Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Seminár CVTI

november 06, 2017

Prezentácia tu

 

Seminár SAIA č.1

november 06, 2017

Prezentácia tu

Seminár H2020

november 06, 2017

Human brain project - prezentácia tu

FET Flagship Human Brain Project - prezentácia tu

Horizon 2020 - prezentácia tu

Informačný deň pre oblasť Zdravie, demografické zmeny a kvalita života - prezentácia tu

Financovanie v H2020 tu

Horizon 2020 - Ako na to? tu

Marketingová manažérka

Mgr. Ivana Pittnerová

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 206
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Manažérka kvality

Petra Strachilová

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 207
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Projektová manažérka

Ing. Mária Kaššová

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 225
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Projektový manažér

Ing. Tomáš Antoš

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Tel.: +421 43 26 33 208
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine

 

ITMS kód projektu: 26120230033

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Obdobie realizácie: 10/2014 – 10/2015

Rozpočet projektu: 310 784,69 EUR

 

   

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.


Anotácia k projektu:

Nevyhnutnosť podporiť vzdelávanie tohto typu špecialistov tzv. „rezidentskou formou“ vyplýva z dvoch závažných skutočností. Prvou je alarmujúce vekové zloženie lekárov primárneho kontaktu takmer vo všetkých regiónoch SR, kedy viac ako polovica je v preddôchodkovom alebo dôchodkovom veku. Priemerný vek pediatrov je 53 rokov a počet pediatrických ambulancií klesá.

Táto skutočnosť v spojení s druhým významným faktorom, obmedzenou možnosťou špecializovať sa ako lekár primárneho kontaktu z dôvodu nie príliš vhodne nastaveného vzdelávacieho systému a tiež nízkeho záujmu zamestnávateľov – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, môže spôsobiť kolaps siete. Všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých pritom zabezpečujú základnú preventívnu a liečebnú starostlivosť obyvateľstva, ktorá je základnou funkciou národného zdravotného systému. Zavedenie systému vzdelávania formou rezidentských miest u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude motivovať zamestnávateľov na prijímanie lekárov, ktorí si vyberú ako cieľ pripravovať sa a vzdelávať sa pre prácu v ambulancii primárneho kontaktu. Bez rezidentských miest je šanca na získanie pracovného pomeru s možnosťou realizovať všetky povinné odborné praxe v rámci špecializačnej prípravy pre všeobecné lekárstvo, takmer mizivá. Nemocnice nemajú záujem vychovávať lekára, ktorý po získaní odbornosti z ich pracoviska odíde.

 

ITMS kód projektu: 26120230033

Operačný program: OP Vzdelávanie

Prioritná os projektu: 2 - Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ

Obdobie realizácie: 10/2014 – 10/2015

Rozpočet projektu: 310 784,69 EUR

 

Kontakt odborná časť:

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel: 043/2633 198

 

Kontakt implementácia:

Ing. Tomáš Antoš, Kancelária európskych a národných projektov, Malá Hora 4A, 036 01 Martin,

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel.: 043/2633208

 


Cieľ

 

Strategický cieľ:

Strategický cieľom projektu je doplnenie stavu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov všeobecného lekárstva a pediatrie do systému zdravotníctva formou rezidentského programu.

 

Špecifické ciele:

Strategický cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie jedného špecifického cieľa:

Podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

 


Aktivity

Aktivita 1.1:

 

Špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo formou rezidentského programu.

Cieľ aktivity: Umožniť lekárom zaradiť sa do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, realizovať časť špecializačnej prípravy a prispieť tak k zabezpečeniu rozšírenia siete všeobecných lekárov pre dospelých v SR.

 

Aktivita sa realizuje prostredníctvom viacerých činností:

1. Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo a vydanie dokladov o ďalšom vzdelávaní – indexu odbornosti a záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít.

2. Podpísanie zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia medzi JLF UK ako vzdelávacou ustanovizňou a zdravotníckym pracovníkom - lekárom - účastníkom vzdelávania.

3. Uzavretie pracovného pomeru u vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. A.  Realizácia teoretickej časti vzdelávania - samoštúdium, konzultácie a účasť na teoretických vzdelávacích aktivitách, pokiaľ sú uvedené v študijnom pláne (zodpovedný odborný garant študijného programu a lektori teoretickej časti). B. Realizácia praktickej časti vzdelávania - v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a to na príslušných pracoviskách v ustanovenom rozsahu podľa minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo daného Výnosom ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky z 5. februára 2014 č. 10938-OL-2013 (pod vedením školiteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a lektorov praktickej časti).

 

Výstupy aktivity:

Výstupom je realizácia špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu 13 mesiacov. Osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na vzdelávaní dokladujú záznamy o absolvovanej odbornej praxi  a zdravotných výkonoch realizovaných na pracoviskách, ktoré sú potvrdené zodpovedným školiteľom do dokladov o ďalšom vzdelávaní (index a záznamník - odborná prax, realizované  výkony – záznamník).

 

Merateľný ukazovateľ projektu:

Počet  zamestnancov  zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 8

 

 

Aktivita 1.2:

 

Špecializačné štúdium v odbore pediatria formou rezidentského programu.

Cieľ aktivity: Umožniť lekárom zaradiť sa do špecializačného štúdia v odbore pediatria, realizovať časť špecializačnej prípravy a prispieť tak k zabezpečeniu rozšírenia siete pediatrov v SR.

 

Aktivita sa realizuje prostredníctvom viacerých činností:

1. Zaradenie do špecializačného štúdia v odbore pediatria a vydanie dokladov o ďalšom vzdelávaní – indexu odbornosti a záznamníka zdravotných výkonov a iných odborných aktivít, pre tých účastníkov, ktorí ešte nie sú zaradení.

2. Podpísanie zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia medzi JLF UK ako vzdelávacou ustanovizňou a lekárom - účastníkom vzdelávania.

3. Uzavretie pracovného pomeru u vybraného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

4. A.  Realizácia teoretickej časti vzdelávania - samoštúdium, konzultácie a účasť na teoretických vzdelávacích aktivitách, pokiaľ sú uvedené v  študijnom pláne (zodpovedný odborný garant študijného programu a lektori teoretickej časti). B. Realizácia praktickej časti vzdelávania - v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a to na príslušných pracoviskách v ustanovenom rozsahu podľa minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program pediatria daného príslušným Výnosom ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (pod vedením školiteľa s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností a lektorov praktickej časti).

 

Výstupy aktivity:

Výstupom je realizácia špecializačnej prípravy v odbore pediatria v rozsahu 13 mesiacov. Osobnú účasť zdravotníckeho pracovníka na vzdelávaní dokladujú záznamy o absolvovanej odbornej praxi a zdravotných výkonoch realizovaných na pracoviskách, ktoré sú potvrdené zodpovedným školiteľom do dokladov o ďalšom vzdelávaní (index a záznamník - odborná prax, realizované  výkony – záznamník).

 

Merateľný ukazovateľ projektu:

Počet  zamestnancov  zapojených do vzdelávacích aktivít projektu –

Ďalšie informácie ohľadom rezidentského programu nájdete na jeho stránke - tu:

 

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples