Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí podaných v rámci výziev vyhlásených agentúrou. Odborníci, ktorí majú prehľad a prax vo výskume a vývoji v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň majú záujem o posudzovanie žiadostí, sa môžu zaregistrovať v databáze expertov. Svojou registráciou v databáze expertov zároveň potvrdzujú ochotu posúdiť viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev agentúry. Údaje uvedené pri registrácii musia byť úplné, inak nie je možné registráciu akceptovať.

Bližšie informácie nájdete na stránkach APVV.

Výzva: SME-1 SME instrument phase 1

Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017

Ukončenie výzvy:

 1. termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time)
 2. termín: 03.05.2018 do 17:00 (Brussels time)
 3. termín: 05.09.2018 do 17:00 (Brussels time)
 4. termín: 07.11.2018 do 17:00 (Brussels time)
 5. termín: 13.02.2019 do 17:00 (Brussels time)
 6. termín: 07.05.2019 do 17:00 (Brussels time)
 7. termín: 05.09.2019 do 17:00 (Brussels time)
 8. termín: 06.11.2019 do 17:00 (Brussels time)
 9. termín: 12.02.2020 do 17:00 (Brussels time)
 10. termín: 06.05.2020 do 17:00 (Brussels time)
 11. termín: 02.09.2020 do 17:00 (Brussels time)
 12. termín: 04.11.2020 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: fáza 1 je zameraná na výskum a vývoj, technickú realizovateľnosť a komerčný potenciál prelomovej a inovatívnej myšlienky. Aktivity môžu zahŕňať napríklad hodnotenie rizika, prieskum trhu, zapojenie používateľov, analýzu regulačných obmedzení alebo režimov noriem, riadenie duševného vlastníctva, vyhľadávanie partnerov alebo posúdenie uskutočniteľnosti. Cieľ vo fáze 1 je vytvoriť pevný inovačný projekt s vysokým potenciálom. Financovanie 1. fázy je paušálnou sumou vo výške 50 000 EUR. Projekt by mal trvať približne 6 mesiacov.

Kto môže podať žiadosť: ziskové malé a stredné podniky, vrátane mladých podnikov a začínajúcich podnikov, z akéhokoľvek sektora. Podnik musí  byť založený v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020.

Výzva: SME-2 SME instrument phase 2

Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017

Ukončenie výzvy:

 1. termín: 10.01.2018 do 17:00 (Brussels time)
 2. termín: 14.03.2018 do 17:00 (Brussels time)
 3. termín: 23.05.2018 do 17:00 (Brussels time)
 4. termín: 10.10.2018 do 17:00 (Brussels time)
 5. termín: 09.01.2019 do 17:00 (Brussels time)
 6. termín: 03.04.2019 do 17:00 (Brussels time)
 7. termín: 05.06.2019 do 17:00 (Brussels time)
 8. termín: 09.10.2019 do 17:00 (Brussels time)
 9. termín: 08.01.2020 do 17:00 (Brussels time)
 10. termín: 18.03.2020 do 17:00 (Brussels time)
 11. termín: 19.05.2020 do 17:00 (Brussels time)
 12. termín: 07.10.2020 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: Fáza 2 je zameraná na rozvinutie koncepcie podnikania ďalej do produktu, služby alebo procesu, ktorý je pripravený na trhu, zosúladený s rastovou stratégiou spoločnosti. Činnosti by mohli zahŕňať napríklad skúšky, prototypovanie, validáciu, demonštráciu a testovanie v reálnych podmienkach a trhovú replikáciu. Ak sa činnosť týka predovšetkým technologických inovácií, predpokladá sa úroveň technologickej pripravenosti (TRL) 6 alebo vyššia. Môžete uzatvoriť subdodávateľské práce, ktoré sú nevyhnutné pre váš inovačný projekt.

Môžete sa prihlásiť do fázy 1 ako prostriedok na prípravu na fázu 2 alebo môžete požiadať priamo o fázu 2. Váš návrh musí byť založený na strategickom obchodnom pláne, ktorý bol vyvinutý buď v prvej fáze, alebo iným spôsobom. Váš návrh musí špecifikovať očakávaný výsledok projektu a kritériá úspechu, ako aj očakávaný vplyv na vašu spoločnosť z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska (napr. o obrate, zamestnanosti, veľkosti trhu, riadení IP, predaji, návratnosti investícií alebo ziskovosť). Musíte venovať mimoriadnu pozornosť ochrane a vlastníctvu duševného vlastníctva a predložiť presvedčivé dôkazy alebo opatrenia na zabezpečenie možnosti komerčného využívania. Mali by ste sa tiež zaoberať otázkami regulácie a štandardizácie.

Poskytuje sa grantové financovanie (miera financovania 70%) vo výške 0,5 až 2,5 milióna EUR. Môžete požiadať o vyššiu alebo nižšiu čiastku, riadne odôvodnenú pri podaní žiadosti. Projekt by mal zvyčajne trvať 12 až 24 mesiacov, ale mohol by byť dlhší vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

Kto môže podať žiadosť: ziskové malé a stredné podniky, vrátane mladých podnikov a začínajúcich podnikov, z akéhokoľvek sektora. Podnik musí  byť založený v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020.

Bližšie informácie k obom výzvam nájdete tu.

Program workshopu tu

Seminár SAIA č.2

november 06, 2017

Prezentácia SAIA tu

Prezentácia tu

Seminár SNAS

november 06, 2017

Prezentácia tu

Seminár CVTI

november 06, 2017

Prezentácia tu

 

Seminár SAIA č.1

november 06, 2017

Prezentácia tu

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples