Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Vyhlásenie výzvy: 14.08.2018

Ukončenie výzvy: 14.12.2018

Podporené domény:

 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie – bližšie informácie o výzve tu,
 • Priemysel pre 21. storočie – bližšie informácie o výzve tu,
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel – bližšie informácie o výzve tu,
 • Zdravé potraviny a životné prostredie – bližšie informácie o výzve tu,
 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie – bližšie informácie o výzve tu.

Vyhlásenie výzvy: 10.09.2018

Ukončenie výzvy: 17.10.2018 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: ERC Starting Grant je navrhnutý tak, aby podporil vynikajúcich hlavných riešiteľov v kariérnom štádiu, v ktorom začínajú vlastný nezávislý výskum. Žiadatelia musia preukázať prelomový charakter, ambície a uskutočniteľnosť svojho vedeckého návrhu.

ERC Starting grant sa môže udeliť až do výšky 1 500 000 EUR na obdobie piatich rokov (maximálna výška grantu sa znižuje pri projektoch s kratšou dobou trvania a to pomerovo k dĺžke trvania projektu). V návrhu však možno požadovať dodatočnú sumu 500 000 EUR na pokrytie:

 • oprávnených nákladov na "začiatočné" náklady na hlavných výskumných pracovníkov, ktorí sa sťahujú do EÚ alebo pridruženej krajiny od iných krajín v dôsledku získania grantu ERC,
 • nákup hlavného vybavenia,
 • prístup k veľkým zariadeniam.

Oprávnený hlavný riešiteľ:

Hlavný výskumný pracovník získal prvé doktorandské štúdium najmenej 2 roky a až 7 rokov pred 1. januárom 2019. Účinnosť uplynutého času od udelenia prvého doktorandského doktoranda môže byť znížená za určitých riadne zdokumentovaných okolností.

Hlavný výskumný pracovník musí mať už preukázaný potenciál na nezávislosť výskumu a musí to podložiť, napríklad tým, že vytvoril aspoň jednu dôležitú publikáciu ako hlavný autor. Hlavní riešitelia by mali byť tiež schopní preukázať počiatočné výsledky, ktoré zodpovedajú ich oblasti výskumu a kariéry, vrátane významných publikácií (ako hlavný autor) vo významných medzinárodných multidisciplinárnych vedeckých časopisoch alebo vo vedúcich medzinárodných vedeckých kruhoch, recenzovaných časopisoch v príslušnom odbore. Môžu tiež preukázať záznamy/pozvánky na medzinárodné konferencie, udelené patenty, ocenenia, ceny atď.

Výzvy ERC sú otvorené pre výskumných pracovníkov akejkoľvek národnosti, ktorí majú v úmysle vykonávať svoju výskumnú činnosť v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine. Výskumní pracovníci môžu mať akýkoľvek vek a štátnu príslušnosť a môžu sa zdržiavať v akejkoľvek krajine na svete v čase podania žiadosti. Výskumní pracovníci ERC nemusia byť v Európe na plný úväzok.

Oprávnená hostiteľská inštitúcia:

Hostiteľská inštitúcia musí byť usadená v členskom štáte EÚ alebo v pridruženej krajine ako právnická osoba vytvorená podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo môže byť medzinárodnou európskou organizáciou záujmov (napr. CERN, EMBL atď.), Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) alebo akýkoľvek iný subjekt vytvorený podľa právnych predpisov EÚ.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Vyhlásenie výzvy: 10.09.2018

Ukončenie výzvy: 08.11.2018 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie: Cieľom ERC Synergy Grants je umožniť minimálne dvom až maximálne štyrom hlavným riešiteľom a ich tímom spojiť komplementárne zručnosti, poznatky a zdroje novými spôsobmi, aby spoločne riešili ambiciózne výskumné problémy.
Cieľom je podporiť výrazný pokrok na hraniciach vedomostí, podporiť nové produktívne línie skúmania a nové metódy a techniky vrátane nekonvenčných prístupov a vyšetrovaní na rozhraní existujúcich disciplín. To by malo umožniť transformatívny výskum nielen v popredí európskej vedy.
Žiadatelia hlavných riešiteľov musia preukázať synergie, komplementárnosť a pridanú hodnotu, ktoré by mohli viesť k objavom, ktoré by nebolo možné vykonať samostatnými výskumnými pracovníkmi.

Synergické granty sa môžu poskytnúť až do výšky 10 000 000 EUR na obdobie šiestich rokov. V návrhu však možno požadovať až 4 000 000 EUR v celkovej výške, a to na pokrytie:

 • oprávnených nákladov na "začiatočné" náklady na hlavných výskumných pracovníkov, ktorí sa sťahujú do EÚ alebo pridruženej krajiny od iného miesta v dôsledku prijatia ERC grantu,
 • nákupu hlavného vybavenia,
 • prístupu k veľkým zariadeniam.

Oprávnený hlavný riešiteľ:

Skupiny, ktoré žiadajú o ERC Synergy Grant, musia tvoriť minimálne dva a najviac štyri špecialisti na výskumné záležitosti a podľa potreby aj ich tímy. Jeden z hlavných vyšetrovateľov musí byť vymenovaný za zodpovedného hlavného vyšetrovateľa.

Oprávnená hostiteľská inštitúcia:

Hostiteľská inštitúcia musí byť usadená v členskom štáte EÚ alebo v pridruženej krajine H2020 ako právnická osoba vytvorená podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo môže byť medzinárodnou organizáciou európskeho záujmu (napr. CERN, EMBL atď.), Spoločný výskum Európskej komisie Centrum (JRC) alebo akýkoľvek iný subjekt vytvorený podľa právnych predpisov EÚ. Kedykoľvek môže jeden hlavný vyšetrovateľ za synergickú grantovú skupinu, s výnimkou zodpovedajúcej, hostiť alebo zapojiť inštitúcia mimo členských štátov EÚ alebo pridružená krajina H2020.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Dátum uzávierky výziev: 30.11.2018

Základné informácie: Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno- vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

Oprávnené aktivity: V rámci špecifického cieľa 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách OP VaI sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

 • Budovanie nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom;
 • Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);
 • Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

Finančná podpora: min. 2 000 000,00 Eur a max. 9 000 000,00 Eur na projekt.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Dátum uzávierky výziev: otvorená (1. kolo do 30.9.2018, 2. kolo do 15.10.2018, ďalšie kolá do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho kola)

Základné informácie: Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05. 

Oprávnení žiadatelia: prijímatelia v rámci výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO, a to právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Oprávnení partneri: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov , t. j. subjekty:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj,
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Oprávnené aktivity: V rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií" je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OPVaI: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK. V rámci vyššie uvedenej hlavnej aktivity bude  podpora poskytnutá na vysokokvalitné projekty zamerané na integráciu, optimalizáciu, modernizáciu a nevyhnutný  rozvoj výskumnej infraštruktúry.

Finančná podpora: min. 500 000,00 Eur a max. 6 000 000,00 Eur na projekt.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Vyhlásenie výzvy: 26.07.2018

Ukončenie výzvy: 16.04.2019 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie:

Sezónna chrípka je hlavnou zdravotnou záťažou, pričom odhaduje každoročne približne 500 000 úmrtí na celom svete. Ďalšou hrozbou spôsobenou chrípkou je sezónny výskyt nových kmeňov, ktoré môžu potenciálne viesť k závažnej pandémii chrípky.

Napriek veľkému nebezpečenstvu, ktoré predstavuje sezónna a pandemická chrípka, očkovacie látky proti chrípke sú len mierne účinné. Okrem toho sa musia každoročne pripravovať súčasné očkovacie látky proti chrípke, pretože pracujú len proti úzkym okruhom veľmi odlišných podtypov chrípky a sú tiež veľmi náchylné na mutácie napätia po vývoji ročnej vakcíny. Zlepšené očkovacie látky proti chrípke by súčasne zmierňovali významné celkové zdravotné zaťaženie a pomohli medzinárodnej komunite lepšie sa pripraviť v prípade pandémie chrípky.

Zaťaženie sezónnej chrípky a stále prítomná hrozba novej chrípkovej pandémie sú pre Európu a Indiu vysokou prioritou. V posledných rokoch zaznamenali významný pokrok tímy v Indii a Európe v oblasti očkovania proti chrípke. Aby sme mohli stavať na tomto spoločnom uznaní dôležitosti chrípky, ako aj na významných odborných znalostiach dostupných v oboch regiónoch, je potrebné obnoviť úsilie Indie a Európy smerom k vývoju očkovacej látky proti chrípke novej generácie. Okrem toho môže byť dôležitým krokom k pokroku v tejto dôležitej oblasti využívanie modelu chrípky na ľudskú výzvu alebo práca na zlepšenie samotného modelu.


Návrhy by mali podporiť postup kandidáta (-ov) vakcíny proti chrípke ďalšej generácie so zlepšenou účinnosťou a bezpečnosťou, trvaním imunity a reaktivitou proti zvýšenej šírke chrípkových kmeňov. Návrhy by mali využívať nové poznatky napríklad o štruktúrnej biológii, imunológii, genetike a genómii, modelovaní prenosu chrípky, výrobe vakcín, formulácii a metódach dodávania.

Návrhy by mali zahŕňať aspoň predklinický a / alebo skorý klinický výskum, výber sľubných kandidátov na očkovaciu látku, podporujúci ich dôkaz o koncepcii, preukázanie nových predklinických alebo klinických znalostí.


Prijatý prístup by mal zahŕňať validáciu jednej alebo viacerých kandidátskych vakcín (očkovacích látok) v modeli ľudskej chrípky [3] a / alebo prácu na zlepšenie samotného modelu chrípky. Táto práca by mohla zahŕňať porovnávacie testovanie potenciálnych ľudských problémových kmeňov a reakcie, ktoré vyvolávajú u dobrovoľníkov.


Vhodnosť zásahov, ktoré sa majú vypracovať, by sa mala riešiť a posúdiť pre rôzne skupiny obyvateľstva, ako aj vhodnosť kandidátov (kandidátov) na nastavenie s nízkym alebo stredným príjmom. Malo by sa zobrať do úvahy obmedzenia na zavedenie intervencie zo strany vnútroštátnych systémov zdravotníctva.


Vzhľadom na špecifickú výzvu tejto témy, okrem minimálneho počtu účastníkov stanoveného vo všeobecných prílohách, návrhy zahŕňajú aspoň troch účastníkov z Indie. Podrobnejšie informácie poskytnú zainteresované subjekty v Indii na webových stránkach oddelenia biotechnológie (DBT) http://www.dbtindia.nic.in/funding-mechanism/call/#, kde DBT uvedie podmienky oprávnenosti pre indických žiadateľov , Návrhy by mali zahŕňať účastníkov z najrôznejších disciplín.


Komisia sa domnieva, že návrhy, ktoré požadujú príspevok od EÚ vo výške od 6 do 10 miliónov EUR, by umožnili primeranú riešenie tejto špecifickej výzvy. Napriek tomu to nebráni predloženiu a výberu návrhov vyžadujúcich iné sumy.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Projekt ľudského mozgu (HBP) spustil výzvu na získanie voucheru platformovej infraštruktúry.
Výzva vyzýva výskumných pracovníkov, aby požiadali o bezplatný prístup k službám a inžinierskej podpore platformy HBP s cieľom podporiť ich výskum. Každý poukaz oprávňuje víťaza na 6-12 mesiacov času na projekte HBP.

Výzva je otvorená pre výskumníkov z celého sveta, od akademických a neakademických organizácií vrátane nemocníc, priemyslu a farma priemyslu.

Platformy HBP predstavujú súbor nástrojov a služieb pre modelovanie, simuláciu a analýzu dát pre výskumných pracovníkov v oblasti neurovedy, lekárskeho výskumu, neuromorfizmu a neurorobotiky.
Cieľom je otvoriť výskumnú a vývojovú infraštruktúru HPP tak, aby uspokojila potreby komunity novým dynamickým spôsobom a umožnila nadviazať spoluprácu.

Uzávierka výzvy: 25.10.2018

Bližšie informácie nájdete tu alebo tu.

Seminár MSCA ITN

september 11, 2018

Technická univerzita vo Zvolene organizuje workshop na prípravu projektových návrhov v oblasti MSCA – ITN, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2018 na Technickej univerzite vo Zvolene. Lektorkou workshopu bude Dr. Catherine Halbert, ktorá je skúsenou hodnotiteľkou projektov v Európskej komisii. Pre účasť na seminár je potrebné napísať Dr. Jozefovi Turokovi: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Programu na podujatie nájdete tu.

V dňoch 7. - 8.11.2018 sa v Berlíne uskutoční Precision Medicine Congress 2018. Konferencia bude zameraná na kľúčové témy ako napr. preskúmanie, ako medicína pretvára farmaceutický priemysel, regulačné hodnotenie trhu s presným liekom, prípadové štúdie ukončených skúšok, neúplné skúšky a prebiehajúci výskum, úloha biobanky v medicíne.

Bližšie informáciu nájdete tu.

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.6.2018

Dátum uzávierky výzvy: 27.9.2018

Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Rozvoj miestnych iniciatív, Investičná priorita: Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami, Špecifický cieľ: Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Oprávnení žiadatelia/partneri: školy a vzdelávacie inštitúcie, štát a jeho organizačné zložky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, záujmové združenie právnických osôb, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS), Komory.

Cieľové skupiny: obyvatelia cezhraničného regiónu, zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy, podnikateľské subjekty pôsobiace v cezhraničnom regióne.

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.

Typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.

Typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.

Typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Zároveň sa touto výzvou stanovuje pravidlo, že realizácia projektových aktivít spadajúcich pod oprávnený typ aktivity A je oprávnená len v kombinácii s realizáciou projektových aktivít spadajúcich pod oprávnený typ aktivity B, C a D.

Jednotlivé typy aktivít tu.

Finančná podpora: min. 50 000,00 Eur a max. 200 000,00 Eur na projekt.

Oprávnené miesta realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezky kraj.

Bližšie informácie o výzve si môžete pozrieť na stránke výzvy.

Strana 1 z 10
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples