Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.

Kritéria pre mladých vedeckých pracovníkov

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky štyri všeobecné kritériá:

 1. mladý vedecký pracovník v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov;
 2. mladý vedecký pracovník najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu;
 3. mladý vedecký pracovník je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene ktorého žiada o refundáciu nákladov;
 4. mladý vedecký pracovník v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil výzvou stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.

Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí zároveň spĺňajú obidve odborné kritériá:

 1. mladý vedecký pracovník bol autorom, resp. spoluautorom buď minimálne jedného výstupu v rámci kategórií 1.01 až 1.02 uvedeného vo formulári VPP za rok 2018 v rámci všeobecnej výzvy, alebo minimálne dvoch výstupov v rámci kategórií 1.06 až 1.07 uvedených vo formulári VPP za rok 2018 všeobecnej výzvy;
 2. mladý vedecký pracovník je v roku 2019 buď zodpovedným riešiteľom minimálne jedného projektu všeobecnej výzvy, ktorého riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni, alebo menovitým členom riešiteľského kolektívu minimálne v dvoch projektoch všeobecnej výzvy, ktorých riešenie nebolo odborovou radou pozastavené, zastavené, resp. vyhodnotené na nedostatočnej úrovni.

Termín podania žiadostí: od 31.5.2019 do 30.09.2019

Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 EUR a maximálne vo výške 5 000 EUR.

Oprávnené výdavky:

 • cestovné náklady,
 • náklady na materiál,
 • náklady na služby.

Bližšie informácie nájdete tu.

Dátum uzávierky výzvy: 10.09.2019

Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, Špecifický cieľ: Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Oprávnení žiadatelia/partneri zo SR: vysoké školy s výskumnými pracoviskami, výskumné inštitúcie z verejného sektora, výskumné inštitúcie zo súkromného sektora, komory, štát a jeho organizačné zložky, organizácie zriadené štátom, organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, územná samospráva a jej organizačné zložky, záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS).

Oprávnení žiadatelia/partneri z ČR: štát a jeho organizačné zložky, organizácie zriadené štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, územná samospráva a jej organizačné zložky, Komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS), výskumné inštitúcie, vysoké školy s výskumnými pracoviskami, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov.

Povinné partnerstvo s inštitúciou z Českej republiky.

Cieľové skupiny: malé a stredné podniky (MSP)

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy).

 • Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 3 - Príprava a zavedenie opatrení k včasnému overovaní produktov, schopností vyspelej výroby a prvovýroby najme v oblasti kľúčových technológií a technológií pre všeobecné použite
 • Projektová aktivita č. 4 - Príprava a zavedenie podnikových investícií do výskumu a inovácií

Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti15.

 • Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 3 - Aktivity pre vytvorenie cezhraničnej siete/klastru podporujúci rozvoj perspektívnych odvetví a oblastí
 • Projektová aktivita č. 4 - Budovanie cezhraničných výskumných centier
 • Projektová aktivita č. 5 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti vývoja /inovácie nových produktov/služieb pre MSP
 • Projektová aktivita č. 6 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti zlepšenia podnikových procesov, vrátane produktových certifikácií pre MSP
 • Projektová aktivita č. 7 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti vývoja /inovácie výrobných procesov pre MSP

Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch).

 • Projektová aktivita č. 1 - Spracovanie stratégie rozvoja v oblasti inteligentného rozvoja a využívania inovácií v cezhraničnom regióne

Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne.

 • Projektová aktivita č. 1 - Aktivity subjektov inovačnej infraštruktúry (podnikateľských inovačných centier, vedecko-technických parkov) v oblasti zvyšovania absorpčnej kapacity cezhraničného územia
 • Projektová aktivita č. 2 - Príprava spoločných projektov

Finančná podpora: min. 50 000,00 Eur a max. 600 000,00 Eur na projekt.

V rámci výzvy je stanovená maximálna doba realizácie projektu 24 mesiacov.

Oprávnené miesta realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezky kraj.

Bližšie informácie o výzve si môžete pozrieť na stránke výzvy.

Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy.

Bližšie informácie nájdete tu.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí:

 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií,
 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Bližšie informácie o výzve nájdete tu.

Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur.

Vybrané výsledky za obdobie 2014-2016

 • 115 235 podaných návrhov, ktoré žiadali 182 miliárd eur,
 • 329 uzavretých výziev,
 • do podaných návrhov bolo zapojených takmer 400 tisíc účastníkov,
 • celková miera úspešnosti je 12,6% (pomer získaného a žiadaného financovania),
 • úspešnosť účastníkov (pomer žiadateľov a účastníkov grantu) je 14,8%, pričom najúspešnejšie sú verejné organizácie (26,4%) a výskumné organizácie (17,7%) a najnižšie sú súkromné firmy (13,5%) a univerzity (13,1%),
 • až 74% kvalitných projektov nezískalo vzhľadom na vysoký počet záujemcov financovanie,
 • bolo podpísaných 13 903 zmlúv na granty v sume 24,8 miliárd eur,
 • 20% prostriedkov získali MSP,
 • 54% všetkých predkladateľov návrhov boli nováčikovia, ktorí ešte nepodávali návrhy do rámcových programov EÚ,
 • priemerný čas na prípravu a podpis zmluvy sa skrátil na 192 dní (v porovnaní s 303 dňami v FP7),
 • bežiace a ukončené projekty vyprodukovali 11894 článkov v prestížnych časopisoch a 9615 článkov v rámci open access,
 • bolo pripravených 8414 prototypov, 5534 testov, 695 klinických štúdií,
 • bolo podaných 408 žiadostí o patent, 21 dizajnov a 66 obchodných značiek.

Bližšie štatistiky si môžete pozrieť tu.

Štatistiku Slovenska si môžete pozrieť tu.

 

Zdroj: cvtisr.sk

Pre riadne a korektné fungovanie programu Horizont 2020 Európska komisia potrebuje nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel H2020 a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre R&I. Pre túto činnosť je neustály nedostatok expertov, predovšetkým z krajín EU-13 a teda aj zo Slovenska. Pritom práve ich účasť je potrebná pre riadne vyvážené hodnotenie a implementáciu programu H2020.

Peter Dröll,  riaditeľ DG Research and Innovation - Industrial Technologies v krátkom videu vysvetľuje úlohy a zodpovednosti expertov, ktorí hodnotia projekty H2020.

Ďalšie a podrobnejšie informácie nájdete v časti FAQ Participant Portal-u (Support): vyberte kategóriu “Expert evaluators, reviewers, monitors”. Tamtiež nájdete ďalšie rady a odpovede ako sa prihlásiť za experta a čo to v detailoch obnáša.

 

Zdroj: cvtisr.sk

Dňa 11.12.2017 sa uskutočnil v Centre vedecko-technických informácií Informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorého cieľom bolo predstaviť výzvy  Európskej rady pre výskum v rámci programu Horizont 2020, konkrétne Pracovného programu 2018, pohľad člena riešiteľského kolektívu ERC grantu a tiež pravidlá účasti v ERC projektoch. Cieľovou skupinou boli všetci záujemcovia - potenciálni predkladatelia ERC projektov .

Prezentácie a kompletný videozáznam z Informačného dňa nájdete na stránkach CVTI.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vydala publikáciu 25 rokov inovácií na Slovensku. Cieľom publikácie bolo zosumarizovať súvislosti, dlhodobé vývojové trendy a jednotlivé systémy riadenia a financovania v oblasti vedy, výskumu a inovácií od roku 1991. Vďaka zhromaždeným faktom tak možno sledovať nielen zmeny v oblasti podpory, ale aj to, či sa vyhodnocovala efektívnosť takejto podpory a jej konkrétne prínosy. Publikácia obsahuje aj medzinárodne porovnávané štatistické prehľady, ktoré v prípade Slovenska potvrdzujú malý počet medzinárodných žiadostí o udelenie patentu, ale aj nízke investície súkromného sektora do inovácií a nízke výdavky na vedu a výskum.

Publikáciu si môžete prezrieť tu.

Ostatné publikácie, ktoré vydala SIEA si môžete prezrieť tu.

Strana 1 z 8
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples