INTERREG SK-CZ Využívanie inovačného potenciálu Doporučený

Dátum uzávierky výzvy: 10.09.2019

Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, Špecifický cieľ: Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Oprávnení žiadatelia/partneri zo SR: vysoké školy s výskumnými pracoviskami, výskumné inštitúcie z verejného sektora, výskumné inštitúcie zo súkromného sektora, komory, štát a jeho organizačné zložky, organizácie zriadené štátom, organizácie zriaďované krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, územná samospráva a jej organizačné zložky, záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS).

Oprávnení žiadatelia/partneri z ČR: štát a jeho organizačné zložky, organizácie zriadené štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí, územná samospráva a jej organizačné zložky, Komory a záujmové združenia právnických osôb (vrátane klastrov a sietí), ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZUS), výskumné inštitúcie, vysoké školy s výskumnými pracoviskami, mimovládne organizácie/neziskové organizácie, ktoré majú v predmete činnosti zapísané činnosti v oblasti vedy, výskumu a transferu technológií a poznatkov.

Povinné partnerstvo s inštitúciou z Českej republiky.

Cieľové skupiny: malé a stredné podniky (MSP)

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity A) Prenos výsledkov aplikovaného výskumu a vývoja do praxe a jeho ďalšia komercializácia subjektmi pôsobiacimi v cezhraničnom regióne (napr. aj v oblasti zelenej ekonomiky a zmeny klímy).

 • Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 3 - Príprava a zavedenie opatrení k včasnému overovaní produktov, schopností vyspelej výroby a prvovýroby najme v oblasti kľúčových technológií a technológií pre všeobecné použite
 • Projektová aktivita č. 4 - Príprava a zavedenie podnikových investícií do výskumu a inovácií

Typ aktivity B) Nástroje na efektívnu identifikáciu spoločných potrieb produktívneho sektora a včasnú orientáciu výskumných a vývojových aktivít na perspektívne odvetvia a oblasti15.

 • Projektová aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 2 - Stretnutie pracovného/expertného tímu
 • Projektová aktivita č. 3 - Aktivity pre vytvorenie cezhraničnej siete/klastru podporujúci rozvoj perspektívnych odvetví a oblastí
 • Projektová aktivita č. 4 - Budovanie cezhraničných výskumných centier
 • Projektová aktivita č. 5 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti vývoja /inovácie nových produktov/služieb pre MSP
 • Projektová aktivita č. 6 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti zlepšenia podnikových procesov, vrátane produktových certifikácií pre MSP
 • Projektová aktivita č. 7 - Realizácia strategicky významné aktivity v oblasti vývoja /inovácie výrobných procesov pre MSP

Typ aktivity C) Príprava cezhraničných stratégií na podporu inteligentného rozvoja a využívania inovácií s ohľadom na ciele stanovené v národných stratégiách inteligentnej špecializácie a regionálnych inovačných stratégiách (obdobných dokumentoch).

 • Projektová aktivita č. 1 - Spracovanie stratégie rozvoja v oblasti inteligentného rozvoja a využívania inovácií v cezhraničnom regióne

Typ aktivity D) Optimalizácia a spolupráca pri využívaní existujúcej infraštruktúry výskumu, vývoja a inovácií pre potreby podnikateľskej základne v cezhraničnom regióne.

 • Projektová aktivita č. 1 - Aktivity subjektov inovačnej infraštruktúry (podnikateľských inovačných centier, vedecko-technických parkov) v oblasti zvyšovania absorpčnej kapacity cezhraničného územia
 • Projektová aktivita č. 2 - Príprava spoločných projektov

Finančná podpora: min. 50 000,00 Eur a max. 600 000,00 Eur na projekt.

V rámci výzvy je stanovená maximálna doba realizácie projektu 24 mesiacov.

Oprávnené miesta realizácie: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Moravskosliezky kraj.

Bližšie informácie o výzve si môžete pozrieť na stránke výzvy.

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples