Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Seminár H2020

november 06, 2017

Human brain project - prezentácia tu

FET Flagship Human Brain Project - prezentácia tu

Horizon 2020 - prezentácia tu

Informačný deň pre oblasť Zdravie, demografické zmeny a kvalita života - prezentácia tu

Financovanie v H2020 tu

Horizon 2020 - Ako na to? tu

Marketingová manažérka

Mgr. Ivana Pittnerová

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 206
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Manažérka kvality

Petra Strachilová

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 207
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Projektová manažérka

Ing. Mária Kaššová

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 225
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Projektový manažér

Ing. Tomáš Antoš

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 208
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine

 

ITMS kód projektu: 26120230033

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Obdobie realizácie: 10/2014 – 10/2015

Rozpočet projektu: 310 784,69 EUR

 

   

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Nevyhnutnosť podporiť vzdelávanie tohto typu špecialistov tzv. „rezidentskou formou“ vyplýva z dvoch závažných skutočností. Prvou je alarmujúce vekové zloženie lekárov primárneho kontaktu takmer vo všetkých regiónoch SR, kedy viac ako polovica je v preddôchodkovom alebo dôchodkovom veku. Priemerný vek pediatrov je 53 rokov a počet pediatrických ambulancií klesá.

Táto skutočnosť v spojení s druhým významným faktorom, obmedzenou možnosťou špecializovať sa ako lekár primárneho kontaktu z dôvodu nie príliš vhodne nastaveného vzdelávacieho systému a tiež nízkeho záujmu zamestnávateľov – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, môže spôsobiť kolaps siete. Všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých pritom zabezpečujú základnú preventívnu a liečebnú starostlivosť obyvateľstva, ktorá je základnou funkciou národného zdravotného systému. Zavedenie systému vzdelávania formou rezidentských miest u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude motivovať zamestnávateľov na prijímanie lekárov, ktorí si vyberú ako cieľ pripravovať sa a vzdelávať sa pre prácu v ambulancii primárneho kontaktu. Bez rezidentských miest je šanca na získanie pracovného pomeru s možnosťou realizovať všetky povinné odborné praxe v rámci špecializačnej prípravy pre všeobecné lekárstvo, takmer mizivá. Nemocnice nemajú záujem vychovávať lekára, ktorý po získaní odbornosti z ich pracoviska odíde.

 

ITMS kód projektu: 26120230033

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Obdobie realizácie: 10/2014 – 10/2015

Rozpočet projektu: 310 784,69 EUR

 

Kontakt odborná časť:

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel: 043/2633 198

 

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 043/2633208

 


Cieľ

 

Strategický cieľ:

Strategický cieľom projektu je doplnenie stavu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov všeobecného lekárstva a pediatrie do systému zdravotníctva formou rezidentského programu.

 

Špecifické ciele:

Strategický cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie jedného špecifického cieľa:

Podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

 


Aktivity

Aktivita 1.1:

 

Špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo formou rezidentského programu.

Cieľ aktivity: Umožniť lekárom zaradiť sa do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, realizovať časť špecializačnej prípravy a prispieť tak k zabezpečeniu rozšírenia siete všeobecných lekárov pre dospelých v SR.

 

Aktivita sa realizuje prostredníctvom viacerých činností:

1. Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo a vydanie dokladov o ďalšom vzdelávaní – indexu odbornosti a záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít.

2. Podpísanie zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia medzi JLF UK ako vzdelávacou ustanovizňou a zdravotníckym pracovníkom - lekárom - účastníkom vzdelávania.

3. Uzavretie pracovného pomeru u vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. A.  Realizácia teoretickej časti vzdelávania - samoštúdium, konzultácie a účasť na teoretických vzdelávacích aktivitách, pokiaľ sú uvedené v študijnom pláne (zodpovedný odborný garant študijného programu a lektori teoretickej časti). B. Realizácia praktickej časti vzdelávania - v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a to na príslušných pracoviskách v ustanovenom rozsahu podľa minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo daného Výnosom ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013 (pod vedením školiteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a lektorov praktickej časti).

 

Výstupy aktivity:

Výstupom je realizácia špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu 13 mesiacov. Osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na vzdelávaní dokladujú záznamy o absolvovanej odbornej praxi  a zdravotných výkonoch realizovaných na pracoviskách, ktoré sú potvrdené zodpovedným školiteľom do dokladov o ďalšom vzdelávaní (index a záznamník - odborná prax, realizované  výkony – záznamník).

 

Merateľný ukazovateľ projektu:

Počet  zamestnancov  zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 8

 

 

Aktivita 1.2:

 

Špecializačné štúdium v odbore pediatria formou rezidentského programu.

Cieľ aktivity: Umožniť lekárom zaradiť sa do špecializačného štúdia v odbore pediatria, realizovať časť špecializačnej prípravy a prispieť tak k zabezpečeniu rozšírenia siete pediatrov v SR.

 

Aktivita sa realizuje prostredníctvom viacerých činností:

1. Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore pediatria a vydanie dokladov o ďalšom vzdelávaní – indexu odbornosti a záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, pre tých účastníkov, ktorí ešte nie sú zaradení.

2. Podpísanie zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia medzi JLF UK ako vzdelávacou ustanovizňou a lekárom - účastníkom vzdelávania.

3. Uzavretie pracovného pomeru u vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. A.  Realizácia teoretickej časti vzdelávania - samoštúdium, konzultácie a účasť na teoretických vzdelávacích aktivitách, pokiaľ sú uvedené v  študijnom pláne (zodpovedný odborný garant študijného programu a lektori teoretickej časti). B. Realizácia praktickej časti vzdelávania - v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a to na príslušných pracoviskách v ustanovenom rozsahu podľa minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program pediatria daného príslušným Výnosom ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (pod vedením školiteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a lektorov praktickej časti).

 

Výstupy aktivity:

Výstupom je realizácia špecializačnej prípravy v odbore pediatria v rozsahu 13 mesiacov. Osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na vzdelávaní dokladujú záznamy o absolvovanej odbornej praxi a zdravotných výkonoch realizovaných na pracoviskách, ktoré sú potvrdené zodpovedným školiteľom do dokladov o ďalšom vzdelávaní (index a záznamník - odborná prax, realizované  výkony – záznamník).

 

Merateľný ukazovateľ projektu:

Počet  zamestnancov  zapojených do vzdelávacích aktivít projektu –

Ďalšie informácie ohľadom rezidentského programu nájdete na jeho stránke - tu:

 

Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov

 

ITMS kód projektu: 26120130056  

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Obdobie realizácie: 09/2013 – 12/2015

Rozpočet projektu: 152 049,22 Eur

 

    

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Seniori prestavujú významné percento súčasnej populácie, preto JLF UK v Martine venuje náležitú pozornosť aktívnemu starnutiu. Výučba v rámci Univerzity tretieho veku (UTV) bola zahájená v akademickom roku 1991/1992. Umožňuje záujemcom z radov osôb tretieho veku prístup k novým poznatkom a ich využívaniu na rozvoj celej osobnosti, ale aj na prospech ich rodín a celej spoločnosti. Cieľom štúdia tejto formy je rozvíjať a doplňovať si vzdelávanie, zmysluplne využívať svoj voľný čas, nadväzovať sociálne i interpersonálne kontakty, ktoré redukujú pocit osamelosti. Projekt je zameraný nielen na seniorov ale aj na lektorov, ktorí postupne implementujú atraktívne vyučovanie metódy, čím sa na jednej strane zvyšuje kvalita vzdelávania a na druhej strane kvalita života seniorov.

 

 ITMS kód projektu: 26120130056  

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Obdobie realizácie: 09/2013 – 12/2015

Rozpočet projektu: 152 049,22 Eur

Projektový tím:

 

Kontakt odborná časť:

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA Ústav fyziológie  JLF UK, Malá Hora 5, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 043/26 33 203

Kontakt implementácia:

Ing. Mária Kaššová, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.:043/26 33 225


Strategický cieľ:

Strategickým cieľom projektu je zvýšenie kvality života seniorov prostredníctvom zvýšenia kvality ďalšieho vzdelávania na Univerzite tretieho veku v Martine.

 

Špecifické ciele:

Strategický cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie dvoch špecifických cieľov:

 1. inovácia vzdelávania na UTV JLF UK v Martine,
 2. zvýšenie kvalifikácie lektorov pôsobiacich na UTV JLF UK v Martine.

Aktivity

Aktivita 1.1: Inovácia študijného programu Všeobecná medicína

Cieľ aktivity: Cieľom je inovovanie spôsobu výučby v študijnom programe všeobecná medicína s využitím interaktívnych didaktických pomôcok a informačno – komunikačných technológií. Prístup má nepochybne pozitívny účinok a stimuluje poslucháčov ku konštruktívnemu prístupu v ďalšom vzdelávaní.

Študijný program sa realizuje prostredníctvom vybraných prednášok, doplnený o tréning kognitívnych funkcií. Tento typ tréningu obsahuje postupy zamerané na zlepšenie intelektuálnych, percepčných, psychomotorických a behaviorálnych zručností, na udržanie úrovne funkčnej nezávislosti.

Za hlavný medzník v realizácii aktivity je považovaný koniec každého semestra. Poslucháčom sa odovzdávajú hodnotiace dotazníky, čím ohodnotia úroveň inovácií implementovaných v procese vzdelávania. Na základe spätnej väzby sú navrhované opatrenia v prípade identifikácie potenciálnych problémov.

K ďalším činnostiam patrí zadefinovanie a integrácia interaktívnych didaktických pomôcok do vzdelávacieho procesu, podpora možnosti kognitívneho tréningu a jeho realizácia, vytváranie študijných materiálov i konzultácie s cieľovou skupinou.

 

Aktivita 1.2: Vytvorenie nového študijného programu Starostlivosť o seniorov

Cieľ aktivity: Cieľom je zvýšiť atraktivitu výučby, rozšíriť spektrum vzdelávacích metód a postupov, čím sa zvyšuje kvalita vzdelávania v rámci UTV.

Študijný program Starostlivosť o seniorov dopĺňa program Všeobecná medicína, zároveň dáva seniorom možnosť voľby, motivuje a povzbudzuje ich k ďalšiemu vzdelávaniu.

Aktivita sa realizuje viacerými činnosťami, ktoré sú vzájomne prepojené – konzultácie s cieľovou skupinou o nových metódach vzdelávania, podpora a realizácia kognitívneho tréningu, vypracovanie samotných kurzov kognitívneho tréningu, integrácia interaktívnych didaktických pomôcok do vzdelávacieho procesu.

Vedomosti sa získavajú z oblasti gerontológie, geriatrie a gerontologického vyšetrenia, pričom lektori pri práci používajú interaktívne pomôcky charakteru informačno – komunikačných technológií, modelov a trenažérov. Spätná väzby sa opäť získava na konci každého semestra formou hodnotiacich dotazníkov.

 

Aktivita 2.1: Podpora vzdelávacích aktivít pre lektorov

Cieľ aktivity: Hlavným cieľom je zvýšenie kvalifikácie, profesionálnych zručností lektorov pôsobiacich na Univerzite tretieho veku JLF UK v Martine.

K činnostiam na dosiahnutí cieľa patrí štúdium odborných literárnych zdrojov, účasť na školeniach a kurzov zameraných na nové metódy a postupy vo vzdelávaní, rozvoj základných, špecifických i komunikačných lektorských zručností a osobnostný rozvoj. Výsledky sa využívajú pri výučbe oboch programov – Všeobecná medicína i Starostlivosť o seniora.

Dôležitým medzníkom sú pravidelné stretnutia odborných riešiteľov zamerané na hodnotenie aktuálneho stavu aktivity. Na konci každého semestra sú odovzdávané hodnotiace dotazníky, v ktorých lektori prejavia svoju spokojnosť/nespokojnosť s realizáciou aktivity.

 

 

Aktivita 2.2: Vytvorenie inkubátora lektorov

Cieľ aktivity: Cieľom je vytvoriť profesionálny vzdelávací inkubátor, v ktorom by sa stretávala komunita lektorov pôsobiacich na UTV JLF UK v Martine.

Vytvorením inkubátora sa lektorom otvorili možnosti vyššej interaktivity a získavania informácií aj od iných lektorov, vďaka ktorým môžu porovnávať výučbové metódy i postupy. Výsledky sú využívané pri výučbe oboch programov – Všeobecná medicína a Starostlivosť o seniora.

Aktivita sa realizuje viacerými činnosťami, ktoré sú vzájomne prepojené – vytváranie samotného inkubátora, plánovanie pravidelných diskusných stretnutí, interaktívne cvičenia pre osvojovanie si základných i špecifických lektorských zručností, podpora komunikačných zručností i osobnostného rozvoja.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivita 1.1

Výstupom aktivity bude:

 • vytvorenie študijného materiálu/učebného textu a vydanie elektronických skrípt v rámci študijného programu Všeobecná medicína,
 • komplexné zavedenie tréningu kognitívnych funkcií,
 • implementácia atraktívnych didaktických metód do vzdelávania na UTV,
 • vytvorenie špeciálnej interaktívnej multimediálnej učebne UTV.

 

Výučba s atraktívnymi pomôckami

Špeciálna interaktívna multimediálna učebňa UTV

 

Aktivita 1.2

Výstupom aktivity bude:

 •  vytvorenie študijného materiálu/učebného textu a vydanie elektronických skrípt v rámci študijného programu Starostlivosť o seniorov.

 

Aktivita 2.1

Výstupom aktivity bude:

 •  26 lektorov vyškolených v základných lektorských zručnostiach,
 •  26 lektorov vyškolených v špecifických lektorských zručnostiach,
 •  hodnotenie lektorov poslucháčmi.

 

Aktivita 2.2

Výstupom aktivity bude:

 •         vytvorenie „inkubátora lektorov“,
 •         niekoľko stretnutí lektorov v priebehu roka,
 •         pozvané prednášky zahraničných lektorov v rámci riešenia  projektu,
 •          prednášky lektorov v zahraničí v rámci riešenia projektu.

 

Dňa 13.11.2013 sa riešitelia projektu a lektori zúčastnili zasadnutia Asociácie UTV za účelom výmeny a získania informácií ohľadom lektorských činností na jednotlivých UTV na Slovensku.

Fotodokumentácia zo zasadnutia Asociácie UTV

 

 

Kompletné štúdium na UTV trvá tri roky. Semester je rozdelený na 14 týždňov rozdelených do siedmich sústredení formou prednášok, konzultácií, praktických cvičení a exkurzií. O úspešnosti projektu svedčí aj narastajúci počet poslucháčov UTV a účasť promovaných absolventov. V súčasnosti sa pohybuje počet poslucháčov UTV v jednom akademickom roku okolo 80 členov v troch ročníkoch, výučbu zabezpečuje kolektív cca 25 lektorov.

Promovaní absolventi UTV

 

 

 

Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine

 

 

ITMS kód projektu: 26110230071

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 11/2012 – 10/2015

Rozpočet projektu: 1 996 477,44 EUR

 

   

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

 

V rámci celosvetových trendov posledných rokov JLF UK v Martine aplikuje metódu virtuálneho a simulačného učenia, ktorá je úzko prepojená s oblasťou informačných a telekomunikačných technológií. V máji roku 2012 vzniklo Simulačné výučbové centrum, situované do budovy Akademického informačného centra. Aby fungovalo čo najefektívnejšie v novembri 2012 sa začal realizovať projekt s názvom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“.

Projekt je zameraný na vysokoškolských učiteľov, ktorí aplikujú definované metódy do jednotlivých predmetov v programe všeobecné lekárstvo ako aj v nelekárskych študijných programov. Aplikácia simulačných technológií do výučby významne prispieva k skvalitneniu medicínskeho vzdelávania, poskytuje možnosti pre inováciu kurikula ako i zvládania komplexných medicínskych situácií, s ktorými budú absolventi prichádzať do kontaktu počas výkonu svojho povolania.

 

 

Simulačné výučbové centrum, L. Novomeského 7A, Martin

 

 

ITMS kód projektu: 26110230071

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Obdobie realizácie: 11/2012 – 10/2015

Rozpočet projektu: 1 996 477,44 EUR

 

 Kontakt odborná časť:

Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., Ústav farmakológie JLF UK, Sklabinská 26, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 043/26 33 619

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 043/2633208

 


Strategický cieľ:

Strategickým cieľom projektu je podpora atraktívnej a inovatívnej stratégie výučby všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov (NŠP) a jej implementácia do praxe.

 

Špecifické ciele:

Strategický cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie dvoch špecifických cieľov:

 1. rozvoj simulačnej výučby na JLF UK v Martine,
 2. rozvoj e-learningového portálu JLF UK a podpora virtuálnej výučby.

 


Aktivity

Aktivita 1.1: Podpora výučby medicíny prostredníctvom simulačných technológií.

Cieľ aktivity: Zvýšenie pedagogických kvalít cieľovej skupiny, skvalitnenie fungovania simulačného centra JLF UK, jeho popularizácia i zintenzívnenie využívania cieľovou skupinou.

Aktivita sa realizuje prostredníctvom viacerých činností, ktoré sú vzájomne prepojené, ale za hlavné medzníky v realizácii sú považované priebežné stretnutia členov cieľovej skupiny, ktorí na základe získaných skúseností z návštev zahraničných simulačných pracovísk a kurzov zabezpečujú prípravu nových študijných materiálov a identifikujú nové možnosti rozširovania palety simulačných techník a postupov v rámci simulačného centra.

 

Aktivita 1.2: Inkorporácia simulačnej medicíny do kurikula pregraduálnych študijných programov na JLF UK.

Cieľ aktivity: Cieľom je zapracovanie simulačnej medicíny do obsahovej náplne predmetov, rozšírenie vzdelávacích metód v rámci študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP, tým k zefektívneniu výučby.

Pri príprave, identifikovaní, výbere a zavádzaní nových simulačných techník v simulačnom centre členovia cieľovej skupiny spolupracujú s vysokoškolskými pedagógmi, ktorí aktívne využívajú simulačné techniky vo výučbe medicíny. Nemej dôležitými činnosťami k dosiahnutiu cieľa patrí štúdium odborných metodických príručiek; uskutočňovanie tuzemských i zahraničných pracovných ciest; priama tvorba študijných materiálov; konzultácie s cieľovou skupinou aj so študentmi, ktorí predstavujú nepriamu cieľovú skupinu a stimulácia členom cieľovej skupiny k tvorbe a publikovaniu elektronických vzdelávacích materiálov na portáli JLF UK formou finančných odmien.

 

Aktivita 2.1: Podpora výučby medicíny prostredníctvom e-learningového portálu.

Cieľ aktivity: Výučba pomocou e-learningu prispeje k skvalitneniu IT zručností pedagogického zboru a vďaka rozvoju e-learningového portálu sa rozšíri spektrum vzdelávacích metód a postupov v rámci študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP. Dôležitým cieľom je aj skvalitnenie a zefektívnenie fungovania elektronického vzdelávacieho portálu JLF UK.

Aktivita sa realizuje prostredníctvom činností súvisiacich s možnosťami zapojenia do medzifakultnej siete MEFANET; so získavaním zručností pri tvorbe elektronických vzdelávacích materiálov; s využívaním nových softvérov a pedagogických zásad; so zabezpečením funkčnosti portálu JLF UK; so stimuláciou autorov k tvorbe elektronických vzdelávacích materiálov, elektronických pedagogických diel a kurzov; s konzultáciami s cieľovou skupinou.

 

Aktivita 2.2: Podpora výučby medicíny pomocou virtuálnych pacientov.

Cieľ aktivity: Výučba pomocou virtuálnych pacientov prispeje na jednej strane k zvyšovaniu kvality pedagogického zboru a na druhej strane sa rozšíri spektrum vzdelávacích metód a postupov v rámci študijných programov poskytovaných na JLF UK v Martine, čím sa zvýši efektívnosť a atraktivita výučby.

Aktivita je realizovaná prípravou nových študijných materiálov; štúdiom odbornej literatúry; uskutočňovaním tuzemských a zahraničných ciest; konzultáciami s cieľovou skupinou; možnosťou prezentovať dosiahnuté výsledky formou organizovania konferencií/sympózií; distribúciou informácií o virtuálnych pacientov a ich využití vo výučbe na JLF UK formou vytvorenej databázy; stimuláciou autorov k tvorbe, aktívnemu využívaniu a publikovaniu virtuálnych pacientov na portáli JLF UK formou finančných odmien.

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

Aktivita 1.1

 

 • odborní riešitelia pracujú na vytváraní nových študijných materiálov a výstupom aktivity bude Multimediálna učebnica pre simulačnú výučbu, v rámci všetkých predmetov študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP,
 • vysokoškolskí pedagógovia si neustále zvyšujú svoje zručnosti v oblasti používania virtuálnych pomôcok, dôležitou súčasťou je aj konzultačná činnosť v oblasti účelnosti a efektívnosti vybavenia a organizácie simulačnej a virtuálnej výučby na JLF UK ,
 • pravidelne sa uskutočňujú kurzy základných chirurgických zručností i vzdelávacie aktivity  so zameraním na rôzne témy, napr.:

-          „Resuscitácia v pediatrii II – simulačná výučba kardiopulmonálnej resuscitácie a zaistenia dýchacích ciest“,

-          „Súčasné možnosti simulačnej výučby pôrodníctva s využitím výpočtovej techniky – praktické demonštrácie“,

-          „Špecifiká implementácie simulačnej a virtuálnej výučby do predmetu Chirurgia, možnosti využitia simulátorov“ a mnoho ďalších.

 

Aktivita 1.2

 

Výstupom aktivity bude:

 • vytvorenie nových študijných materiálov/príručiek a elektronických skrípt v rámci všetkých predmetov študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP,
 • zavedenie viacerých simulačných techník v rámci simulačného centra,
 • usporiadanie školení/sympózií k využívaniu simulačných techník pre cieľovú skupinu,
 • vytvorenie min. jedného nového výberového predmetu špecializovaného na využívanie simulačných techník.

 

Aktivita 2.1

 

 • odborní riešitelia pracujú na vytváraní nových študijných materiálov a výstupom aktivity bude multimediálna učebnica Ošetrovateľských techník a zručností v rámci všetkých predmetov študijného programu všeobecné lekárstvo a NŠP,
 • pravidelne sa vytvárajú a zverejňujú e - learningové kurzy a iné multimediálne učebné materiály na oficiálnom portály lekárskych fakúlt, čím sa posilňuje pozícia e-learningového štúdia na JLF UK.

Aktivita 2.2

 

Odborní riešitelia vytvárajú nové možnosti prezentovania ošetrovateľských metód na virtuálnom pacientovi, budujú archív virtuálnych pacientov pre potreby výučby. Zavedenie takýchto atraktívnych prvkov do výučby podporuje záujem študenta o vzdelávanie. Vyššia participácia študenta na priamej výučbe zlepšuje aj komunikáciu na úrovni pedagóg – študent. Prínos tohto inovatívneho spôsobu výučby je zdokumentovaný v zahraničnej literatúre. Nie všetky pacientske prípady sú aplikovateľné v našich podmienkach a nie sú v slovenskom jazyku, JLF UK pracuje na vývoji vlastných virtuálnych pacientov ako aj na preklade existujúcich materiálov.

 

S podporou projektu: „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“ má cieľová skupina projektu – vysokoškolskí pedagógovia možnosť rozširovať svoje skúsenosti a zručnosti v oblasti nových metód a postupov prostredníctvom účasti na tuzemských i zahraničných pracovných cestách.

Odborní riešitelia aktívne pristupujú k vytváraniu vedeckých článkov i odborných prednášok, ktoré prezentujú formou abstraktov a posterov na konferenciách, kongresoch, čím zároveň podnecujú možnosti vytvorenia medzinárodnej spolupráce. Napr. :

-            aktívna účasť na EDULEARN14 (6th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain), poster s názvom: "Application of e-learning possibilities in the university education",

-            aktívna účasť na AIUM (American institute of Ultrasound in Medicine) Las Vegas – hlavným účelom bola prezentácia nových výsledkov a up-grade nových didaktických postupov v rámci sonografickej diagnostiky,

-            účasť na Konferencii európskej spoločnosti humánnej genetiky v Miláne. Vysokoškolský pedagóg sa zúčastnil edukačných prednášok a workshop-ov so zameraním na implementáciu najnovších poznatkov z molekulovej biológie a genetiky do výučby študijnom programe všeobecné lekárstvo, ako aj o nových metódach vzdelávania pomocou internetových databáz a využívaní virtuálnych pacientov,

-            účasť na 21. Kongrese slovenských anestéziológov s medzinárodnou účasťou Piešťany a mnoho ďalších pracovných ciest.

S podporou projektu: „ Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“ sa organizovali viaceré podujatia:

 • Dňa 06.12.2013 sa konala Pedagogická konferencia pod záštitou dekana JLF UK prof. MUDr. Jána Danka, CSc. Hlavné témy konferencie boli – Kurikulum medicínskeho vzdelávania, Nové technológie v medicínskom vzdelávaní a Profil učiteľa na lekárskych fakultách. Hlavným cieľom bolo zhodnotenie simulačnej výučby na JLF UK v Martine.

Pedagogická konferencia 06.12.2013 – prezentácie a závery dostupné na http://pedagogika.jfmed.uniba.sk/

 

 

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples