VÝZVA OPVaI: PODPORA MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 S Doporučený

Dátum uzávierky výziev: otvorená (1. kolo do 30.9.2018, 2. kolo do 15.10.2018, ďalšie kolá do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho kola)

Základné informácie: Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05. 

Oprávnení žiadatelia: prijímatelia v rámci výzvy OPVaV-2015/1.1/03-SORO, a to právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a d) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
  • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj.

Oprávnení partneri: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské subjekty) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov , t. j. subjekty:

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy,
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie,
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj,
  • neziskový sektor, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj,
  • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Oprávnené aktivity: V rámci špecifického cieľa 1.1.3 „Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií" je pre túto výzvu oprávnená hlavná aktivita definovaná OPVaI: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK. V rámci vyššie uvedenej hlavnej aktivity bude  podpora poskytnutá na vysokokvalitné projekty zamerané na integráciu, optimalizáciu, modernizáciu a nevyhnutný  rozvoj výskumnej infraštruktúry.

Finančná podpora: min. 500 000,00 Eur a max. 6 000 000,00 Eur na projekt.

Bližšie informácie nájdete na stránke výzvy.

© 2017 News247 All Rights Reserved. Designed By Tripples