Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Dovoľujeme si Vás informovať o výzve EPAA (The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) s názvom “3Rs Student grants 2018”. Tento grant je určený na pokrytie nákladov (registračné poplatky, cestovné náklady, ubytovanie) spojených s kongresmi EUROTOX (konanie: 02 - 05. 09. 2018; deadline pre podanie prihlášky: 02 . 07. 2018) a EUSAAT (konanie: 23. - 26. 9. 2018; deadline pre podanie prihlášky: 23. 07. 2018).

Pre oba menované kongresy je možno získať:

 • polovičný grant v maximálnej výške 500 €,
 • plný grant v maximálnej výške 1000 €.

O grant sa môžu uchádzať študenti, ktorí splnia tieto kritériá:

 • pochádzajú/študujú v niektorej z krajín EÚ (občianstvo môžu mať aj mimo EÚ),
 • dokončili aspoň 1. stupeň VŠ vzdelania (Bc. v relevantnom študijnom smere) a v čase podania žiadosti nie sú držiteľmi titulu PhD.,
 • v čase podania žiadosti majú oficiálny status študenta,
 • na daný kongres nemajú pridelený žiadny iný grant či poskytnuté financovanie nákladov.

Žiadosti bude posudzovať štvorčlenná porota EPAA. Je potrebné dodať:

 • abstrakt, ktorý bol prihlásený buď na EUROTOX alebo EUSAAT kongres,
 • CV (s priloženým zoznamom vedeckých publikácií, ak existujú),
 • sprievodný list, popisujúci prečo je predložená práca (abstrakt) dôležitá pre oblasť 3Rs a mala by obdržať EPAA grant,
 • odporúčanie od profesora/vedúceho práce s uvedením, že žiadateľ je v čase podania žiadosti študentom,
 • potvrdenie o účasti na danom kongrese (napr. pozvánka alebo e-mail potvrdzujúci úspešné prihlásenie).

Celá výzva je dostupná tu. Žiadosti o grant je potrebné zaslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., a to najneskôr 2 mesiace pred konaním daného kongresu.

V dňoch 7. - 8.11.2018 sa v Berlíne uskutoční Precision Medicine Congress 2018. Konferencia bude zameraná na kľúčové témy ako napr. preskúmanie, ako medicína pretvára farmaceutický priemysel, regulačné hodnotenie trhu s presným liekom, prípadové štúdie ukončených skúšok, neúplné skúšky a prebiehajúci výskum, úloha biobanky v medicíne.

Bližšie informáciu nájdete tu.

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.6.2018

Dátum uzávierky výzvy: 27.9.2018

Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Rozvoj miestnych iniciatív, Investičná priorita: Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, Špecifický cieľ: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Oprávnení žiadatelia/partneri: školy a vzdelávacie inštitúcie, štát a jeho organizačné zložky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, záujmové združenie právnických osôb, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS), Komory.

Cieľové skupiny: obyvatelia cezhraničného regiónu, zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy, podnikateľské subjekty pôsobiace v cezhraničnom regióne.

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.

Typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.

Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.

Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Zároveň sa touto výzvou stanovuje pravidlo, že realizácia projektových aktivít spadajúcich pod oprávnený typ aktivity A je oprávnená len v kombinácii s realizáciou projektových aktivít spadajúcich pod oprávnený typ aktivity B, C a D.

Jednotlivé typy aktivít tu.

Finančná podpora: min. 50 000,00 Eur a max. 200 000,00 Eur na projekt.

Oprávnené miesta realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezky kraj.

Bližšie informácie o výzve si môžete pozrieť na stránke výzvy.

Dátum uzávierky výzvy: 31.7.2018

Základné informácie: V rámci verejnej výzvy je možné podávať projekty na tieto témy:

 1. Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej/precíznej medicíny,
 2. Lieky na inovatívnu liečbu,
 3. Inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách,
 4. Inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky.

Finančná podpora: min. 17 000,00 Eur a max. 100 000,00 na projekt.

Bližšie informácie o výzve nájdete tu.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí:

 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií,
 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Bližšie informácie o výzve nájdete tu.

Vyhlásenie výzvy: 15.05.2018

Ukončenie výzvy: 15.11.2018 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: Cieľom twinningu je výrazne posilniť vymedzenú oblasť výskumu na univerzite alebo výskumnej organizácii z rozširujúcej sa krajiny tým, že sa spojí s aspoň dvoma medzinárodne uznávanými výskumnými inštitúciami v iných členských štátoch alebo pridružených krajinách.

Twinning má:

 • zvýšiť vedecké a technologické kapacity prepojených inštitúcií s hlavným zameraním na univerzitu alebo výskumnú organizáciu z rozširujúcej sa krajiny;
 • pomôcť zvýšiť profil výskumu inštitúcie z rozširujúcej sa krajiny, ako aj profil výskumu svojich zamestnancov.

Úspešné twinningové návrhy budú musieť jasne načrtnúť vedeckú stratégiu na zintenzívnenie a stimuláciu vedeckej excelentnosti a inovačných kapacít vo vymedzenej oblasti výskumu, ako aj vedeckú kvalitu partnerov zapojených do twinningového partnerstva. Táto vedecká stratégia by mala obsahovať opatrenia na formulovanie nových (alebo prebiehajúcich) spoločných výskumných projektov vo vedeckej oblasti výberu a opísať, ako by twinning tento výskum pokročil do novej fázy rozšírením svojho rozsahu pôsobnosti a / alebo výskumného partnerstva. V prípade potreby je potrebné načrtnúť akékoľvek prepojenia s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Takáto stratégia by mala zahŕňať komplexný súbor činností, ktoré sa majú podporiť. Mali by zahŕňať aspoň niektoré z týchto oblastí: krátkodobé výmeny zamestnancov; odborné návštevy a krátkodobé školenia na mieste alebo virtuálne školenie; dielne; účasť na konferencii; organizácia spoločných aktivít typu letnej školy; šírenie informácií.

Oprávnený žiadatelia: organizácie z týchto členských štátov: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko a týchto pridružených krajín: Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Macedónsko, Gruzínsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

Oprávnený partneri: minimálne dve excelentné výskumné inštitúcie, ktoré musia pochádzať z inej členskej krajiny EÚ alebo pridruženej krajiny ako je žiadateľ.

Financovanie: max. 800 000,00 Eur na obdobie do 3 rokov

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Vyhlásenie výzvy: 17.05.2018

Ukončenie výzvy: 30.08.2018 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: ERC Advanced Grant je navrhnutý tak, aby podporoval výborných výskumných pracovníkov v štádiu kariéry, v ktorom sú už vedúcimi výskumnými pracovníkmi s uznávanými skúsenosťami v oblasti výskumu. Žiadateľ - hlavný riešiteľ projektu musí preukázať prelomový charakter, ambície a uskutočniteľnosť svojho vedeckého návrhu.

V rámci výzvy je možné poskytnúť dotáciu až do výšky 2 500 000 EUR na obdobie piatich rokov. V návrhu možno požadovať dodatočnú sumu vo výške 1 000 000 EUR na pokrytie:

 • oprávnených nákladov na "začiatočné" náklady na hlavných výskumných pracovníkov, ktorí sa v dôsledku získania grantu ERC presťahovali z EÚ alebo pridruženej krajiny z iných krajín,
 • nákupu vybavenia,
 • prístupu k špičkovým zariadeniam.

Oprávnený hlavný riešiteľ: Hlavný riešiteľ môže byť akéhokoľvek veku a štátnej príslušnosti a môže sa zdržiavať v akejkoľvek krajine na svete v čase podania žiadosti. Všetci hlavní riešitelia financovaní prostredníctvom grantov ERC strávia v projekte ERC minimálne 50% svojho celkového pracovného času v členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine a minimálne 30% pracovnej doby stanovenej v projekte ERC Advanced Grant.

Predpokladá sa, že hlavný riešiteľ projektu bude aktívni výskumní pracovník a že za posledných 10 rokoch má významné výsledky výskumu, ktoré uvedie v žiadosti. Takisto sa očakáva, že hlavné návrhy projektu budú hlavným riešiteľom demonštrované záznamami o dosiahnutých výsledkoch, ktoré sú vhodné pre danú návrh, a prinajmenšom vyhovujú jednej alebo viacerým z nasledujúcich kritérií:

 • 10 publikácií ako hlavný autor (alebo v tých oblastiach, v ktorých je abecedné poradie autorstva normou, spoločný autor) vo významných medzinárodných vedeckých odborných časopisoch a / alebo v popredných medzinárodných vedeckých časopisoch a odborných konferenciách;
 • 3 hlavné výskumné monografie, z ktorých aspoň jeden je preložený do iného jazyka. Táto referenčná hodnota je relevantná pre výskumné oblasti, kde je publikovanie monografií normou (napríklad humanitné a spoločenské vedy).

Ďalšie alternatívne kritériá, ktoré sa môžu posudzovať (jednotlivo alebo v kombinácii) ako indikátor výnimočného záznamu a uznania za posledných 10 rokov:

 • 5 udelených patentov;
 • 10 pozvaných prezentácií na medzinárodné konferencie;
 • 3 výskumné expedície vedené hlavným riešiteľom projektu;
 • 3 medzinárodné konferencie alebo kongresy, v ktorých bol žiadateľ zapojený do organizácie ako člen riadiaceho a / alebo organizačného výboru;
 • medzinárodné uznanie prostredníctvom vedeckých alebo umeleckých ocenení;
 • a iné.

Oprávnená hostiteľská inštitúcia: Hostiteľská inštitúcia (právnická osoba žiadateľa) musí zamestnávať hlavného riešiteľa aspoň počas trvania projektu, ako je definované v dohode o grante. Musí byť založená v členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine H2020 ako právny subjekt vytvorený podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo môže byť medzinárodnou organizáciou európskeho záujmu (ako je CERN, EMBL atď.), Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) alebo akýkoľvek iný subjekt vytvorený podľa právnych predpisov EÚ. Každý hlavný právny subjekt, verejný alebo súkromný, vrátane univerzít, výskumných organizácií a podnikov, môže hostiť hlavného riešiteľa a ich tímy.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

V dňoch 3. – 4.9.2018 sa v Oslo uskutoční medzinárodný brockerage event (partnerská burza) pre výzvy spoločenskej oblasti Horizontu 2020 - "Zdravie, demografická zmena a pohoda". Registrácia bude otvorená v júni.

Bližšie informácie nájdete tu.

V dňoch 28. – 29.11.2018 sa vo Viedni uskutoční konferencia s názvom „Vplyv spoločenských vied a humanitných vied na európsky výskumný program - hodnotenie SSH v misiách zameraných na výskum".

Bližšie informácie nájdete na stránke konferencie.

Strana 1 z 10
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples