pre laboratórne zvieratá spolu s lampou na osvetlenie

Stôl slúži na umiestnenie zvieraťa, realizáciu chirurgických výkonov počas prípravnej fázy ako aj na udržiavanie stabilnej telesnej teploty zvieraťa počas celého priebehu experimentu.

 

Multikanálový zapisovač a analyzátor biologických signálov

Zariadenie potrebné na kontinuálnu registráciu a spracovanie viacerých respirologických a kardiovaskulárnych parametrov počas a po ukončení experimentu.

 

Aktivita 1.3 Modernizácia pracoviska pre sledovanie aktivity riasiniek epitelu dýchacích ciest

 

Basler kamera

Zariadenie na dokompletizovanie originálneho prístroja na meranie kinetiky riasiniek epitelu dýchacích ciest.

Aktivita 2.1 Modernizácia súčasnej IKT siete v rámci pracovísk zapojených do projektu a vytvorenie datastaníc pre riešiteľov (hardvér, softvér) a vytvorenie videokonferenčného spojenia

 

Výstupom realizácie aktivity bolo vytvorenie lokálnej IKT siete prostredníctvom obstarania notebookov, softvéru a audiovizuálnych doplnkov a tým prepojenie jednotlivých pracovísk zapojených do projektu. Takisto sa vytvoril program na videokonferenčné spojenie.

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie databázy výsledkov výskumu s využitím najmodernejších IKT

 

Výstupy (výsledky) aktivity:

 • výpočtové a databázové servery a ich napojenie na počítačovú sieť,
 • softvérové nástroje a servre pre databázové spracovávanie nameraných dát,
 • implementácia údajov poskytovaných experimentálnymi zariadeniami do databázy.

 

Aktivita 3.1 Organizácia spoločných konferencií na národnej a medzinárodnej úrovni

 

Výstupy (výsledky) aktivity:

 • zrealizované odborné semináre,
 • zrealizované odborné respirologické konferencie s medzinárodnou účasťou (Vojtek Rudnikove dni a Galandove dni) a iné ako napr. Martinské dni dýchania či Haľákové dni,
 • vedecké publikácie publikované v domácich a medzinárodných odborných a vedeckých časopisov.

 

Aktivita 3.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti experimentálnej a klinickej respirológie

 

Výstupy (výsledky) aktivity:

 • vedecké publikácie publikované v domácich a medzinárodných odborných a vedeckých časopisov,

Uzatvorené dohody o spolupráci:

 • Memorandum of Understanding - Division of MedicinalChemistry and Microbiology, Chemistry Department,Wroclaw University of Technology,
 • Memorandum of Understanding - College of Veterinary Medicine, the Department of Physiological Sciences, University of Florida,
 • Memorandum of Understanding - School of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Oslo,
 • Contract about Collaboration – Institute of Tuberculosis and Lung Diseases Rabka - Zdroj Branch,
 • Memorandum of Understanding - Division of Allergy and Clinical Immunology, Johns Hopkins Asthma & Allergy Center

 

Centrum experimentálnej a klinickej respirológie

Dobudovanie centra excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV II)

 

 

ITMS kód projektu: 26220120016

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2009-2012

Rozpočet projektu: 1 385 834,58 €

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 


Anotácia k projektu:

Perinatológii – štúdiu fyziologického i patologického stavu plodu a novorodenca sa venuje v  každej rozvinutej spoločnosti mimoriadna pozornosť. Tento odbor je zvlášť dôležitý aj z  pohľadu liečebno-preventívnej starostlivosti o plod a novorodenca, od ktorej často závisí osud a zdravotný stav jedinca i spoločnosti po narodení. Cieľom projektu bolo vybudovanie unikátneho integrovaného centra, ktoré na báze multidisciplinárnej spolupráce fyziológov, gynekológov a pôrodníkov, neonatológov, molekulových biológov a patológov prispeje originálnymi vedeckými výsledkami k poznaniu etiopatogénezy perinatologických ochorení, skvalitní výučbu študentov medicíny a doktorandov.

ITMS kód projektu: 26220120016

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Obdobie realizácie: 2009-2012

Rozpočet projektu: 1 385 834,58 €

 

Projektový tím:

Do realizácie projektu sa zapojilo 7 pracovísk Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorých výskumná činnosť sa zaoberá problematikou matky a dieťaťa. Vedúcim pracoviskom v kolektíve riešiteľov projektu bola Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, ktorá patrí medzi špičkové perinatologické pracoviská na Slovensku.

 

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin, tel. číslo: 043/26 33 744

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

 

Kontakt implementácia:

Ing. Eva Kňazková

Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel. číslo: 043/26 33 206

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Zvýšenie kvality výskumu v oblasti perinatológie prostredníctvom modernizácie pracovísk primárne sa zaoberajúcich týmto typom výskumu a vytvorenie centra excelentnosti integrovateľného do európskeho výskumného pristoru

Špecifický cieľ 1

 • Modernizácia infraštruktúry výskumu a vývoja perinatologického centra s využitím najmodernejšieho prístrojového a laboratórneho vybavenia ako aj s využitím IKT.

Špecifický cieľ 2

 • Integrácia perinatologického pracoviska do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji v oblasti perinatológie

Aktivity

1.1 Modernizácia perinatologického centra

Cieľom aktivity bola  modernizácia v súčasnosti existujúceho perinatologického centra prostredníctvom vytvorenia ultrazvukového laboratória s moderným sonografickým prístrojom a sofistikovaným inteligentným softvérom, vytvorenia  špičkovej monitorovacej kardiotokografickej jednotky ktoré včas odhalí patologický priebeh tehotnosti v zmysle intrauterinného ohrozenia plodu a obstarania najmodernejších prístrojov využiteľných v perinatologickom výskume (laserový operačný nôž a endoskopický operačný systém).

Zakúpené zariadenia:

 • Ultrazvuk
 • Kardiotokograf
 • Laserový operačný nôž
 • Endoskopický operačný systém

1.2  Vytvorenie subjednotky pre liečbu asfyktických novorodencov hybernáciou

Cieľom aktivity bolo vytvorenie centra pre liečbu asfyktických donosených aj nedonosených novorodencov s výstupom poznania mechanizmov ovplyvňujúcich prognózu týchto pacientov.

Zakúpené zariadenia:

 • Amplitúdový EEG
 • Monitor dýchacích pohybov

1.3 Využitie laboratória prietokovej cytometrie s multiparametrovým prietokovým cytometrom

Cieľom aktivity bolo využitie dostupnej technickej infraštruktúry Kliniky hematológie a transfuzológie JLF UK a UNM - laboratória prietokovej cytometrie na vyšetrenia relevantné vo vzťahu k perinatologickému výskumu a vedecko-výskumným cieľom projektu.

1.4 Vytvorenie laparoskopickej a ednoskopickej jednotky

Cieľom aktivity bolo vytvorenie laparoskopickej a endoskopickej jednotky využívanej v perinatologickom výskume.

Zakúpené zariadenia:

 • Pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor
 • Uretero-renoskopy rigidné s príslušenstvom

1.5 Budovanie pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie

Cieľom aktivity bolo dobudovanie na Slovensku unikátneho pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie, ktoré zapojením gynekológov-pôrodníkov, neonatológov, fyziológov, biomedicínskych inžinierov a matematikov prinesie nové včasné metódy na odhalenie stavu, vývoja a porúch adaptácie kardiovaskulárneho systému, a tým umožní včasné zásahy a efektívnu liečbu.

Zakúpené zariadenia:

 • Pľúcny ventilátor
 • VarCor PF Neonatal Version
 • Prístroj na kontinuálne meranie tlaku krvi
 • Ergospirometrický systém EKG
 • Analytické váhy s príslušenstvom
 • Sušička MOV 112S
 • Vodný kúpeľ s chladením
 • Stolová centrifúga s príslušenstvom

1.6 Vybudovanie pracoviska histomorfologickej, imunohistochemickej a molekulovo-biologickej diagnostiky

Cieľom aktivity bolo vybudovanie diagnostického pracoviska špecializovaného na  diagnostickú analýzu buniek a tkanív materno-fetálneho komplexu, príp. nekroptického materiálu potratených ľudských plodov a pitevného materiálu zomretých novorodencov.

Zakúpené zariadenia:

 • Mikroskopy
 • ABI PRISM 3500 s Mixed Application module software
 • Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR system s notebookom a HRM Softwarom
 • Light Cycler 480

2.1 Vytvorenie videokonferenčnej platformy a modernizácia IKT

Cieľom aktivity bolo vybudovať videokonferenčný systém pre účinné prepojenie pracovísk centra excelentnosti využiteľný tak na prezentáciu metodických postupov, priebehov experimentov ako aj využiteľný pri výučbe študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Zakúpené zariadenia:

 • Videokonferenčný systém

2.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti perinatológie

Cieľom aktivity bolo vytvorenie spoločných publikačných a projektových stratégií, ktoré budú viesť k nárastu počtu kvalitných odborných publikácií a riešených grantov.

VÝSTUPY

1.1 Modernizácia perinatologického centra

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM na 1. poschodí bolo vytvorené ultrazvukové a kardiotokografické laboratórium, v ktorom prebiehajú vyšetrenia gravidných žien vo všetkých trimestroch gravidity. Endoskopický operačný systém ako aj laserový operačný nôž sú využívané pri špecializovaných operačných výkonoch na operačnej sále Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM. Prístrojové vybavenie je vo svojej kategórii unikátne a výsledky s ním dosiahnuté sú premetom rozsiahlej publikačnej a prednáškovej činnosti pracoviska.

Obr. Endoskopický operačný systém
 
Obr. Laserový operačný nôž
 
Obr. Ultrazvuk
 
1.2 Vytvorenie subjednotky pre liečbu asfyktických novorodencov hybernáciou

Ciele aktivity boli naplnené. Na Neonatologickú kliniku JLF UK a UNM boli dodané plánované prístroje: monitor dýchacích pohybov a amplitúdový EEG, ktoré umožňujú sledovať stav predovšetkým patologických novorodencov a predpokladať ďalší vývoj ich stavu. Unikátna technika profiluje pracovisko ako také, jej použitie sa odzrkadľuje v publikačnej a prezentačnej činnosti pracoviska.
Obr. Sledovanie stavu novorodenca
 
1.3 Využitie laboratória prietokovej cytometrie s multiparametrovým prietokovým cytometrom

Ciele aktivity boli naplnené. K ich dosiahnutiu bol použitý najmä existujúci prietokový cytometer v Laboratóriu prietokovej cytometrie na Klinike hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM. Využívaný bol vo vzťahu k perinatologickému výskumu najmä vo výskume preeklampsie na stanovenie aktivácie endotelu a aktivácie krvných doštičiek ako potenciálnych prediktívnych ukazovateľov rozvoja preeklampsie. Z prostriedkov projektu neboli nakúpené nové zariadenia.

1.4 Vytvorenie laparoskopickej a ednoskopickej jednotky

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch operačnej sály na Urologickej klinike JLF UK a UNM boli umiestnené ureterorenoskopy a pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor. Uvedené prístroje slúžia k diagnostike a miniinvazívnym zákrokom pri kongenitálnych a získaných vadách urogenitálneho systému. 
Obr. Pojazdný videoreťazec s prídavným ramenom pre dotykový monitor
 
1.5 Budovanie pracoviska experimentálnej perinatálnej fyziológie

Ciele aktivity boli naplnené. Dodané prístroje sú plne využívané vo výskume pľúcneho surfaktantu a kardiovaskulárneho systému. Bolo vytvorené pracovisko experimentálnej perinatológie, ktoré spracováva informácie, ktoré sú získavané s využitím dodaného prístrojového vybavenia. Pracovníci Ústavu fyziológie JLF UK spolupracujú s ostatnými pracoviskami zapojenými do výskumu Centa excelentnosti a vytvárajú unikátne vedecko-výskumné výstupy. 

Obr. Ergospirometrický systém EKG

1.6 Vybudovanie pracoviska histomorfologickej, imunohistochemickej a molekulovo-biologickej diagnostiky

Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. Vznikla pracovná skupina zameraná na histomorfologickú, imunohistochemickú a molekulovo-biologickú diagnostiku zložená z pracovníkov Ústavu patologickej anatómie JLF UK a UNM a Ústavu molekulovej biológie JLF UK.

Obr. Využitie mikroskopu pri diagnostike
 
Obr. Laboratórium na Ústave molekulovej biológie JLF UK
 
Obr. Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System s notebookom a HRM Softwarom
 
Obr. Doc. Lasabová pri práci s Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System s notebookom a HRM Softwarom

2.1 Vytvorenie videokonferenčnej platformy a modernizácia IKT

V záverečnej fáze projektu bola naplno testovaná kvalita videokonferenčných prenosov. Odborní riešitelia naplnili ciele aktivity. V priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM bol nainštalovaný a spustený do prevádzky videokonferenčný systém, ktorý umožňuje tak prezentáciu metodických postupov ako aj konzultácie priebehu operačných zákrokov a stavov pacientov medzi jednotlivými odborníkmi Centra excelentnosti z rôznych pracovísk JLF UK.

Obr. Súčasť videokonferenčného systému na Operačnej sály v priestoroch Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM
 
Obr. Fotografie z informačného seminára zameraného na využívanie videokonferenčného systému
 
2.2 Vytváranie spoločných projektov v oblasti perinatológie

Odborní riešitelia sa počas realizácie projektu zúčastnili služobných ciest za účelom nadviazania medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v perinatológii, na ktorých prezentovali získané výsledky Centra excelentnosti. V rámci projektu bola zazmluvnená spolupráca so zahraničnými pracoviskami v Budapešti (Maďarsko) a v Adelaide (Austrália). Projekt získal ocenenie „EUROPROJEKT 2011“ ako jeden z troch najlepších projektov operačného programu Výskum a vývoj.

Obr. Prof. Danko pri preberaní ocenenia Europrojekt 2011
   
Obr. Ocenenie „Europrojekt 2011“

 

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples