Ceved

Ceved

Selfies labore, leggings cupidatat sunt taxidermy umami fanny pack typewriter hoodie art party voluptate. Listicle meditation paleo, drinking vinegar sint direct trade.

Žilinský samosprávny kraj opäť ocení úspešné inovatívne malé a stredné podniky a inovatívnych aktérov regionálneho rozvoja zo Žilinského samosprávneho kraja.

Bližšie informácie nájdete tu.

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.10.2018

Dátum uzávierky výzvy: 31.01.2019

Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov, Špecifický cieľ: Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Oprávnení žiadatelia/partneri: verejné základné, stredné a vysoké školy, súkromné základné a stredné školy, ktorých súhrn príspevkov z verejných zdrojov presahuje 50% celkových príjmov školy, verejné vzdelávacie inštitúcie, štát a jeho organizačné zložky, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom, územná samospráva a jej organizačné zložky, organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, záujmové združenie právnických osôb, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS), Komory.

Povinné partnerstvo s inštitúciou z Českej republiky.

Cieľové skupiny: žiaci a študenti, pedagogický personál a školitelia, zamestnanci a zamestnávatelia.

Oprávnené aktivity:

 • Typ aktivity D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania
 • Typ aktivity E) Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory)
 • Typ aktivity G) Tvorba spoločných programov celoživotného vzdelávania pre dospelú populáciu, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoživotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov

Jednotlivé typy aktivít tu.

Finančná podpora: min. 50 000,00 Eur a max. 200 000,00 Eur na projekt.

Oprávnené miesta realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezky kraj.

Bližšie informácie o výzve si môžete pozrieť na stránke výzvy.

Vyhlásenie výzvy: 14.08.2018

Ukončenie výzvy: 14.12.2018

Podporené domény:

 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie – bližšie informácie o výzve tu,
 • Priemysel pre 21. storočie – bližšie informácie o výzve tu,
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel – bližšie informácie o výzve tu,
 • Zdravé potraviny a životné prostredie – bližšie informácie o výzve tu,
 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie – bližšie informácie o výzve tu.

Dátum uzávierky výziev: otvorená (1. kolo do 30.9.2018, 2. kolo do 15.10.2018, ďalšie kolá do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho kola)

Základné informácie: Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05. 

Oprávnení žiadatelia: prijímatelia v rámci výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO, a to právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Oprávnení partneri: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov , t. j. subjekty:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
 • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj,
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Oprávnené aktivity: V rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií" je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OPVaI: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK. V rámci vyššie uvedenej hlavnej aktivity bude  podpora poskytnutá na vysokokvalitné projekty zamerané na integráciu, optimalizáciu, modernizáciu a nevyhnutný  rozvoj výskumnej infraštruktúry.

Finančná podpora: min. 500 000,00 Eur a max. 6 000 000,00 Eur na projekt.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Vyhlásenie výzvy: 26.07.2018

Ukončenie výzvy: 16.04.2019 do 17:00 (Brussels time)

Základné informácie:

Sezónna chrípka je hlavnou zdravotnou záťažou, pričom odhaduje každoročne približne 500 000 úmrtí na celom svete. Ďalšou hrozbou spôsobenou chrípkou je sezónny výskyt nových kmeňov, ktoré môžu potenciálne viesť k závažnej pandémii chrípky.

Napriek veľkému nebezpečenstvu, ktoré predstavuje sezónna a pandemická chrípka, očkovacie látky proti chrípke sú len mierne účinné. Okrem toho sa musia každoročne pripravovať súčasné očkovacie látky proti chrípke, pretože pracujú len proti úzkym okruhom veľmi odlišných podtypov chrípky a sú tiež veľmi náchylné na mutácie napätia po vývoji ročnej vakcíny. Zlepšené očkovacie látky proti chrípke by súčasne zmierňovali významné celkové zdravotné zaťaženie a pomohli medzinárodnej komunite lepšie sa pripraviť v prípade pandémie chrípky.

Zaťaženie sezónnej chrípky a stále prítomná hrozba novej chrípkovej pandémie sú pre Európu a Indiu vysokou prioritou. V posledných rokoch zaznamenali významný pokrok tímy v Indii a Európe v oblasti očkovania proti chrípke. Aby sme mohli stavať na tomto spoločnom uznaní dôležitosti chrípky, ako aj na významných odborných znalostiach dostupných v oboch regiónoch, je potrebné obnoviť úsilie Indie a Európy smerom k vývoju očkovacej látky proti chrípke novej generácie. Okrem toho môže byť dôležitým krokom k pokroku v tejto dôležitej oblasti využívanie modelu chrípky na ľudskú výzvu alebo práca na zlepšenie samotného modelu.


Návrhy by mali podporiť postup kandidáta (-ov) vakcíny proti chrípke ďalšej generácie so zlepšenou účinnosťou a bezpečnosťou, trvaním imunity a reaktivitou proti zvýšenej šírke chrípkových kmeňov. Návrhy by mali využívať nové poznatky napríklad o štruktúrnej biológii, imunológii, genetike a genómii, modelovaní prenosu chrípky, výrobe vakcín, formulácii a metódach dodávania.

Návrhy by mali zahŕňať aspoň predklinický a / alebo skorý klinický výskum, výber sľubných kandidátov na očkovaciu látku, podporujúci ich dôkaz o koncepcii, preukázanie nových predklinických alebo klinických znalostí.


Prijatý prístup by mal zahŕňať validáciu jednej alebo viacerých kandidátskych vakcín (očkovacích látok) v modeli ľudskej chrípky [3] a / alebo prácu na zlepšenie samotného modelu chrípky. Táto práca by mohla zahŕňať porovnávacie testovanie potenciálnych ľudských problémových kmeňov a reakcie, ktoré vyvolávajú u dobrovoľníkov.


Vhodnosť zásahov, ktoré sa majú vypracovať, by sa mala riešiť a posúdiť pre rôzne skupiny obyvateľstva, ako aj vhodnosť kandidátov (kandidátov) na nastavenie s nízkym alebo stredným príjmom. Malo by sa zobrať do úvahy obmedzenia na zavedenie intervencie zo strany vnútroštátnych systémov zdravotníctva.


Vzhľadom na špecifickú výzvu tejto témy, okrem minimálneho počtu účastníkov stanoveného vo všeobecných prílohách, návrhy zahŕňajú aspoň troch účastníkov z Indie. Podrobnejšie informácie poskytnú zainteresované subjekty v Indii na webových stránkach oddelenia biotechnológie (DBT) http://www.dbtindia.nic.in/funding-mechanism/call/#, kde DBT uvedie podmienky oprávnenosti pre indických žiadateľov , Návrhy by mali zahŕňať účastníkov z najrôznejších disciplín.


Komisia sa domnieva, že návrhy, ktoré požadujú príspevok od EÚ vo výške od 6 do 10 miliónov EUR, by umožnili primeranú riešenie tejto špecifickej výzvy. Napriek tomu to nebráni predloženiu a výberu návrhov vyžadujúcich iné sumy.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí:

 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií,
 2. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji.

Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu informovať a zároveň aj prihlasovať na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Bližšie informácie o výzve nájdete tu.

 

BIOTECH INVESTMENT SHOWCASE  22-23 Máj 2018, Londýn, UK

Ak by ste mali záujem sa zúčastniť na  2018 Biotech Investment Showcase, prosím kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácii TU

ESMO Asia 2018 je otvorené!

V dňoch 23. – 25. novembra 2018 sa v Singapure uskutoční konferencia ESMO ASIA 2018 a Vy máte možnosť získať travel grant na túto konferenciu.

Podmienky travel grantu: vek menší ako 40 rokov a musíte mať zaslaný abstrakt.

Ak chcete požiadať o cestovný grant, pošlite nasledujúce informácie e-mailom do oddelenia registračnej služby ESMO do 18. júla 2018:

 • Akú tému idete prezentovať na kongrese?
 • Zúčastnili ste sa na nejakej udalosti na podobnú tému za posledné 3 roky?
 • Myslíte si, že vaša účasť na tomto kongrese vám pomôže zlepšiť vaše vedomosti a váš profesionálny rozvoj, a ako?
 • Myslíte, že zistenia zverejnené vo vašom abstrakte významne prispievajú k témam prezentovaným počas tohto kongresu, a ako?
 • Získali ste už nejaký travel grant ESMO? Ak áno, pre ktorú udalosť?
 • Kópia predloženého abstraktu.
 • Čitateľná fotokópia preukazu totožnosti alebo pasu.
 • Krátky životopis (maximálne 2 strany).

 

Viac: http://www.esmo.org/Latest-News/Abstracts9

Zdroj: http://www.esmo.org

Strana 1 z 9
© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples