Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov

 

ITMS kód projektu: 26120130056  

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Obdobie realizácie: 09/2013 – 12/2015

Rozpočet projektu: 152 049,22 Eur

 

    

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Seniori prestavujú významné percento súčasnej populácie, preto JLF UK v Martine venuje náležitú pozornosť aktívnemu starnutiu. Výučba v rámci Univerzity tretieho veku (UTV) bola zahájená v akademickom roku 1991/1992. Umožňuje záujemcom z radov osôb tretieho veku prístup k novým poznatkom a ich využívaniu na rozvoj celej osobnosti, ale aj na prospech ich rodín a celej spoločnosti. Cieľom štúdia tejto formy je rozvíjať a doplňovať si vzdelávanie, zmysluplne využívať svoj voľný čas, nadväzovať sociálne i interpersonálne kontakty, ktoré redukujú pocit osamelosti. Projekt je zameraný nielen na seniorov ale aj na lektorov, ktorí postupne implementujú atraktívne vyučovanie metódy, čím sa na jednej strane zvyšuje kvalita vzdelávania a na druhej strane kvalita života seniorov.

 

 ITMS kód projektu: 26120130056  

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Obdobie realizácie: 09/2013 – 12/2015

Rozpočet projektu: 152 049,22 Eur

Projektový tím:

 

Kontakt odborná časť:

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA Ústav fyziológie  JLF UK, Malá Hora 5, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 043/26 33 203

Kontakt implementácia:

Ing. Mária Kaššová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.:043/26 33 225


Strategický cieľ:

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality života seniorov prostredníctvom zvýšenia kvality ďalšieho vzdelávania na Univerzite tretieho veku v Martine.

 

Špecifické ciele:

Strategický cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie dvoch špecifických cieľov:

 1. inovácia vzdelávania na UTV JLF UK v Martine,
 2. zvýšenie kvalifikácie lektorov pôsobiacich na UTV JLF UK v Martine.

Aktivity

Aktivita 1.1: Inovácia študijného programu Všeobecná medicína

Cieľ aktivity: Cieľom je inovovanie spôsobu výučby v študijnom programe všeobecná medicína s využitím interaktívnych didaktických pomôcok a informačno – komunikačných technológií. Prístup má nepochybne pozitívny účinok a stimuluje poslucháčov ku konštruktívnemu prístupu v ďalšom vzdelávaní.

Študijný program sa realizuje prostredníctvom vybraných prednášok, doplnený o tréning kognitívnych funkcií. Tento typ tréningu obsahuje postupy zamerané na zlepšenie intelektuálnych, percepčných, psychomotorických a behaviorálnych zručností, na udržanie úrovne funkčnej nezávislosti.

Za hlavný medzník v realizácii aktivity je považovaný koniec každého semestra. Poslucháčom sa odovzdávajú hodnotiace dotazníky, čím ohodnotia úroveň inovácií implementovaných v procese vzdelávania. Na základe spätnej väzby sú navrhované opatrenia v prípade identifikácie potenciálnych problémov.

K ďalším činnostiam patrí zadefinovanie a integrácia interaktívnych didaktických pomôcok do vzdelávacieho procesu, podpora možnosti kognitívneho tréningu a jeho realizácia, vytváranie študijných materiálov i konzultácie s cieľovou skupinou.

 

Aktivita 1.2: Vytvorenie nového študijného programu Starostlivosť o seniorov

Cieľ aktivity: Cieľom je zvýšiť atraktivitu výučby, rozšíriť spektrum vzdelávacích metód a postupov, čím sa zvyšuje kvalita vzdelávania v rámci UTV.

Študijný program Starostlivosť o seniorov dopĺňa program Všeobecná medicína, zároveň dáva seniorom možnosť voľby, motivuje a povzbudzuje ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

Aktivita sa realizuje viacerými činnosťami, ktoré sú vzájomne prepojené – konzultácie s cieľovou skupinou o nových metódach vzdelávania, podpora a realizácia kognitívneho tréningu, vypracovanie samotných kurzov kognitívneho tréningu, integrácia interaktívnych didaktických pomôcok do vzdelávacieho procesu.

Vedomosti sa získavajú z oblasti gerontológie, geriatrie a gerontologického vyšetrenia, pričom lektori pri práci používajú interaktívne pomôcky charakteru informačno – komunikačných technológií, modelov a trenažérov. Spätná väzby sa opäť získava na konci každého semestra formou hodnotiacich dotazníkov.

 

Aktivita 2.1: Podpora vzdelávacích aktivít pre lektorov

Cieľ aktivity: Hlavným cieľom je zvýšenie kvalifikácie, profesionálnych zručností lektorov pôsobiacich na Univerzite tretieho veku JLF UK v Martine.

K činnostiam na dosiahnutí cieľa patrí štúdium odborných literárnych zdrojov, účasť na školeniach a kurzov zameraných na nové metódy a postupy vo vzdelávaní, rozvoj základných, špecifických i komunikačných lektorských zručností a osobnostný rozvoj. Výsledky sa využívajú pri výučbe oboch programov – Všeobecná medicína i Starostlivosť o seniora.

Dôležitým medzníkom sú pravidelné stretnutia odborných riešiteľov zamerané na hodnotenie aktuálneho stavu aktivity. Na konci každého semestra sú odovzdávané hodnotiace dotazníky, v ktorých lektori prejavia svoju spokojnosť/nespokojnosť s realizáciou aktivity.

 

 

Aktivita 2.2: Vytvorenie inkubátora lektorov

Cieľ aktivity: Cieľom je vytvoriť profesionálny vzdelávací inkubátor, v ktorom by sa stretávala komunita lektorov pôsobiacich na UTV JLF UK v Martine.

Vytvorením inkubátora sa lektorom otvorili možnosti vyššej interaktivity a získavania informácií aj od iných lektorov, vďaka ktorým môžu porovnávať výučbové metódy i postupy. Výsledky sú využívané pri výučbe oboch programov – Všeobecná medicína a Starostlivosť o seniora.

Aktivita sa realizuje viacerými činnosťami, ktoré sú vzájomne prepojené – vytváranie samotného inkubátora, plánovanie pravidelných diskusných stretnutí, interaktívne cvičenia pre osvojovanie si základných i špecifických lektorských zručností, podpora komunikačných zručností i osobnostného rozvoja.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivita 1.1

Výstupom aktivity bude:

 • vytvorenie študijného materiálu/učebného textu a vydanie elektronických skrípt v rámci študijného programu Všeobecná medicína,
 • komplexné zavedenie tréningu kognitívnych funkcií,
 • implementácia atraktívnych didaktických metód do vzdelávania na UTV,
 • vytvorenie špeciálnej interaktívnej multimediálnej učebne UTV.

 

Výučba s atraktívnymi pomôckami

Špeciálna interaktívna multimediálna učebňa UTV

 

Aktivita 1.2

Výstupom aktivity bude:

 •  vytvorenie študijného materiálu/učebného textu a vydanie elektronických skrípt v rámci študijného programu Starostlivosť o seniorov.

 

Aktivita 2.1

Výstupom aktivity bude:

 •  26 lektorov vyškolených v základných lektorských zručnostiach,
 •  26 lektorov vyškolených v špecifických lektorských zručnostiach,
 •  hodnotenie lektorov poslucháčmi.

 

Aktivita 2.2

Výstupom aktivity bude:

 •         vytvorenie „inkubátora lektorov“,
 •         niekoľko stretnutí lektorov v priebehu roka,
 •         pozvané prednášky zahraničných lektorov v rámci riešenia  projektu,
 •          prednášky lektorov v zahraničí v rámci riešenia projektu.

 

Dňa 13.11.2013 sa riešitelia projektu a lektori zúčastnili zasadnutia Asociácie UTV za účelom výmeny a získania informácií ohľadom lektorských činností na jednotlivých UTV na Slovensku.

Fotodokumentácia zo zasadnutia Asociácie UTV

 

 

Kompletné štúdium na UTV trvá tri roky. Semester je rozdelený na 14 týždňov rozdelených do siedmich sústredení formou prednášok, konzultácií, praktických cvičení a exkurzií. O úspešnosti projektu svedčí aj narastajúci počet poslucháčov UTV a účasť promovaných absolventov. V súčasnosti sa pohybuje počet poslucháčov UTV v jednom akademickom roku okolo 80 členov v troch ročníkoch, výučbu zabezpečuje kolektív cca 25 lektorov.

Promovaní absolventi UTV

 

 

 

Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine

 

 

ITMS kód projektu: 26110230071

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 11/2012 – 10/2015

Rozpočet projektu: 1 996 477,44 EUR

 

   

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

 

V rámci celosvetových trendov posledných rokov JLF UK v Martine aplikuje metódu virtuálneho a simulačného učenia, ktorá je úzko prepojená s oblasťou informačných a telekomunikačných technológií. V máji roku 2012 vzniklo Simulačné výučbové centrum, situované do budovy Akademického informačného centra. Aby fungovalo čo najefektívnejšie v novembri 2012 sa začal realizovať projekt s názvom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“.

Projekt je zameraný na vysokoškolských učiteľov, ktorí aplikujú definované metódy do jednotlivých predmetov v programe všeobecné lekárstvo ako aj v nelekárskych študijných programov. Aplikácia simulačných technológií do výučby významne prispieva k skvalitneniu medicínskeho vzdelávania, poskytuje možnosti pre inováciu kurikula ako i zvládania komplexných medicínskych situácií, s ktorými budú absolventi prichádzať do kontaktu počas výkonu svojho povolania.

 

 

Simulačné výučbové centrum, L. Novomeského 7A, Martin

 

 

ITMS kód projektu: 26110230071

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 11/2012 – 10/2015

Rozpočet projektu: 1 996 477,44 EUR

 

 Kontakt odborná časť:

Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., Ústav farmakológie JLF UK, Sklabinská 26, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 043/26 33 619

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 043/2633208

 


Strategický cieľ:

Strategickým cieľom projektu je podpora atraktívnej a inovatívnej stratégie výučby všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov (NŠP) a jej implementácia do praxe.

 

Špecifické ciele:

Strategický cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie dvoch špecifických cieľov:

 1. rozvoj simulačnej výučby na JLF UK v Martine,
 2. rozvoj e-learningového portálu JLF UK a podpora virtuálnej výučby.

 


Aktivity

Aktivita 1.1: Podpora výučby medicíny prostredníctvom simulačných technológií.

Cieľ aktivity: Zvýšenie pedagogických kvalít cieľovej skupiny, skvalitnenie fungovania simulačného centra JLF UK, jeho popularizácia i zintenzívnenie využívania cieľovou skupinou.

Aktivita sa realizuje prostredníctvom viacerých činností, ktoré sú vzájomne prepojené, ale za hlavné medzníky v realizácii sú považované priebežné stretnutia členov cieľovej skupiny, ktorí na základe získaných skúseností z návštev zahraničných simulačných pracovísk a kurzov zabezpečujú prípravu nových študijných materiálov a identifikujú nové možnosti rozširovania palety simulačných techník a postupov v rámci simulačného centra.

 

Aktivita 1.2: Inkorporácia simulačnej medicíny do kurikula pregraduálnych študijných programov na JLF UK.

Cieľ aktivity: Cieľom je zapracovanie simulačnej medicíny do obsahovej náplne predmetov, rozšírenie vzdelávacích metód v rámci študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP, tým k zefektívneniu výučby.

Pri príprave, identifikovaní, výbere a zavádzaní nových simulačných techník v simulačnom centre členovia cieľovej skupiny spolupracujú s vysokoškolskými pedagógmi, ktorí aktívne využívajú simulačné techniky vo výučbe medicíny. Nemej dôležitými činnosťami k dosiahnutiu cieľa patrí štúdium odborných metodických príručiek; uskutočňovanie tuzemských i zahraničných pracovných ciest; priama tvorba študijných materiálov; konzultácie s cieľovou skupinou aj so študentmi, ktorí predstavujú nepriamu cieľovú skupinu a stimulácia členom cieľovej skupiny k tvorbe a publikovaniu elektronických vzdelávacích materiálov na portáli JLF UK formou finančných odmien.

 

Aktivita 2.1: Podpora výučby medicíny prostredníctvom e-learningového portálu.

Cieľ aktivity: Výučba pomocou e-learningu prispeje k skvalitneniu IT zručností pedagogického zboru a vďaka rozvoju e-learningového portálu sa rozšíri spektrum vzdelávacích metód a postupov v rámci študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP. Dôležitým cieľom je aj skvalitnenie a zefektívnenie fungovania elektronického vzdelávacieho portálu JLF UK.

Aktivita sa realizuje prostredníctvom činností súvisiacich s možnosťami zapojenia do medzifakultnej siete MEFANET; so získavaním zručností pri tvorbe elektronických vzdelávacích materiálov; s využívaním nových softvérov a pedagogických zásad; so zabezpečením funkčnosti portálu JLF UK; so stimuláciou autorov k tvorbe elektronických vzdelávacích materiálov, elektronických pedagogických diel a kurzov; s konzultáciami s cieľovou skupinou.

 

Aktivita 2.2: Podpora výučby medicíny pomocou virtuálnych pacientov.

Cieľ aktivity: Výučba pomocou virtuálnych pacientov prispeje na jednej strane k zvyšovaniu kvality pedagogického zboru a na druhej strane sa rozšíri spektrum vzdelávacích metód a postupov v rámci študijných programov poskytovaných na JLF UK v Martine, čím sa zvýši efektívnosť a atraktivita výučby.

Aktivita je realizovaná prípravou nových študijných materiálov; štúdiom odbornej literatúry; uskutočňovaním tuzemských a zahraničných ciest; konzultáciami s cieľovou skupinou; možnosťou prezentovať dosiahnuté výsledky formou organizovania konferencií/sympózií; distribúciou informácií o virtuálnych pacientov a ich využití vo výučbe na JLF UK formou vytvorenej databázy; stimuláciou autorov k tvorbe, aktívnemu využívaniu a publikovaniu virtuálnych pacientov na portáli JLF UK formou finančných odmien.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

Aktivita 1.1

 

 • odborní riešitelia pracujú na vytváraní nových študijných materiálov a výstupom aktivity bude Multimediálna učebnica pre simulačnú výučbu, v rámci všetkých predmetov študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP,
 • vysokoškolskí pedagógovia si neustále zvyšujú svoje zručnosti v oblasti používania virtuálnych pomôcok, dôležitou súčasťou je aj konzultačná činnosť v oblasti účelnosti a efektívnosti vybavenia a organizácie simulačnej a virtuálnej výučby na JLF UK ,
 • pravidelne sa uskutočňujú kurzy základných chirurgických zručností i vzdelávacie aktivity  so zameraním na rôzne témy, napr.:

-          „Resuscitácia v pediatrii II – simulačná výučba kardiopulmonálnej resuscitácie a zaistenia dýchacích ciest“,

-          „Súčasné možnosti simulačnej výučby pôrodníctva s využitím výpočtovej techniky – praktické demonštrácie“,

-          „Špecifiká implementácie simulačnej a virtuálnej výučby do predmetu Chirurgia, možnosti využitia simulátorov“ a mnoho ďalších.

 

Aktivita 1.2

 

Výstupom aktivity bude:

 • vytvorenie nových študijných materiálov/príručiek a elektronických skrípt v rámci všetkých predmetov študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP,
 • zavedenie viacerých simulačných techník v rámci simulačného centra,
 • usporiadanie školení/sympózií k využívaniu simulačných techník pre cieľovú skupinu,
 • vytvorenie min. jedného nového výberového predmetu špecializovaného na využívanie simulačných techník.

 

Aktivita 2.1

 

 • odborní riešitelia pracujú na vytváraní nových študijných materiálov a výstupom aktivity bude multimediálna učebnica Ošetrovateľských techník a zručností v rámci všetkých predmetov študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP,
 • pravidelne sa vytvárajú a zverejňujú e - learningové kurzy a iné multimediálne učebné materiály na oficiálnom portály lekárskych fakúlt, čím sa posilňuje pozícia e-learningového štúdia na JLF UK.

Aktivita 2.2

 

Odborní riešitelia vytvárajú nové možnosti prezentovania ošetrovateľských metód na virtuálnom pacientovi, budujú archív virtuálnych pacientov pre potreby výučby. Zavedenie takýchto atraktívnych prvkov do výučby podporuje záujem študenta o vzdelávanie. Vyššia participácia študenta na priamej výučbe zlepšuje aj komunikáciu na úrovni pedagóg – študent. Prínos tohto inovatívneho spôsobu výučby je zdokumentovaný v zahraničnej literatúre. Nie všetky pacientske prípady sú aplikovateľné v našich podmienkach a nie sú v slovenskom jazyku, JLF UK pracuje na vývoji vlastných virtuálnych pacientov ako aj na preklade existujúcich materiálov.

 

S podporou projektu: „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“ má cieľová skupina projektu – vysokoškolskí pedagógovia možnosť rozširovať svoje skúsenosti a zručnosti v oblasti nových metód a postupov prostredníctvom účasti na tuzemských i zahraničných pracovných cestách.

Odborní riešitelia aktívne pristupujú k vytváraniu vedeckých článkov i odborných prednášok, ktoré prezentujú formou abstraktov a posterov na konferenciách, kongresoch, čím zároveň podnecujú možnosti vytvorenia medzinárodnej spolupráce. Napr. :

-            aktívna účasť na EDULEARN14 (6th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), poster s názvom: "Application of e-learning possibilities in the university education",

-            aktívna účasť na AIUM (American institute of Ultrasound in Medicine) Las Vegas – hlavným účelom bola prezentácia nových výsledkov a up-grade nových didaktických postupov v rámci sonografickej diagnostiky,

-            účasť na Konferencii európskej spoločnosti humánnej genetiky v Miláne. Vysokoškolský pedagóg sa zúčastnil edukačných prednášok a workshop-ov so zameraním na implementáciu najnovších poznatkov z molekulovej biológie a genetiky do výučby študijnom programe všeobecné lekárstvo, ako aj o nových metódach vzdelávania pomocou internetových databáz a využívaní virtuálnych pacientov,

-            účasť na 21. Kongrese slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou Piešťany a mnoho ďalších pracovných ciest.

S podporou projektu: „ Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“ sa organizovali viaceré podujatia:

 • Dňa 06.12.2013 sa konala Pedagogická konferencia pod záštitou dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc. Hlavné témy konferencie boli – Kurikulum medicínskeho vzdelávania, Nové technológie v medicínskom vzdelávaní a Profil učiteľa na lekárskych fakultách. Hlavným cieľom bolo zhodnotenie simulačnej výučby na JLF UK v Martine.

Pedagogická konferencia 06.12.2013 – prezentácie a závery dostupné na http://pedagogika.jfmed.uniba.sk/

 

 

Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied

 

ITMS kód projektu: 26110230067

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 11/2012 – 12/2015

Rozpočet projektu: 1 038 301,00 EUR

 

   

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

V rámci projektu sa venujeme podpore rozvoja ľudských zdrojov vo výskume vývoji a na ich zapojenie do národnej a medzinárodnej spolupráce. Táto činnosť prebieha na dvoch úrovniach:

 • Vytváranie postdoktorandských miest
 • Podpora mladých vedeckých pracovníkov

Fakulta hľadá možnosti, ako podporiť mladých ľudí, aby sa zdokonaľovali vo vede a výskume a zároveň ich podporuje v ich kariérnom raste. Optimálnou možnosťou je vytváranie postdoktorandských miest resp. možnosť podpory mladých výskumných pracovníkov formou supportu pre zahraničné pobyty, kurzy, mobility a formou podpory ich konkrétnych výskumných zámerov. Takto sú vedení k novým možnostiam vo vede, k publikovaniu v renomovaných časopisoch, k vyhľadávaniu možností spolupráce.

 

ITMS kód projektu: 26110230067

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 11/2012 – 12/2015

Rozpočet projektu: 1 038 301,00 EUR

 

Projektový tím:

Kontakt odborná časť:

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., Klinika hematológie a transfuziológie, Kollárova 2, 036 01 Martin;

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; 043/26 33 750

Kontakt implementácia:

Ing. Mária Kaššová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel.:043/26 33 225

 


Strategický cieľ:

Vytvorenie kvalitných podmienok vzdelávania pre mladých vedecko-výskumných pracovníkov a postdoktorandov vo výskume a vývoji na JLF UK v Martine

Špecifické ciele:

 • Adaptácia vzdelanostného potenciálu zamestnancov výskumu a vývoja pre potreby súčasnej vedy
 •  Inkorporácia JLF UK v Martine do národných a medzinárodných štruktúr vzdelania a vedy

 


Aktivity

 

 

Aktivita 1.1


Podpora kariérneho rastu postdoktorandov a zamestnancov výskumu a vývoja

Cieľ aktivity: Podpora kariérneho rastu postdoktorandov a vedecko-výskumných zamestnancov prostredníctvom ich vzdelávania vo výskume a vývoji.

V rámci aktivity riešitelia projektu realizujú viacero činností, ktoré sú navzájom prepojené. Ide predovšetkým o štúdium odborných literárnych zdrojov, vykonávanie vedecko-výskumných úloh, uskutočňovaním krátkodobých stáží na zahraničných vysokých školách alebo výskumných laboratóriách, nadväzovanie vedeckej spolupráce, príprave vedeckých publikácií a konzultácií.

 

Aktivita 1.2

Aktívne vzdelávanie vo využívaní nových metód výskumu a vývoja

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je podporiť vzdelávanie postdoktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov v rámci nových metód a postupov výskumu a vývoja.

Aktivita je realizovaná prostredníctvom štúdia odborných literárnych zdrojov, účasti na školeniach a kurzoch, vykonávaním vedecko-výskumných úloh, uskutočňovaním kratkodobých stáží na zahraničných vysokých školách a výskumných laboratóriách, nadväzovaním vedeckej spolupráce, prípravou vedeckých publikácií, konzultáciami a aplikáciou získaných poznatkov o nových metódach a postupoch výskumu a vývoja do vedecko-výskumnej činnosti JLF UK v Martine.

 

Aktivita 2.2

Podpora riešenia a prezentácie výskumno-vývojových úloh na medzinárodnej úrovni

Cieľ aktivity: Vytváranie nových projektových námetov v spolupráci s národnými a medzinárodnými špičkovými vysokými školami.

Aktivita sa realizuje prostredníctvom prípravy kvalitných prezentácií vedecko-výskumných činností, uskutočňovaním tuzemských a zahraničných pracovných ciest za účelom prezentovania vedecko-výskumných úloh, nadväzovaním vedeckej spolupráce so spoločným riešením úloh, zapájanie sa do rôznych diskusných tém, konzultáciami.

 

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

Aktivita 1.1

Podpora kariérneho rastu postdoktorandov a zamestnancov výskumu a vývoja

 

Výstupmi aktivity budú postdoktorandi a vedecko-výskumní zamestnanci, ktorí si zlepšili svoju vzdelanostnú úroveň vo výskume a vývoji; nekarentovaná publikácia každého člena cieľovej skupiny ako prvého autora, publikácia do karentovaného alebo impaktovaného časopisu členov cieľovej skupiny ako spoluautora publikácie.

 

Aktivita 1.2

Aktívne vzdelávanie vo využívaní nových metód výskumu a vývoja

 

Medzi výstupy aktivity budú patriť postdoktorandi, ktorí si osvojili nové metódy a postupy vo výskume a vývoji, vedecko-výskumní pracovníci, ktorí si osvojili nové metódy a postupy vo výskume a vývoji, nekarentovaná publikácia každého člena cieľovej skupiny ako prvého autora, publikácia do karentovaného alebo impaktovaného časopisu členov cieľovej skupiny ako spoluautora publikácie.

 

Aktivita 2.2

Podpora riešenia a prezentácie výskumno-vývojových úloh na medzinárodnej úrovni

 

Výstupy projektu sú uzatvorené zmluvy o spolupráci s medzinárodnou organizáciou a tiež zahraničné pracovné cesty každého člena cieľovej skupiny s aktívnou účasťou.

V oblasti medzinárodnej spolupráce došlo k uzatvoreniu memoranda o porozumení s University of Adelaide Australia – „ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR BILATERAL RESEARCH COOPERATION“.

 

 

Odborní riešitelia projektu sa pravidelne zúčastňujú konferencií, kurzov, (napr. krátkodobá stáž na University of Adelaide Austrália, 9th International Congress on Autoimmunity Nice,  Kurz Didactic ALIF training Plzeň, workshop Masterclass in Colorectal Surgery – St. Gallen a mnoho ďalších),  kde rozširujú svoje skúsenosti a zručnosti v oblasti nových metód a postupov, nadväzujú  nové kontakty.

 

Odborní riešitelia aktívne pristupujú k vytváraniu vedeckých článkov i odborných prednášok, ktoré prezentujú formou abstraktov a posterov na konferenciách, kongresoch, čím zároveň podnecujú možnosti vytvorenia medzinárodnej spolupráce.

 

S podporou projektu „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“ sa pravidelne organizuje podujatie „Vedecká kaviareň“ na rôzne témy, ktoré prezentovali riešitelia zapojení do projektu.

Bližšie informácie a dokumentácia vedeckých kaviarní sa nachádza v samostatnej sekcii.

 

Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine

 

ITMS kód projektu: 26110230066

Operačný program: OPV

Prioritná Os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: október 2012 – september 2015

Rozpočet projektu: 1 512 353,88 Eur

 

   

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) sa rozhodla ako tretia fakulta na Slovensku spustiť študijný program Zubné lekárstvo. Spustenie bolo naplánované na akademický rok 2012/2013 výučbou 1. ročníka. Výučba zubného lekárstva je ekonomicky veľmi náročná. K výučbe sú potrebné špeciálne výučbové pomôcky, výučbový materiál, študijná literatúra a iné pomôcky. Aby bolo možné zabezpečiť čo najkvalitnejšie vzdelávanie a aby študent zubného lekárstva získal dostatočné teoretické znalosti, praktické poznatky a potrebnú zručnosťm, JFL UK v Martine začala v októbri roku 2012 realizovať projekt s názvom „Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine.

 

Projekt je zameraný na podporu výučby počas prvých troch rokov po spustení študijného programu. Počas daného obdobia sa v rámci projektu nakúpia výučbové pomôcky, študijná literatúra, vytvorenia sa nové študijné materiály pre študentov, nové učebnice/skriptá a budú sa zavádzať nové formy výučby do vyučovacieho procesu.

 

ITMS kód projektu: 26110230066

Operačný program: OPV

Prioritná Os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: október 2012 – september 2015

Rozpočet projektu: 1 512 353,88 Eur

Projektový tím:

 

Kontakt odborná časť:

Doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a JLF UK v Martine, Kollárova 2, 036 01 Martin, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.č.: 043/2633716

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš, Dekanát JLF UK - Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.:043/2633208

 


Strategický cieľ projektu:

Prispôsobenie štúdia na JLF UK v Martine potrebám trhu práce a vedomostnej spoločnosti prostredníctvom otvorenia nového študijného programu – zubné lekárstvo.

 

Špecifické ciele projektu:

 1. Pilotné spustenie študijného programu zubné lekárst

  Aktivity

  Aktivita 1.1  -  Realizácia vzdelávacích aktivít v predmetoch 1. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

   

  Cieľ aktivity: príprava a priama výučba predmetov študijného programu zubné lekárstvo v prvom ročníku štúdia s priamymi výstupmi v podobe získaných teoretických vedomostí z oblasti lekárskej biofyziky, lekárskej biológie, anatómie, lekárskej chémie,  histológie a embryológie, základov lekárskej terminológie, cudzieho jazyka a prvej pomoci.

   

  V rámci aktivity je plánované:

  -          vyškolenie  min. 18 študentov v prvom ročníku štúdia počas celej doby realizácie projektu,

  -          zverejnenie min. 3 prednášok resp. iných učebných materiálov  z každého predmetu na internetovom portáli MEFANET,

  -          zrealizovanie min. 3 diskusných stretnutí študentov s pedagógmi (min. 1x ročne),

  -          1x exkurzia cieľovej skupiny na vybrané pracovisko výučby zubného lekárstva v zahraničí.

   

  Aktivita 1.2 - Realizácia vzdelávacích aktivít v predmetoch 2. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

   

  Cieľ aktivity: príprava a priama výučba predmetov študijného programu zubné lekárstvo v druhom ročníku štúdia s priamymi výstupmi v podobe získaných teoretických vedomostí z oblasti topografickej anatómie, histológie a embryológie, fyziológie, lekárskej biochémie, mikrobiológie, propedeutiky, dentálnych materiálov a technológií, imunológie a z praxe v zubnej ambulancii.

   

   

   

  V rámci aktivity je plánované:

  -          vyškolenie  min. 12 študentov v druhom ročníku štúdia počas celej doby realizácie projektu,

  -          zverejnenie min. 3 prednášok resp. iných učebných materiálov  z každého predmetu na internetovom portáli MEFANET,

  -          zrealizovanie min. 3 diskusných stretnutí študentov s pedagógmi (min. 1x ročne),

  -          1x exkurzia cieľovej skupiny na vybrané pracovisko výučby zubného lekárstva v zahraničí.

   

  Aktivita 1.3 -  Realizácia vzdelávacích aktivít v predmetoch 3. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

   

  Cieľ aktivity: príprava a priama výučba predmetov študijného programu zubné lekárstvo v treťom ročníku štúdia s priamymi výstupmi v podobe získaných teoretických vedomostí z oblasti farmakológie, lekárskej psychológie, chirurgie, patologickej anatómie, patologickej fyziológie, propedeutiky vnútorných chorôb, lekárskej etiky, rádiológie, propedeutiky, dentálnych materiálov a technológií, preventívneho zubného lekárstva, vedeckej prípravy, konzervačného zubného lekárstva, zubnej protetiky a z praxe v zubnej ambulancii.

   

  V rámci aktivity je plánované:

  -          vyškolenie  min. 6 študentov v treťom ročníku štúdia počas celej doby realizácie projektu,

  -          zverejnenie min. 3 prednášok resp. iných učebných materiálov  z každého predmetu na internetovom portáli MEFANET,

  -          zrealizovanie min. 3 diskusných stretnutí študentov s pedagógmi (min. 1x ročne),

  -          1x exkurzia cieľovej skupiny na vybrané pracovisko výučby zubného lekárstva v zahraničí.

   

  Aktivita 2.1 - Príprava nových študijných mat. a identifikácia nových metód vzdelávania vo výučbe zubných lekárov

   

  Cieľ aktivity: tvorba študijných materiálov a zároveň identifikácia nových metód vzdelávania, čo skvalitní výučbu predmetov 1., 2. a 3. ročníka v študijnom programe zubné lekárstvo.

   

  V rámci aktivity je plánované:

  -          vytvorenie min. 3 nových študijných materiálov v rámci všetkých predmetov študijného programu zubné lekárstvo,

  -          vydanie min. 1 skrípt v rámci všetkých predmetov študijného programu zubné lekárstvo,

  -          vytvorenie zoznamu nových vzdelávacích metód využiteľných vo výučbe študijného programu zubné lekárstvo,

  -          uskutočnenie min. 3 diskusných stretnutí cieľovej skupiny (študenti programu zubné lekárstvo) s vysokoškolskými pedagógmi – nové metódy vzdelávania.

   

  Aktivita 2.2 Zavádzanie nových metód vzdelávania do výučby zubných lekárov

   

  Cieľ aktivity: zavádzanie nových identifikovaných metód vzdelávania do výučby predmetov 1., 2. a 3. ročníka študijného programu zubné lekárstvo.

   

   

  V rámci aktivity je plánované:

  -          účasť min. na 2 školeniach v rámci zavádzania nových metód vzdelávania do výučby (min. 2 vysokoškolský učitelia na 1 školení),

  -          vytvorenie min. 1 metodického postupu k zavádzaniu novej metódy vzdelávania do výučby,

  -          uskutočnenie min. 1 diskusného stretnutia cieľovej skupiny s vysokoškolskými pedagógmi – spôsob zavádzania nových metód vzdelávania do výučby.

   

   

  Výstupy projektu

  Aktivita 1.1 Realizácia vzdelávacích aktivít v predmetoch 1. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

  Aktivita 1.2 Realizácia vzdelávacích aktivít v predmetoch 2. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

  Aktivita 1.3 Realizácia vzdelávacích aktivít v predmetoch 3. ročníka študijného programu zubné lekárstvo

  Aktivita 2.1 Príprava nových študijných mat. a identifikácia nových metód vzdelávania vo výučbe zubných lekárov

  Aktivita 2.2 Zavádzanie nových metód vzdelávania do výučby zubných lekárov

   

  vo v podmienkach JLF UK v Martine.
 2. Priebežná inovácia študijného programu zubné lekárstvo s dôrazom na potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce.

 


 

Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine

 

ITMS kód projektu: 26110230040

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 01/2012 – 06/2015

Rozpočet projektu: 614 798,50 EUR

 

   

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Jesseniova lekárska fakulta v Martine realizuje v rámci operačného programu vzdelávanie projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom s názvom „Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine“. Zo samotného názvu projektu vyplýva aj jeho cieľové určenie t.j. vypracovanie komplexného systému hodnotenia kvality fakulty. Projekt je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti projekt rieši kvalitu pedagogického procesu na JLF UK v študijnom programe všeobecné lekárstvo a v druhej časti kvalitu rozvoja ľudských zdrojov a výskumu na JLF UK.

Vypracovanie, implementácia a systematické používanie systému hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko – výskumnej práce bude v konečnom dôsledku znamenať zvýšenie kvality výučby a výsledkov výskumu na JLF UK a možnosť porovnania sa s externými systémami v zmysle regionálnych a medzinárodných indikátorov.

ITMS kód projektu: 26110230040

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 01/2012 – 06/2015

Rozpočet projektu: 614 798,50 EUR

Projektový tím: Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Ústav patologickej fyziológie, Klinika pracovného lekárstva JLF UK a UNM, Ústav fyziológie, I. Interná klinika JLF UK a UNM, Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM, Dekanát, Ústav informačných technológií, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Ústav lekárskej biológie, Ústav mikrobiológie a imunológie, Ústav verejného zdravotníctva, Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko, Ústav farmakológie, Ústav ošetrovateľstva, Psychiatrická klinika JLF UK a UNM

 

Kontakt odborná časť:

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 043/26 33 744

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, tel.:043/2633208

 


Strategický cieľ:

Strategickým cieľom projektu je vypracovanie komplexného systému hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine.

Špecifické ciele:

Strategický cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie dvoch špecifických cieľov:

 • Vypracovanie, implementácia a overenie komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu na JLF UK v študijnom programe všeobecné lekárstvo.
 • Vypracovanie, implementácia a overenie komplexného hodnotenia kvality rozvoja ľudských zdrojov a výskumu na JLF UK.

 


Aktivity

Aktivity projektu:

Aktivita 1.1: Návrh a overenie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe všeobecné lekárstvo na JLF UK.

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie systému zabezpečenia kvality vzdelávania na JLF UK v študijnom programe všeobecné lekárstvo

Priame meranie kvality vysokoškolského vzdelávania realizujeme pomocou dotazníkových prieskumov.

V rámci priameho merania kvality sme pripravili dotazníky:

 1. Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentom

zásadnou snahou bolo vytvorenie tematických oblasti - zostavenie indikátorov kvality pedagogického procesu, poradie tematických oblastí a položiek, demografické (osobné) položky, filtrové položky, nezodpovedané položky a vynútená voľba, dĺžka dotazníka, grafická stránka dotazníka. Riešiteľský tím sa zameral na 7 oblastí a všetci študenti všeobecného lekárstva majú možnosť zhodnotiť týchto 7 oblastí.

Oblasti hodnotenia:

 • predmet všeobecne
 • podmienky výučby
 • organizácia predmetu
 • postrehy a názory na daný predmet
 • vedomosti a pripravenosť pedagógov vyučujúcich daný predmet
 • pedagogické schopnosti pedagógov vyučujúcich daný predmet
 • vzťah pedagógov k študentom

Na záver študenti celkovo ohodnotia predmet  a pedagógov vyučujúcich predmety známkou A – FX. Dotazníky sú distribuované cez zástupcov jednotlivých ročníkov. Stupnica hodnotenia A – FX s možnosťou zaškrtnutia X (neviem, nemám informácie).

Výsledky sú zverejnené na:   https://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6792

 1. Dotazník percepcie kvality štúdia pre absolventov vysokých škôl

Budúce zamestnanie

Alumni klub

Riešiteľský kolektív modifikoval dotazník z roku 2012, tak aby spĺňal náležitosti a bol naviazaný aj na dotazník – Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentom. Dotazníky sú absolventom distribuované cez študijné oddelenie dekanátu JLF UK.  Dotazníkový prieskum je aj jedným z cieľov kvality na rok 2014.

Výsledky sú zverejnené na:  https://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6792

 1. Predmet - Rodinné lekárstvo

Hodnotenie sa uskutočnilo prvý krát v máji akademického roka 2012/2013. Dotazník je tiež výstupom riešiteľského kolektívu projektu. Výsledky hodnotenia kvality praktickej výučby predmetu vstupujú do hodnotiacej správy o pedagogickej činnosti a sú jednou z častí zhodnotenia celkovej kvality vzdelávania na JLF UK. Predmet rodinné lekárstvo sa v rámci akreditácie lekárskych fakúlt na príkaz MZ SR premenuje na všeobecné lekárstvo. Postupne sa bude rozširovať jeho rozsah vzhľadom na nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast. Sledovanie súčasného stavu kvality pedagogického  procesu v rámci tohto predmetu je preto veľmi významné.

Výsledky sú zverejnené na:  https://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6792

Aktivita 1.2: Návrh a overenie opatrení na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe všeobecné lekárstvo na JLF UK.

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie opatrení na zvýšenie kvality pedagogického procesu na JLF UK v študijnom programe všeobecné lekárstvo realizované na JLF UK.

Aktivita bola rozdelená do viacerých etáp. Vedenie JLF UK na svojom zasadnutí dňa 3.9.2012 odsúhlasilo harmonogram implementácie.  Dňa 17.9.2012 bol menovaný za predstaviteľa manažmentu - zmocnenca pre kvalitu – prodekan pre rozvoj JLF UK doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.  Vedenie JLF UK rozhodlo taktiež o spôsobe implementácie systému manažérstva kvality (SMK). V prospech zavedenia tejto normy hovorilo aj to, že partnerská organizácia Univerzitná nemocnica v Martine má implementovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 900.1 Dekan fakulty podpísal dňa 16.1.2013 Politiku kvality JLF UK, ktorá sa stala základným dokumentom budovania systému manažérstva kvality. Ďalším krokom bolo vydanie Cieľov kvality, ktoré dekan fakulty schválil dňa 30.1.2013. Stredný manažment fakulty bol taktiež prizvaný k spolupráci na ďalšej fáze implementácie, ktorá mala za cieľ zmapovanie súčasného stavu, analýzu zdrojov a zmapovanie procesov prebiehajúcich na pôde fakulty. Výstupom sa stala Mapa procesov schválená dekanom dňa 27.3.2013. V mesiacoch apríl – máj prebehlo školenie interných audítorov kvality. JLF UK má od 24.5.2013 vyškolených 40 audítorov s certifikátom interného audítora pre normu ISO 9001 a ISO 19011. V nasledujúcich mesiacoch sa tvorila Príručka kvality a prebehol cyklus interných auditov. Dňa 29.10.2013 sa uskutočnil predcertifikačný audit JLF UK a certifikačný audit sa uskutočnil dňa 27.11.2013. Jesseniova lekárska fakulta v Martine zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001/2008 v odbore poskytovania služieb v oblasti vzdelávania a vedecko – výskumnej činnosti. V januári roku 2014 boli vedením schválené ciele kvality na tento rok.

Súčasťou rozpočtu sú aj didaktické pomôcky, ktoré boli v roku 2013 implementované do vyučovacieho procesu. Študenti si mohli v rámci výučby vyskúšať rôzne vyšetrovacie techniky a zlepšovať tak svoje zručnosti. Pri ich používaní bol potrebný aj školiaci materiál zakúpený v rámci projektu. Tým, že sme do vyučovacieho procesu implementovali nové didaktické pomôcky mohli sme v rámci dotazníkového prieskumu zistiť presnejšie informácie a implementovať ich do procesu hodnotenia kvality. Zistené výsledky sú nasledovné:

 • výučba s podporou simulačných technológií je prínosom pre zrozumiteľnosť, pochopenie vzťahu  príznak/symptóm – mechanizmus, klinickú aplikáciu získaných poznatkov, self-reported confidence, schopnosť udržať pozornosť,
 • nepriamo poukazujú na vyšší potenciál výučby pomocou didaktických pomôcok (simulačných) v klinických predmetoch.

Aktivita 1.3: Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu JLF UK k verejnosti týkajúcej sa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe všeobecné lekárstvo.

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je vypracovanie návrhu, implementácia a overenie opatrení na odstránenie informačnej nerovnosti vo vzťahu JLF UK k verejnosti  týkajúcej sa kvality vysokoškolského vzdelávania ako sa toto realizuje na JLF UK.

Aktivita 2.2: Návrh a overenie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu JLF UK k verejnosti týkajúcej sa všetkých súčastí JLF UK z hľadiska výsledkov vo výskume.

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je návrh, overenie a praktické použitie opatrení k odstráneniu informačnej nerovnosti vo vzťahu JLF UK k verejnosti  týkajúcej sa vedecko – výskumnej práce JLF UK.

Aktivitu 1.3 a aktivitu 2.2 riešime paralelne. Tím odborných riešiteľov pracuje na časti zameranej na odstránenie informačnej nerovnosti týkajúcej sa vzdelávania v študijnom programe všeobecné lekárstvo a odstránenie informačnej nerovnosti z hľadiska výsledkov vo výskume. Odstránenie informačnej nerovnosti sa primárne rieši cez novú web stránku fakulty, keďže v súčasnosti je trend a základná potreba komunikácie fakulty s verejnosťou prostredníctvom internetu (web stránka a e-mail adresy).

Analýzou v začiatkoch realizácie projektu sme zistili, že web prezentácia je atraktívny komunikačný nástroj fakulty s verejnosťou. Štatistiky tiež udávajú, že je to niekoľkonásobne efektívnejšia forma prezentácie ako napr. reklamná plocha v inzertných novinách.

Web stránka zabezpečí reálny prínos. Dôraz kladieme na kvalitný obsah a správne navrhnutú informačnú štruktúru, aby bola prehľadná nielen pre samotnú fakultu, ale i verejnosť. Obsahu sa podriaďuje moderný web dizajn v štýle identity fakulty. Aktuálnosť informácií na web stránke je kľúčová. Preto je dôležité nastavenie stránky, tak aby bola jednoduchá jej aktualizácia.

Aktivita 1.4: Návrh a overenie hodnotenia výsledkov komplexného merania kvality pedagogického procesu na JLF UK v študijnom programe všeobecné lekárstvo.

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je overenie návrhu, implementácie a funkcionality systému zabezpečenia kvality vzdelávania na JLF UK v študijnom programe všeobecné lekárstvo.

Meranie kvality pedagogického procesu na JLF UK realizujeme aj prostredníctvom interných auditov ktoré sú podmienkou recertifikácie zavedeného systému manažérstva kvality. Interné audity SMK na JLF UK sú navrhované za účelom:

 • celkového posúdenia systému kvality,
 • preverenia procesov a postupov,
 • posúdenia kvality produktu – služby - vzdelávanie.

Aktivita 2.1: Návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov všetkých relevantných súčastí JLF UK vo výskume.

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je návrh a overenie systému hodnotenia výsledkov dosiahnutých všetkými súčasťami JLF UK, na ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná činnosť.

Predmetnú aktivitu realizujeme pomocou tvorby databázy publikačnej činnosti a jej detailnej kategorizácie. Databáza publikačnej činnosti existujúca na JLF UK nespĺňala všetky atribúty požadované pre spracovanie nami vybraných indikátorov kvality ako:

 • identifikácia publikácií podľa zaradenia do významných svetových databáz napr. Web of Science , SCOPUS
 • impakt faktory, ktoré sú tiež jedným z hlavných kritérií hodnotenia prác pre prípadné habilitačné a inauguračné konanie
 • citácie/ohlasy pre spracovanie tzv. Hirshovho indexu

Pracovná skupina tvorená z odborných riešiteľov projektu si na úvod stanovila:

 1. cieľ vytvorenia takejto databázy,
 2. rozsah databázy a parametre, ktoré má obsahovať,
 3. indikátory, ktoré budeme potrebovať pre ďalšie spracovanie.

Aktivita 2.3: Návrh a overenie hodnotenia výsledkov zavedenia systému komplexného hodnotenia kvality rozvoja ľudských zdrojov a výskumu na JLF UK.

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je overenie návrhu a implementácie komplexného systému hodnotenia kvality rozvoja ľudských zdrojov vo výskumnej činnosti a kvality realizovaného biomedicínskeho výskumu na JLF UK a porovnanie interného systému pre zabezpečenia kvality výskumnej činnosti  s externými systémami v zmysle relevantných regionálnych a medzinárodných indikátorov.

Problematika ľudských zdrojov je trvalo vnímaná ako jedna z najdôležitejších profesionálnych aplikácií vo výskume a vývoji. Hodnotenie kvality rozvoja v tejto oblasti je nesmierne náročné  najmä z dôvodu všeobecne obtiažneho prijímania výsledkov. Preto bolo veľmi dôležité identifikovať ako vlastne systém ľudských zdrojov vo výskume na fakulte funguje, aké sú jeho základné atribúty, ako fungoval v minulosti a aké sú vízie tohto systému do budúcnosti.

Pracovná skupina tvorená z odborných riešiteľov projektu si na úvod stanovila:

 1. vytvorenie SWOT analýzy v predmete výskum,
 2. pochopiť systém fungovania HR manažmentu vo výskume na JLF UK  - mapa kariérneho rastu,
 3. vytvorenie stratégie hodnotenia intelektuálneho kapitálu fakulty.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

Aktivita 1.1

V rámci priameho merania kvality sme ako výstupy pripravili dotazníky:

 1. Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentom
 2. Dotazník percepcie kvality štúdia pre absolventov vysokých škôl

Budúce zamestnanie

Alumni klub

Odpovede absolventov JLF UK na otázku kvality štúdia

 1. Predmet - Rodinné lekárstvo

Aktivita 1.2

Aktivita bola rozdelená do viacerých etáp a konečným výstupom je zavedený systém manažérstva kvality  podľa normy ISO 9001. Jesseniova lekárska fakulta v Martine zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001/2008 v odbore poskytovania služieb v oblasti:

Vzdelávania v akreditovaných študijných programoch všeobecného lekárstvo v jazyku slovenskom a anglickom, zubné lekárstvo, nelekárske študijné programy, doktorandské štúdium ako tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v akreditovaných študijných programoch, vedecko - výskumnej činnosti.

Aktivita 1.3

Výstupom z aktivity bude súbor opatrení (formálne ako súčasť smernice dekana na odstraňovanie informačnej nerovnosti na JLF UK) zameraný na odstránenie informačnej nerovnosti JLF UK a verejnosti v oblasti poskytovaného vzdelávania a jeho kvality v študijnom programe všeobecné lekárstvo. Odstránenie informačnej nerovnosti JLF UK a verejnosti riešime prostredníctvom novej web stránky fakulty.

Aktivita 1.4

Výstupy aktivity:  Interné systémy pre zabezpečenie kvality sú zamerané na dlhodobé pôsobenie. Ich účinok sa prejavuje až po istom čase, spravidla po niekoľkých rokoch. S ohľadom na krátkosť trvania projektu i tejto aktivity budú výstupom z nej predovšetkým metodické materiály zamerané na správne a korektné hodnotenie zavedenia interného systému pre zabezpečenie kvality vzdelávania doplnené o prvé možné výsledky a dopady a ich hodnotenie.

Jedným z výstupov aktivity je Vnútorný predpis č. 38/2013 - Smernica dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine - Interný audit na JLF UK. Vnútorný predpis je venovaný realizácii interných auditov na fakulte, ktoré sa podľa predpisu musia realizovať minimálne jeden krát v roku.

Podpornými dokumentmi, ktoré sú tiež výstupom aktivity a viežu sa k realizácii interných auditov sú:

 • Formulár 037: Program interných auditov
 • Formulár 038: Rozhodnutie - neplánovaný audit
 • Formulár 039: Správa z interného auditu
 • Formulár 040: Opatrenia k náprave – preventívne opatrenia
 • Formulár 041: Hlásenie o nezhode

Aktivita 2.1

Výstupom aktivity bude vytvorená komplexná databáza na základe všetkých zadefinovaných parametrov a v súlade s uvedenou smernicou. Urobíme pravidelné vyhodnotenie Hirshovho indexu. Na základe analýzy vytvorenej databázy a na základe analýzy vyhodnotenia Hirshovho indexu vytvoríme metodický guideline pre posúdenie kvality výskumu na fakulte/pracoviskách a individuálne hodnotenie. Za kľúčové indikátory hodnotenia sme si zvolili:

 • bibliografické údaje (budú vychádzať z databázy publikačnej činnosti) – budú zahŕňať vedecké výstupy (publikácie a citácie) s možnosťou štatistického spracovania
 • prípadové štúdie – pološtrukturované rozhovory doplnené prieskumom
 • expertné panely – proces hodnotenia prostredníctvom vysoko kvalifikovanej osoby zameriavajúci sa na výstupy a udržanie výskumných štandardov
 • dotazníky – zhromažďovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií – faktické dáta na konkrétny účel (napr. oblasť využívania laboratórnej techniky vo výskume)
 • hospodárske analýzy  - ekonometria (mikro a makroekonomické analýzy) – dopad výskumu na hospodárenie fakulty.

Podľa guideline spracujeme jednotlivé body a otestujeme ich využiteľnosť v praxi. Hodnotenie kvality podľa týchto bodov nám v závere poskytne ucelený prehľad na hodnotenie výsledkov výskumu všetkých relevantných súčastí JLF UK. Guideline bude následne aplikovaný do praxe.

Aktivita 2.2

Výstupom aktivity bude systém opatrení dekana fakulty smerujúce k odstráneniu informačnej nerovnosti JLF UK a verejnosti v oblasti vedeckovýskumnej práce. Opatrenia budú prehodnocované, s predpokladom ich systematického využívania i po skončení projektu. Odstránenie informačnej nerovnosti JLF UK a verejnosti je riešené prostredníctvom novej web stránky fakulty.

Aktivita 2.3

Výsledkom bude vypracovanie usmernení, ktoré napomôžu revízii a monitoringu ľudských zdrojov a budú jasne definovať úlohy a zodpovednosti pracovníkov na jednotlivých pracoviskách fakulty.  Taktiež bude vypracovaná „Politika ľudských zdrojov“, kde bude zadefinovaná snaha pomôcť zamestnancom pracovať na rozvoji ich vedeckého potenciálu. Posledným výstupom bude bulletin informujúci o správnom spôsobe publikovania a citovania, ktorý bude vydaný v spolupráci s AKAS po ukončení práce s databázou publikačnej činnosti a vyfiltrovaní všetkých jej nedostatkov. Bulletin bude distribuovaný všetkým vedecko-výskumným zamestnancom fakulty. Konečným plánom je obhájiť certifikát kvality ISO 9001 v rámci oboch recertifikačných auditov.

 

ITMS kód projektu: 26110230040

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 01/2012 – 06/2015

Rozpočet projektu: 614 798,50 EUR

Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine

Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine

 

 

ITMS kód projektu: 26110230031

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Obdobie realizácie: Jún 2010 – Máj 2013

Rozpočet projektu: 1 042 557,80 €

 

   

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Projekt bol zameraný na viacero cieľových skupín, ktoré pozitívnym spôsobom ovplyvnili úroveň vzdelávania a výskumu na JLF UK v Martine. Išlo konkrétne o podporu motivácie študentov pregraduálneho štúdia k vedeckej práci s cieľom ich následného zapojenia do programov doktorandského štúdia, o podporu motivácie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov i o podporu zamestnancov v pedagogickom procese zvýšením kvality, efektivity a atraktivity vyučovania. Zároveň sa využitím inovatívnych foriem vzdelávania e-learningu a využitím simulačných technológií aj virtuálnej výučby skvalitnil vyučovací proces v pre a postgraduálnom štúdiu na JLF UK.

ITMS kód projektu: 26110230031

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Obdobie realizácie: Jún 2010 – Máj 2013

Rozpočet projektu: 1 042 557,80 €

 

Projektový tím:

Kontakt odborná časť:

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., tel.: 043/2633750, stasko(at)jfmed.uniba.sk

Ústav hematológie a transfuziológie, Kollárova 2, 036 59 Martin

 

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš, tel.:043/2633208, antos(at)jfmed.uniba.sk

Kancelária európskych a národných projektov, 036 01 Malá hora 4A Martin


Strategický cieľ

Vytvorenie podmienok pre zmenu v organizácii, metódach a v praktickom vyučovaní prostredníctvom pre a postgraduálneho vzdelávania v bio-medicínskych vedách.

Špecifický cieľ

 • Zvýšenie stability a kvality ľudských zdrojov prostredníctvom podpory doktorandského štúdia a vytváraním postdoktorandských miest.
 • Podpora inovatívnych foriem vzdelávania v pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu medicíny a v nelekárskych študijných odboroch.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Podpora zvýšenia počtu doktorandov cestou motivácie študentov pregraduálneho štúdia k vedeckej práci.

Realizáciou aktivity sme dosiahli, že sa najlepší zo študentov pregraduláneho štúdia stali doktorandmi a neskôr i postdoktorandmi na JLF UK v Martine.

Zvýšenie motivácie bolo podmienené viacerými vzájomne prepojenými činnosťami: stážisti boli vyberaní na konkrétne zdravotnícke pracoviská JLF UK; študenti boli ocenení za najlepšiu študentskú prácu na študentských vedeckých konferenciách, zároveň ich práce boli prezentované na národných a medzinárodných podujatiach; stretnutia študentov zapojených do ŠVOČ s vysokoškolskými učiteľmi a tiež novovytvorený predmet Vedecká príprava v pregraduálnom štúdiu všeobecného lekárstva.

 

Aktivita 1.2 Podpora doktorandského štúdia prostredníctvom aktivít popularizujúcich vedu.

Využitím programov, ktoré popularizujú vedu, sme podporili doktorandov v ich štúdiu: na kurzoch metodológie získali doktorandi vedomosti k vedecko-výskumnej práci; brain-stormingové diskusné stretnutia umožnili výmenu poznatkov a prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov; účasť najúspešnejších doktorandov na medzinárodných konferenciách; pravidelné vydávanie vedeckého časopisu Acta Medica Martiniana; grantová podpora doktorandov a postdoktorandov; udeľovanie Cien Projektu za karentové publikácie; vytvorenie postdoktorandských miest a podpora vedeckého travellingu.

 

Aktivita 1.3 Zvýšenie kvality teoretickej a praktickej výučby v pre- a postgraduálnom štúdiu.

Realizáciou aktivity sme prispeli k zvýšeniu motivácie zamestnancov zúčastnených v pedagogickom procese prostredníctvom: účasti školiteľov na konferenciách, Cien Projektu pre školiteľov a prostredníctvom zahraničnej spolupráce a podpory vedeckého travellingu.

 

Aktivita 2.1 Využitie možností E-learningu v pre- a postgraduálnom štúdiu medicíny a nelekárskych študijných programov.

Zaviedli sme nové informačno-komunikačné technológie, ktoré zvýšili kvalitu a atraktivitu vyučovacieho procesu.

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie simulačného výučbového centra JLF UK na podporu predklinickej a klinickej výučby.

Aktivita bola realizovaná zapojením simulačných technológií do vzdelávacieho procesu. Išlo o priamu praktickú výučbu.

 

VÝSTUPY

 

Aktivita 1.1 Podpora zvýšenia počtu doktorandov cestou motivácie študentov pregraduálneho štúdia k vedeckej práci

 • Bolo vytvorených 35 miest kvalifikovaných stážistov na vybraných pracoviskách JLF UK,
 • Študentské vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou sa konali: 11.5.2011, 9.5.2012, 23.4.2013, Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou 09.05.2012
 • Odovzdanie Cien Projektu najlepším študentom podieľajúcim sa na ŠVOČ – víťazom jednotlivých sekcií ŠVK, Ocenenie najlepších doktorandov a najlepších školiteľov
 • Reprezentácia študentov, ktorí prezentovali výsledky ŠVOČ na národných a medzinárodných podujatiach,
 • Diskusné stretnutia („okrúhle stoly“) študentov s vedeckými pracovníkmi,
 • Publikácia Vedecká príprava.

 

Aktivita 1.2 Podpora doktorandského štúdia prostredníctvom aktivít popularizujúcich vedu.

 • Kurzy metodológie práce vedy pre doktorandov sa konali: 2.-4.2.2011, 8.-9.2.2012, 29.-31.1.2013, Kurz metodológie 8. - 9.2.2012
 • Vydaných 12 čísel vedeckého časopisu Acta Medica Martiniana,
 • Ceny Projektu za karentové publikácie doktorandov a postdoktorandov,
 • Bolo vytvorených 5 postdoktorandských miest. Doktorandi a postdoktorandi boli podporení gratmi, vrátane travel-grantov,
 • Stáž MUDr. Petra Bánovčina na John Hopkins University v Baltimore, kde pracoval na unikátnej metodike selektívnej vizualizácie aferentných nervov pomocou transfekcie neuronov vírusovými vektormi s GPF in vivo a získal originálne výsledky. Abstrakt jeho práce bol prijatý na svetový gastroenterologický kongres UEGW2011 a práca bola ocenená prestížnou cenou „National Scholar Award“ od European Gastroenterology Association,
 • Uskutočnená úspešná a jedinečná operácia na Neurochirurgickej klinike v Martine, kde bola implantácia neurostimulátora do miechy pacienta po poranení (vozíčkara) a umožňuje pacientovi riadenú mikciu, defekácia. Išlo o prvú a zatiaľ jedinú operáciu tohto druhu na Slovensku,
 • Vedecká kaviareň 22.4.2013,
 • Brainstormingové stretnutia, Brainstormingové stretnutie 19.10.2010
 • Konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou, 9. Konferencia doktorandov 25.10.2011

 

Aktivita 1.3 Zvýšenie kvality teoretickej a praktickej výučby v pre- a postgraduálnom štúdiu.

 • 9 Cien Projektu pre školiteľov doktorandského štúdia,
 • Web stránka prezentujúca témy doktorandského štúdia a školiteľov,
 • Zahraniční školitelia špecialisti sa zúčastnili na podujatiach doktorandov a boli tiež školiteľmi záverečných prác i oponentmi dizertačných prác,
 • 11.-13.10.2012 Workshop ORPHEUS, organizátorom JLF UK. Vedecká konferencia ORPHEUS 11.-13.10.2012

 

Aktivita 2.1 Využitie možností E-learningu v pre- a postgraduálnom štúdiu medicíny a nelekárskych študijných programov.

 • Výstupom aktivity bolo vyškolenie zamestnancov v pedagogickom procese na aktívne používanie metódy e-learningu,
 • Skriptá „E-learning na JLF UK v Martine – od základov po prax; Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle“,

  

Elektronické testovanie študentov v prostredí LMS Moodle

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie simulačného výučbového centra JLF UK na podporu predklinickej a klinickej výučby.

 • Výstupom aktivity bolo 46 aktívne pracujúcich zamestnancov so simulačnými programami, technológiami a virtuálnou výučbou vo všeobecnosti, viac ako 50 študentov pregraduálneho štúdia a viac ako 20 študentov postgraduálneho štúdia, využívajúcich tento typ vzdelávania, a bolo uskutočnených 6 aktívnych tréningových cvičení,
 • 5.11.2012 Deň otvorených dverí v Simulačnom centre JLF UK pre odbornú a laickú verejnosť, Deň otvorených dverí na JLF UK v Martine 2012
 • Webová stránka Simulačného výučbového centra JLF UK.

Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch na JLF UK v Martine

 

ITMS kód projektu: 26250230068

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 01/2014 - 09/2015

Rozpočet projektu: 2 631 020,59 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského je jednou zo špičkových a vysoko hodnotených vysokých škôl v SR poskytujúca vzdelanie v zdravotníckych profesiách všeobecný lekár, zubný lekár, pôrodný asistent a sestra. Je dlhodobo najlepšou lekárskou fakultou v rámci SR a jej prioritou je zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a garantovať, že profil absolventa spĺňa najvyššie požadované kritériá pre vzdelanie zdravotníckych profesionálov. JLF UK poskytuje aj vzdelanie študentom študujúcim v cudzom jazyku (anglický jazyk), ktorých lekárske vzdelanie je plne akceptované v partnerských krajinách. V súlade so zabezpečením vzdelávania je potom nepochybne zabezpečenie čo najkvalitnejších podmienok pre priame i nepriame vzdelávanie, ako i zabezpečenie optimálneho prostredia pre ubytovanie študentov. Je nevyhnutné aby fakulta v rámci svojho rozvoja dopĺňala, redizajnovala a rekonštruovala existujúcu infraštruktúru, zvyšovala kvalitu a úroveň spoločných priestorov pre študentov, modernizovala IKT infraštruktúru a vytvárala vhodné priestory pre vyučovanie a štúdium.

 

 

ITMS kód projektu: 26110230068

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 01/2014 - 09/2015

Rozpočet projektu: 2 631 020,59 EUR

 

Projektový tím: projekt bol realizovaný ako celofakultný projekt, hlavnú participáciu mali koordinačné pracoviská Dekanátu JLF UK (KENP, Oddelenie verejného obstarávania a investičného majetku, Ekonomické oddelenie a pod.).

 

Kontakt – odborná časť:  Ing. Ľubica Červeňová

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel.. +421 43 2633 322

 

Kontakt-implementácia: Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel. +421 43 2633203

 

Miesta realizácie projektu: Malá Hora

 


Strategickým cieľom projektu -  Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

 

Špecifický cieľ - Zvýšenie kapacitných možností pre výučbu  a implementácia modernistického prístupu do  vzdelávania v lekárskych vedách a nelekárskych študijných programoch.

 


Aktivity

Aktivita 1.1

 

Vytvorenie moderných priestorov pre výučbu cudzích jazykov

 

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie nových výučbových priestorov pre Ústav cudzích jazykov z dôvodu optimalizácie individuálneho prístupu k študentom v procese výučby a implementácie informačno-komunikačných technológií do vzdelávania cudzích jazykov. Hlavným výstupom aktivity bolo vytvorenie nových priestorov pre kvalitnú a efektívnu výučbu cudzích jazykov v budove Štefánikovho ústavu. Komplexnou rekonštrukciou miestnosti č. 52 vznikli dva nové vzdelávacie priestory spolu so vstupným zázemím, ktoré sú využívané predovšetkým k výučbe latinskej terminológie, anglického a nemeckého jazyka ako aj výberových predmetov (napr. cudzí jazyk pre špeciálne účely - t.j. rozvíjanie komunikačných  zručností medzi lekárom a jeho pacientom).

 

Aktivita 1.2

 

Vybudovanie zubnolekárskeho výučbového traktu

 

Cieľom tejto aktivity bolo vytvorenie nových, špecifických výučbových priestorov pre praktickú výučbu zubného lekárstva v budove Štefánikovho ústavu a ich komplexné vybavenie v súlade s najnovšími trendmi v edukácii tohto študijného programu. Výstupom aktivity je vytvorenie nových priestorov pre kvalitnú, efektívnu a atraktívnu výučbu zubného lekárstva v budove Štefánikovho ústavu. Komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou  priestorov bývalej kuchyne vznikol moderný, špičkovo vybavený priestor, ktorý umožňuje realizovať predklinickú výučbu v súlade s najnovšími didaktickými odporúčaniami pre výučbu zubného lekárstva.

 

Aktivita 1.3

 

Modernizácia priestorov pre výučbu anatómie, histológie a patologickej anatómie

 

Cieľom tejto aktivity bola rekonštrukcia a modernizácia priestorov Ústavu anatómie a Ústavu histológie a embryológie za účelom zvýšenia kapacitných možností výučby, zvýšenia kvality, atraktivity a efektivity výučby a zavedenie nových metód výučby do vzdelávania a modernizácia Ústavu patologickej anatómie za účelom zvýšenia kvality výučby v predmete priamo nadväzujúcom na výučbu anatómie a histológie. Výber pracovísk bol zvolený vzhľadom na ich logickú a funkčnú previazanosť. Anatómia, histológia a patologická anatómia sú predmety, ktoré nepochybne patria do vysokoškolského vzdelávania budúcich lekárov (všeobecných i zubných). Výučba v tejto oblasti bola dlhodobo podhodnocovaná. Nie je vhodné, aby sa tak dôležité predmety pre výučbu budúcich lekárov podceňovali. Aj napriek obrovskému pokroku v medicíne je stále nevyhnutné, aby lekár ovládal základné anatomické pomery a štruktúru tkanív a orgánov. Výsledkom realizácie predmetnej aktivity je preto skĺbenie tradicionalistického a modernistického prístupu k výučbe daných predmetov, prispôsobenie podmienok na inkorporáciu  moderných metód výučby, inovácia súčasných spôsobov výučby a podpora moderných technológií vo vzdelávaní. S využitím kvalitných didaktických pomôcok sa zvýšila nielen kvalita vzdelávania, ale taktiež retencia vedomostí u študenta a následne aj ich význam pre klinickú prax. . Rekonštrukcia priestorov s náležitým dovybavením bola okamžitým prínosom pre výučbu – priniesla jednoznačné zvýšenie kvality výučby  - je nevyhnutné  študentom ponúknuť možnosti porovnateľné s inými vysokými školami doma aj vo svete.

 

Aktivita 2.1

 

Modernizácia a rozšírenie Simulačného výučbového centra

 

Cieľom tejto aktivity bolo zvýšenie excelentnosti a kvality vo vzdelávaní prostredníctvom modernizácie a dobudovania Simulačného výučbového centra. Výstupom realizácie je Simulačné výučbové centrum, ktoré bude v rámci SR jedinečným (excelentným) pracoviskom, v rámci EÚ sa zaradí medzi špičkové výučbové pracoviská a jeho vybavenie bude porovnateľné s vybavením špičkových svetových simulačných centier. Zavedenie simulačných metód výučby do vzdelávania je veľmi dôležité. Preto je modernizácia infraštruktúry v tejto oblasti prioritná aj pre našu fakultu. Simulačné výučbové centrum má na našej fakulte, aj celoslovensky veľmi dobrú perspektívu pre ďalší rozvoj. Je unikátnym pracoviskom, ktoré má v tejto oblasti nadviazanú veľmi dobrú medzinárodnú spoluprácu. Zavedenie tejto formy výučby je u študentov obľúbené a popularita stúpa aj u pedagógov. Súvisí to samozrejme aj s dostupnosťou a kvalitou jednotlivých  pomôcok, ktorými je SVC (simulačné výučbové centrum) vybavené a ich umiestnením.

 

 

Aktivita 2.2

 

Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom modernizácie IKT

 

Cieľom tejto aktivity bolo  dobudovanie a modernizácia IKT infraštruktúry pre potreby zvýšenia kvality vzdelávania na JLF UK v Martine. Aktivita zahŕňa modernizáciu videokonferenčnej platformy. Doplnený systém videokonferencií má významný prínos okrem študentov aj pre ďalších zamestnancov fakulty. Špeciálne pedagógovia budú môcť skvalitniť prednášky s použitím videokonferencií a môžu ich pripravovať aj použitím e-learnigového a videokonferenčného systému. Používaním upgradovaného systému videokonferencií sa významne zlepšila mobilita aj pedagógov a doktorandov na fakulte. Budú sa môcť redukovať služobné cesty najmä do Bratislavy, ale aj inam, kde bude akékoľvek videokonferenčné zariadenie. Dôsledná kontrola a technický monitoring zariadení umožňuje plnenie cieľov projektu a dlhodobú udržateľnosť.

 

Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre modernú výučbu medicíny a nelekárskych študijných programov

 

ITMS kód projektu: 26250120048

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 09/2012 – 03/2015

Rozpočet projektu: 4 210 145,82 EUR

 

   


Anotácia projektu:

Výstavba novej budovy vychádza z komplexného plánu rozvoja fakulty a myšlienky vybudovania fakultného komplexu. V súčasnosti sa výučba realizuje vo viacerých lokalitách, ktoré sú od seba vzdialené a v niektorých prípadoch je nutný transfer aj hromadnou dopravou alebo vlastným dopravným prostriedkom. V Európske je trendom vytvárať moderné univerzitné alebo fakultné kampusy, ktoré sú funkčne a logicky prepojené ak, aby mal študent čo najoptimálnejšie podmienky na štúdium. Na druhej strane sa významným spôsobom zjednodušuje organizácia práce v rámci danej inštitúcie čo sa týka celkového manažmentu prevádzky. V neposlednom rade nesmieme zabúdať na ekonomickú náročnosť spravovania starých, funkčne nevyhovujúcich budov, v ktorých je výučba realizovaná. Tieto vyžadujú množstvo opráv, ktoré sa s postupom rokov kumulujú a náročnosť na údržbu sa stupňuje. Aj preto sa fakulta rozhodla v rámci strategického plánovania prepojiť jednotlivé svoje lokality a vybudovať moderné centrum vzdelávania a vedy, ktoré by bolo atraktívne pre študentov aj pre zamestnancov fakulty.

 

ITMS kód projektu: 26250120048

 

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 09/2012 – 03/2015

Rozpočet projektu: 4 210 145,82 EUR

 

Projektový tím: projekt bol realizovaný ako celofakultný projekt, hlavnú participáciu mali koordinačné pracoviská Dekanátu JLF UK (KENP, Oddelenie verejného obstarávania a investičného majetku, Ekonomické oddelenie a pod.).

 

Kontakt – odborná časť:  Ing. Ľubica Červeňová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel. +421 43 2633 322

<output>Ing. Ľubica Červeňová </output>

 

Stavebné práce: Ing. Bohuslav Hvizdák – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel. +421 43 2633 112

Kontakt-implementácia: Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel. +421 43 2633203

 

Miesta realizácie projektu: Malá Hora – bez čísla

 


Strategickým cieľom projektu

zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania prostredníctvom vybudovania moderného Edukačného centra  a to najmä pre teoretické a predklinické disciplíny

 

Špecifický cieľ

orientovaný na výstavbu novej budovy pre rozvoj moderného vzdelávania. Tento cieľ sme dosiahli prostredníctvom realizácie jednej aktivity.

 


Aktivity

 

Aktivita 1.1 Príprava a realizácia stavebných prác

 

Základným cieľom bolo vybudovanie nového stavebného objektu, čo vychádzalo z analýzy súčasnej situácie JLF UK a zapadalo do konceptu  postupnej centralizácie výučbovej a vedeckej  základne do jednej lokality, v súlade s územným plánom mesta Martin. JLF UK v súčasnej dobe nedisponuje dostatočným počtom kvalitných priestorov pre výučbu. Seminárne miestnosti na niektorých pracoviskách sú priestorovo a kapacitne poddimenzované, ale aj z pohľadu hygienických štandardov nevyhovujúce a  nepostačujú moderným spôsobom výučby potrebným pre dosiahnutie európskych štandardov vo výučbe medicínskych disciplín. Pre ďalší rozvoj fakulty,  ktorý prebieha veľmi intenzívne bolo vytvorenie moderného Edukačného centra nevyhnutnosťou. Vybudovanie týchto pracovísk je zároveň prioritné pre podporu vzdelávania ako takého – či už v zmysle zabezpečenia a podpory klasického vzdelávania ako aj podpory multimediálneho vzdelávania. Blízke prepojenie s už existujúcimi pracoviskami v danej lokalite a vzájomná kooperácia bude mať priamy dopad na zlepšenie a hlavne zvýšenie kvality vzdelávania v medicíne a nelekárskych študijných odboroch.

 

Budova je  postavená v lokalite Malá Hora, kde sú v súčasnosti situované  dva samostatné funkčné objekty Jesseniovej lekárskej fakulty, (Teoretické ústavy JLF a Aula JLF s dekanátom) a jeden objekt, ktorý je v dlhodobom prenájme (Štefánikov ústav). Areál je lokalizovaný na východnej hranici extravilánu a intravilánu mesta Martin. Stavba bola realizovaná na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.

 

 

Výstupy projektu

Ako projekt s celkovým rozpočtom presahujúci sumu 500 000 eur, obsahuje od začiatku výstavby aj informačnú reklamnú tabuľu. Po ukončení projektu bude vo vestibule umiestnená pamätná tabuľa.

Ako projekt s celkovým rozpočtom presahujúci sumu 500 000 eur, obsahuje od začiatku výstavby aj informačnú reklamnú tabuľu. Po ukončení projektu bude vo vestibule umiestnená pamätná tabuľa

 

 Výhodná poloha Edukačného centra v rámci fakulty podporuje hlavný cieľ zoskupenia centier pre kvalitnejšie vzdelávanie a celkovú modernizáciu & vývoj na JLF UK.

 

 

Edukačné centrum krátko pred kolaudáciou.

 

 

Veľkokapacitná prednášková miestnosť, ktorá obsahuje 150 sedadiel a poskytuje moderný priestor vrátane interaktívnej tabule.

 

 

Pracoviská Edukačného centra sú situované na treťom nadpodlaží.

 

 

ITMS kód projektu: 26250120048

 

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 09/2012 – 03/2015

Rozpočet projektu: 4 210 145,82 EUR

ITMS kód projektu: 26250120048

 

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os projektu: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 09/2012 – 03/2015

Rozpočet projektu: 4 210 145,82 EUR

Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine

 

ITMS kód projektu: 26250120031

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 07/2010 -02/2014

Rozpočet projektu: 5 196 893,50 EU

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Projekt bol zameraný na výstavbu modernej multifunkčnej budovy, ktorá by centralizovala niekoľko navzájom súvisiacich pracovísk a umožnila vznik nového pracoviska – simulačného centra. Výsledkom realizácie bolo postavenie novej modernej stavby, v ktorej je situovaná Akademická knižnica JLF UK, Ústav informačných technológií JLF UK a Simulačné výučbové centrum JLF UK. Okrem stabilných pracovísk je v priestoroch budovy umiestnená študovňa a niekoľko multimediálnych učební. Projekt bol tiež zameraný na podporu a ďalší rozvoj informačno-komunikačných technológií v prostredí našej fakulty. S jeho podporov vzniklo moderné Dokumentové pracovisko, dobudovalo sa Datacentrum JLF UK a bol podporený tiež videokonferenčný systém a jeho integrácia v procese výučby

ITMS kód projektu: 26250120031

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 07/2010 -02/2014

Rozpočet projektu: 5 196 893,50 EUR

 

Projektový tím:

Projekt bol realizovaný ako celofakultný projekt, hlavnú participáciu mali koordinačné pracoviská Dekanátu JLF UK (KENP, Oddelenie verejného obstarávania a investičného majetku, Ekonomické oddelenie a pod) a Ústav informačných technológií JLF UK.

 

Kontakt odborná časť:

Stavebné práce: Ing. Bohuslav Hvizdák, tel. +421 43 2633 112

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

IKT: Ing. Miloslav Čutka, tel. +421 43 2633 216

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

 

Kontakt implementácia:

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, tel. +421 43 2633203

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Podpora vzdelávania v lekárskych vedách (medicíne a nelekárskych študijných programoch) cestou vytvorenia moderných priestorov a zvýšenia dostupnosti IKT.

Špecifický cieľ 1

 • Realizácia stavebných úprav – výstavba moderného multifunkčného objektu v lokalite L. Novomeského 7. Tento cieľ sme dosiahli prostredníctvom realizácie jednej aktivity.

Špecifický cieľ 2

 • Modernizácia informačno-komunikačných technológií a ich integrácia do vzdelávacieho procesu.

 


Aktivity

Aktivita 1.1 Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného centra JLF UK

Cieľom aktivity bolo vybudovanie moderného multifunkčného objektu, v ktorom budú umiestnené – knižnica a študijno-informačné stredisko, pracovisko IT, multimediálne učebne a viac druhov študovní. Vybudovaný objekt Akademického informačného centra (AIC) je situovaný vo väzbe na starú aulu - prednáškové miestnosti a vysokoškolský internát, rešpektujúc a využívajúc existujúce dopravné napojenie, pričom je  využitý disponibilný priestor severne od existujúcej jedálne a kuchyne na záchytné parkovisko pre návštevníkov knižnice. Zo strany parkoviska je hlavný vstup do objektu. Architektonické a funkčno-prevádzkové riešenie vychádzalo z urbanistického riešenia, pričom architektonická koncepcia objektu vychádzala z okolitej zástavby, ako aj zo snahy o jednoduchú architektúru s použitím moderných a trvácnych materiálov s vysokou úžitkovou a estetickou hodnotou. Vybudovaný objekt je riešený ako jednoduchá architektonická hmota z kvalitných materiálov, pričom bola snaha riešiť hlavne pohľadové fasády atraktívne pre návštevníkov v kontakte na okolitú prírodu. Objekt je architektonicky poňatý ako kompaktný kubus s vysunutím časti vnútorného komunikačného priestoru ako presklenej galérie cez celú hmotu stavby, pripomínajúci knihu vyberanú z police. Samotný architektonický výraz korešponduje s aktivitami, ktoré sú v objekte prevádzkované. Pri realizácii objektu boli použité materiály so zameraním na trvanlivosť a nadštandardnú kvalitu, pričom bol kladený dôraz na kvalitné spracovanie materiálov v precíznom remeselnom detaile.

Realizovaná stavba sa vhodne začlenila do existujúcej zástavby a dotvorila celý vysokoškolský areál o potrebnú funkciu fakultnej knižnice a študovní. Došlo k  efektívnemu využitiu územia so zreteľom na pohyb študentov ubytovaných v internáte a ostatných návštevníkov, rezervných disponibilných plôch v riešenom území, ako aj z princípu komplexného vybavenia strediska a homogénneho skonštituovania všetkých funkčných plôch v riešenom území.

 

Celková kapacita objektu:

 • zastavaná plocha objektu - 709,33 m2
 • obostavaný priestor objektu - 11 236,91 m3

 

Nový objekt má tri nadzemné podlažia a suterén

Suterén je primárne využívaný ako sklad kníh pre 102.000 zväzkov, pre potreby výmenníkovej stanice, sklad IT, miestnosť pre vzduchotechniku a miestnosť pre generátor, sklad kníh a študijných materiálov.

 

Na prvom nadzemnom podlaží (prízemie) je situovaná knižnica spolu s audiovizuálnym strediskom (AKAS).

Tu bol realizovaný bezbariérový hlavný vstup pre návštevníkov kontrolovaný stálou službou na pulte výpožičiek. V tomto priestore je segregácia návštevníkov na študentov využívajúcich služby študovní na vyšších poschodiach a na návštevníkov, ktorí si iba požičiavajú knihy. Návštevník sa dostáva do obslužného foyeru, kde si môže objednať knihy a študijné materiály na vypožičanie domov. V prípade, že chce navštíviť študovne  má možnosť si odložiť odev v šatňových skrinkách pri vstupe a navštíviť rôzne typy študovní na vyšších poschodiach objektu. Na prízemí je pre návštevníkov umiestnená ešte predajňa skrípt z vydavateľstva UK s priamou väzbou na výpožičný pult a časopisecká čitáreň s kapacitou 28 miest s možnosťou využívania miest aj vo foyeri. Súčasťou poskytovaných služieb je možnosť kopírovania študijných materiálov pri výpožičnom pulte. Pre potreby výpožičiek je tu tiež vyriešený príručný sklad kníh pre 9.700 kníh a sklad vyraďovaných kníh na 5.200 zväzkov. Pre návštevníkov sú tu umiestnené sociálne zariadenia vrátane WC pre imobilných. Z foyeru je hlavné schodisko s prístupom do horných podlaží, na ktoré je naviazaný osobný a nákladný výťah. Na prízemí je tiež vstup pre zamestnancov knižnice, pre ktorých je vyčlenených 6 kancelárií so sociálnym zázemím a kuchynkou. Pri únikovom exteriérovom schodisku je na juhovýchodnej strane priestor pre rozvodňu so vstupom z exteriéru.

Na severnej strane objektu je vstup pre zamestnancov a  hospodársky vstup pre zásobovanie s priamou väzbou na nákladný výťah.  Na prízemí je vstup pre zamestnancov knižnice, pre ktorých je vyčlenených 6 kancelárií so sociálnym zázemím a kuchynkou. Pri únikovom exteriérovom schodisku je na juhovýchodnej strane priestor pre rozvodňu so vstupom z exteriéru.

Okrem toho sú na prízemí umiestnené:

 • časopisecká študovňa (kapacita 28 miest),
 • výpožičné oddelenie,
 • predajňa skrípt,
 • príručné sklady kníh.

 

Na druhom nadzemnom podlaží sú priestory voľne prístupné pre návštevníkov na štúdium vo všeobecnej študovni pre 100 návštevníkov a digitálna študovňa pre 26 návštevníkov. Schodisko pre zamestnancov tu plní funkciu únikového schodiska a chránenej únikovej cesty. Celý priestor je otvorený, oddelený iba mobiliárom. Digitálna študovňa je vybavená počítačmi s prístupom na internet a dostupným výučbovým softvérom. Časť priestorov všeobecnej študovne je využívaná aj ako seminárna miestnosť pre simulačnú výučbu.

 

Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádzajú verejné priestory digitálnej študovne s kapacitou 18 miest a všeobecnej študovne so 6 miestami. Ďalej je tu situovaná multimediálna učebňa pre 24 študentov s možnosťou východu na terasu a rokovacia miestnosť pre 16 ľudí. Ďalej sa tu nachádza miestnosť pre serverovňu a  miestnosť pre kopírovanie a skenovanie kníh – Dokumentové pracovisko).

Digitálna ako aj multimediálna študovňa sú vybavené počítačmi s prístupom na internet a dostupným výučbovým softvérom. Multimediálna učebňa zároveň slúži ako kmeňový výučbový priestor Simulačného výučbového centra.  Počas akademického roka tu prebieha výučba predovšetkým v rámci vybraných praktických cvičení rozličných predmetov študijných programov všeobecného i zubného lekárstva ako aj bakalárskych študijných odborov (o.i. chirurgia, urgentná medicína, fyziológia, pediatrická propedeutika). Výučba je zameraná predovšetkým na nácvik praktických zručností a demonštrácie s využitím simulátorov, trenažérov a výučbového softvéru.

 

Aktivita 2.1 Vytvorenie Dokumentového pracoviska

Dokumentové pracovisko (DP) je súčasťou objektu AIC. Náplňou práce DP je digitalizácia existujúcich aj budúcich informačných materiálov v papierovej a inej nedigitálnej forme, nezávisle od kapacity takéhoto zdroja. Ide teda o digitalizáciu kníh, časopisov, RTG snímkov ako aj snímkov z počítačového tomografu, MRI či sonografu. Predpokladá sa aj možnosť skenovania 3D anatomických a iných objektov.
Digitalizované informácie sú prístupné pre študentov, pedagógov a doktorandov na multimediálnych študovniach ako aj na priamu podporu výučby v reálnom čase. Multifunkčné zariadenie DP umožňuje kopírovanie, skenovanie a tlač rozmerných a vysoko kvalitných materiálov pre postery a iné formy prezentácií.
Súčasťou DP je aj  Digitalizátor kníh, dokumentový skener, veľkoplošné multifunkčné zariadenie a digitizér transparentných snímkov.

 

Digitalizátor transparentných lekárskych materiálov VIDAR Diagnostic Pro

 

Digitalizátor transparentných lekárskych materiálov VIDAR Diagnostic Pro obsahuje samotný skener (vľavo), riadiaci počítač s lekárskym monitorom (vpravo) a PACS desktopový systém HIPAX (uprostred). Umožňuje dávkové skenovanie röntgenových snímkov rôznych rozmerov i kvality a ich ukladanie do systému PACS i na externé médiá. Digitalizátor je v súčasnosti využívaný  napr. Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie, Rádiodiagnostickou klinikou, Ortopedickou klinikou a Chirurgickou klinikou. 

 

Možnosti systému HIPAX

 

A3 Skener Minolta umožňuje skenovanie časopisov a aj základný sken 3D predmetov.

 

Veľkoplošná farebná A0 tlačiareň HP DesignJet T7100.

 

Ide o zariadenie, ktoré sa využíva najmä pre potreby tlače posterov spojenou s prezentáciou výsledkov a výstupov prác na rôznych podujatiach a konferenciách. Zariadenie umožňuje skenovanie veľkoplošných dokumentov do formátu A0. Systém umožňuje sieťový prístup a kalkuláciu nákladov za vytlačený poster a bol tiež doplnený o orezávač posterov do formátu A0.

 

Digitalizátor kníh a skrípt ScanRobot Treventus

Digitalizátor je zariadenie s ohromujúcou kapacitou a úžitkovou hodnotou pre našu fakultu. Súčasťou zariadenia je aj systém OCR na prevod oskenovaných kníh do formátu pre vyhľadávanie ABBYY FineReader 11 Corporate Edition.

 

Aktivita 2.2 Vytvorenie multifunkčných multimediálnych učební (výučba cudzích jazykov, EKS, e-learning)

Základom multimediálnych/digitálnych učební je hardvér (PC typu all in one) a notebooky, ktoré sú osadené v  multimediálnych učebniach v Akademickom informačnom centre, v Simulačnom výučbovom centre, v študovniach a konzultačno-tréningových miestnostiach s videotelefónmi ako aj na ostatných pracoviskách JLF UK. Vybavené sú celkovo 84 PC (all in one), 18 notebookmi, 15 PC, LED TV, projektormi a interaktívnymi tabuľami. Učebne sú rozčlenené podľa povahy umiestnených zariadení a potrieb použitia. Videokonferenčná miestnosť (č.318) slúži na online videokonferečné prenosy, dištančné školenia a mítingy v rámci fakulty, univerzity (cisco telepresence) a tretích strán na Slovensku alebo v zahraničí. V rámci projektu boli dodané videokonferenčné zariadenia, ktoré sú svojim charakterom určené na personálnu videokomunikáciu a centrálny videokonferenčný systém, integrujúci personálne systémy.

 

Centrálny a integrujúci VK systém Cisco C20

 

Digitálne študovne a učebne  sú vybavené osobnými počítačmi s prístupom na internet a dostupným výučbovým softvérom. Priestor študovní slúži predovšetkým pre samoštúdium s využitím e-learningových materiálov a multimediálnych študijných aplikácií. V menšej miere sa študovňa využíva pre účely výučby a elektronického testovania. Sprístupnené sú tu rovnako e-learningové materiály vytvorené a aktualizované pracovníkmi JLF UK, ako aj materiály z externých zdrojov. Multimediálne študijné programy zahŕňajú spektrum desiatok aplikácií od virtuálnych anatomických a fyziologických atlasov, simulovaných experimentov, výkladových interaktívnych výučbových materiálov až po virtuálnych pacientov z rozličných medicínskych špecializácií. Väčšina týchto aplikácií je v anglickom jazyku, čo umožňuje jednak priame využívanie najaktuálnejších dostupných zdrojov ako aj štúdium a nadobudnutie virtuálnych skúseností v tomto “univerzálnom medicínskom jazyku”. Interaktívna práca s odborným  cudzím jazykom je pritom zároveň najefektívnejšou formou jeho výučby.

 

Aktivita 2.3 Modernizácia sieťových technológií a vybavenie centrálneho sieťového a záložného uzla

V nadväznosti na realizáciu projektu v rámci OPVaV-2008/5.1/0.2 – SORO bolo predmetom tohto projektu doriešenie centra kampusovej dátovej fakultnej siete JLFUK v objekte Ubytovacie priestory ŠD JLFUK Martin, Novomeského ul. a aktívnych prvkov lokálnej siete v rámci tohto objektu. Inštalácia nových prepínačov v lokalite AIC, v budove dekanátu a kampusu umožňuje prepojenie optickým káblom s dátovým centrom rýchlosťou 10 Gbit/s, ktoré spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky pre sieťové prenosy dát.

 

Novovybudovaná pasívna časť siete v budove Akademického informačného centra plne postačuje na všetky nasadené aktívne prvky. V rámci budovy je optická kabeláž typ multimode a metalická kabeláž typ Cat6. Pripojenie budovy do backbone JLF UK cez optickú kabeláž typ singlemode. Obe nové lokality JLF UK (AIC a Aula Magna), boli pripojené do datacentra JLF UK cez distribučnú sieťovú vrstvu pomocou L2/L3 prepínačov prenosovou kapacitou 10Gbps. V rámci budov boli na pripojenie koncových zariadení použité access L2 prepínače s priepusnosťou 1Gbps. V oboch budovách bola vytvorená výkonná wireless sieť 802.11a/b/g pripojená do medzinárodnej siete Eduroam. V rámci menších sieťových celkov na pripojenie videokonferenčných a digitalizačných zariadení, resp. management siete boli nasadené flexibilné 8 portové prepínače pripojené do access sieťovej vrstvy optickým uplinkom. Všetky prepínače v distribučnej a access sieťovej vrstve sú chránené voči výpadkom a prepätiam v elektrickej sieti zariadeniami UPS.

 

V budovách AIC a Aula Magna boli sprevádzkované klimatizované  a elektricky dostatočne zálohované dátové centrá pre umiestnenie aktívnych prvkov siete a riešenia redundantného dátového úložiska s integrovaným digitálnym archívom. Dodávka dvoch diskových polí a páskovej knižnice v dátových centrách JLF UK, slúži pre potreby pokročilého zálohovania, obnovy dát a Disaster Recovery. Redundantné dátové úložisko je postavené na platforme HP P4000 G2 SAN určené do storage sietí postavených na IP SAN. Toto riešenie poskytuje virtualizovaný priestor úložných diskových systémov s funkcionalitami, ktoré zlepšujú virtuálne prostredie, zjednodušujú správu a znižujú náklady. Patrí medzi Scale-out riešenia, ktoré je možné lineárne rozšíriť kapacitne a aj výkonnostne. Súčasťou sú aj softvérové funkcionality klastrovania, Network RAID, Thin Provisioning, Snapshoty a Remote Snapshoty. Úložný systém spĺňa všetky požiadavky na systém diskových úložísk. Vysoká dostupnosť na úrovni hardvéru je zabezpečená na niekoľkých úrovniach.

 

 

Aktivita 2.4 3D stereoskopická projekcia

Do vyučovacieho procesu bola implementovaná nová metóda 3D stereoskopická projekcia. Prostredníctvom tejto technológie je umožnené študentom JLF UK spojiť teoretické vedomosti s praktickými ukážkami, boli vytvorené obrazy k riešenej medicínskej problematike. 3D stereoskopickej projekcie v priestoroch auly JLF UK je revolučnou metódou zobrazovania multimediálnych, video konferenčných, výukových, prezentačných materiálov v trojrozmernom stereoskopickom zobrazení. Do výučby na JLF UK sú implementované dobré a pútavo spracované vzdelávacie on-line aj off-line záznamy a spracované filmy, ktoré vzbudzujú veľký záujem študentov študujúcich v medicínskom odbore, ako aj študentov z nelekárskych študijných odborov. Ide o inovatívnu a pokrokovú technológiu, určenú pre zobrazovanie obrazu a zvuku v trojdimenzionálnej úrovni, za účelom zatraktívnenia a skvalitnenia výučby. Celá projekcia spája technológiu 3D kamerový systém s prvkami TV štúdia. Prostredníctvom vybudovaného TV štúdia vznikajú finálne verzie daných výukových a prezentačných materiálov na zobrazovanie v 3D projekcii. Študentom prostredníctvom špec. pomôcok, ako sú polarizačné okuliare, je umožnené vidieť zobrazované prezentačné materiály v 3D priestore. Tento vizuálny zážitok umožňuje vyššiu interaktivitu a prehľad v ponúkaných zobrazovaných materiáloch, lepšiu orientáciu v priestore a atraktivitu danej prednášky.

 

Pre prenos on-line záznamov sa využíva v rámci vzdelávacieho procesu videokonferenčný systém statický ako aj mobilný, ktorý prenáša 3D signál v HD kvalite pomocou LAN a  počítačovej siete JLF UK, resp. SANET pre komunikáciu s externými účastníkmi. Video konferenčný systém je kompatibilný s 3D systémom, ktorý je zložený s 2 častí – zariadenia pre vzájomnú komunikáciu a kompatibilitu.

 

Využitie 3D stereoskopickej projekcie:

 • podpora prednášok v 3D zobrazení,
 • záznam vedeckých experimentov v 3D,
 • záznam operácií v 3D,
 • podpora konferencií v 3D,
 • atraktívne prezentácie v 3D,
 • projekcie aktívnym aj pasívnym spôsobom,
 • profesionálne nahrávanie dabingu k dokumentárnym výukovým filmom,inštruktážne zvukové nahrávky a ozvučenie,
 • strih audio-video záznamov a následné spracovanie na dostupné média (DVD, BR, InternetCloud),
 • audio a video, on-line prenos do videokonferenčného systému,
 • prenos z videokonferenčných bodov (Gynekologická klinika, Interná klinika, Očná klinika, Rádiologická klinika), následná úprava a spracovanie,
 • archivácia dát na veľkokapacitné kazety s dlhou až 40 ročnou životnosťou,
 • reštaurovanie zastaraných video záznamov...

 

Mobilná 3D projekcia s možnosťou využitia na videokonferenciách, kongresoch, vedeckých podujatiach.

 

Kamerová technika umožňujúca nahrávanie aj prenos v 2D i 3D systéme.

 

Ovládací pult audio video strižne spolu so zobrazovacou a nahrávacou jednotkou.

 

 

Aktivita 2.5 Podpora E-learningu a iných multimediálnych foriem výučby

Využitím Internetu pre on-line vzdelávanie s pomocou dostupných multimediálnych komunikačných prostriedkov poskytuje nový impulz aj pre riešenia v prostredí výučby na JLF UK. Tým, že forma výučby prostredníctvom e-learningu je bez priameho kontaktu pedagóga so študentmi stretáva sa to s novými postupmi, zvykmi, návykmi, nepriamemu vedeniu, kontroly a schopnosťou učiť sa riešiť nové problémy. Preto je e-learning náročný, dlhodobý a komplexnejší proces pre obe strany, ktoré sa dostávajú do nových predtým neexistujúcich postavení vyžadujúcich si priamu zainteresovanosť účastníkov. E-learningové webové portály sú moderné webové portály poskytujúce študentom multimediálne informácie na vyžiadanie. Je možné komunikovať s vyučujúcim, hodnotiť študentov a pod. Pre synergický efekt sa fakulta zapojila do projektu MEFANET českých a aj ostatných slovenských lekárskych fakúlt  www.mefanet.cz. Portál MEFANET na našej fakulte má takmer 1000 registrovaných užívateľov a obsahuje cca 250 odborných článkov.

Fakultný e-learningový server je integrovaný do systému MEFANET. Portál je prístupný na http://portal.jfmed.uniba.sk/

Na tvorbu e-learningových kurzov a on-line testovania, využívajú pedagogický zamestnanci a študenti  fakulty e-learningový server  http://moodle.uniba.sk, na ktorom sa nachádza viac ako 30 fakultných e-learningových kurzov. Niektoré e-learningové kurzy sú využívané čisto k elektronickému on-line testovaniu študentov študijných odborov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a pôrodnej asistencie. Vznikli však i komplexné kurzy, ktoré môžu študenti využívať k samo štúdiu. Tieto kurzy obsahujú výkladovú časť prehľadne spracovanú do podoby html stránok, kde okrem výukových textov môžu študenti aktívne využívať i video ukážky alebo obrazové kazuistiky.

 

Ďalšou oblasťou zlepšenia vzdelávania je vytvorenie Simulačného výučbového centra a zavedenie virtuálnej výučby.

Simulačné centrum významnou mierou prispieva ku interakcii pedagóg – študent a ku kvalitnejšej príprave študentov pred samotným priamym kontaktom s pacientom. Potvrdzujú to aj dobré skúsenosti zo zahraničných pracovísk, kde simulačné centrá zatraktívnili výučbový proces a umožnili kvalitné vzdelávanie i pri vyšších počtoch študentov bez nárokov na zvýšené počty pacientov.

Simulačné výučbové centrum JLF vzniklo s cieľom reflektovať najmodernejšie trendy vo výučbe medicíny a ďalších zdravotníckych špecializácií. Jeho úlohou je do výučby postupne zapájať progresívne pedagogické a metodické postupy, technologické prostriedky simulačnej a virtuálnej výučby s myšlienkou organického prepojenia teoretickej prípravy a klinickej praxe. Jeho vybavenie sa postupne rozširuje, tvoria ho predovšetkým simulátory, trenažéry, modely a výučbový softvér. Uplatnenie metód simulačnej a virtuálnej výučby je možné a žiaduce naprieč spektrom klinických, predklinických i teoretických disciplín, centrum preto úzko spolupracuje s jednotlivými pracoviskami JLF UK ako aj so zahraničnými partnermi.

 

Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT

 

ITMS kód projektu: 26250120025

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 07/2009 -12/2011

Rozpočet projektu: 5 235 946,91 EUR /4 602 053,67 EUR

 

   

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Anotácia k projektu:

Projekt patrí k prvým projektom realizovaným na JLF UK v Martine. Bol zameraný na obnovu vysokoškolského internátu a Malej auly. Obidve budovy sú situované v lokalite L.Novomeského 7 a hlavným zámerom bolo zníženie energetickej náročnosti vykurovania, zvýšenie bezpečnosti, študentov, zvýšenie hygienického štandardu a zvýšenie kvality vzdelávania. Budovy boli častočne  zrekonštruované a zateplené, v interiéri sa rekonštrukcia zamerala hlavne na obnovu sociálnych zariadení. Významnou časťou rekonštrukcie bola komplexná výmena LAN siete vo všetkých lokalitách našej fakulty. Druhá časť projektu bola zameraná na modernizáciu informačno-komunikačných technológií a ich integráciu do vzdelávacieho procesu. Detailne budú technológie rozpísané v jednotlivých aktivitách projektu.

ITMS kód projektu: 26250120025

Operačný program: Výskum a vývoj

Prioritná os: 5

Opatrenie: 5.1

Obdobie realizácie: 07/2009 -12/2011

Rozpočet projektu: 5 235 946,91 EUR /4 602 053,67 EUR

 

Projektový tím:

Projekt bol realizovaný ako celofakultný projekt, hlavnú participáciu mali koordinačné pracoviská Dekanátu JLF UK (KENP, Oddelenie verejného obstarávania a investičného majetku, Ekonomické oddelenie a pod) a Ústav informačných technológií JLF UK

 

Kontakt odborná časť:

Stavebné práce: Ing. Bohuslav Hvizdák, tel. +421 43 2633 112

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

IKT: Ing. Miloslav Čutka, tel. +421 43 2633 216

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.;

 

Kontakt implementácia:

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA, tel. +421 43 2633203

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Strategický cieľ

Bola komplexná Modernizácia výučbových základní a ubytovacích priestorov JLF UK a ich prispôsobenie novým formám vzdelávania s využitím najmodernejších IKT.

Špecifický cieľ 1

 • Realizácia stavebných úprav - rekonštrukcia prednáškových miestností (Malá aula) a vysokoškolského internátu v lokalite L. Novomeského 7. Tento cieľ sme dosiahli prostredníctvom realizácie troch aktivít.

Špecifický cieľ 2

 • Zvýšenie dostupnosti a využiteľnosti informačno - komunikačných technológií v objektoch JLF UK. Tento cieľ sme dosiahli prostredníctvom realizácie 7 aktivít.

 


Aktivity

Rekonštrukcia a modernizácia ubytovacích a výučbových priestorov

Rekonštrukcia bola realizovaná v mesiacoch jún – september 2010 bola zrealizovaná.  Výsledkom je komplexné zrealizovanie aktivít prvého špecifického cieľa a jeho naplnenie.

Prednáškové miestnosti JLF UK boli a sú dominantným miestom pre realizáciu pedagogickej činnosti. V budove sa nachádzajú dve veľké prednáškové miestnosti s kapacitou 150 miest a dve malé seminárne miestnosti s kapacitou 20 miest. V priestoroch prednáškových miestností sú okrem základnej pedagogickej činnosti tiež realizované vedecko-odborné podujatia pre študentov aj vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty. Priestory je možné využiť aj pre realizáciu väčších odborných podujatí na národnej a medzinárodnej úrovni. Objekt má nepravidelný, členitý pôdorys, je čiastočne podpivničený a má ploché strechy v rôznych úrovniach.

 

Rekonštrukcia Malej auly bola vykonaná v rozsahu:

 • výmeny existujúcich drevených okien za plastové
 • výmeny existujúcich vchodových presklených stien s dverami za plastové
 • zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom
 • zateplenie plochej strechy
 • výmeny existujúcich odpadových žľabov a zvodov
 • výmeny omietky, podlahových krytín a podhľadov v objekte
 • komplexnej rekonštrukcie sociálnych zariadení.

 

Druhým stavebným zámerom bola rekonštrukcia vysokoškolského internátu v tej istej lokalite. Ide o 10 poschodovú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom. Ubytovanie je poskytované nielen študentom dennej formy ale taktiež študentom externej formy štúdia, doktorandom a postdoktorandom. Stavba vykazovala značnú energetickú náročnosť, ktorá bola čiastočne zredukovaná zavedením meracích a regulačných zariadení vo výmenníkovej stanici. Dokončenie rekonštrukcie a modernizácie ubytovacích priestorov predstavovalo jeden z hlavných cieľov  fakulty. Predmetom projektu stavby bolo čiastočné zníženie jeho energetickej náročnosti (prostredníctvom výmeny okien) a rekonštrukcia  stupačiek ubytovacích buniek.

 

Práce na objekte boli vykonané v rozsahu:

 • výmeny existujúcich. drevených okien a dverí za plastové
 • výmena vchodových presklených stien s dverami za plastové
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch ubytovacích buniek.

 

2.1 Modernizácia LAN siete

Modernizácia slaboprúdových rozvodov bola dôležitým prvkom rekonštrukcie. Bola tiež realizovaná takmer vo všetkých priestoroch a lokalitách JLF UK. Táto investícia je nevyhnutným predpokladom najmä pre stabilitu a kvalitu prenosu dát. Modernizácia kabeláže je dôležitá najmä z hľadiska rozvoja e-learningu a samoštúdia na vysokoškolských internátoch. Všetky práce boli realizované v priestoroch kde beží tzv. priama výučba a majú priamy dopad na študentov, ktorí sa zúčastňujú prednášok a praktických cvičení v objektoch v daných lokalitách.

 

2.2 Modernizácia sieťových technológií – aktívne prvky

Predmetom tejto časti projektu bolo riešenie centra kampusovej dátovej fakultnej siete JLFUK v objekte vysokoškolského internátu JLFUK Martin v lokalite L. Novomeského 7 a aktívnych prvkov lokálnej siete v rámci tohto a ďalších objektov JLF UK (teoretické ústavy, predklinické ústavy, Ústav cudzích jazykov, prednáškové miestnosti – aula). Súčasťou bola aj obnova a modernizácia aktívnych prvkov na Hviezdoslavovej ulici. Fakultná dátova sieť JLFUK má topológiu hviezdy s centrom na ŠD Novomeského, kde je umiestnené dátové centrum celej kampusovej siete a kde je tiež existujúce pripojenie do akademickej siete SANET.

 

Projekt riešil komponenty pre:

 • centrálny prepínací systém kampusovej fakultnej siete
 • komplexnú bezpečnosť pripojenia do fakultnej siete
 • manažment sieťových zariadení
 • aktívne prvky lokálnej siete LAN v rámci ŠD Novomeského

Správca fakultných serverov a systémový integrátor Ing. Čutka pri nastavení dodaných technológií.

 

2.3 Dátové centrum pre podporu výuky a vzdelávania

V priestoroch vysokoškolského internátu bol tiež vybudovaný priestor  pre moderné datacentrum, ktoré predstavuje hierarchický, konsolidovaný a zálohovaný systém pre ukladanie a spracovanie veľkoobjemových dát s vysokou dostupnosťou a možnosťou ďalšieho zväčšovania kapacity do budúcnosti.

 

Datacentrum predstavuje jednotné úložisko video dát pre záznam videokonferencií, následnú úpravu záznamu, archívom zostrihaných, dozvučených a dokomentovaných operácií pre on-demand využitie vo vyučovacom procese. Vyučujúci a študenti majú prístup kedykoľkovek a kdekoľvek v rámci akademickej siete SANET (resp. internetu) a e-learningového projektu lekárskych fakúlt MEFANET ku všetkým záznamom videokonferencií s možnosťou verejného prezentovania na prednáškach alebo samoštúdia. Sekundárne systém slúži na bezpečné zálohovanie všetkých záznamov videokonferencií a ďalších kritických dát užívateľov serverov UK.

 

Serverová časť datacentra predpokladá efektívne riadenie a zabezpečenie prevádzky počítačovej siete vo vysokoškolských internátoch, kde majú študenti možnosť sa pripájať a využívať služby informačných systémov univerzity a internetu zo svojich izieb alebo počítačových učební.

 

Virtualizačná časť rieši moderný systém využívania informačných technológií, úspory energie a obsluhy, keď na jednom fyzickom zariadení sa prevádzkuje viac virtuálnych serverov, osobných počítačov pre úžívateľov siete UK a špecializovaných aplikácií pre podporu výučby a nasadenia na počítačových učebniach. Vytvorenie dátového centra pre podporu výučby a vzdelávania na JLF UK umožňuje prostredníctvom vysokokapacitnej počítačovej siete SANET zdieľať svoje prostriedky s ďalšími centrami univerzít a ich súčastí na Slovensku čím sa zabezpečí kvalitatívne vyššia úroveň pre ďalší rozvoj a vyžívanie služieb univerzitných informačných systémov, ktorých podstatnú časť tvoria systémy pre vzdelávanie a podpory študentov.

 

2.4 Inštalácia videokonferenčného systému v priestoroch prednáškových miestností (aula) JLF UK

Zámerom nasadenia videokonferenčnej technológie v prostredí JLF UK je poskytnutie  multimediálnej komunikačnej technológie pre potreby podpory vzdelávania študentov, rozvoja pedagógov a pre priame vzdelávacie aktivity. Videokonferencie ako komunikačná technológia predstavujú prostriedok pre prenos obrazu a zvuku medzi videokonferenčnými lokalitami primárne pomocou komunikačnej siete na báze protokolu IP (Internet Protokol). Duálne je umožnený aj prenos ďalšieho obrazového signálu, prípadne elektronické zdieľanie pracovnej plochy počítača – napríklad prenos prezentácie.

Ing. Cingel prezentuje novú videokonferenčnú základňu zriadenú v zrekonštruovaných priestoroch Malej auly

 

Fakt prenosu dvoch obrazových a jednej zvukovej informácie predstavuje optimálny prostriedok pre vzdelávanie, kedy je možné vzájomne spolupracovať medzi miestami disponujúcimi touto technológiou formou interaktívnej diskusie medzi prednášajúcim/vyučujúcim a študentmi. Prednášajúci podporuje svoj výklad pomocou prezentovania slidov, video ukážok, alebo prenosu živého obrazu. Súčasne ich pritom interaktívne komentuje a zároveň môže okamžite reagovať na otázky študentov.

Testovanie novej videokonferenčnej technológie v priestoroch prednáškových miestností v Malej aule (Ing. Borik)

 

Videokonferenčné spojenie nemusí byť uskutočnené len medzi 2 lokalitami, ale do videokonferencie je možné zaintegrovať viacero účastníkov a tak je možné dosiahnuť veľmi pozitívny efekt tzv. virtuálnej prednáškovej miestnosti, kedy môže prednášajúci v jednej lokalite prednášať relatívne neobmedzenému počtu poslucháčov vo viacerých lokalitách. Samotná idea nasadenia videokonferenčnej technológie však so sebou prináša aj potrebu zaznamenávania priebehu prednášok a prezentácií pre ich následné prehrávanie pri študijnom procese poslucháčmi. Táto vlastnosť unikátnym spôsobom maximalizuje technologický prínos videokonferencií do vzdelávacieho procesu, pretože uľahčuje archivovanie a opakované prehrávanie prezentácií, prípadne výnimočných udalostí (experimenty, konferencie a podobne).

 

Dostupnosť záznamov je samozrejme riadená pomocou prístupových práv pridelených používateľovi pre jeho autorizovanie ako príjemcu informácie. Ako prezentačný nástroj pre archivované dokumenty slúži PC s web prehliadačom. Ako komunikačný prostriedok je pre prenos videokonferencií použitá počítačová sieť JLF UK, resp. SANET pre komunikáciu s externými účastníkmi. Videokonferenčný prenos vykazuje symetrickú povahu s generovaním záťaže do 4 Mbit na lokalitu, čo vzhľadom k vlastnostiam uvažovaného prostredia nepredstavuje problém.

 

Za typické príklady použitia navrhovaného riešenia možno považovať:

 • podporu prednášok,
 • prenos vedeckých experimentov,
 • prenos operácií,
 • konzultácie s partnermi v SR aj v zahraničí,
 • podporu konferencií.

Súčasťou videokonferenčného setu je aj kamerový systém.

Súčasti videokonferenčného systému

Kamery ako súčasť komplexu videokonferenčného systému

 

2.5 Inštalácia web kioskov

V Malej aule, ale i v priestoroch vysokoškolského internátu a ďalších lokalitách boli  v rámci aktivity 2.5 inštalované tzv. Web kiosky. Nasadenie Web kioskov vychádzalo z prítomnosti potreby elektronického prístupu k informáciám, a preto rozmiestnenie týchto zariadení zohľadňuje tieto potreby v rámci prostredia JLF UK. Ide teda o verejne prístupné priestory, kde sa často vyskytujú prevažne študenti, ktorí v medzičase medzi vyučovaním (ale aj mimo neho) môžu naplniť svoje komunikačné potreby prostredníctvom tejto technológie. 

Web kiosky v priestoroch Malej auly v lokalite L. Novomeského

 

2.6 Aktívne využívanie špeciálneho výučbového softvéru vo výučbe

Moderná medicína je komplexná veda. Okrem poznatkov z biológie či chémie sa v posledných rokoch opiera čoraz viac aj o informatiku a výpočtovú techniku. Výučba medicíny je náročná. Vyžaduje aby bol študent nielen sústredený a teoreticky pripravený ale taktiež aby disponoval schopnosťou predstaviť si a pochopiť určité fyziologické a patofyziologické pochody prebiehajúce v ľudskom organizme, aby vedel získať a spracovať poznatky a aby ich vedel aktívne využiť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné obohatiť výučbu niektorých predmetov pomocou špeciálnych softvérov a programov, ktoré určite obohatia pedagogický proces a taktiež podporia študentov na práci vo vedecko-výskumnej činnosti.

 

Z projektu boli zakúpené nasledovné softvéry:

1.

Očný softvér

2.

Neurogam

3.

Softvér pre genetickú analýzu v hematológii

4.

Bioštatistický softvér

5.

Softvér pre výučbu anesteziológie a intenzívnej medicíny

6.

Softvér na tvorbu publikácií a bibliografických databáz

7.

Interaktívny fyziologický softvér

8.

Hemodynamický simulátor

9.

Simulačný fyziologický softvér

10.

Softvér stresovej fyziológie

11.

Výučbový softvér na vyšetrenie ergometrie

12.

Softvér na úpravu, prezeranie a ukladanie fotodokumentácie

Snímka špeciálneho výučbového softvéru – očný softvér

Neurogam –softvér používaný pri výučbe nukleárnej medicíny.

 

2.7 Vybavenie PC učební v priestoroch internátov a prednáškových miestností teoretických ústavov JLF UK

Nasadenie IK technológie v prostredí JLF UK vychádza z prítomnosti potreby obmeny a vývoja nových technológií, a preto rozmiestnenie týchto zariadení zohľadňuje tieto potreby v rámci prostredia JLF UK. Nasadenie sa týkalo obmeny a využitia naplánovanej novej výpočtovej techniky ktorá bude slúžiť predovšetkým na skvalitnenie výučbového procesu študentov.  V rámci projektu bola okrem vybavenia PC učební zakúpená aj nová audiotechnika, a multimediálna technika, ktorá bude využívaná na skvalitnenie výučby v prostredí teoretických ústavov na Malej Hore 5.

PC učebňa na Hviezdoslavovej ulici

PC učebňa na L. Novomeského

Audiotechnika pre teoretické ústavy na Malej Hore

 

 

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples