Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur.

Vybrané výsledky za obdobie 2014-2016

 • 115 235 podaných návrhov, ktoré žiadali 182 miliárd eur,
 • 329 uzavretých výziev,
 • do podaných návrhov bolo zapojených takmer 400 tisíc účastníkov,
 • celková miera úspešnosti je 12,6% (pomer získaného a žiadaného financovania),
 • úspešnosť účastníkov (pomer žiadateľov a účastníkov grantu) je 14,8%, pričom najúspešnejšie sú verejné organizácie (26,4%) a výskumné organizácie (17,7%) a najnižšie sú súkromné firmy (13,5%) a univerzity (13,1%),
 • až 74% kvalitných projektov nezískalo vzhľadom na vysoký počet záujemcov financovanie,
 • bolo podpísaných 13 903 zmlúv na granty v sume 24,8 miliárd eur,
 • 20% prostriedkov získali MSP,
 • 54% všetkých predkladateľov návrhov boli nováčikovia, ktorí ešte nepodávali návrhy do rámcových programov EÚ,
 • priemerný čas na prípravu a podpis zmluvy sa skrátil na 192 dní (v porovnaní s 303 dňami v FP7),
 • bežiace a ukončené projekty vyprodukovali 11894 článkov v prestížnych časopisoch a 9615 článkov v rámci open access,
 • bolo pripravených 8414 prototypov, 5534 testov, 695 klinických štúdií,
 • bolo podaných 408 žiadostí o patent, 21 dizajnov a 66 obchodných značiek.

Bližšie štatistiky si môžete pozrieť tu.

Štatistiku Slovenska si môžete pozrieť tu.

 

Zdroj: cvtisr.sk

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel H2020 a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre R&I. Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13 a teda aj zo Slovenska. Pritom práve ich účasť je potrebná pre riadne vyvážené hodnotenie a implementáciu programu H2020.

Peter Dröll,  riaditeľ DG Research and Innovation - Industrial Technologies v krátkom videu vysvetľuje úlohy a zodpovednosti expertov, ktorí hodnotia projekty H2020.

Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete v časti FAQ Participant Portal-u (Support): vyberte kategóriu “Expert evaluators, reviewers, monitors”. Tamtiež nájdete ďalšie rady a odpovede ako sa prihlásiť za experta a čo to v detailoch obnáša.

 

Zdroj: cvtisr.sk

V roku 2018 sa uskutoční niekoľko konferencií v oblasti biotechnológii, digitalizácie zdravotníctva a medicínskych technológií.

Prehľad konferencií môžete nájsť tu.

Na stránkach http://www.terrapinn.com/ môžete nájsť veľké množstvo konferencií z rôznych oblastí. Ide o podujatia podporujúce inovácie, technológie, vzdelávanie a iné. Stačí kliknúť na webovú stránku a vybrať si oblasť záujmu a preferovaný región.

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť výzvy  Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch. Cieľovou skupinou boli všetci záujemcovia - potenciálni predkladatelia ERC projektov .

Prezentácie a kompletný videozáznam z Informačného dňa nájdete na stránkach CVTI.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala publikáciu 25 rokov inovácií na Slovensku. Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti, dlhodobé vývojové trendy a jednotlivé systémy riadenia a financovania v oblasti vedy, výskumu a inovácií od roku 1991. Vďaka zhromaždeným faktom tak možno sledovať nielen zmeny v oblasti podpory, ale aj to, či sa vyhodnocovala efektívnosť takejto podpory a jej konkrétne prínosy. Publikácia obsahuje aj medzinárodne porovnávané štatistické prehľady, ktoré v prípade Slovenska potvrdzujú malý počet medzinárodných žiadostí o udelenie patentu, ale aj nízke investície súkromného sektora do inovácií a nízke výdavky na vedu a výskum.

Publikáciu si môžete prezrieť tu.

Ostatné publikácie, ktoré vydala SIEA si môžete prezrieť tu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len 9. RP).

Vychádzajúc zo skúseností z implementácie predchádzajúcich rámcových programov, ako aj z očakávaného spoločenského a hospodárskeho vývoja, považuje Slovenská republika pri kreovaní 9. RP za dôležité hlavne tieto oblasti:

 1. 9. RP ako kľúč k Európskemu výskumnému priestoru pre všetkých;
 2. Štruktúra 9. RP;
 3. Excelentnosť, dopad a pridaná európska hodnota;
 4. Príspevok k riešeniu megatrendov, spoločenských výziev a technológií budúcnosti;
 5. Synergie a rozširovanie účasti.

Pozičný dokument MŠVVaŠ SR si môžete pozrieť tu.

Pozičné dokumenty iných krajín si môžete pozrieť tu.

V priebehu rokov 2018 a 2019 budú vyhlásené výzvy H2020 Marie Skłodowska-Curie:

1. Výzva: Co-funding of regional, national and international programmes

Plánovaný dátum otvorenia výzvy: 12.04.2018 a 04.04.2019

Základné informácie o výzve: Cieľom programu COFUND je stimulovať regionálne, vnútroštátne alebo medzinárodné programy na podporu excelentnosti v oblasti odbornej prípravy v oblasti výskumu, mobility a profesionálneho rastu. Žiadatelia predkladajú návrhy nových alebo existujúcich doktorandských programov alebo štipendijných programov, pri ktorých sa očakáva, že budú mať vplyv na zvyšovanie ľudských zdrojov súvisiacich s výskumom a inováciami na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke výzvy pre rok 2018 a 2019.

2. Výzva: Individual Fellowships

Plánovaný dátum otvorenia výzvy: 12.04.2018

Základné informácie o výzve: Cieľom individuálnych štipendií je posilniť kreatívny a inovačný potenciál skúsených výskumných pracovníkov, ktorí si želajú diverzifikovať svoje individuálne schopnosti v oblasti získavania zručností prostredníctvom pokročilého vzdelávania, medzinárodnej a medzisektorovej mobility. Ide o podporu pre individuálne štipendiá udelené najlepším alebo najsľubnejším výskumníkom ľubovoľnej štátnej príslušnosti v členských štátoch EÚ alebo pridružených krajinách programu Horizont 2020.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke výzvy.

3. Výzva: Innovative Training Networks

Plánovaný dátum otvorenia výzvy: 13.09.2018

Základné informácie o výzve: Inovatívne siete odbornej prípravy (ITN) sa zameriavajú na prípravu novej generácie tvorivých, podnikateľských a inovatívnych výskumníkov schopných čeliť súčasným a budúcim výzvam a premeniť vedomosti a myšlienky na produkty a služby s hospodárskym a sociálnym prínosom. ITN podporuje konkurenčne vybrané spoločné výskumné školenia a/alebo doktorandské programy realizované partnerstvami univerzít, výskumných inštitúcií, výskumných infraštruktúr, podnikov, malých a stredných podnikov a ďalších sociálno-ekonomických aktérov z rôznych krajín v Európe aj mimo nej.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke výzvy.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja hľadá skúsených odborníkov na posudzovanie žiadostí podaných v rámci výziev vyhlásených agentúrou. Odborníci, ktorí majú prehľad a prax vo výskume a vývoji v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň majú záujem o posudzovanie žiadostí, sa môžu zaregistrovať v databáze expertov. Svojou registráciou v databáze expertov zároveň potvrdzujú ochotu posúdiť viaceré projekty v rámci jednotlivých výziev agentúry. Údaje uvedené pri registrácii musia byť úplné, inak nie je možné registráciu akceptovať.

Bližšie informácie nájdete na stránkach APVV.

Výzva: SME-1 SME instrument phase 1

Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017

Ukončenie výzvy:

 1. termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time)
 2. termín: 03.05.2018 do 17:00 (Brussels time)
 3. termín: 05.09.2018 do 17:00 (Brussels time)
 4. termín: 07.11.2018 do 17:00 (Brussels time)
 5. termín: 13.02.2019 do 17:00 (Brussels time)
 6. termín: 07.05.2019 do 17:00 (Brussels time)
 7. termín: 05.09.2019 do 17:00 (Brussels time)
 8. termín: 06.11.2019 do 17:00 (Brussels time)
 9. termín: 12.02.2020 do 17:00 (Brussels time)
 10. termín: 06.05.2020 do 17:00 (Brussels time)
 11. termín: 02.09.2020 do 17:00 (Brussels time)
 12. termín: 04.11.2020 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: fáza 1 je zameraná na výskum a vývoj, technickú realizovateľnosť a komerčný potenciál prelomovej a inovatívnej myšlienky. Aktivity môžu zahŕňať napríklad hodnotenie rizika, prieskum trhu, zapojenie používateľov, analýzu regulačných obmedzení alebo režimov noriem, riadenie duševného vlastníctva, vyhľadávanie partnerov alebo posúdenie uskutočniteľnosti. Cieľ vo fáze 1 je vytvoriť pevný inovačný projekt s vysokým potenciálom. Financovanie 1. fázy je paušálnou sumou vo výške 50 000 EUR. Projekt by mal trvať približne 6 mesiacov.

Kto môže podať žiadosť: ziskové malé a stredné podniky, vrátane mladých podnikov a začínajúcich podnikov, z akéhokoľvek sektora. Podnik musí  byť založený v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020.

Výzva: SME-2 SME instrument phase 2

Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017

Ukončenie výzvy:

 1. termín: 10.01.2018 do 17:00 (Brussels time)
 2. termín: 14.03.2018 do 17:00 (Brussels time)
 3. termín: 23.05.2018 do 17:00 (Brussels time)
 4. termín: 10.10.2018 do 17:00 (Brussels time)
 5. termín: 09.01.2019 do 17:00 (Brussels time)
 6. termín: 03.04.2019 do 17:00 (Brussels time)
 7. termín: 05.06.2019 do 17:00 (Brussels time)
 8. termín: 09.10.2019 do 17:00 (Brussels time)
 9. termín: 08.01.2020 do 17:00 (Brussels time)
 10. termín: 18.03.2020 do 17:00 (Brussels time)
 11. termín: 19.05.2020 do 17:00 (Brussels time)
 12. termín: 07.10.2020 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: Fáza 2 je zameraná na rozvinutie koncepcie podnikania ďalej do produktu, služby alebo procesu, ktorý je pripravený na trhu, zosúladený s rastovou stratégiou spoločnosti. Činnosti by mohli zahŕňať napríklad skúšky, prototypovanie, validáciu, demonštráciu a testovanie v reálnych podmienkach a trhovú replikáciu. Ak sa činnosť týka predovšetkým technologických inovácií, predpokladá sa úroveň technologickej pripravenosti (TRL) 6 alebo vyššia. Môžete uzatvoriť subdodávateľské práce, ktoré sú nevyhnutné pre váš inovačný projekt.

Môžete sa prihlásiť do fázy 1 ako prostriedok na prípravu na fázu 2 alebo môžete požiadať priamo o fázu 2. Váš návrh musí byť založený na strategickom obchodnom pláne, ktorý bol vyvinutý buď v prvej fáze, alebo iným spôsobom. Váš návrh musí špecifikovať očakávaný výsledok projektu a kritériá úspechu, ako aj očakávaný vplyv na vašu spoločnosť z kvalitatívneho aj kvantitatívneho hľadiska (napr. o obrate, zamestnanosti, veľkosti trhu, riadení IP, predaji, návratnosti investícií alebo ziskovosť). Musíte venovať mimoriadnu pozornosť ochrane a vlastníctvu duševného vlastníctva a predložiť presvedčivé dôkazy alebo opatrenia na zabezpečenie možnosti komerčného využívania. Mali by ste sa tiež zaoberať otázkami regulácie a štandardizácie.

Poskytuje sa grantové financovanie (miera financovania 70%) vo výške 0,5 až 2,5 milióna EUR. Môžete požiadať o vyššiu alebo nižšiu čiastku, riadne odôvodnenú pri podaní žiadosti. Projekt by mal zvyčajne trvať 12 až 24 mesiacov, ale mohol by byť dlhší vo výnimočných a odôvodnených prípadoch.

Kto môže podať žiadosť: ziskové malé a stredné podniky, vrátane mladých podnikov a začínajúcich podnikov, z akéhokoľvek sektora. Podnik musí  byť založený v členskom štáte EÚ alebo v krajine pridruženej k programu Horizont 2020.

Bližšie informácie k obom výzvam nájdete tu.

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples