Home Archive by category Aktuality

Aktuality

Aktuality a zaujímavosti
Rezort školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Výskum a inovácie a OP Ľudské zdroje. Bolo vyhlásených desať výziev na výber odborných hodnotiteľov spolu za oba operačné programy. Bližšie informácie nájdete tu.
Aktuality Aktuality a zaujímavosti
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 28. mája 2018 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritných osí: Podpora výskumu, vývoja a inovácií, Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji. Výzva je otvorená, záujemcovia sa môžu
Aktuálne výzvy
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí určenú
Aktuality Aktuálne výzvy
Výzva: SME-1 SME instrument phase 1 Vyhlásenie výzvy: 27.10.2017 Ukončenie výzvy: termín: 08.02.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 03.05.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 05.09.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 07.11.2018 do 17:00 (Brussels time) termín: 13.02.2019 do 17:00 (Brussels time) termín: 07.05.2019 do 17:00 (Brussels time) termín: 05.09.2019 do 17:00
Aktuality a zaujímavosti
Za prvé 3 roky fungovania H2020 bolo podaných vyše 115 tisíc projektov v 329 výzvach, z ktorých bolo zafinancovaných takmer 14 tisíc v sume 25 miliárd eur. Vybrané výsledky za obdobie 2014-2016 115 235 podaných návrhov, ktoré žiadali 182 miliárd eur, 329 uzavretých výziev, do podaných návrhov bolo zapojených takmer 400 tisíc účastníkov, celková miera […]
Aktuálne výzvy
Dátum uzávierky výzvy: 06.02.2019 Základné informácie: Región Bíle Karpaty vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Rozvoj místních iniciativ, Investičná priorita: Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi, Špecifický cieľ: Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů. Oprávnení žiadatelia/partneri:
Aktuálne výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy: 26.10.2018 Dátum uzávierky výzvy: 31.01.2019 Základné informácie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu prioritnej osi: Využívanie inovačného potenciálu, Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov, Špecifický cieľ: Zvýšenie relevantnosti obsahu
Load More